Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми icon

Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми


Скачать 79.82 Kb.
НазваниеПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Размер79.82 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ

для студентів ОКР 6.020302 «бакалавр історії»

ВСТУП.

Історія України: основні теоретичні проблеми.

Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії всистемі вузівського навчання.

Міжпредметні зв’язки у вивченні історії України. Значення курсу «Історія України» для фахової підготовки і виховання громадянської позиції та патріотизму, вироблення історичної свідомості.


^ Джерельна база української етнології: особливості та проблеми класифікації.

Особливості джерельної бази етнології. Комплексність етнологічних досліджень. «Етнографічний факт» («етнофакт») та «етнографічне джерело»: зміст понять та проблеми інтерпретації. Етнографічні джерела в системі загальноісторичних джерел. Питання типології етнографічних джерел.

^ Письмові джерела праукраїнського періоду. Літописи і хроніки: “Велесова книга”, “Ізборник Святослава”, “Повчання дітям” Володимира Мономаха, “Правда” Ярослава Мудрого, “Слово о полку Ігореві”. Літописи: “Повість минулих літ”, Галицько-Волинський, Густинський, Величка, Самовидця, Грабянки.

^ Фольклорні джерела української етнології. Билини. Історичні думи. Легенди. Казки. Приказки.

Народне образотворче мистецтво: малюнки, живопис, вишивка, скульптура, фрески, іконографія, орнаменти і мапи.

^ Предмети матеріальної культури і господарської діяльності: знаряддя праці, предмети домашнього ужитку, вишивка, реманент, .

Письмові джерела з української етнології. Записки мандрівників. Статистичні та топографічні описи.

^ Музейні зібрання. Колекції живопису, графіки, одягу. Спеціалізовані етнографічні музеї. Музеї просто неба.

Етнологія і суміжні дисципліни. Етнічна антропологія її соціальний підрозділ та основні напрями. Етноархеологія і її роль в вивченні етногенетичних та етнокультурних процесів. Етнолінгвістика та її підрозділи. Етнопсихологія і вивчення етнічної самосвідомості та ментальності народу. Значення етнопедагогіки в осмисленні методів народного виховання і соціалізації дитини. Історична і етнічна демографія про чисельність етносів, форми їх розповсюдження та відтворення. Етномузеєзнавство і його основні завдання в дослідженнях народної культури.


^ Етнічні та географічні назви української землі. Історико-етнографічне районування України.

Поняття та термінологія етноніміки. Етнічні та географічні назви - невід’ємна частина етнічної свідомості.

Етноніми. Антропоніми. Топоніми. Гідроніми. Дослов’янські та ранньослов’янські етноніми - пеласги, кіммерійці, скіфи лісостепової зони, венеди, анти.

Етноніми, гідроніми, топоніми Київської Русі.

Назви Русь, Україна. Топонім “Русь” і теорії його походженням: етнонімом (норманська), гідронімом (Рось), способом життя (северус - народ суворого життя), топонімом (Артанія - країна орачів).

Походження назви Україна. Перша згадка - 1060 р. (“Слово, як погани кланялися ідолам”). Народні і наукові пояснення назви: тотемний птах (крун, кран), особливість рельєфу (земляний пагорб), назва населеної території (край, країна - рідна земля), інші.

Умови створення історико-етнографічних регіонів. Господарські, культурно-побутові, мовні особливості регіонів України.

Етапи регіоналізації України. Створення племінних об’єднань (VI-X ст.) - древлян, дулібів, полян, сіверян інші.; князівств (Х-ХІV ст.) - Київське, Переяславське, Чернігівське, Галицьке інші; історико-етнографічних областей-земель (XV-ХІХ ст.) - Волинь, Поділля, Покуття, Брацлавщина, Київщина, Сіверщина, Чернігівщина тощо.

Сучасне історико-етнографічне районування та проблеми його визначення.


^ Етнічний склад населення України: формування та класифікації.

Етнічні процеси та їх вплив на формування етнічного складу населення.

Народи та етнічні групи України: проблеми типології. Історична, лінгвістична, етнополітична, демографічна та географічна класифікації.

Етапи, шляхи та форми утворення поліетнічного складу населення України. Особливості розвитку етногруп України.

Географічне розміщення та демографічні характеристики етнічних груп України.


Література до питань 2-4:

Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій.-К.: Либідь, 1994.- 320 с.

Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1996.

Етнографія України: навч. посібн. /За ред. проф. С.А.Макарчука.-Вид. 2-ге, перероб. і доп.-Львів: Світ, 2004.- 520 с.

Савчук Б. Українська етнологія.- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004-559с.

Українська етнологія: Навч.посібник /За ред. В.Борисенко.– К.: Либідь, 2007.- 400 с.


^ ДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Мезолітична доба. Загальна характеристика. Перехід до сучасного клімату фауни і флори. Розширення меж придатних для життя земель. Зміна форм побуту. Розквіт мікролітичної техніки. Повсюдне розповсюдження луку та стріл. Зміна форм полювання. Індивідуальне полювання за допомогою луку та стріл. Криза мисливського господарства.

Література:

Давня історія України. – Т.1. – К., 1997.

Археологія України / За ред. Л.Л. Залізняка. – К.: Либідь, 2005.


Скіфи в Північному Причорномор'ї.

Створення та розквіт Ассирійської імперії. Реформи Тиглатпаласара ІІІ. Правління династії Саргонідів. Джерела з історії Ассирії, бібліотека Ашшурбаніпала. Урарту. Скіфське царство на Кавказі.

Вторгнення скіфів у Північне Причорномор’я та його причини. Межі Скіфії. Племена скіфів за Геродотом. Царські кургани скіфів. Господарство, військова справа та побут скіфів.

Література:

Давня історія України. – Т.2. – К., 1998.

Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII-IV вв. до н.э. – К.: Наукова думка, 1983.

Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в. до н. э.). – Л., 1974.

Садаев Д.Ч. История Древней Ассирии. – М., 1979.

Черненко Е.В. Скифские лучники. – К.: Наукова думка, 1981.

Античні міста Північно-Західного Причорномор'я. Грецька колонізація та її причини. Античні міста Північно-Західного Причорномор’я: Ніконій, Тіра, Ольвія. Економіка міст, планіровка та влаштування, культура та релігія. Взаємовідносини та взаємовпливи греків і місцевого населення в усіх сферах життя.

Література:

Давня історія України. – Т.2. – К., 1998.

Крыжицкий С.Д. Архитектура городов Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1974.

Охотников С.Б. Греческие колонии Нижнего Поднестровья (VI в. до н.е. – IV в. н.е.). – Одесса, 2000.

Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. – К.: Наукова думка, 1992.

Секерская Н.М. Античный Никоний и его округа в VI-IV вв. до н.э. – К.: Наукова думка, 1984.


Велике переселення народів

Проблема Черняховської культури. Готи в Північному Причорномор’ї. Міграція готів на захід, утвердження в межах Візантії. Створення Вестготського та Остготського королівств. Гуннська навала. Північне Причорномор’я у VI-IХ ст.: авари, булгари, хазари, угорці.

Література:

Буданова В. Великое переселение народов. – СПб., 2011.

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. – М., 1990.

Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). – М., 1984

Магомедов Б.В. Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. – К., 1987.

Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. IV-XIII века. – М, 2003.


^ Київська Русь (ІХ – ХІІ ст.): етапи політичної історії

Формування та політичний розвиток держави Русі (України-Русі, Південно-Західної Русі). Передумови виникнення держави. Проблема виникнення держави в історіографії. Утворення держави й формування її території. Оформлення апарата влади та ідеологічні основи її існування. Християнізація України-Русі. Проблема політичного устрою держави в історіографії. Основні етапи внутріполітичного розвитку. Централізація і відцентровані тенденції у розвитку держави (XI- третина XII ст.). Система спадковості влади. Збірники норм права − “Руська Правда”

Основні закономірності м особливості міжнародних стосунків в IX - XI ст. Дипломатія керівників держави: різнопланові підходи та засоби. Україна-Русь і європейський світ і Візантія та її впливи на міжнародну політику України-Русі. Степи Північною Причорномор'я. Кочові сусіди держави. Східний напрямок міжнародної діяльності держави.

Соціально-економічний розвиток. Основні закономірності та особливості розвитку феодалізму. Складання феодальної системи економіки. Сільське господарство. Ремесло. Внутрішня та зовнішня торгівля. Міста й села України-Русі. Соціальна структура населення.

Відображення соціальної структури суспільства і розвитку економічних відносин у законодавстві.


^ Київська Русь в системі міжнародних відносин Візантії IХ-ХII ст.

Македонська династія. Релігійно-просвітницькі місії Св. Кирила та Методія. Хрещення Особливості русько-візантійських стосунків в часи правління Македонської династії. Київська Русь та значення східнослов’янського фактору у візантійській історії. Зовнішньополітичні орієнтири Візантійської держави на схилку Македонської династії. Церковний розкол 1054 р. та його сприйняття в Київській Русі. Династія Комнінів. «Візантійська співдружність націй». Криза останніх десятиліть ХІІ ст.


^ Галицько-Волинська держава: проблеми назви та політичного розвитку.

Галицько-Волинське князівство. Волинське, Галицьке князівства. їх об'єднання. Роль особистостей в історії Волинського та Галицького князівств: Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславович, Данило Романович, Лев Данилович та інші. Відносини Галицько-Волинського князівства з князівствами Середнього Подніпров'я, князівствами Північно-Східної Русі та європейськими державами. Данило Галицький у боротьбі за спадщину і незалежність від іноземних поневолювачів. Державний устрій князівства за нащадків Данила Галицького. Соціально-економічний та культурний розвиток князівства.


^ Розвиток культури в Україні-Русі (ІХ – ХІV ст.)

Основні тенденції етнокультурного розвитку України-Русі. Повсякденне життя населення. Проблема формування давньоруської народності в історичній літературі. Східнослов'янська спільність. Етнічний розвиток у ХІІ-ХШ ст. Основні напрямки розвитку культури Південно-Західної Русі. Побут, шлюб та подружнє життя населення. Культура Південно-Західної Русі: друга половина XII — перша половина XIV ст.


Література до питань 9-12:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник.-К., 2005.

Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX ст. - К., 1998.

Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини): Навч. посібник. - Луцьк, 2000.

Давня історія України. - К., 1998; Т.З: Слов'яно-Руська доба. - К., 2000.

Давня історія України/ П. П.Толочко та ін.: У 2-х кн. - Кн.2. - К.,1995.

Етнічна історія давньої України. -К., 2000.

Історія української культури. В 5-ти т. Т.2. Українська культура III - першої половини XVII ст./ Гол. ред. І.Я.Ісаєвич. - К.,2001.

Литаврин Г.Г. Византия и славяне. – СПб., 1999.

Острогорський Г. Історія Візантії / Пер. з німецької. – Львів, 2002.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. - К., 1997.


Соціально-економічні процеси в українських землях у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Соціальний склад населення. Еволюція у становищі шляхти, селянства та міщанства. „Устава на волоки” 1557 року. Економічний розвиток в Україні. Фільваркова система господарювання. Грошовий обіг.

Розвиток правової системи в середині ХІV - першій половині ХVІІ ст. Звичаєве право. Достатутний період. Литовські Статути: редакції, особливості правових норм, рецепція староукраїнського права. Магдебурзьке право.

Література:

Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини): Навч. посібник. - Луцьк, 2000.

Статути Великого князівства Литовського у трьох томах / За редакцією С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. - Одеса: Юридична література, 2002.

Яковенко Н.М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної історії України - К.: Критика, 2005.


^ Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.

Козацтво в системі соціально-економічних та політичних відносин в Україні в ХV - першій половині ХVІІ ст. Проблема виникнення українського козацтва. Проблема виникнення Запорозької Січі. Становлення адміністративного устрою, соціальна та етнічна структура. Реєстрове козацтво. Козацькі повстання в кінці ХVІ ст. Військово-політична діяльність П. Сагайдачного.

Література:

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Історія України в особах: Козаччина/ Упорядник В.М.Горобець. – К.,2000.

Історія українського козацтва. Нариси у 2-х томах.– К., 2005-2006.


Виникнення Кримського ханства у середині ХV ст. та його історична доля.

Передумови заснування. Політичний та адміністративний устрій. Кримські хани з династії Гіреїв. Соціально-економічний та політичний розвиток. Нетатарське населення.

Література:

Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма - Ч.1.- 1951.

Панашенко В.В. Кримське ханство в ХV - ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1989. - № 1. - С. 54-64.

Яковенко Н.М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної історії України - К.: Критика, 2005.


Українські землі у складі Речі Посполитої (1569-1648): загострення суспільних стосунків.

Люблінська унія 1569 р. Соціально-економічний розвиток українських земель. Берестейська унія 1596 р. Діяльність православних братств. Зростання соціальної напруженості в Україні наприкінці XVI: повстання під проводом К Косинського та С.Наливайка. Козацькі війни з Річчю Посполитою в 20-30-х рр. XVII століття.

Література:

Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини): Навч. посібник. - Луцьк, 2000.

Історія України: Навчальний посібник/В.Ф.Верстюк,О.В.Гарань,О.І.Гуржій та ін./ За заг. ред. В.А.Смолія. - 2-е вид. - К.,2002.

Лепявко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні. - Чернігів, 1996

Яковенко Н.М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної історії України - К.: Критика, 2005.


^ Річ Посполита та Військо Запорізьке у міжнародних відносинах першої половини ХVІІ ст.

Тридцятирічна війна, її історичні передумови, періодизація. Вестфальський мир та історичні наслідки Тридцятирічної війни. Зовнішня політика Речі Посполитої в 1600-1640-і рр. Участь запорізьких козаків у військових діях в Західній Європі. Вплив подій Тридцятирічної війни на організаційний розвиток Запорізької Січі.

Література:

Алексеев В.М. Тридцатилетняя война. – Л., 1961.

Вайнштейн О.Л. Россия и Тридцатилетняя война. – М., 1946.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. – М., 1976.

Шиллер И. К. История Тридцатилетней войны. Собр. соч. в 8 тт. – М., 1957, т.5.


УКРАЇНА У РАННЬОМОДЕРНИЙ ЧАС (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)


Визвольна війна середини ХVІІ ст. в Україні: проблема періодизації та характеристика періодів.

Передумови та причини війни Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Оцінки у вітчизняній та зарубіжній історіографії характеру війни. Рушійні сили війни. Періодизація війни. Початок повстання. Перемоги під Жовтими водами та Корсунем. Розгортання повстання навесні – влітку 1648 р. Розгортання повстання у війну, а війни – у національну революцію. Битва під Пилявцями. Похід Б. Хмельницького в Галичину 1648 р. Переговори між козацькими та польськими урядовцями восени 1648 – навесні 1649 рр. Еволюція політики Б.Хмельницького та його вимог до Польщі.

^ Державотворчі та соціально-економічні процеси в Україні під час Визвольної війни ХVІІ ст.

Соціально-економічні та політичні зрушення в Україні внаслідок Визвольної війни. Зборівська угода. Формування структури органів влади козацької держави. Внутрішня політика Б.Хмельницького. Дипломатія Б. Хмельницького. Ідея українсько-турецького союзу. Поразка під Берестечком та становище України за Білоцерківським договором 1651 р. Молдавська політика Б.Хмельницького. Українсько-польське протистояння: битви під Батогом та Жванцем. Причини та передумови українсько-московського союзу. Переяславська рада 1654 р. «Березневі статті» Б.Хмельницького: укладення, зміст, значіння та оцінки в історіографії.

Наслідки Переяславської угоди 1654 р. для зовнішньополітичного становища гетьманської держави. Воєнні дії українських та російських військ проти Польщі у 1654–1655 рр. Охматівська битва. Загострення суперечок між Московською державою та державою Б.Хмельницького у 1654 – 1657 рр. Віленське перемир’я. Спроби українсько-шведського союзу за часів Б. Хмельницького. Українсько-трансильванський союз. Воєнні дії 1657 р. Ситуація в Україні напередодні смерті Б.Хмельницького. Вплив Визвольної війни на політичне розташування сил в Центральній та Східній Європі.

^ Лівобережна Україна наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. Гетьманування І. Мазепи.

Становище Лівобережної України за Коломацькими статями 1786 р. Соціальна та економічна політика І.Мазепи. Політика І.Мазепи у галузі освіти та культури. Український фактор у російсько-турецькому протистоянні за Чорноморсько-азовське узбережжя (союз Петрика Іваненко з Кримом, участь українців у азовських та дніпровських походах та ін.) Константинопольський мир 1700 р.

Початок Північної війни. Стратегічні плани Росії та інтереси Гетьманщини. Воєнні дії українських козаків та російських військ на теренах Речі Посполитої у 1704 –1707 рр. Українсько-шведський союз: причини переходу І.Мазепи на бік Карла ХІІ. Воєнній дії 1708 – 1709 рр. на теренах Лівобережної України. Доля Запорозької Січі. Доля І.Мазепи після Полтавської катастрофи. Оцінки І.Мазепи в історіографії.


^ Основні тенденції політичної історії Гетьманщини та Слобожанщини у ХVІІІ ст. Етапи ліквідації політичної автономії.

Обмеження української автономії за часів гетьмана І.Скоропадського. Гетьманщина під керівництвом першої Малоросійської колегії. Наказний гетьман Павло Полуботок. Гетьманство Данила Апостола – «реанімація» української автономії. «Рішительні пункти» – зміст та значення. Правління К. Розумовського – «золота осінь» української автономії. Соціально-економічні зрушення. Реформи К. Розумовського: військова, освітня, судова та ін. Усунення К. Розумовського та його подальша доля. Друга малоросійська колегія. Настанови П. Румянцеву та його політика. Українські депутати «Катериненської комісії» 1767 – 1768 рр. Ліквідація автономії Слобожанщини. Скасування полкового устрою Гетьманщини. Зміни правового та соціально становища окремих верст українського населення Гетьманщини та Слобожанщини: перетворення козацьких полків на регулярні, запровадження кріпацтва та «подушного» податку, секуляризація церковних маєтків та ін. Ліквідація автономії Гетьманщини та позиція місцевої козацької старшини.


^ Запорозька Січ у XVIII ст.

Устрій та управління Запоріжжя періоду Нової Січі. Ковшова та паланкова адміністрація. Господарське освоєння краю. Запорозькі зимівники. Політика останнього кошового отамана П. Калнишевського. Проблема запорозько-гайдамацьких взаємин. Запорожці у російсько-турецькій війні 1768 – 1774 рр. Походи запорозької кінноти та флотилії. Причини ліквідації Січі. Колишні запорожці під «турецькою протекцією». Заснування Задунайської Січі. Політика Г. Потьомкіна та створення ним нових козацьких військ на Півдні України. Чорноморське козацьке військо та його доля в кінці ХVІІІ ст.


^ Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Західної і Правобережної України у ХVІІІ ст. Поділи Речі Посполитої.

Соціально-економічне становище Правобережжя та Західної України на початку ХVІІІ ст. Повстання С. Палія. Козацькі полки на правобережній Україні 1704 –1711 рр. Наслідки Прутського договору для Правобережжя. Соціально-економічне становище Правобережжя в першій половині ХVІІІ ст. Причини, виникнення та характеристика гайдамацького руху. Гайдамацьке повстання 1734 – 1738 рр.: причини, хід, наслідки. Гайдамацький рух у 1740-х рр. С.Чалий. Постання 1750 р. Становище Західної України в першій половині ХVІІІ ст. Активізація опришківського руху в першій половині ХVІІІ ст. О.Довбуш.

Соціально-економічне становище Правобережної та Західної України в другій половині ХVІІІ ст. Посилення феодального гніту на Правобережжі та причини активізації гайдамацького руху. Передумови та хід «Коліївщини». Придушення повстання та його наслідки. Опришківський рух в другій половині ХVІІІ ст. Розподіли Речі Посполитої 1772, 1793 та 1795 рр. і доля українських земель. Реформи Габсбургів в Західній Україні. Формування органів влади Російської імперії на Правобережжі.


^ Північне Причорномор'я в останній третині ХVІІІ ст.: приєднання до Російської імперії, особливості заселення та господарчого освоєння краю.

Зміни правового становища українських земель в останній чверті ХVІІІ ст. Становище Південної України після зруйнування Запорозької Січі. Кримське ханство в другій половні ХVІІІ ст. та його ліквідація 1783 р. Імперська політика щодо освоєння Південної України. Розбудова міст. «Ханська Україна» та Хаджибей в другій половині ХVІІІ ст. Російсько-турецька війна 1787 – 1791 рр. та її наслідки. Розбудова Одеси в кінці ХVІІІ ст.

Болгарські переселенці та українських землях у XVIII ст. Російсько-турецькі війни та формування болгарської діаспори. Етапи масового переселення болгар в Північне Причорномор’я.


Література до питань 18-24:

Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини XVII – XVIIІ століть: Гетьманщина, Запоріжжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно-функціонального аналізу). – К., 2000.


Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIIІ ст.: кордони, населення, право. – К.,1996.

Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Гетьманська Україна. – К., 1999 (Україна крізь віки. Т. 8).

Реєнт О.П., Коляда І.А. Усі Гетьмани України. – Х., 2008.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція (1648-1676 рр.). – К., 1999. (Україна крізь віки. Т. 7).

Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи: Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. – К., 2005.

Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. – К., 1997.


^ Українці в російському мистецтві другої половини XVIII ст.

Заснування Академії художеств (1757) та її перші учні українського походження. А.П.Лосенко (1737 - 1773) – засновник історичного живопису в Росії. Д.Г.Левицький (1735- 1822): викладацька діяльність та творчість. Видатний портретист В.Л.Боровиковський (1757 - 1825). Творчість скульптора І.Т.Мартоса (1754 - 1835). Взаємовплив української та російської художньої культури.

Література:

Історія української культури: У 5 томах. Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст./ Гол.ред.Б.Патон. – К.: Наукова думка, 2003.

Ильина Т.В. История искусств. – М.: Высшая школа, 2000.

История русской культуры ІХ – ХХ вв. – М.:Дрофа, 2002.

^ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ.


Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні та західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.

Політико-адміністративні нововведення на українських землях та їх наслідки.

Формування національної інтелігенції. Головні чинники розвитку українського національного руху. Масонські ложі на українських землях та діяльність декабристів в Україні. Розвиток польського національного руху. Виникнення та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Посилення суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях. Національно-духовне піднесення на західноукраїнських землях. «Руська трійця» та альманах «Русалка дністрова».


^ Реформи у Російській імперії у другій половині ХІХ ст. та їхня реалізація у Наддніпрянській Україні.

Кримська війна і загострення ситуації в імперії. Суспільний рух за проведення реформи. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Головні риси реформи. Наслідки реформи. Реформи адміністративно-політичного управління 1860 – 70-х рр. Судова реформа. Земська реформа. Реформа міського самоврядування. Зміни в шкільній справі. Цензурна, фінансова і військова реформа. Вплив реформ 1860-70-х рр. на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні.


^ Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині ХІХ ст.

Україна в умовах польського повстання 1863 р. Розвиток народницького руху в Україні: ідеологічна основа, його лідери, напрямки та етапи. Український рух як процес націотворення. Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність наприкінці 50-х  на початку 60-х років. Часопис “Основа”. Валуєвський циркуляр 1863 р. Відновлення громадівського руху на початку 70-х років. Діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Ліберали і радикали. Емський указ 1876 р. та переслідування українофілів. Молоді громади. Братство тарасівців (1892): виникнення, основні ідеї, діяльність, значення.

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях. Ідеї панславізму і “москвофільство”. Розгортання руху народовців у Галичині, на Буковині та в Закарпатті. Ідейне підґрунтя народовства і його лідери. Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства “Просвіта” (1868) і Літературного (1873, а з 1892 р. наукового) товариства ім. Т. Шевченка. Політика “нової ери” та її наслідки. Виникнення у 70-ті рр. радикально-демократичної течії у Галичині. Конфлікт між радикалами і народовцями; Ю.Бачинський та “Ukraina irredenta” (1895)


^ Соціально-економічні процеси в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. Особливості модернізації й індустріалізації в Російській імперії. Економічна політика російського царизму в Україні в пореформений період. Особливості й перебіг промислового перевороту в Україні. Розвиток промисловості. Промислове районування. Формування українського індустріального району. Дискусія про колоніальне становище України в імперії. Урбанізаційні процеси. Торгівля: основні тенденції; зміна форм. Банки.

Два шляхи розвитку капіталізму у сільському господарстві та їх особливості в Україні. Поєднання відробіткової та вільнонайманої систем. Розвиток товарного землеробства і тваринництва. Спеціалізація районів сільськогосподарського виробництва. Соціальні процеси. Розшарування селянства. Поширення вільнонайманої праці – формування сільськогосподарських робітників. Аграрне перенаселення, міграції і переселенський рух.


^ Українська культура в другій половині ХІХ ст.

Церква. Розвиток православ’я. Поширення протестантських віровчень. Становище греко-католицької церкви.

Посилення ролі освіти в другій половині ХІХ ст. Початкова освіта в Наддніпрянській Україні. Недільні школи і їх доля. Земські школи. Гімназії. Шкільна реформа на західноукраїнських землях. Діяльність у Галичині освітнього товариства “Просвіта”.

Вища освіта. Заснування університетів в Одесі та Чернівцях. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Відкриття спеціалізованих закладів. Поява жіночої освіти. політика дискримінації української мови

Наука. Розвиток і підвищення ролі природничих наук. Розвиток гуманітарних наук. Поява громадських спеціальних установ, проведення з’їздів науковців. Видатні вчені.

Умови розвитку української літератури і мистецтва. Доба домінування реалізму у літературі. Українська драматургія. Умови розвитку театру Аматорський і професійний театр. Провідні театральні діячі. Музика. Народження і поширення національного гімну “Ще не вмерла Україна…”. Архітектура та скульптура. Живопис.

Українські підприємці-меценати. Значення благодійництва. В.Симиренко, Терещенки, Б.Ханенко.


Література до питань 26-30:

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття (Навчальний посібник). – К., 1996.

Лановик Б.Д. Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. – К., 1999. – С. 572.

Магочій П.Р. Історія України. – К.: Критика, 2007. – 639 с.

Михальчук П.А. Куций І.П. Нова історія України. Ч.ІІ. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 480 с.

Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2003. – 340 с.

Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.

“Українське питання” в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Колективна наукова монографія в трьох частинах / Відп. ред. Сарбей В.Г. – К., 1999.


^ НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Перша світова війна і Україна: «українське питання» напередодні та у ході війни, військові дії на території Галичини, Буковини, Західного Поділля.

Українські землі у політиці воюючих держав напередодні війни. Розкол серед українських політиків у ставленні до Першої світової війни. Воєнні дії на території України. Українські Січові Стрільці: створення та бойовий шлях.


^ Революція 1917 року та створення Української Народної Республіки. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність урядів першої УНР.

Перша Українська Народна Республіка. Історіографія проблеми. Початок революції й утворення Центральної Ради. Політична платформа Центральної Ради у березні – жовтні 1917 р. та її реалізація. Проголошення УНР. ІV Універсал і початок етапу повної незалежності. Останній період діяльності Центральної Ради.


^ Українська гетьманська Держава: особливості внутрішньої політики.

Гетьманський державний переворот: підготовка та здійснення. Внутрішня політика Української гетьманської Держави. Зовнішня політика гетьманату. Утворення Директорії та антигетьманське повстання.


^ Створення Директорії та боротьба за владу в Україні наприкінці 1918 – на початку 1919 рр.

Військово-політична ситуація в Україні у добу другої УНР. Початковий період державотворчої діяльності Директорії. Внутрішня політика українських урядів. Військово-політична боротьба у другій половині 1919-1920 рр. Варшавська угода: причини та наслідки, оцінки в історіографії.


^ Західноукраїнська Народна Республіка: державотворча діяльність та війна з другою Річчю Посполитою.

Західноукраїнська Народна Республіка. Підготовка до утворення українських структур влади. Проголошення ЗУНР. Початок збройної боротьби з Польщею. Українсько-польська війна у 1919 р. Державне будівництво в ЗУНР.


Література до питань 31-35:

Кульчицький С. Російська революція 1917 року: новий погляд. – К., 2008. – 80 с.

Кураєв О. Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український напрямок. – К., 2009. – 456 с.

Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995. – 368 с.

Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

Нариси історії Української революції 1917 – 1921 років / Гол. редкол. В. А. Смолій; кер. авт. кол. В. Ф. Верстюк. – К., 2011. – Кн. 1. – 390 с; 2012. – Кн. 2. – 464 с.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995. – 262 с.

Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією. – К., 2008. – 209 с.


Суспільно-політичні і культурні процеси в радянській Україні у 1920-ті рр.

Політика “воєнного комунізму” та НЕП: дві моделі економічної політики більшовиків. Теоретичне обґрунтування руйнування ринкових механізмів. Здійснення політики “воєнного комунізму”. Наслідки комуністичного будівництва. Перехід до НЕПу. Економіка УСРР в умовах нової економічної політики.

Політичний розвиток УСРР в 1920-х рр.Міжнародне становище УСРР на початку 1920-х рр. Юридичне оформлення СРСР. Особливості партійно-державної системи. Політика коренізації: причини, хід, наслідки, історіографічна полеміка. Розвиток науки й освіти в 1920-х рр. Література і мистецтво в 1920-х рр.


Суспільно-політичні процеси в радянській Україні наприкінці 1920-х – у 1930-ті рр. Формування тоталітарного режиму Й. Сталіна і реалізація його версії побудови комунізму.

Особливості соціально-економічного розвитку в радянській Україні наприкінці 1920-х – у 1930-х рр. Зміна економічної політики на рубежі десятиліть. Суцільна колективізація сільського господарства. Історіографія голодомору 1932-1933 рр. Ідеологічні передумови індустріалізації. Труднощі й успіхи форсованої індустріалізації.

Політичний розвиток УРСР у 1930-х рр. Формування диктаторського режиму Й.Сталіна. Масові репресії: український вимір на загальносоюзному тлі. Зміни у національній політиці. Конституції 1936/1937 рр.: причини “демократизації”, місце в житті суспільства.

Специфіка духовного життя українського суспільства в міжвоєнний період.Стан освіти та розвиток науки в 1930-ті рр. “Розстріляне відродження”.


^ Західноукраїнські землі у 1920-1930-х рр.

Українські землі у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії. Політичний розвиток українських земель у складі Польщі. Виникнення та діяльність ОУН. Економічне життя: стадіальні відмінності “країн-метрополій”, місце української периферії в політиці урядів трьох країн. Карпатська Україна.


Література до питань 36-38:

Баберовскі Й. Червоний терор: Історія сталінізму. – К., 2007. – 248 с.

Васюта І. Політична історія Західної України (1918-1939). – Львів, 2006. – 335 с.

Вегеш М. М. Карпатська Україна: Документи і факти. – Ужгород, 2004. – 432 с.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-ті роки). – К., 1991. – 344 с.

Костюк Г. Сталінізм в Україні. Генеза і наслідки. – К., 1995. – 508 с.

Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

Солдатенко В. Ф. У пошуках соціальної й національної гармонії (ескізи до історії українського комунізму). – К., 2006. – 479 с.

Україна крізь віки. – Т. 12. – К., 1999. – 336 с.


Українські землі у перший період Другої світової війни (1939-1941 рр.).

Воєнні дії на території України у 1941-1944 р. Рух Опору в Україні.

Початок Другої світової війни на українських землях. Воєнні дії у 1941-1942 рр. Нацистський окупаційний режим в Україні. Рух Опору на українських землях, оцінки в історіографії. Наступальні операції Червоної армії в Україні у 1943-1944 рр. Українське суспільство у 1943-1945 рр. Наслідки Другої світової війни.


^ Українці в європейському русі Опору.

Становлення та особливості руху Опору в Європі. Українські військові полоненні в країнах Європи. Українці – герої європейського Опору в Західній Європі.


Література до питань 39-41:

Грицюк В. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на теренах України. – К., 2010. – 150 с.

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Спроба сучасного концептуального бачення. – К., 1994. – 57 с.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993. – 660 с.

Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси. – К., 2005. – 495 с.

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. У двох книгах. Кн. 1. – К., 2010. – 734 с.; Кн. 2. – К., 2011. – 943 с.


Суспільно-політична й соціально-економічна ситуація в УРСР у другій половині 50-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст.

Десятиліття контрольованого лібералізму. Україна після смерті Сталіна. Передача Кримської області до складу УРСР: мотиви і правова основа. Спроби лібералізації політичного режиму. XX з’їзд КПРС. Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв комуністичних репресій. Реформи Микити Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, загальна спрямованість і значення. Зародження руху «шістдесятників», їх ідеали і цінності, роль у національно-культурному житті. Нові політичні репресії. Антирелігійна кампанія. Прорахунки у зовнішній політиці. Усунення М.Хрущова від влади.

Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України. «Косигінська реформа»: суть, мета, методи, підсумки, причини її згортання. Ідеологія «розвинутого соціалізму». Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті. Діяльність першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста та причини його увільнення. «Великий погром» 1972 р. «Чистка» керівних державних і партійних кадрів республіки. Курс на прискорення «злиття нацiй». Нова Конституція УРСР.

Дисидентський рух в УРСР. Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Самостійницький, національно-культурницький, правозахисний та релігійний напрями українського дисидентства. Українська робітничо-селянська спілка. Суперечливість культурного і духовного життя в Україні.

Література:

Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.). – К., 1999. (Україна крізь віки. – Т. 13). – 303 с.

Коріненко П. С., Терещенко В. Д., Бармак М. В. Новітня історія України (1939–2007 рр.). – Ч. 4. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2007. – 400 с.

Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г., Сургай Г. І. Новітня історія України XX ст.: Підруч. для вузів. – К.: Вища шк., 2000. – 617 с.

Падалка С. С. Україна 60-90-х років XX ст.: Державність в історичній площині тоталітаризму, незалежності. – К., 2000. – 390 с.


^ Суспільно-політичні й соціально-економічні зрушення в УРСР у другій половині 1980-х – на початку 1990-х рр. Проголошення незалежності України.

Горбачовська «перебудова» в українському контексті. Пошуки шляхів модернізації суспільства, їх необхідність. Погіршення економічної та суспільно-політичної ситуації. Гальмування перебудовних процесів в Україні. Структурний дисбаланс економіки. Спроби поєднати ринок з централізованим плануванням. Шахтарські страйки. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

Зростання національної свідомості в роки «перебудови». Активізація суспільно-політичного життя в Україні. Прийняття закону «Про мови в Українській РСР». «Живий ланцюг», присвячений Акту злуки УНР і ЗУНР. Святкування 500-річчя українського козацтва. Формування багатопартійності. Народний рух України за перебудову, його програма та соціальна база. Вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих Рад. Утворення демократичного блоку.

Декларація про державний суверенітет України. Курс національно-демократичних сил на утвердження державної незалежності. Голодування студентів у Києві. Загострення економічного становища. Посилення соціальної напруги в суспільстві. Страйковий рух. Інспірування сепаратистських настроїв. Березневий референдум 1991 р. Новоогарьовський процес і Україна. Спроби державного перевороту у Москві та його провал. Акт проголошення незалежності України. Заборона діяльності КПУ. Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України. Історичне значення проголошення незалежності України.

Література:

Акт проголошення незалежності України. – К., 1991.

Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.

Алексєєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох: Держ. процес 1985–1999 рр.: Навч. посіб. – К.: ЕксОб, 2000. – 296 с.

Коріненко П. С., Терещенко В. Д., Бармак М. В. Новітня історія України (1939–2007 рр.). – Ч. 4. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2007. – 400 с.

Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / Україна крізь віки. – Т. 14. – К.: Альтернативи, 2000. – 360 с.


Україна та ООН

Основні орієнтири зовнішньої політики. Діяльність України на міжнародній арені. Утворення Організації Об’єднаних Націй. Україна – одна із засновників ООН. Концепція української зовнішньої політики. Набуття Україною без’ядерного статусу. Участь України у миротворчих процесах ООН, у програмі «Партнерство заради миру», в діяльності Ради Європи та інших міжнародних інституцій.

Література:

Сирота М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття. – К., 2007.

Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. –
К., 1992.

Оленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних
геополітичних змін. – Харків, 2003.


Становлення державності в незалежній Україні: основні тенденції.

Перші здобутки і перші втрати: Президент Леонід Кравчук. Міжнародне визнання Української держави. Діяльність парламенту України в галузі державного і економічного будівництва. Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності.

Реформи та ілюзії: Президент Леонід Кучма. Соціально-економічна та політична платформа новообраного Президента, кроки по її реалізації. Прийняття Конституції України. Грошова реформа. Наростання економічної кризи та соціальної напруженості наприкінці 90-х років. Формування «тіньової» економіки.

Виборчі перегони 1998–1999 рр. «Реформи заради добробуту» прем’єр-міністра Віктора Ющенка. Початок економічної стабілізації. Прем’єр-міністри Анатолій Кінах та Віктор Янукович. Політична криза 2000–2001 рр. Парламентські вибори 2002 р. Загострення протистояння між пропрезидентськими і опозиційними силами. Українська помаранчева революція: причини, хід, соціальна база. Ухвала Верховного Суду України про переголосування другого туру президентських виборів. Президент Віктор Ющенко. Діяльність уряду прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. Вибори до Верховної Ради України 2006 р. і 2007 р.

Вибори Президента України 2010 р. Віктор Янукович. Уряд Миколи Азарова. Загострення супільно-політичних та соціально-економічних проблем. Загострення протистояння між законодавчою та виконавчою гілками центральної влади. Події листопада 2013 – лютого 2014 р. Зміна політичного вектору в країні. Кримська автономія.

Література:

Барановська Н. П., Верстюк В. Ф., Віднянський С. В. та ін. Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001). – К.: Альтернативи, 2001.

Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії. – К., 2008. – 432 с.

Кульчицький С. В. Помаранчева революція. – К.: Генеза, 2005. – 368 с.

Несторенко Г. Українська політична нація: самоорганізаційні засади
становлення. – К., 2007.

Похожие:

Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія Росії»
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
В. Власов, Я. Грицак, І. Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С. Кульчицький, Р. Лях, Ю. Мицик, П. Панченко, І. Підкова, Н. Теплоухова,...
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconЗ нової історії країн європи та америки
Поняття нової історії, його історичний зміст. Проблеми періодизації нової історії
Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми iconЗатверджую” Начальник кафедри с та гд майор с ц. з. Р. В. Лаврецький “ ” 2009 р. План семінарського заняття з історії України Тема „Радянська Україна у 1930-ті: політика великого террору”
Бойко О. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы