Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» icon

Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»


Скачать 84.75 Kb.
НазваниеПрограма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
Размер84.75 Kb.
ТипПрограма

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМЗатверджено:

Заступник директора

з навчально-методичної роботи


________________ Чернєй С.І.


Погоджено:

Завідувач методичним кабінетом


_______________ Желтова Л.І.

Розглянуто на засіданні циклової комісії правознавства та соціальної роботи

Протокол № ____ від ___.___.______

Голова циклової комісії


________________ Варуха Г.В.^ СУДОЧИНСТВО В ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ УКРАЇНИ


Робоча навчальна програма


для студентів напряму підготовки

6.030401 «Правознавство»


форма навчання денна

курс ІІ

семестр ІV

всього годин: 108

 • лекції: 30

 • практичні (семінарські) заняття: 30

 • самостійна робота студентів (СРС): 48


укладач робочої навчальної програми: Михайленко В.В.


КИЇВ – 2013

ВСТУП

Опис дисципліни та її предмета

«Судочинство в господарських судах» - навчальна дисципліна практичного характеру, яка ознайомлює студента з господарським процесом як однією із форм здійснення судочинства в Україні. Вона належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Правознавство», вивчення яких є обов’язковим для фахової підготовки юриста. Викладається на ІІ курсі протягом одного семестру.

Судочинство в господарських судах є різновидом юридичної діяльності, яку регулюють норми господарського процесуального права, тобто встановлена нормами процесуального права форма діяльності господарських судів, яка спрямована на захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. Предметом господарського судочинства як форми діяльності суду є господарські спори або інші справи, віднесені до компетенції господарських судів Господарським процесуальним кодексом України та іншими законами.

При здійсненні судочинства в господарських судах суд, сторони, інші учасники можуть здійснювати лише ті дії, які передбачені господарськими процесуальними нормами. Судочинство в господарських судах являє собою єдність процесуальних прав і обов’язків господарського суду, сторін та інших учасників процесу. Тому його можна визначити як систему послідовно здійснюваних процесуальних дій, які здійснюють господарський суд та інші учасники судочинства у зв’язку з розглядом і вирішенням конкретної справи. Кінцева мета процесу — відновлення порушеного права.

^ Предметом дисципліни є установлені нормами господарського процесуального права правила, які регламентують порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду й вирішення справ, оскарження і перегляду рішень господарського суду, а також виконання рішень господарського суду.

Згідно з навчальним планом на вивчення дисципліни «Судочинство в господарських судах» відводиться 108 навчальних годин, з яких на лекції відведено 30 годин, на практичні (семінарські) заняття – 30 годин, на самостійну роботу – 48 годин. Форма контролю - залік.

^ Система навчального курсу «Судочинство в господарських судах» складається із сімнадцяти об’єднаних за певним принципом тем, до яких віднесено ті чи інші положення, пов’язані із здійсненням судочинства в господарських судах в цілому та окремими його аспектами. Курс розділений на три модулі. По закінченню кожного модулю студенти мають проміжний контроль у вигляді модульної контрольної роботи.

В даному курсі систему становлять наступні підрозділи:

 1. ^ Предмет та система курсу «Судочинство в господарських судах». Поняття господарського процесу та його стадії. Даним розділом студент вводиться в поняття господарського процесуального права, господарського процесу та його стадій, визначається місце господарського процесу у правовій системі України, а також надається інформація про нормативно-правові акти, які становлять законодавчу основу господарського процесу.

 2. ^ Система господарських судів в Україні. В даному розділі розкриваються історичні аспекти формування нинішньої системи господарських судів України, характеризується сучасна система господарських судів України, висвітлюються принципи діяльності господарських судів України.

 3. ^ Підвідомчість і підсудність господарських спорів. В рамках даної теми студентам надаються знання про справи, які підвідомчі господарським судам, і загальні правила визначення підсудності господарських спорів.

 4. ^ Досудове врегулювання господарських спорів. Опрацьовуючи зазначену тему, студент отримує знання про можливості і процедури досудового врегулювання господарських спорів, правову природу претензії, порядок її направлення і опрацювання.

 5. ^ Учасники судочинства в господарських судах. В даному розділі надаються знання про процесуальний статус позивача, відповідача, третіх осіб та прокурора при здійсненні судочинства в господарських судах, надається визначення і перелік процесуальних прав і обов’язків сторін та інших осіб, які приймають участь у розгляді справи, викладається суть процесуального представництва і правонаступництва тощо.

 6. ^ Докази і доказування в господарському судочинстві. В зазначеній темі розкриваються поняття і сутність доказування і предмету доказування при здійсненні судочинства в господарських судах, наводиться класифікація доказів, їх характеристика, розкриваються поняття належності і допустимості доказів у господарському процесі. Наводиться інформація про надання і витребування доказів у господарському процесі і підстави звільнення від доказування в господарському процесі

 7. ^ Запобіжні заходи. Розкривається поняття і класифікація запобіжних заходів у господарському процесі, наводяться підстави і процедура вжиття, припинення і скасування запобіжних заходів.

 8. ^ Судові витрати. Надаються знання про поняття і види судових витрат у господарському процесі і їх розподіл між сторонами. За наслідками вивчення цієї теми студент отримує вміння з визначення розміру сум, що підлягають оплаті в господарському процесі.

 9. ^ Процесуальні строки. Даною темою студент вводиться в курс щодо поняття і видів процесуальних строків у господарському процесі, їх встановлення та обчислення, закінчення, зупинення, відновлення та продовження тощо.

 10. ^ Подання позову і порушення провадження у справі. Ця тема присвячена правилам звернення до господарського суду, умовам і підставам прийняття позовної заяви, відмови у прийнятті позовної заяви та повернення позовної заяви. Також розкриваються норми і приписи, які стосуються порушення провадження у справі і дій судді по підготовці справи до розгляду. Надаються знання щодо інституту забезпечення позову і порядку його застосування.

 11. ^ Розгляд господарських справ у суді першої інстанції. В розділі містяться загальні відомості про встановлений законом порядок ведення судового засідання, про підстави і процесуальне оформлення відкладення розгляду справи, перерви у судовому засіданні, припинення, зупинення і поновлення провадження у господарській справі, а також про залишення позовної заяви без розгляду.

 12. ^ Особливості розгляду деяких категорій господарських справ. Тема присвячена специфіці провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання, у справах про банкрутство, а також третейському розгляду господарських справ

 13. ^ Судові акти господарського суду. Висвітлюється поняття і класифікація судових рішень, вимоги до їх форми та змісту, надається інформації про законодавчо встановлені правила прийняття, проголошення і виконання рішення господарського суду. Опрацьовуються поняття законності і обґрунтованості рішення господарського суду, а також надаються загальні положення виконання судових рішень у господарському процесі.

 14. ^ Апеляційне провадження. Розкривається зміст і значення права на апеляційне оскарження і процедурні аспекти його реалізації, надається інформація про законодавчо встановлені вимоги до форми і змісту апеляційної скарги, умови і підстави порушення апеляційного провадження, а також про повноваження суду апеляційної інстанції щодо рішення господарського суду першої інстанції.

 15. ^ Касаційне провадження. Розкривається зміст і значення права на касаційне оскарження і процедурні аспекти його реалізації, надається інформація про законодавчо встановлені вимоги до форми і змісту касаційної скарги, умови і підстави порушення касаційного провадження, а також про повноваження суду касаційної інстанції щодо рішень господарських судів попередніх інстанцій.

 16. ^ Перегляд судових рішень Верховним Судом України. В межах даного розділу розкривається зміст і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України, надається інформація про законодавчо встановлені вимоги до форми і змісту заяви про перегляд, умови і підстави порушення провадження з перегляду рішення, а також про повноваження Верховного Суду України і порядок розгляду справи.

 17. ^ Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Дана тема присвячена підставам перегляду судових рішень за нововиявленим обставинами, загальним правилам подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та її розгляду

^ Метою вивчення курсу є набуття студентами знань про законодавчо встановлені правила (процедуру) здійснення судочинства в господарських судах.

За результатами вивчення курсу студент повинен знати організацію системи господарських судів України, їх повноваження, основні поняття господарського процесу і законодавчо встановлені процедури, пов’язані із зверненням до господарського суду і діяльністю суду з розгляду господарських справ.

За результатами вивчення курсу студент повинен вміти відмежовувати компетенцію господарських судів від інших судових органів України, відрізняти справи, підвідомчі господарським судам, визначати їх підсудність, застосовувати процедури, пов’язані із здійсненням судочинства в господарських судах.

^ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Судочинство в господарських судах» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

 • усна відповідь на семінарському занятті (УВ);

 • письмові відповіді на завдання із самостійної роботи (СР);

 • вирішення тестових завдань (Т);

 • доповіді на задану тему (Д);

 • модульні контрольні роботи (МКР);

 • залікова контрольна робота (ЗКР);

Результат вивчення кожного модуля складається із підсумку всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік.

Умови допуску студента до заліку:

 • відсутність заборгованостей з практичних занять;

 • відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

 • позитивні рейтингові бали за кожний модуль;

 • стартовий рейтинг з трьох модулів не менше 54 балів.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з трьох модулів за наступною шкалою оцінювання:


Змістовий

модуль 1 ( ЗМ1)

Змістовий

модуль 2 ( ЗМ2 )

Змістовий

модуль 3 ( ЗМ3 )

Залікова контрольна робота (ЗКР)

Разом
(підсумкова оцінка - ПО)


Максимальна оцінка в балах

43

27

18

12

100


Максимальна кількість балів за три модулі – 88 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 + ЗКР

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

^ Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах трьох модулів

п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

Усна відповідь на семінарському занятті (УВ)

до 4

9 х 4 = 36

2.

Письмова відповідь на завдання самост.роботи (СР)

до 4

2 х 4 = 8

3

Вирішення тестових завдань

до 5

2 х 5 = 10

4.

Доповіді на задану тему

до 4

1 х 4 = 4

5.

Модульна контрольна робота (МКР)

до 10

3 х 10 = 30

6.

Залікова контрольна робота (ЗКР)

до 12

1 х 12 =12
Всього
100 балів


Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


^ Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за національною шкалою

90 <= RD =100

A – Відмінно

Відмінно

82 <= RD <= 89

B – Дуже добре

Добре

75 <= RD <= 81

C – Добре

68 <= RD <= 74

D – Задовільно

Задовільно

60 <= RD <= 67

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

35 <= RD < 59

FХ – Незадовільно

Незадовільно

RD < 35

F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

Не допущено


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання


п/п

Назви тем

^ Всього

годин

Види занять і розподіл годин

Лекц.

Практ (семін)

Самос

робот.

Форми контролю

^ Модуль 1: Загальні положення судочинства в господарських судах України

1.1.

Поняття господарського процесу та його стадії

6

2

2

2

УВ -4

1.2.

Система господарських судів України

4

2

2

4

УВ-4

1.3.

Підвідомчість і підсудність господарських спорів

8

2

2

4

УВ-4

1.4

Досудове врегулювання господарських спорів

6

2

-

2

Т-5, СР-4

1.5.

Учасники господарського процесу

6

2

2

2

Д-4


1.6.

Докази у господарському процесі

7

2

2

3

УВ-4


1.7.

Запобіжні заходи

3

1

-

2

СР-4

1.8.

Поняття і види судових витрат

3

1

-

2

1.9

Процесуальні строки

4

-

-

4
Модульна контрольна робота № 1

2
2
МКР-10
^ Всього у першому модулі

53

14

14

27

43 бали

^ Модуль 2: Розгляд справ у суді першої інстанції

2.1.

Подання позову і порушення провадження у справі

7

2

2

3

УВ-4, Т-5

2.2.

Загальні положення розгляду господарських спорів у суді першої інстанції

7

2

2

3

УВ-4


2.3.

Особливості розгляду деяких категорій господарських спорів

6

2

2

2.4.

Судові акти господарського суду

5

2

2

3

УВ-4
Модульна контрольна робота № 2

2
2
МКР-10^ Всього у другому модулі

27

8

8

11

27 балів

^ Модуль 3: Перегляд судових рішень

3.1.

Апеляційне провадження

4

2

2

2

УВ-4


3.2.

Касаційне провадження

7

2

3

3.3.

Перегляд судових рішень Верховним Судом України

6

1

2


3

УВ-4


3.4

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

5

1

2
Модульна контрольна робота № 3

2
2
МКР-10
Залікова контрольна робота

2
2
ЗКР-12
^ Всього у третьому модулі

24

8

6

10

30 балів
Разом з дисципліни

108

30

30

48

100 балів


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: Загальні положення судочинства в господарських судах України

Тема 1.1: Предмет та система курсу «Судочинство в господарських судах». Поняття господарського процесу та його стадії

Завдання для самостійної роботи

 1. Господарське процесуальне право як юридична наука і навчальна дисципліна

 2. Поняття і зміст господарсько-правових відносин

 3. Методи господарського процесуального права

Практичне заняття №1:

Семінар по темі: Поняття судочинства в господарських судах України

План

 1. Господарсько-процесуальне право в правовій системі України

 2. Поняття і сутність господарського процесу.

 3. Поняття і загальна характеристика стадій господарського процесу


Тема 1.2: Становлення і розвиток господарського суду в Україні

Завдання для самостійної роботи

 1. Історичні аспекти розвитку господарського судочинства в Україні

 2. Принципи господарського процесуального права

 3. Організаційні принципи господарського процесу

Практичне заняття №2:

Семінар по темі:Організація системи господарських судів України

План

 1. Розвиток та формування сучасної системи господарських судів України

 2. Організація системи господарських судів України.

 3. Поняття принципів господарського процесу та їх загальна характеристика

 4. Процесуальна форма діяльності господарських судів


Тема 1.3: Підвідомчість і підсудність господарських спорів

Завдання для самостійної роботи

 1. Справи, які відповідно до Господарського-процесуального кодексу України не підвідомчі господарським судам

 2. Альтернативна підсудність в господарському процесі

Практичне заняття №3

Семінар по темі: Підвідомчість і підсудність господарських справ

План

 1. Визначити поняття підвідомчості і навести перелік справ, підвідомчих господарським судам України

 2. Надати загальні положення щодо підсудності господарських спорів

 3. Розкрити поняття і зміст територіальної, альтернативної і виключної підсудності

 4. Процесуальні наслідки недотримання правил підвідомчості і підсудності

 5. Вирішення практичних завдань


Тема 1.4: Досудове врегулювання господарських спорів

Самостійне опрацювання теми

Письмова самостійна робота № 1

Розкрити наступні питання

 1. Основні положення досудового врегулювання господарського спору

 2. Порядок пред'явлення претензії

 3. Порядок і строки розгляду претензії

 4. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії

 5. Досудове врегулювання спорів, що виникають під час укладення, зміни і розірвання господарських договорів

Вирішення тестових завдань № 1


Тема 1.5: Учасники судочинства в господарських судах

Завдання для самостійної роботи

 1. Участь прокурора у господарському процесі

 2. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій

 3. Участь у судовому процесі судового експерта

 4. Процесуальне правонаступництвоПрактичне заняття № 4:

Теми доповідей по темі: Склад учасників господарського судочинства

1. Учасники господарського процесу: поняття і види

2. Процесуальний статус позивача в господарському процесі

3. Процесуальний статус відповідача в господарському процесі

4. Процесуальний статус третіх осіб у господарському процесі

5. Поняття і сутність процесуального представництва в господарському процесі

6. Поняття, сутність процесуального правонаступництва в господарському процесі

7. Прокурор як учасник господарського процесу.

8. Експерт як учасник господарського процесу

9. Суддя як учасник господарського процесу

10. Обставини, які виключають можливість судді у господарському процесі


Тема 1.6: Докази і доказування в господарському судочинстві

Завдання для самостійної роботи

 1. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження

 2. Повернення письмових і речових доказів

 3. Порядок призначення судової експертизи

 4. Оцінка доказів господарським судом

Практичне заняття №5

Семінар по темі: Докази і доказування при здійсненні господарського судочинства

План

 1. Розкрити поняття, сутність і значення доказування в господарському процесі.

 2. Докази як джерела інформації у господарському судочинстві.

 3. Поняття письмових і речових доказів, їх значення для правильного вирішення господарського спору.

 4. Пояснення представників сторін і третіх осіб як докази в господарському процесі.

 5. Висновок експерта як доказ у господарській справі


Тема 1.7: Запобіжні заходи

Тема 1.8: Судові витрати

Тема 1.9: Процесуальні строки

Завдання для самостійного опрацювання теми:

 1. Поняття і види процесуальних строків у господарському процесі

 2. Встановлення та обчислення процесуальних строків у господарському процесі

 3. Закінчення процесуальних строків у господарському процесі;

 4. Зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків у господарському процесі.

Письмова самостійна робота № 2

Надати письмові відповіді на наступні питання:

 1. В чому полягає сутність і значення запобіжних заходів у господарському процесі?

 2. Підстави та умови встановлення та скасування запобіжних заходів в господарському процесі?

 3. З яких сум складаються судові витрати у господарському процесі, яким чином вони розраховуються, сплачуються і розподіляються?

 4. Що таке процесуальні строки в господарському процесі, яке вони мають значення і яким чином обчислюються?


Практичне заняття № 6

Модульна контрольна робота № 1

 1. Поняття і предмет господарського процесуального права

 2. Поняття господарського процесу, його місце в правовій системі України

 3. Стадії господарського процесу

 4. Загальна характеристика Господарсько-процесуального кодексу України

 5. Принципи організації системи господарських судів України

 6. Принципи діяльності господарських судів України

 7. Поняття підвідомчості справ господарським судам України

 8. Які спори підвідомчі господарським судам України

 9. Поняття і суть підсудності в господарському судочинстві

 10. Процесуально-правові наслідки недотримання правил підсудності

 11. Територіальна підсудність господарських справ: поняття і сутність

 12. Виключна підсудність господарських справ: поняття і сутність

 13. Альтернативна підсудність господарських справ: поняття і сутність

 14. Суть і значення досудового регулювання спору

 15. Порядок направлення і розгляду претензії

 16. Склад суб’єктів господарського судочинства

 17. Сторони в господарському судочинстві.

 18. Процесуальні права і обов’язки сторін і третіх осіб в господарському судочинстві

 19. Поняття і види третіх осіб в господарському судочинстві, їх права та обов’язки

 20. Процесуальне правонаступництво в господарському судочинстві

 21. Представники сторін і третіх осіб як учасники господарського судочинства

 22. Прокурор як учасник господарського судочинства

 23. Права і обов’язки судді.

 24. Поняття і значення відводу судді. Підстави відводу судді і його процесуальне оформлення

 25. Поняття і сутність доказування в господарському судочинстві, його значення для повноти і об’єктивності судового розгляду

 26. Предмет доказування в господарському процесі. Визначення предмету доказування

 27. Докази в господарському судочинстві. Поняття, види і значення

 28. Розкрити поняття належності і допустимості доказів у господарському процесі

 29. Процесуальні аспекти витребування доказів у господарському процесі.

 30. Підстави звільнення від доказування в господарському процесі

 31. Письмові і речові докази в господарському судочинстві

 32. Пояснення представників сторін і третіх осіб як докази в господарському судочинстві

 33. Висновок експерта як доказ у господарській справі. Порядок призначення судової експертизи

 34. Запобіжні заходи в господарському судочинстві: поняття і види

 35. Процесуальні аспекти вжиття запобіжних заходів, їх припинення і скасування

 36. Поняття і види судових витрат у господарському процесі.

 37. Нормативно-правові акти, які визначають порядок обчислення судових витрат.

 38. Загальні правила розподілу господарських витрат між учасниками господарського судочинства.

 39. Процесуальні строки у господарському процесі: поняття і види.

 40. Загальні правила встановлення та обчислення процесуальних строків у господарському процесі


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: Розгляд справ у суді першої інстанції

Тема 2.1: Подання позову і порушення провадження у справі

Завдання для самостійної роботи

 1. Поняття і види суб’єктів господарювання

 2. Підстави для класифікації позовів та види позовів

 3. Елементи структури позову

 4. Поняття і сутність права на звернення до господарського суду

 5. Поняття і значення відзиву на позовну заяву

 6. Правила об’єднання позовних вимог

 7. Заходи забезпечення позову, їх встановлення і скасування

Практичне заняття №7

Семінар по темі: Звернення до господарського суду

План

 1. Право на звернення до господарського суду та його реалізація

 2. Поняття позовної заяви та вимоги до її форми і змісту

 3. Дії і рішення судді після отримання позовної заяви

 4. Поняття і види заходів забезпечення позову, їх встановлення і скасування

Вирішення тестових завдань № 2


Тема 2.2: Розгляд господарських справ у суді першої інстанції

Завдання для самостійної роботи

 1. Протоколи в господарському судочинстві

 2. Фіксація господарського процесу


Тема 2.3: Особливості розгляду деяких категорій господарських справ

Завдання для самостійної роботи

 1. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

 2. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

 3. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України.

 4. Процесуальний статус кредитора і боржника у справах про банкрутство

 5. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, ліквідатор, керуючий санацією) як учасник провадження у справі про банкрутство

 6. Загальна характеристика Закону України «Про третейські суди»

 7. Підстави та порядок оскарження рішень третейських судів України

Практичне заняття №8

Семінар по темі: Розгляд господарських спорів судами першої інстанції

План

 1. Розгляд господарських справ по суті як стадія господарського процесу.

 2. Умови і підстави відкладення розгляду справи і перерви судовому засіданні

 3. Умови і підстави зупинення і поновлення провадження у господарській справі

 4. Особливості розгляду справ за участю іноземних суб’єктів господарювання та справ про банкрутство


Тема 2.4: Судові акти господарського суду

Завдання для самостійної роботи

 1. В чому полягають відмінності між рішенням і ухвалою господарського суду

 2. Поняття і сутність законної сили судового рішення господарського суду.

 3. В чому полягає сутність і значення таємниці нарадчої кімнати

 4. Набрання рішенням господарського суду законної сили

 5. Зміст поняття і значення оголошення судового рішення господарського суду

 6. Повідомлення господарського суду

 7. Загальна характеристика Закону України «Про виконавче провадження» стосовно виконання рішень господарського суду.

Практичне заняття №9

Семінар по темі: Рішення та ухвали господарського суду першої інстанції

План

 1. Визначити поняття рішень господарського суду і навести їх класифікацію.

 2. Визначити поняття ухвали господарського суду і випадки їх прийняття. Класифікація ухвал господарського суду

 3. Вимоги до рішення господарського суду. Що означає законність і обґрунтованість судового рішення.

 4. Порядок прийняття, проголошення рішення господарського суду і набрання ним законної сили. Надсилання рішень господарського суду учасникам провадження.

 5. Охарактеризувати процедуру виконання судового рішення.

Практичне заняття № 10

Модульна контрольна робота № 2

 1. Поняття і класифікація позову в господарському процесі.

 2. Суб’єкти звернення до господарського суду.

 3. Визначити вимоги до форми і змісту позовної заяви.

 4. Перелік додатків до позовної вимоги та вимоги до них

 5. Правила подання позовної заяви до господарського суду

 6. Підстави прийняття позовної заяви до розгляду господарським судом

 1. Підстави відмови у прийнятті позовної заяви господарським судом

 2. Підстави повернення позовної заяви господарським судом

 3. Визначити поняття і сутність порушення провадження у справі

 4. Охарактеризувати дії судді по підготовці справи до розгляду.

 5. Визначити поняття і підстави забезпечення позову в господарському судочинстві

 6. Заходи забезпечення позову, їх встановлення і скасування

 7. Зустрічний позов у господарському процесі.

 8. Наслідки подання зустрічного позову в господарському процесі

 9. Процесуальні правила об’єднання позовних вимог

 10. Відзив на позовну заяву: поняття і значення. Наслідки неподання відзиву на позовну заяву

 11. Визначити загальні вимоги до ведення судового засідання в господарському суді

 12. В яких випадках розгляд справи відкладається, а в яких оголошується перерва у судовому засіданні

 13. Підстави та порядок визнання відповідачем позову, його процесуальне оформлення

 14. Підстави та порядок відмови позивача від позову, його процесуальне оформлення

 15. Мирова угода сторін: поняття, сутність і процесуальне оформлення

 16. В яких випадках відбувається припинення провадження у господарській справі. Наслідки припинення провадження

 17. Випадки зупинення і поновлення провадження у господарській справі і їх процесуальне оформлення

 18. Залишення позовної заяви без розгляду: підстави, процесуальне оформлення і правові наслідки

 19. Яким чином відбувається фіксація судового процесу в господарських судах

 20. В чому полягають особливості провадження за участю іноземних суб’єктів господарювання

 21. Поняття і види судових доручень

 22. В чому полягають особливості провадження у справах про банкрутство суб’єктів господарювання

 23. В чому полягає сутність третейського розгляду господарських спорів

 24. Поняття і зміст третейської угоди. Наслідки укладення третейської угоди

 25. Визначити перелік господарських справ, які не можуть бути передані на розгляд третейському суду.

 26. Оскарження рішень третейських судів України: підстави та порядок

 27. Класифікація рішень господарського суду

 28. Відмінності між рішенням і ухвалою господарського суду

 29. Вимоги до форми і змісту рішення господарського суду

 30. В чому полягає законність і обґрунтованість судового рішення

 31. Права і обов’язки суду, пов’язані з прийняттям рішення у справі

 32. Загальні засади виконання рішення господарського суду

 33. Відстрочка та розстрочка виконання рішення господарського суду

 34. Поняття і суть наказу господарського суду. Пред’явлення наказу до виконання

 35. Загальні положення виконання рішення господарських судів


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3: Перегляд судових рішень в господарському процесі

Тема 3.1. Апеляційне провадження

Завдання для самостійної роботи

 1. Відмова від апеляційної скарги: порядок і правові наслідки

 2. Форма і зміст постанови суду апеляційної інстанції

 3. Ухвали місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку

Тема 3.2. Касаційне провадження

Завдання для самостійної роботи

 1. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

 2. Обов’язковість вказівок, що містяться в постановах суду касаційної інстанції

 3. Форма і зміст постанови суду касаційної інстанції

Практичне заняття №11

Семінар по темі: Апеляційне і касаційне провадження в господарському судочинстві

План

 1. В чому полягає право на оскарження судового рішення і яким чином воно реалізується?

 2. Визначити критерії, яким повинні відповідати апеляційна і касаційна скарги.

 3. Порядок розгляду господарської справи судом апеляційної інстанції.

 4. Порядок розгляду господарської справи судом касаційної інстанції

 5. Підстави скасування і зміни рішень господарських судів судами апеляційної і касаційної інстанцій


Тема 3.3. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Завдання для самостійної роботи

 1. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

 2. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви


Тема 3.4. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Практичне заняття №12

Семінар по темі: Перегляд судових рішень

План

 1. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 2. Правила звернення до Верховного Суду України з заявою про перегляд судових рішень

 3. Процедура допуску заяви до провадження у Верховному Суді України

 4. Підстави і процедура перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами

Практичне заняття №13

Модульна контрольна робота № 3

 1. Суть і значення стадій, пов’язаних з переглядом судових рішень у господарському судочинстві

 2. Сутність і значення апеляційного перегляду господарських спорів

 3. Вимоги до форми і змісту апеляційної скарги.

 4. Судові акти, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

 5. Правила подання апеляційної скарги на рішення місцевого господарського суду

 6. Розкрити суть порушення апеляційного провадження.

 7. Умови і підстави повернення апеляційної скарги. Процесуальне оформлення і правові наслідки повернення апеляційної скарги.

 8. Порядок і межі розгляду апеляційної скарги судом апеляційної інстанції.

 9. Підстави зміни і скасування рішення суду першої інстанції

 10. Порядок і правові наслідки відмови від апеляційної скарги

 11. Форма і зміст постанови апеляційного суду

 12. Сутність і значення касаційного перегляду господарських справ

 13. Вимоги до форми і змісту касаційної скарги.

 14. Правила подання касаційної скарги

 15. Умови прийняття касаційної скарги і порушення касаційної провадження.

 16. Умови і підстави повернення касаційної скарги. Процесуальне оформлення і правові наслідки повернення касаційної скарги.

 17. Порядок і межі розгляду касаційної скарги судом касаційної інстанції.

 18. Підстави зміни і скасування судових рішень судом касаційної інстанції

 19. Форма і зміст постанови суду касаційної інстанції

 20. Відмова від апеляційної чи касаційної скарги. Процесуальне оформлення і правові наслідки

 21. В чому полягає право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України.

 22. Правила звернення до Верховного Суду України з заявою про перегляд судових рішень

 23. Порядок розгляду справ Верховним Судом України

 24. Верховний Суд України як суб’єкт господарського судочинства

 25. Підстави, строк та порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

 26. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

 27. В чому полягає підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

 28. порядок розгляду справи Верховним Судом України

 29. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленим обставинами

 30. Правила подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 31. Процедура розгляду заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

ЗАЛІК

Джерела

 1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798 – XII (з наступними змінами і доповненнями)

 2. Горевий Володимир Іванович, Куліш Анатолій Миколайович, Чернадчук Віктор Дмитрович. Господарський процес. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2011. — 283с.

 3. Грек Борис Миколайович. Господарський процес України (у схемах): Навч. посібник / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2012. — 182с. : схеми — (Юридична бібліотека). — Бібліогр.: с. 178-179. — ISBN 966-520-087-9.

 4. Роїна Олександр Миколайович. Господарський процес. Збірник процесуальних документів: Збірник процесуальних документів. З можливістю копіювання / О.А. Кривенко (ред.). — К. : С.В.Д. Трейдінг, 2009. — 92с. — На тит. арк. та обкл. авт. не зазн.. — ISBN 966-95882-8-6.

 5. Гаврилішин Анатолій Петрович, Козирєва Валентина Петрівна. Господарсько-процесуальне право / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2012. — 170с. — ISBN 966-337-022-Х.

 6. Гаврилішин Анатолій Петрович, Козирєва Валентина Петрівна. Господарсько-процесуальне право: Практикум / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2009. — 147с. — Бібліогр.: в кінці тем.

 7. Лебеденко Вадим Іванович, Коніжай Роман Омелянович. Судочинство в господарських судах: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2010. — 176с. — (Мережа дистанційного навчання). — Бібліогр.: с. 170-175. — ISBN 966-388-057-0.

 8. Господарське судочинство в Україні: Правові засади та судова практика / Вищий господарський суд України / Дмитро Микитович Притика (ред.), Віктор Семенович... Москаленко (уклад.). — К. : Видавничий дім "ІнЮре", 2012. — 769с. — ISBN 966-313-113-6.


Похожие:

Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconПрограма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
Україні. Вона належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Правознавство», вивчення яких є обов’язковим...
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» icon0304 Право Напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Навчально-методичні матеріали до проведення практичних та семінарських занять з «Бухгалтерського обліку» для студентів за напрямом...
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconПрограма з «Адміністративного процесу» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 030401 Правознавство на 17 арк
Робоча навчальна програма з «Адміністративного процесу» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 030401 Правознавство...
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconПрограма з Господарського права для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Правознавство на 52 арк
Робоча навчальна програма з Господарського права для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Правознавство на 52 арк
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconРобоча програма з іпотека в кредитуванні для студентів за напрямом підготовки «правознавство»

Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconРобоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство

Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconМіністерство внутрішніх справ україни
Робоча програма «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки «правознавство», „ ”, 2012 року с
Програма для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» iconФорма № н 04 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Робоча програма Трудове право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы