Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» icon

Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»


Скачать 28.23 Kb.
НазваниеПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Размер28.23 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

для студентів ОКР 7.02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»


ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК

Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний фактор. Духовний фактор. Соціально-економічний фактор. Політичний фактор. Абсолютизація одного з факторів. Теорія взаємодії факторів.

Історичний час як методологічна проблема. Відмінність часу людського буття від часу фізичних об`єктів. Час хронологічний і час соціальний. Три складові частини часу – минуле, теперішнє, майбутнє. Ціннісний підхід до часу: міф про «золотий час». Проблема історичної періодизації.


Історичний факт та історичне джерело. Теоретичне та емпіричне пізнання. Три типи істориків. Факт як реальність і як пізнавальна одиниця. Джерела – фактологічна основа історичної науки. Аналіз джерел: зовнішня й внутрішня критика.


^ Система історіографічних категорій. Проблемне поле дисципліни. Поняття про історіографічний процес та історіографічну ситуацію. Проблема періодизації історії історичної науки в історіографії. Критерії періодизації. Історіографічний факт і історіографічне джерело. Класифікація історіографічних джерел. Типологія історіографічних досліджень. Види історіографічних праць. Структура історіографічного аналізу.

Література:

 1. Анналы на рубеже веков: антология. – М., 2002.

 2. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.,1987.

 3. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.

 4. Історіографічний словник. – Харків, 2004.

 5. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002.

 6. Калакура Я. Українська історіографія. – К., 2004.

 7. Лісовий В. «Культура» та «цивілізація» // Філософська та соціологічна думка. – 1993. – №3. – С. 19-44.

 8. Мизес Л.фон. Теория и история. – М., 2001.

 9. Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. – Воронеж, 1986.

 10. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. – М., 1999.

 11. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії ХVII – XX ст. – К., 2002.

 12. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2004.

 13. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.


Типи етнічної ідентичності (нормальна, етноцентрична, етнодомінуюча ідентичність, етнічний фанатизм, етнічна індиферентність, етнонігілізм, амбівалентна етнічність). Теоретичний аспект аналізу поняття “етнічність”. Поняття: етнос, етнічність, етнічна ідентифікація. Місце етнічної ідентифікації серед інших видів сучасних ідентичностей: соціальних, політичних, вікових і т.і.

Засоби ідентифікаційного аналізу етносу. Формування етнічного самоусвідомлення. Поняття етнічна свідомість в сучасній науці. Механізми створення та форми існування індивідуальної і групової етнічної ідентичності. Критерії індивідуальної етнічної ідентифікації. Типи етнічної ідентичності. Нормальна ідентичність. Етноцентрична ідентичність. Етнодомінуюча ідентичність. Етнічний фанатизм. Етнічна індиферентність. Етнонігілізм. Амбівалентна етнічність.

Поняття етнічного середовища, політичної ситуації. Вплив соціального і політичного контексту на формування етнічної ідентичності. Поняття реідентифікації і його політичні наслідки.

Чинники що обумовлюють «стійкість» етнічної ідентичності. Функції етнічної ідентичності. Етнічна ідентичність в ситуаціях соціально-політичної нестабільності. Етнічний парадокс сучасності.

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Кресіна І.О. Подвійна етнонацінальна свідомість як феномен поліетнічних держав // Відродження. – 1999. – № 6. – С. 16 – 19.

 3. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. , 1999. – 203 с.

 4. Смiт Э. Нацiональна iдентичнiсть. – К.: Основи, 1994. – 224 с.

 5. Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1996. – 200 с.


Етноцентризм, його види і способи формування. Соціально-психологічні проблеми етнічності. Етнічна свідомість. Психологічна структура етнічної самосвідомості. Типи етнічної самосвідомості.(традиційний, культурно-патріотичний, політизований). Ступінь розвитку і функції етнічної самосвідомості.

Етноцентризм, його види і способи формування. Поняття націоналізму, патріотизму і шовінізму. Ідеологічний рівень етнічної самосвідомості.

Мобілізація етнічності або етнічне відродження: чинники й особливості процесу. Політизація етнічності.

Типології націоналізмів. (Класичні; типологія Л. Грінфельда; інші види типологій). Політичні чинники націоналізму.

Література:

 1. Абетка етнополітолога (авторський колектив: Ю. Римаренко, О. Мироненко та ін.). – 2 Т.– К.: Школяр,1995.

 2. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. 352 с.

 4. Козлов В.И. Проблематика “этничности” // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 4. – С.39 – 55.

 5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000 – 320 с.Теорії нації (етнологічна, політична, психологічна, культурологічна, історико-економічна). Проблема теоретичного обґрунтування теорії нації і націоналізму. Теорії нації. Трактування нації і націогенезу. Етнічна теорія нації. Історико-економична теорія нації. Культурологічна теорія нації. Політична теорія нації. Психологічна теорія нації. Теорії нації ( М. Вебера «раціоналістична»; К. Дойч - «Комунікативна»; етатична теорія; «інструменталістська»).

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К., 2007. – 192 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. – 352 с.

 4. Основи етнодержавознавства. Підручник / За редакцією Ю.I. Римаренка. – К.: Либідь, 1997 – 656 с.Блок ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ України

Історія виникнення школи “Анналів” М.Блок і Л. Февр. Основні принципи «нової історичної науки». Поняття історичного синтезу, тотальної історії, макроісторичного та мікроісторичного підходів, полідисциплінарного підходу та міждисциплінарного синтезу.


^ Броделівський етап в розвитку школи «Анналів».Фернан Бродель та друге покоління школи анналів. Основні роботи Ф. Броделя. Світосистемний підхід в концепції Ф. Броделя. Розвиток європейської цивілізації в праці Ф.Броделя «Матеріальна цивілізація, економіка та капіталізм: XV – XVIII ст.» Принципи світосистемного підходу Ф.Броделя: макро та мікрохвилі.

^ Теорія світ-системи І. Валлерстайна. Економічне розшарування світу за І. Валлерстейном. Специфіка, еволюція і типологія світ-систем: мінісистеми, світ-економіки й світи-імперії.Аналіз світових систем і ситуації в
сучасному світі в працях І.Валлерстейна.


Література:

 1. Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность. - М., 2000.

 2. Блок М. Апология истории или ремесло историка.- М., 1986.Валлерстайн И. Миросистемный анализ:введение.- М.,2006

 3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и современном мире.- СПб.: Университетская 2001.

 4. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. – М., 1993.

 5. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. – Львів, 2007.

 6. Історіографічний словник. – Харків, 2004.

 7. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. -М., 2000.

 8. Февр Л. Бои за историю. – М., 1991.


Цивілізаційні концепції радянського суспільства: порівняльний аналіз. Спроби обгрунтування «національного комунізму». Соціокультурні передумови виникнення суспільств радянського типу. Своєрідність світосприйняття у суспільствах радянського типу. Теорії С.Г.Кара-Мурзи, О.Лазаревича О.О.Зинов’єва .


Індустрополітаризм Ю.І.Семенова.Теорії неоазійського способу виробництва. Політарний спосіб виробництва у стадіально-естафетній концепції всесвітньої історії Ю.І.Семенова. Політарні способи класоутворення. Історичні передумови утворення індустрополітарних суспільств.


^ Суспільства радянського типу в світлі теорії модернізації. Полеміка щодо зв’язку між суспільним прогресом та появою суспільств радянського типу. Теорії прогресивної консервативної модернізації (О.Г.Вишневський). Теорії консервативно-феодальної реакції на модернізацію (М.С.Восленський, А.А.Тілле). Спроби інтегрувати теорію модернізації до марксизму.


^ Суспільства радянського типу в контексті світ-системного аналізу.Утворення світосистемного аналізу на базі робіт школи «Анналів». І.Валлерстайн про принципи аналізу сучасних суспільств, співвідношення цілого та частин у суспільних системах ХХ ст. Становище СРСР та суспільств радянського типу у модерній світоекономіці. Загальні уявлення школи світоситсемного аналізу про радянський суспільний лад.

^ Теорії державного капіталізму в СРСР. Марксистські теорії державного капіталізму. Історія ідеї державного капіталізму. Аналіз радянського суспільства в роботах англійського історика Т.Кліффа. Аналіз радянської економіки в роботах італійських марксистів А.Бордіги, А.Червето та їхніх послідовників. Специфіка методології світосистемного аналізу. Радянські дисиденти про державний капіталізм. Сучасні пострадянські дослідження.


^ Теорії конвергенції та нового індустріального суспільства. Теорія модернізації та зближення суспільних процесів на Заході та в СРСР під час «холодної війни». Різновилди теорій конвергенції. Нове індустріальне суспільство Дж.Гелбрайта. Теорія конвергенції А.Д.Сахарова.


Література:

 1. Алексеев В.В., Алексеева Е.В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской эволюции // Отечественная история. – 2003. - №5. – С.3-20.

 2. Валлерстайн И. После либерализма. – М., 2003.

 3. Вишневский А.Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. – М., 1998.

 4. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М., 1991.

 5. Гелбрайт Дж. Новое индустриальное общество. – М., 1988.

 6. Зиновьев А.А. Гибель русского коммунизма. – М., 2001.

 7. Здоров А.А. Государственный капитализм и модернизация Советского Союза. – М., 2007.

 8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. – Т.1-2. (будь-яке видання)

 9. Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для обучения. – М., 2006. – С.262-298.

 10. Клифф Т. Государственный капитализм в России. – М., 1991.

 11. Семенов Ю.И. Россия: что с ней случилось в ХХ веке? – М., 1997.

 12. Суименко Е.И. Капитализм в нашем доме. – К., 2006.

 13. Черветто А. Унитарный империализм. – Т.1-2. – Киров, 2004.


Система “опричнини” як перша спроба політичного розшуку в Московської державі.Московська держава у другій половині ХУ1 ст. Боротьба за централізацію влади Иваном Грозним. Опричнина як засіб боротьби з боярством. Організація опричного війська.


^ Політичний розшук в Росії в XVII cт.Московська держава у середині і другій половині ХУ11 ст. Уряд Алексея Михайловича Тишайшего у боротьбі з іноземним впливом та народними повстаннями. Приказ таємничих справ.


^ Система політичного розшуку Росії в першій половині ХІХ ст.Реформаторство уряду імператора Олександра 1. Реформування системи політичного розшуку. Створення міністерства поліції. Російська розвідка в війнах з Наполеоном. Третє відділення «собственной императорской канцелярии».


^ Система політичного розшуку Росії в другій половині ХІХ – ХХ ст.Реформа політичного розшуку при імператорі Олександрі 2. Корпус жандармів та департамент поліції в боротьбі з народницьким тероризмом.

^ Становлення радянських органів державної безпеки під час громадянської війни. Заснування ВЧК як органа надзвичайної репресії. Особливі відділи у Червоній армії.Система “червоного терору”. Ф.Дзержинський – перший керівник ВЧК.

Література:

 1. Голикова Н.Б. Органы политического сыска и их развитие в ХУ11-ХУШ вв./ Абсолютизм в России. – М., 1964.

 2. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М., 1968.

 3. Троцкий И.П. Третье отделение при Николае 1. – М., 1930.

 4. Шинджикашвили Д.И. Сыскная полиция России в период империализма. Омск, 1973.

 5. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарев В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К., 1997.


А. Тойнбі та його теорія цивілізацій. Початок наукової діяльності А.Дж.Тоїнбі. Усвідомлення критичності свого часу. Цивілізаційна теорія та її основні характеристики. Тойнбі та Шпенглер. Принципові відмінності їх концепцій. Доля Західної цивілізації в концепції Тоїнбі. Еволюція ідейно-теоретичних поглядів Тоїнбі в 60-70 роках ХХ-го ст. Криза ліберально-гуманістичного світогляду вченого. Його переоцінка християнства. Критика Західної цивілізації. «Цивілізації перед судом історії».

^ Поняття «цивілізації». Культурно-історичні школи цивілізаційних досліджень. Теоретико-методологічні підходи до визначення терміну «цивілізація». Еволюція розуміння про цивілізації. Структура та життєвий цикл цивілізацій. Культурно-історичні типи М. Данилевського як зародження цивілізаційної теорії. Західний підхід до цивілізаційної теорії: особливості концепцій М. Вебера, О. Шпенглєра, П. Сорокіна, А. Тоїнбі.


«Конфлікт цивілізацій» С.Хантингтона в світлі сучасних міжнародних відносин. Поняття про політичний реалізм та його трансформація після завершення «холодної війни». Заміна поняття «політична держава» на «цивілізація» С.Хантінгтоном. Роль цивілізацій та цивілізаційних складових в сучасних міжнародних відносинах. Сутність конфлітогенної теорії С.Хантінгтона. «Конфлікт цивілізацій» та прогноз розвитку світу в глобальну еру.


^ Принципи і структура цивілізаційних змін за Ш.Ейзенштадтом. Основи і структура цивілізаційного устрою суспільства за Шмуєль Ейзенштадтом. Принципи цивілізаційних змін. Теорія «зриву модернізації». Сучасні держави Азії та Африки як приклад «зриву модернізації» за Ш.Ейзенштадтом.

Література:

 1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. - М.: "Книга", 1991

 2. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М.1999.

 3. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. - В 2-х т. - К.: Основи, 1995.

 4. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991.

 5. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.

 6. Цивилизации. Вып.5: Проблемы глобалистики и глобальной истории. М.,2002

 7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? – Полис. – 1994. - №1.

 8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Перевод с англ. – М., 2003.

 9. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций.М.,1999.
Похожие:

Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія Росії»
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 "історія"
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма до державного іспиту з археології для студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconПрограма для підготовки до державного іспиту студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст» iconВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
В. Власов, Я. Грицак, І. Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С. Кульчицький, Р. Лях, Ю. Мицик, П. Панченко, І. Підкова, Н. Теплоухова,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы