Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" icon

Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 "історія"


Скачать 54.74 Kb.
НазваниеПрограма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 "історія"
Размер54.74 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

за спеціальністю 07.02030201 "історія"

спеціалізації "Історія стародавнього світу та середніх віків"


Загальний блок

Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний фактор. Духовний фактор. Соціально-економічний фактор. Політичний фактор. Абсолютизація одного з факторів. Теорія взаємодії факторів.

Історичний час як методологічна проблема. Відмінність часу людського буття від часу фізичних об`єктів. Час хронологічний і час соціальний. Три складові частини часу – минуле, теперішнє, майбутнє. Ціннісний підхід до часу: міф про «золотий час». Проблема історичної періодизації.


Історичний факт та історичне джерело. Теоретичне та емпіричне пізнання. Три типи істориків. Факт як реальність і як пізнавальна одиниця. Джерела – фактологічна основа історичної науки. Аналіз джерел: зовнішня й внутрішня критика.


^ Система історіографічних категорій. Проблемне поле дисципліни. Поняття про історіографічний процес та історіографічну ситуацію. Структура та фактори розвитку історичної науки. Проблема періодизації історії історичної науки в історіографії. Критерії періодизації. Історіографічний факт і історіографічне джерело. Класифікація історіографічних джерел. Типологія історіографічних досліджень Види історіографічних праць. Структура історіографічного аналізу.


Література:

 1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.,1987.

 2. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.

 3. Історіографічний словник. – Харків, 2004.

 4. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002.

 5. Калакура Я. Українська історіографія. – К., 2004.

 6. Лісовий В. «Культура» та «цивілізація» // Філософська та соціологічна думка. – 1993. – №3. – С. 19-44.

 7. Мизес Л.фон. Теория и история. – М., 2001.

 8. Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. – Воронеж, 1986.

 9. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. – М., 1999.

 10. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії ХVII – XX ст. – К., 2002.

 11. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2004.

 12. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.


Типи етнічної ідентичності (нормальна, етноцентрична, етнодомінуюча ідентичність, етнічний фанатизм, етнічна індиферентність, етнонігілізм, амбівалентна етнічність). Теоретичний аспект аналізу поняття “етнічність”. Поняття: етнос, етнічність, етнічна ідентифікація. Місце етнічної ідентифікації серед інших видів сучасних ідентичностей: соціальних, політичних, вікових і т.і.

Засоби ідентифікаційного аналізу етносу. Формування етнічного самоусвідомлення. Поняття етнічна свідомість в сучасній науці. Механізми створення та форми існування індивідуальної і групової етнічної ідентичності. Критерії індивідуальної етнічної ідентифікації. Типи етнічної ідентичності. Нормальна ідентичність. Етноцентрична ідентичність. Етнодомінуюча ідентичність. Етнічний фанатизм. Етнічна індиферентність. Етнонігілізм. Амбівалентна етнічність.

Поняття етнічного середовища, політичної ситуації. Вплив соціального і політичного контексту на формування етнічної ідентичності. Поняття реідентифікації і його політичні наслідки.

Чинники що обумовлюють «стійкість» етнічної ідентичності. Функції етнічної ідентичності. Етнічна ідентичність в ситуаціях соціально-політичної нестабільності. Етнічний парадокс сучасності.


Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Кресіна І.О. Подвійна етнонацінальна свідомість як феномен поліетнічних держав // Відродження. – 1999. – № 6. – С. 16 – 19.

 3. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. , 1999. – 203 с.

 4. Смiт Э. Нацiональна iдентичнiсть. – К.: Основи, 1994. – 224 с.

 5. Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1996. – 200 с.


Етноцентризм, його види і способи формування. Соціально-психологічні проблеми етнічності. Етнічна свідомість. Психологічна структура етнічної самосвідомості. Типи етнічної самосвідомості.(традиційний, культурно-патріотичний, політизований). Ступінь розвитку і функції етнічної самосвідомості.

Етноцентризм, його види і способи формування. Поняття націоналізму, патріотизму і шовінізму. Ідеологічний рівень етнічної самосвідомості.

Мобілізація етнічності або етнічне відродження: чинники й особливості процесу. Політизація етнічності.

Типології націоналізмів. (Класичні; типологія Л. Грінфельда; інші види типологій). Політичні чинники націоналізму.

Література:

 1. Абетка етнополітолога (авторський колектив: Ю. Римаренко, О. Мироненко та ін.). – 2 Т.– К.: Школяр, 1995.

 2. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. 352 с.

 4. Козлов В.И. Проблематика “этничности” // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 4. – С.39–55.

 5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000 – 320 с.


Теорії нації (етнологічна, політична, психологічна, культурологічна, історико-економічна). Проблема теоретичного обґрунтування теорії нації і націоналізму. Теорії нації. Трактування нації і націогенезу. Етнічна теорія нації. Історико-економична теорія нації. Культурологічна теорія нації. Політична теорія нації. Психологічна теорія нації. Теорії нації ( М. Вебера «раціоналістична»; К. Дойч - «Комунікативна»; етатична теорія; «інструменталістська»).

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К., 2007. – 192 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. – 352 с.

 4. Основи етнодержавознавства. Підручник / За редакцією Ю.I. Римаренка. – К.: Либідь, 1997 – 656 с.

Блок фахової підготовки спеціалістів

за спеціальністю 07.02030201 "історія"

спеціалізації "Історія стародавнього світу та середніх віків"


Антична історія

^ Старша” тиранія в Стародавній Греції: Афіни

Основні джерела історії Аттики у VIII-VI ст. до н.е. Економічний розвиток архаїчної Греції. Соціально-політична боротьба. Тиранія у Афінах. Внутрішня і зовнішня політика Пісістрата та Пісістратідів. Історична роль ранньогрецької тиранії в становленні грецької державності.


Джерела:

 1. Аристотель. Афинская полития /пер. С.И. Радцига. – М., 1936. - Ч.1. - Гл. 1-8, прим.

 2. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. – М., 1961. – Т.1. [Тесей, Солон].

 3. Фукидид. История / пер. Г.А.Стратановского – М., 1980.

 4. Хрестоматия по истории древней Греции. /под ред. Д.И.Каллистова. - М., 1964. - Разд. V, 1 - 4.


Література:

 1. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. – Л., 1976.

 2. Бокщанин А.Г. К вопросу о происхождении государства и формах классовой борьбы в древней Аттике в VII-VІ вв. до н.э. // Преподавание истории в школе. – 1952. - Т.3. – С. 95 - 99.

 3. Древняя Греция / под ред. В.В. Струве и Д.П. Каллистова. – М., 1956.

 4. Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. до н.э. – М., 1964.

 5. История древней Греции / под ред. В.И. Авдиева и др.

 6. История Европы. – Ч.1. Древняя Европа / Под ред. Е.С. Голубцовой. – М., 1988.

 7. Сергеев В.С. История древней Греции. – М., 1963.

 8. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. – СПб., 2002.

 9. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. – СПб., 2004.


Причини Великої грецької колонізації VІІІ–VІ ст. до н.е.

Велика грецька колонізація, її передумови, причини та головні напрями. Центри колонізації: Халкідіка, Мегари, Коринф, Мілет та ін. Особливості дорійської колонізації. Афінські клерухії. Найбільші грецькі колонії та місцеве населення. Античні поліси Північного Причорномор’я: Ольвія, Тіра, Ніконій. Економічне та політичне життя грецьких міст Північного Причорномор’я. Зв`язки з метрополією. Вплив колонізації на процеси соціально-економічного розвитку Греції.


Література:

 1. Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н.э. – М., 1989.

 2. Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху. – К., 1993.

 3. История Европы. – Ч.1. Древняя Европа / Под ред. Е.С. Голубцовой. – М., 1988.

 4. Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья // Материалы I Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья. – Цхалтубо, 1977. – Тбилиси, 1979.

 5. Самойлова Т.Л. Тира в VI-I вв. до н.э. – К., 1986.

 6. Сапрыкин С.Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. Взаимоотношения метрополии и колонии. - М., 1986.

 7. Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-III вв. до н.э. по данным эпиграфических источников. - М., 1982.


Погляди Платона та Аристотеля на державу та її форми

Політичне вчення Платона (класифікація форм правління, ідеальні державні устрої). Політико-правові погляди Аристотеля (правильні та неправильні форми державного устрою, причини державних переворотів).

Джерела:

 1. Арістотель. Політика / Пер. с давньогрецької О. Кислюка. – К.: Основи, 2005.

 2. Аристотель. Афинская полития / пер. В.П.Бузескула. – М., 2001.

 3. Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. Т.3. – М. 1980.

 4. Диоген Лаэртский. О жизни и изречениях знаменитых философов / пер. М.Л. Гаспарова. – М., 1979.

 5. Платон. Законы. Государство / пер. А.Ф.Лосева. – М., 2001.


Література:

 1. Античная Греция / под ред. Е.С.Голубцовой. – М., 1983. – Т.1-2.

 2. История политических и правовых учений. Древний мир. – М., 1985.

 3. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель. – М., 1972.

 4. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. – М., 1977.

 5. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М., 1979.

 6. Себайн Дж. Г., Торсон Т. Л. Історія політичної думки. – Київ, 1997.

 7. Фролов Э.Д. Огни Диоскуров: античные теории переустройства общества и государства. – Л., 1984.

 8. Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. – Л., 1981.

 9. Фролов Э.Д. Платон и тирания // Интеллектуальная элита античного мира. Тезисы докладов научной конференции. – СПб., 1995. – С. 31-39

 10. Чанышев А.Н. Аристотель. – М., 1979.


Походи Александра Македонського та їх вплив на соціальні процеси у Причорномор’ї

Періодизація східних походів, головні битви. Утворення великої держави. Боротьба діадохів і утворення нових елліністичних держав.

Еллінізм у Причорномор`ї. Головні особливості елліністичної економічної, політичної, соціальної системи. Грецькі міста і держави Північного Причорномор'я. Боспорське царство. Ольвія. Херсонес.


Джерела:

 1. Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. – СПб., 1994.

 2. Хрестоматия по истории древней Греции. /под ред. Д.П. Каллистова. - М., 1964.


Література:

 1. Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1984.

 2. Античная Греция / под ред. Е.С. Голубцовой. – М., 1983. Т.2. – Кризис полиса.

 3. Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VI-I вв. до н.э. – М., 1989.

 4. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. – М.-Л., 1949.

 5. Дройзен И.Г. История эллинизма. – СПб., 1997.

 6. История Европы / под ред. Е.С. Голубцовой. – М., 1989. Т.1. Древняя Европа.

 7. Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. – К., 1985.

 8. Лурье С.Я. История Греции. – СПб.,1993.

 9. Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. – М., 1993.

 10. Самойлова Т.Л. Тира в VI-I вв. до н.э. – К., 1988.


Заснування Одеського товариства історії та старожитностей та його діяльність у галузі античної історії.

Поняття класичної історії. Традиції вивчення класичних давностей у Одесі і Новоросійському краї: записи перших мандрівників (М. Гатрі, П. Паллас та ін.), відкриття музеїв давностей (Миколаїв, 1803; Феодосія, 1811 р.; Одеса. 1825 р.; Керч, 1826 Р.). І.А. Стемпковський і його програма вивчення давностей Північного Причорномор`я. Заснування Одеського товариства історії та старожитностей (1839).

Джерела:

 1. Варнеке Б.В. Одесское Общество Истории и Древностей // ЖМНП, 1914, XII.

 2. Зеленецкий К.П. Жизнь и деятельность И.П. Бларамберга // ЗООИД, II, 1848.

 3. Юргевич В.Н. Исторический очерк 50-летия Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1889.


Література:

1. Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX в. / ред. Тункина И.В. – М., 2008.

2. Дложевский С.С. Одеський державний історично-археологічний музей. – Київ, 1927.

3. Лебедев Г.А. История российской археологии. – СПб., 1994.

4. Скифский роман / под ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М., 1997.

5. Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России. – СПб.,2003.

6. Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. – М., 1986.

7. Фролов Э.Д. Русская наука об античности (историографические очерки). – СПб., 1999.


Соціальна історія та культура країн Західної Європи доби середньовіччя та Ренесансу


Форми феодальної залежності селян та їх еволюція  в XIV–XV ст.

Особливості поземельних відносин за доби феодалізму. Селянин як утримувач землі. Поняття феодальної ренти, її форми. Поземельна та особиста залежність селянина від землевласника. Криза «старої сеньйорії» у країнах Західної Європи у XIV–XV ст. Комутація панщини. Зміни у структурі маєтку: ліквідація домену. Особисте звільнення селянства. Критика теорії «кризи феодалізму» XIV–XV ст.


Література:

 1. Барг М.А. О так называемом «кризисе феодализма» в XIV – XV вв. (К историографии вопроса) // Вопросы истории. – 1960. - № 8.

 2. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. (Гл. VIII. К вопросу о начале разложения феодализма в западной Европе (О некоторых закономерностях феодальной денежной ренты))

 3. Блок М. Феодальне суспільство / Пер. з фр. – К., 2002.

 4. Косминский Е.А. Были ли XIV и XV века временем упадка европейской экономики? // Средние века. – Вып. X. – 1957.

 5. Поршнев Б.Ф. Очерк политической экономии феодализма. – М., 1956.


Чинники середньовічної європейської урбанізації.

Формування міського стану. Урбанізаційні процеси в середні віки. Проблема виникнення міст в середні віки. Види діяльності міського населення та риси сільського побуту. Особливості міського планування та забудови. Класифікація середньовічних міст. Розвиток міської інфраструктури. Міський житловий будинок: планування, типологія, архітектурні особливості, інтер’єр. Санітарні проблеми міста. Адміністративні центри, міський ринок. Місто як центр освіти, розвиток університетів. Середньовічна торгівля. Особливості відтворення міського населення.


Література:

 1. Пиренн А. Средневековые города Бельгии / пер. с фр. – СПб., 2001.

 2. Ру С. Повседневная жизнь Парижа в средние века / пер. с фр. Е.В. Колодочкиной. – М., 2008.

 3. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века: Учеб. Пособие. – М., 1976.

 4. Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города X-XV веков. – М., 1960.

 5. Сюзюмов М.Я. Проблема возникновения средневекового города в Западной Европе // Средние века, 31. – М., 1968. – С. 77-118


Культурно-просвітницькі функції середньовічних монастирів.

Структура католицької церкви. Структура та організація парафіяльного життя. Монастир, його місце в структурі церкви. Монастир як інтелектуальний центр середньовіччя. Проповідницька та місіонерська діяльність. Шкільна справа. Монастирські бібліотеки та скрипторії. Монастирське літописання. Роль монастирів у розвитку архітектури, образотворчого мистецтва. Культурно-просвітницькі осередки в абатствах Монте-Кассіно, Клюні, Санкт-Галлєн, Мон-Сен-Мішель тощо.


Література:

1. Добиаш-Рождественская О.А. из жизни мастерских письма (преимущественно на французском севере) // Средневековый быт. Сб. статей. – Л., 1928.

2. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – М., 2003.

3. Киселёва Л.И. О чём рассказывают средневековые рукописи. – Л., 1978.

4. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / пер. с фр. – М., 1992.

5. Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы. – М., 2002.

6. Немченко И.В. Язык средневековья. Толковый словарь. – Одесса, 2001.

7. Ускова Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. – СПб., 2001.


Роль жінки в повсякденному житті середньовічної Західної Європи.

Сім’я та її форми. Роль жінки у суспільних та сімейних структурах повсякденності. Роль у повсякденній праці. Правовий статус жінки. Образ жінки в релігії: культ Діви Марії та марновірство. Жінка в куртуазній культурі.


Джерела:

1. Грациан. Свод прав. Текст и комментарии. – Электронная библиотека исторического факультета МГУ.

2. Кристина Пизанская. Книга о "Граде женском" // Пятнадцать радостей брака. – М., 1991.

3. Салическая правда (любое издание)


Література:

1. Блок М. Феодальне суспільство / Пер. з фр. – К., 2002.

2. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989.

3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.,1990.

5. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – Киев, 1995

6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / пер. с фр. – М., 1992.

7. Рябова Т.Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья. –Иваново, 1999.

8. Фоссье Р. Люди средневековья / пер. с франц. А.Ю. Карачинского, М.Ю. Некрасова, И.А. Эгипти. – СПб., 2010

9. Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. – М., 2000.

10. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII веков. – М.,1978.


Характерні риси ренесансного гуманізму

Картина світобудови та загальна схема суспільного устрою в ренесансних пам’ятниках літератури: традиційні уявлення та елементи новацій. Провіденціалізм та елементи раціоналізму та філософського скепсису. Категорії часу і долі. Співвідношення міфу та історії. Філософсько-історичні уявлення про час. Уявлення про фортуну в ренесансному світогляді. Античні джерела антропологічних уявлень гуманістів. Гуманістичні ідеї Еразма Роттердамського. Ідеї про рівність та їх еволюція в літературно-філософських пам’ятниках Античні уявлення про волю та розум і погляди гуманістів пізнього середньовіччя.

Джерело: Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1986.


Література:

 1. Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984.

 2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. – М., 1995

 3. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.

 4. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения ХIV–ХV веков. – М., 1977.

 5. Бургхард Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М., 1996.

 6. Гуковский М.А. Итальянское Возрождения. – Л., 1947. – Т.1. /1250-1380/; Л., 1961., Т.2. /1380-1450/.

 7. Історія світової культури. – К., 1997.

 8. Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М.. 1961.


Творчість Данте Аліг’єрі (1265 – 1321)

Культурні впливи на молодого Данте: твори провансальських трубадурів, філософські ідеї Фоми Аквінського. ‘Dolce stil nuovo’, художні засади цього поетичного напрямку. Ранній період творчості Данте. «Нове життя» - перший у Європі психологічний роман.

Вчені трактати - сатури перших років вигнання. Ідеї щодо гідності людини, її шляхетності, що не є пов’язаною із соціальним походженням. Мовознавчі розвідки, апологія народної мови. Данте як політичний теоретик: твір «Монархія». Ідея всесвітньої імперії як альтернатива теократичним зазіханням папства.

«Божественна комедія» - неперевершений шедевр Данте. Структура твору та його художні особливості. Середньовічні культурні традиції та неповторна індивідуальність й сила художніх образів, віра в необмежені можливості людини.

Джерела:

 1. Данте. Vita nova. Нове життя/ Пер. М. Бажан, І. Драч, В. Житник, В. Коротич, Д. Павличко, А. Перепадя (за ред. Г. Кочура). – Київ, 1965.

 2. Данте. Божественна комедія / Пер. з іт. та примітки Є. Дроб’язка. – К., 1976.

 3. Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. С.М. Лозинского. – Різні видання.

 4. Данте Алигьери. Малые произведения. – М., 1968.


Література:

 1. Баткин Л.М. Данте и его время. – М., 1965.

 2. Баткін Л. Про Італійське Відродження // Всесвіт. – 1975. - №7. – С.182-199.

 3. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.

 4. Голенищев-Кутузов М.И. Данте Алигьери. – М., 1968.

 5. Де Санктис Ф. История итальянской литературы. – Т.1. – М., 1963.

 6. Стріха М. Здолавши півшляху життя земного… «Божественна комедія» Данте та її українське відлуння. — К., 2001.

 7. Хлодовский Р. И. «Гуманизм Данте. Путь к «Божественной Комедии». – М.,1979.


Уявлення Н.Мак’явеллі про ідеального правителя

Життя та творчість Ніколо Макіявеллі. «Государь»: поняття фортуни; оцінка людської природи; поняття доблесті (virtu); особливості підходу Ніколо Макіявеллі до політичних питань; постать доблесного государя. Мораль та політика. «Парадокс» Макіявеллі: республіканець чи прихильник одноособового правлення? Суспільство та держава, поняття stato. Ідея політичного об`єднання Італії.


Джерела:

 1. Макьявелли Н. Государь. Разные издания.

 2. Макиавелли Н. Государь. Мандрагора. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Избранные сочинения. – М., 2004


Література:

 1. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989.

 2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. – М., 1995. – С.345-363.

 3. Бурлацкий Ф. Загадка и урок Никколо Макьявелли. – М., 1977.

 4. Виллари П. Макьявелли и его время. – СПб., 1914.

 5. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение / Под ред. В.С.Нерсесянца. – М., 1986.

 6. Рутенбург В.И. Жизнь и творчество Никколо Макьявелли (Приложение) // Макьявелли Н. История Флоренции. – М.,1987.

 7. Себайн Дж. Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К, 1997. – С.304-322.

 8. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. Т.2. – М., 1897.

 9. Юсим Ю.М. Макиавелли: мораль, этика, фортуна. – М., 2011.Гуманістичні ідеї Еразма Роттердамського

Поняття «гуманізм» та «гуманісти». Гуманізм як культурна течія доби Відродження, її характерні риси. Християнський гуманізм перших десятиріч XVI ст.: традиції та новації в політичній ідеології. Гуманістичний погляд на проблему влади: роль особи державця. Етика та політика у творах Еразма Роттердамського. Критика вад католицької церкви. Спростування тиранії.

Джерела:

 1. Еразм Роттердамський. Похвала глупоті. Домашні бесіди. – К., 1993.

 2. Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. – М., 2001.

 3. Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1986.


Література:

 1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

 2. Горфункель А.Х. Гуманизм – Реформация – Контрреформация // Культура эпохи Возрождения и Реформация. – Л., 1981. – С. 7-19.

 3. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама. – М., 1971.

 4. Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационнее движение в Германии. – М., 1978.

 5. Смирин М.М. О политической концепции Эразма Роттердамского // Ежегодник германской истории. – 1972. – М., 1973.

 6. Эльфонд И.Я. Политические учения эпохи Возрождения и Реформации (Франция). – Саратов, 1991.

 7. Эразм   Роттердамский и его время/ Под ред. Л.С. Чиколини. – М., 1989. Соціальна утопія Томаса Мора

Початок аграрного перевороту в Англії та загострення соціальних протиріч в країні. Англійський гуманізм та Томас Мор. Критика англійського суспільства в «Утопії» Томаса Мора. Ідеальний суспільний устрій в «Утопії» (виробнича, соціальна та політична структура суспільства). Історичне значення «Утопії».


Джерела:

1. Мор Т. Утопия / Вступ ст. И.Н.Осиновского. – М., 1978.

2. Мор Т. Утопія / Перекл. з лат. — К., 1988.


Література:

 1. Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей. – М., 1975.

 2. Деборин А.М. Социально-политические учения нового времени. – М., 1958. – Т.1.

 3. Кудрявцев. О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия» (О книге Т. Мора). – М., 1991.

 4. Мортон А.А. Английская утопия. – М., 1956.

 5. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М., 1978.

 6. Томас Мор (1478 - 1978). – М., 1981.

 7. Чичерин Б.Н. История политических учений. Ч.1. – М., 1903.Реформаційні ідеї Мартіна Лютера та Жана Кальвіна

Історичні передумови європейської реформації. Ідейні витоки: вплив ренесансного гуманізму на формування поглядів М.Лютера та Ж.Кальвіна. Вчення М.Лютера про спасіння вірою та Біблію як єдине джерело віри. Ставлення до інститутів папства, чернецтва, церковного землеволодіння. Структура церкви за М.Лютером. Ж. Кальвін як продовжувач реформаційних ідей М. Лютера. Вчення про предестинацію та світське покликання. Погляди на державу М. Лютера та Ж. Кальвіна.

Джерела:

 1. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. – М., 1997-1999.

 2. Лютер М. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520 -1526 гг. / Пер. с нем., историко-биографический очерк и комментарии Ю.А.Голубкина. –Харьков, 1994.

 3. Лютер М. 95 тез (різні видання)


Література:

    1. Виппер Р. Ю. Церковь и государство в Женеве в эпоху кальвинизма. — СПб., 1893.

    2. Голубкин Ю.А. Эволюция представлений Мартина Лютера о светской власти и ее роли в Реформации // Ежегодник германской истории. 1978. – М., 1979. – С. 256-274.

    3. Горфункель А.Х. Гуманизм – Реформация – Контрреформация // Культура эпохи Возрождения и Реформация. – Л., 1981. – С. 7-19.

    4. Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. – М., 1978.

    5. Спиц Л.В. История Реформации. – Т.2. – М., 2003.

    6. Фаусель Г. Мартин Лютер. Жизнь и дело. Т. 1-2. – Харьков, 1995, 1996.

    7. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. – М., 1995.


«Дон Кіхот» М. Сервантеса як джерело з історії пізньосередньовічної Іспанії

Життя М. Сервантеса. Витоки світогляду та творчості. Етапи художньої самореалізації класика іспанської літератури «Золотої доби». Тенденції ренесансного реалізму у відтворенні художніх образів роману М. Сервантесу «Дон Кіхот». Елементи соціального утопізму в обрисі центральних персонажів роману. «Дон Кіхот» як енциклопедія життя різних суспільних верств Іспанії.

Джерела:

1. Сервантес М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. – М., 1970. – Ч.1-2.


Література:

1. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. В 2-х томах. – М., 1951.

2. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа ІІ / пер. с фр. – Т.1-2. – М., 2002.

3. Ваганова Е.О. Ренессанс и контрреформации в испанской литературе ХVІ в. // Культура эпохи Возрождения и Реформация. – Л.,1981. – С.243-249.

4. Державин К. Сервантес и Дон-Кихот. – М., 1934.

5. Менендес Пидаль Р. Избранные произведения: Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. – М., 1961.

6. Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. – Л., 1969.

7. Франк Б. Сервантес М. – М., 1958.


Ідеї ренесансного індивідуалізму в творах Лопе де Вега

Життя та творчість. Історизм образів в драматургії Лопе де Вега («Собака на сіні», «Овеча криниця»). Етична сутність художніх образів в творах митця. Закон та насильство в житті держави. Проблеми політичної толерантності в творах Лопе де Вега. Проблема співвідносин держави та народу.


Джерела:

 1. Лопе де Вега. Новеллы. – М.,1969.

 2. Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна // Избранные произведения. – М.,1963.

 3. Лопе де Вега. Периваньес и командор. Собака на сене. Девушка с кувшином. Учитель танцев. Звезда Севильи. Наказание не мщение // Избранные произведения. – М.,1963.


Література:

1. Балашов Н.И. Испанская классическая драма в сравнительно-литературном и текстологическом аспектах. – М., 1975.

2. Ваганова Е.О. Проблема испанского Возрождения в современной историографии. // Проблемы отечественной и всеобщей истории. – вып.4. – Л., 1978.

3. Ваганова Е.О. Ренессанс и контрреформации в испанской литературе ХУІ в. // Культура эпохи Возрождения и Реформация. – Л.,1981. – С.243-249.

4. Игнатов С. Испанский театр. ХVІ-ХVІІвв. – М.,1939.

5. Ковалевский М.М. Народ в драме Лопе де Вега «Овечий источник» // Сборник памяти С.А. Юрьева. – М.,1895. – С.21-43.

6. Петров Д.К. Заметки по истории староиспанской драмы. – СПб.,1907.

7. Петров Д.К. Очерки бытового театра Лопе де Вега. – СПб.1901.

8. Плавскин З.И. Лопе де Вега. 1562-1635. – М.-Л., 1960.

9. Плавскин З.И. Политическая мысль Испании ХV-ХVІІ вв. И драматургии эпохи Возрождения // Культура Испании и общество. – М.,1968.

10. Плавскин З.И. Эстетические воззрения Лопе де Вега и его школа // Зарубежная литература. – Уч. Записки ЛГУ. – вып.28. – 1956.- С.3-24.


Роль особистості монарха та проблема тиранії в драмах та історичних хроніках В Шекспіра

Світобачення Шекспіра: відбиття елементів стереотипу мислення епохи. Шекспір та Тюдорівська історіографія. Історичні хроніки Шекспіра у дзеркалі історії Англії.

Проблема тиранії в трагедії „Річард ІІІ”. Боротьба за владу та громадянські чвари в історичних хроніках.


Джерела:

 1. Шекспир У. Гамлет. Король Лир. Юлий Цезарь. Ричард III. Король Генрих IV. Макбет. Кориолан. – Собран. соч. в 8-и тт. – М., 1964.

 2. Шекспир У. Король Лир (різні видання)

 3. Шекспир У. Ричард ІІІ (різні видання)

 4. Шекспир У. Юлий Цезарь (різні видання)

 5. Шекспір В. Твори. – у 6-ти тт. – К., 1984.


Література:

 1. Аникин Г.В., Михальская Н.Л. История английской литературы. – М., 1975.

 2. Барг М.А. Шекспир и история. – М., 1976.

 3. Затонський Д. Вільям Шекспір // Шекспір В. Твори в шости томах. – К., 1984. – Т.1. – С.8-43.

 4. Комарова В.П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира. – Л., 1977.

 5. Шведов Ю.Ф. Исторические хроники Шекспира. – М., 1964.

 6. Урнов М.В., Урнов Д.М. Шекспир, его герой, его время. – М., 1969.

Похожие:

Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія Росії»
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 "історія"
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconФорма № н 04 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Робоча програма Трудове право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПерелік питань для державного іспиту «Історія української журналістики»
Передумови виникнення та національні джерела української журналістики. Початковий етап виникнення журналістики в Україні: перші періодичні...
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
В. Власов, Я. Грицак, І. Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С. Кульчицький, Р. Лях, Ю. Мицик, П. Панченко, І. Підкова, Н. Теплоухова,...
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма до державного іспиту з археології для студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма державного іспиту за спеціальністю 07. 02030201 \"історія\" iconПрограма для підготовки до державного іспиту студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы