Програма до державного іспиту з археології для студентів денного icon

Програма до державного іспиту з археології для студентів денного


Скачать 51.65 Kb.
НазваниеПрограма до державного іспиту з археології для студентів денного
Размер51.65 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА до державного іспиту з археології

для студентів денного відділення спеціальності “Археологія”

2013 – 2014 навчальний рік

ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК ПИТАНЬ


Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний фактор. Духовний фактор. Соціально-економічний фактор. Політичний фактор. Абсолютизація одного з факторів. Теорія взаємодії факторів.

Історичний час як методологічна проблема. Відмінність часу людського буття від часу фізичних об`єктів. Час хронологічний і час соціальний. Три складові частини часу – минуле, теперішнє, майбутнє. Ціннісний підхід до часу: міф про «золотий час». Проблема історичної періодизації.


Історичний факт та історичне джерело. Теоретичне та емпіричне пізнання. Три типи істориків. Факт як реальність і як пізнавальна одиниця. Джерела – фактологічна основа історичної науки. Аналіз джерел: зовнішня й внутрішня критика.


^ Система історіографічних категорій. Проблемне поле дисципліни. Поняття про історіографічний процес та історіографічну ситуацію. Структура та фактори розвитку історичної науки. Проблема періодизації історії історичної науки в історіографії. Критерії періодизації. Історіографічний факт і історіографічне джерело. Класифікація історіографічних джерел. Типологія історіографічних досліджень Види історіографічних праць. Структура історіографічного аналізу.


Література:

 1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.,1987.

 2. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.

 3. Історіографічний словник. – Харків, 2004.

 4. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002.

 5. Калакура Я. Українська історіографія. – К., 2004.

 6. Лісовий В. «Культура» та «цивілізація» // Філософська та соціологічна думка. – 1993. – №3. – С. 19-44.

 7. Мизес Л.фон. Теория и история. – М., 2001.

 8. Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. – Воронеж, 1986.

 9. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. – М., 1999.

 10. Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії ХVII – XX ст. – К., 2002.

 11. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – М., 2004.

 12. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.


Блок дисципліни «ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ»

Типи етнічної ідентичності (нормальна, етноцентрична, етнодомінуюча ідентичність, етнічний фанатизм, етнічна індиферентність, етнонігілізм, амбівалентна етнічність). Теоретичний аспект аналізу поняття “етнічність”. Поняття: етнос, етнічність, етнічна ідентифікація. Місце етнічної ідентифікації серед інших видів сучасних ідентичностей: соціальних, політичних, вікових і т.і.

Засоби ідентифікаційного аналізу етносу. Формування етнічного самоусвідомлення. Поняття етнічна свідомість в сучасній науці. Механізми створення та форми існування індивідуальної і групової етнічної ідентичності. Критерії індивідуальної етнічної ідентифікації. Типи етнічної ідентичності. Нормальна ідентичність. Етноцентрична ідентичність. Етнодомінуюча ідентичність. Етнічний фанатизм. Етнічна індиферентність. Етнонігілізм. Амбівалентна етнічність.

Поняття етнічного середовища, політичної ситуації. Вплив соціального і політичного контексту на формування етнічної ідентичності. Поняття реідентифікації і його політичні наслідки.

Чинники що обумовлюють «стійкість» етнічної ідентичності. Функції етнічної ідентичності. Етнічна ідентичність в ситуаціях соціально-політичної нестабільності. Етнічний парадокс сучасності.

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Кресіна І.О. Подвійна етнонацінальна свідомість як феномен поліетнічних держав // Відродження. – 1999. – № 6. – С. 16 – 19.

 3. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. , 1999. – 203 с.

 4. Смiт Э. Нацiональна iдентичнiсть. – К.: Основи, 1994. – 224 с.

 5. Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1996. – 200 с.


Етноцентризм, його види і способи формування. Соціально-психологічні проблеми етнічності. Етнічна свідомість. Психологічна структура етнічної самосвідомості. Типи етнічної самосвідомості.(традиційний, культурно-патріотичний, політизований). Ступінь розвитку і функції етнічної самосвідомості.

Етноцентризм, його види і способи формування. Поняття націоналізму, патріотизму і шовінізму. Ідеологічний рівень етнічної самосвідомості.

Мобілізація етнічності або етнічне відродження: чинники й особливості процесу. Політизація етнічності.

Типології націоналізмів. (Класичні; типологія Л. Грінфельда; інші види типологій). Політичні чинники націоналізму.

Література:

 1. Абетка етнополітолога (авторський колектив: Ю. Римаренко, О. Мироненко та ін.). – 2 Т.– К.: Школяр,1995.

 2. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. 352 с.

 4. Козлов В.И. Проблематика “этничности” // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 4. – С.39 – 55.

 5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000 – 320 с.Теорії нації (етнологічна, політична, психологічна, культурологічна, історико-економічна). Проблема теоретичного обґрунтування теорії нації і націоналізму. Теорії нації. Трактування нації і націогенезу. Етнічна теорія нації. Історико-економична теорія нації. Культурологічна теорія нації. Політична теорія нації. Психологічна теорія нації. Теорії нації ( М. Вебера «раціоналістична»; К. Дойч - «Комунікативна»; етатична теорія; «інструменталістська»).

Література:

 1. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К., 1999. – 300 с.

 2. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К., 2007. – 192 с.

 3. Касьянов Г. Теорії нації та нацоналізму: Монографія. –К.Либідь, 1999. – 352 с.

 4. Основи етнодержавознавства. Підручник / За редакцією Ю.I. Римаренка. – К.: Либідь, 1997 – 656 с.


Блок дисциплін з фахової підготовки спеціаліста «археолога»


Методика археологічних розвідок та розкопок. Внесок Б.В.Фармаковського в розробку методики розкопок античних памяток. Особливості розкопок: широкі площі, стратиграфічні спостереження, фіксація будівельних споруд тощо. Польова документація.

Література:

Авдусин Д.А. Археологические разведки и раскопки. – М., 1976.

Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1980.

Блаватский В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967.

Кругликова И.Т. Античная археология. – М., 1984.

Раппорт П.А. Памятка по обмеру архитектурных сооружений при археологических раскопках. – Л., 1971.


Формування і розвиток археології в Одесі.

Перші описи археологічних старожитностей Північного Причорномор'я. Приєднання регіону до Російської імперії. "Грецький проект" Катерини ІІ. "Генеральська археологія" в степовому Причорномор'ї та в Криму. В.В. Капніст. П.І. Сумароков.

Перші спроби систематизації археологічних досліджень. І.О. Стемпковський. І.П. Бларамберг. Розвиток археологічних досліджень в Криму та в Одесі. П. Дюбрюкс, А.Б. Ашик, Д.В. Корейша. В.В. Пассек.

Заснування Одеського міського музею старожитностей та його історія. Одеський Археологічний музей: основні віхи діяльності в радянську добу та в незалежній Україні.

Створення Одеського Одеського Товариства Історії та Старожитностей. М.Н. Мурзакевич. В.М. Юргевич. Польові археологічні дослідження ОТІС, його видавнича, наукова та просвітницька діяльність. Одеське археологічне товариство.

VI Археологічний з’їзд та його вплив на розвиток археологічних досліджень на Півдні України.

Розвиток археологічних досліджень в Імператорському Новоросійському університеті. Одеський археологічний інститут. Тенденції розвитку археологічних досліджень в Одеському державному (національному) університеті імені І.І. Мечникова.

Сучасні осередки та напрямки археологічних досліджень в Одесі.

Література:

Дзис-Райко Г.А. 150 лет Одесскому археологическому музею // МАСП. – 1976. – Вып. 8.

Охотников С.Б. Археология в Одессе. – Одесса, 2010.

Тункина И.В. Становление классической археологии в России (XVIII – середина XIX вв.) // Вестник Российского Государственного Научного фонда. – 2000. - № 1.

Формозов А.А. К летописи археологических исследований в Северном Причерноморье в первой половине ХІХ в. // Советская археология. - 1975. - № 1.

Юргевич В.Н. Исторический очерк 50-летия Одесского общества истории и древностей. - Одесса, 1889.


Залюднення території сучасної України. Неандертальці в Криму: особливості антропології та матеріальної культури.

Історія дослідження проблеми первинного залюднення території сучасної України: теорія прабатьківщини (П.Й. Борисковський), «Кримська теорія» (С.М. Бібіков) та її спростування (М.Д. Праслов), «Центрально-європейська» теорія (В.М. Гладілін).

Ашель України. Королеве та його місце в історії найдавнішого населення України. Господарська діяльність ашельців на території сучасної України.

Палеогеографічне середовище на території сучасної України в епоху раннього плейстоцену. Зміни фауністичного та рослинного комплексів, температурні режими. Історія розвитку басейнів Чорного та Азовського морів.

Палеоантропологія раннього палеоліту України. Неандертальскі поховання Криму та їх місце в процесі формування фізичного типу людини. Г.А. Бонч-Осмоловський.

Базові стратегії життєзабезпечення класичних кримських неандертальців. Проблема «середнього» палеоліту та переходу до пізнього палеоліту в Гірському Криму.

Література:

Археология Украинской ССР. Т. 1. Первобытная археология. - К.: Наукова думка, 1986

Борисковский П.И. Палеолит Украины. - М.: Изд-во АН СССР, 1953

Давня історія України в трьох томах. - Т. 1. Первісне суспільство. - К.: Наукова думка, 1997

Гладилин В.Н., Ситлывый В.И. Ашель Центральной Европы. - К.: Наукова думка, 1990.

Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Чабай В.П. Ранний палеолит Крыма. – К.: Наукова Думка, 1993. – 221 с.

Сминтина О.В. Давня історія України. Ч. 1. Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини. - Одеса: Гермес, 1999.

Чабай В.П. Особенности перехода от среднего палеолита к позднему палеолиту в Крыму // Время последних неандертальцев. – Stratum plus. – 2000. – №1. – С. 54-83.

Чабай В.П., Демиденко Ю.Э., Евтушенко А.И. Палеолит Крыма: методы исследований и концептуальные подходы. – Симферополь-Киев: Крымский филиал Института археологии НАН Украины, 2000. – 104 с.


Пізньопалеолітичні мешканці території сучасної України: локальні варіанти адаптації. Стратегії життєзабезпечення спільнот ранньої пори пізнього палеоліту. Господарсько-культурні типи пізнього палеоліту Південно-Східної Європи: мисливці на крупних стадних тварин відкритих просторів, мисливці прильодовикових гір, неспеціалізовані мисливці та збирачі морського узбережжя та інші. Динаміка моделей адаптації. Особливості фінальнопалеолітичних економік. Поняття „буферної стратегії”. Здобутки та загублені можливості економік часів ранньопервісної громади.

Література:

Бибиков С. Н. Некоторые аспекты палео-экономического моделирования палеолита. – СА. 1969, № 4.

Бибиков С.Н. Толочко П.П. Проблемы палеодемографии и палеоэкономики // Проблемы исторической демографии СССР. - К., 1988.

Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. - К., 1987.

Красковский В.И. Памятники палеолита и мезолита Северо-Западного Причерноморья. - К.: Наукова думка, 1978.

Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. - Л., 1976.

Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам`яному віці. - К., 1992.

Пашкевич Г.О. Природне середовище в епоху палеоліту-мезоліту на території України // Археологія. - 1984. - Т. 47.

Кабо В.Р. Теоретические проблемы реконструкции первобытности / В.Р. Кабо // Этнография как источник реконструкции первобытного общества : сб. статей – М. : Наука, 1979. – C. 60-107.

Кислый А.Е., Каприцын И.И. Палеодемография: теория и методы, проблемы и решения. – Запорожье, 1994.

Кіосак Д.В. Економічні аспекти обробки кременю (мезоліт Північно-Західного Причорномор’я / Д.В. Кіосак // Записки історичного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова). – Одеса, 2003. – Т. 13. – C. 284-293.

Кіосак Д.В. Криза привласнюючого господарства та спеціалізація мисливства / Д.В. Кіосак // Записки історичного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова). – 2004. – Т. 15. – C. 39-46.

Кіосак Д.В. Сезон функціонування поселення Білолісся / Д.В. Кіосак // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – Історичні науки. – 2005. – Т. 11. – C. 17-21.

Старкин А.В. Некторые особенности териофауны позднего палеолита степной зоны Украины и сопредельных территорий / А.В. Старкин // Археологический альманах. – 2006. – N. 18. – C. 79-104.

Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования / Н.Н. Чебоксаров // Советская этнография. – 1972. – N. 2. – C. 21-38.


Неолітизація території сучасної України за даними археології. „Неолітичний пакет” та „неолітична революція”. Автохтонізм та міграціонізм на новому етапі розвитку. Генетичний аналіз та неолітизація Європи. Модель „хвилі прогресу”. Модель „жаб’ячого стрибка”. Модель „фронтіру”. Доместикація Європи за Я. Ходдером. Опорні пам’ятки неоліту Базьків острів, Сакаровка, Сороки 1, Заньківці 2, Мельнична Круча. Природа та структура господарства перших землеробів та скотарів.

Література:

Безусько Л.Г., Котова Н.С. Культура линейно-ленточной керамики на Украине и ее природное окружение // Археология и этнология Восточной Европы. Материалы и исследования. - Одесса, 1997.

Даниленко В.Н. Неолит Украины : Главы древнейшей истории Юго-Восточной Европы / В.Н. Даниленко. – К. : Наукова думка, 1969. – 258 c.

Економічна історія України : Історико-економічне дослідження: в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін.]. НАН України. Інcтитут історії України. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т. 1. – 608 с.

Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. до н.е / Л.Л. Залізняк. – К. : Бібліотека українця, 1998. – 305 c.

Иванова С., Виноградова Е., Киосак Д. Палеоэкология и культурная динамика. Голоцен Северо-Западного Причерноморья. – Саарбрюкен: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 276 c.

Котова Н.С. Неолитизация Украины / Н.С. Котова. – Луганск : Шлях, 2002. – 268 c.

Титов В.С. Некоторые проблемы возникновения производящего хозяйства в Юго-Восточной Европе и на юге Средней Европы / В.С. Титов // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. – 1984. – N. 180. – C. 71-79.

Титов В.С. Неолит Греции. Периодизация и хронология / В.С. Титов. – М. : Наука, 1969. – 254 c.

Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства / В.А. Шнирельман. – М. : Наука, 1989. – 442 c.

Цалкин В.И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы // МИА.-1970.-№ 161.-266 с.

Яневич А.А. Хозяйство мезолитического и неолитического населения горного Крыма / А.А. Яневич // Каменный век Украины : сб. статей – К. : Наукова думка, 1990. – C. 102-111.

Янушевич З.В. Культурные растения Северного Причерноморья: палеоботанические исследования. – Кишинев, 1986.


Трипільська культура та зародження цивілізації: сучасний стан проблеми. Трипільська археологічна культура: відкриття та дослідження, питання походження, хронологія, локальні відмінності. Господарство та суспільний лад за даними досліджень. Трипілля – цивілізація хліборобів мідного віку на території України в системі цивілізації Старої Європи.

Література:

Енциклопедія трипільської цивілізації у двох томах. – Київ, 2004

Україна: хронологія розвитку. Том 1. – Київ, 2007

Трипільська цивілізація у наукових дослідженнях Вікентія Хвойки. – Київ, 2006. – Т. І-ІІ.

Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 2013. – С.43-84.


Усатівська культура: проблеми формування та історичного розвитку в історіографії. На межі двох епох: мешканці Північно-Західного Причорномор’я в другій половині IV – на початку ІІІ тис. до н.е. Західні, місцеві та трипільські компоненти усатівської культури. Перші кочовики причорноморських степів.

Література:

Патокова Э. Ф. Усатовское поселение и могильник. – Киев, 1979

Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 2013. – С.163-209.

Енциклопедія трипільської цивілізації – Т. І. – К., 2004. – С. 194-197.

Енциклопедія трипільської цивілізації – Т. ІІ. – К., 2004. – С. 558-562.


Індоєвропейська проблема в сучасній археології. Індоєвропейська проблема – історіографія. Комплексний підхід до проблеми: джерела досліджень: лінгвістичні, археологічні та інші. Теоретичні засади досліджень. Значення археологічних джерел та їх інтерпретація. Індоєвропейські студії у світовій та вітчизняній археології.

Література:

Indo-European studies: http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_studies


Гамкрелидзе Т.В.Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. — Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. — 1328 с.

Дьяконов И.М. О прародине индоевропейских диалектов // Вестник древней истории. — Москва: Наука, 1982. — № 3—4. — С. 11—24, 3—30.

Mallory J.P. In search of the Indo-Europeans: language, archaeology, and myth. — Thames and Hudson. — London, 1989.

Renfrew, A.C., , Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins, London: 1987.

Залізняк Л. Л. Біля витоків етнічного поділу людства // Етнічна та етнокультур­на історія України. — К.: Наукова думка, 2005. — С.5-68.


^ Сучасні дискусійні питання скіфської археології. Причини утворення єдиної Північнопричорноморської Скіфії. Основні етапи скіфської експансії на захід. Етногеографія Великої Скіфії. Характерні особливості етнообєднального процесу, що призвів до формування єдиного скіфського етносу. Час та причини занепаду Великої Скіфії.

Література:

Бруяко И.В. Ранние кочевники в Европе 10 – 5 вв. до н.э. – Кишенев, 2005.

Давня історія України. – Т.2. – Скіфо-сарматська доба. – К., 1998.

Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. – М., 1979.

Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапи формироваеия скифского этноса. – К., 1990.

Рыбакав Б.А. Герадотова Скифия. – М., 1979.


Сармати Північного Причорномор’я за даними археології. Загальна характеристика сарматських поховальних старожитностей. Поховання ранньосарматської культури. Поховання середньосарматської культури. Поховання пізньосарматської культури. Поховальний обряд та його особливості. Поховальне начиння.

Література:

Дзиговський О.М. Культура сарматів Північно-Західного Причорномор'я. – Одеса, 2000.

Дзиговский А.Н. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса, 2003.

Дзиговский А.Н. Сарматы // Древние культури Северо-Западного Причерноморя. – Одесса, 2013.

Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – СПб., 2010.

Симоненко А.В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. – СПб., 2011.


Етногенез слов'ян за даними археології: сучасні підходи до проблеми, джерела й методи дослідження. Три основні напрямки у пошуках джерел ранньослов’янської культури станом на початок ХХІ ст.: Краківська – Петербурзька, Московська, Київська школи. Краківська – Петербурзька школа (Й. Вернер, К. Годловський, М.Б. Щукін, Д.О. Мачинський та ін.): порівняльний аналіз соціально-економічної моделі слов’янського суспільства середньовіччя і суспільств Європи римського часу, пошук прабатьківщини слов’ян на території Верхнього Подніпров’я, Подесення та Білорусі – у різних культурах в різних дослідників. Московська школа (І.П. Русанова, В.В. Сєдов та ін.): типологічно-«горщикова» концепція, пшеворська гіпотеза прабатьківщини. Київська школа (В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловський, Б.В. Магомедов та ін.): зсув центрів праслов’янського етногенезу – з території сучасної Польщі (до- та ранньолатенський час) на терени сучасної України (зарубинецька культура, східний пшевор).

Рестроспективний метод встановлення спорідненості археологічниї та його варіації в різних школах. Нова російська школа: вичленування окремих локальних груп та мікрогруп археологічних культур та виявлення їх просторових та хронологічних зв’язків і можливої культурної взаємодії по лініях контакту або спадковості (А.М. Обломський, І.О. Гавритухін).

Археологічні культури праслов’янського ареалу. Можливі протослов’янські культури пізньобронзового та ранньозалізного віку (тшинецько-комарівська КІС, білогрудівська та чорноліська культури). «Поморська гіпотеза». Латенізована Східна Європа: зарубинецька культура та пізньозарубинецькі групи, східнопшеворські пам’ятки та зубрицька культура, тип Етулія – та їх взаємодія з іншоетнічним оточенням (пшеворська, липицька, поєнешть-лукашівська культури, типи сарматських пам’яток, верхньодніпровські культури). Черняхівська культура як поліетнічна археологічна спільність римського часу та її взаємодія з праслов’янами (верхньодністровська (рипнівська) група черняхівської культури, київська культура, передпразькі пам’ятки басейну Припяті). Складення археологічного виразу матеріальної культури ранніх слов’ян епохи «великого розселення»: генеза празької, пеньківської, колочинської, дзедзицької культур.

Література:

Баран В.Д. Давні слов’яни // Україна крізь віки. – Т. 3. – К., 1998.

Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К., 2005.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1993.

Гавритухин И.О. Понятие пражской культуры // Труды ГЭ. – [Т.] 49: Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. – СПб., 2009.

Давня історія України. – Т. 3. – К., 1997.

Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование. – М., 2002.

Седов В.В. Славяне в древности. – М., 1994.

Славяне и их соседи в конце І тысячелетия до н.э. – первой половине І тысячелетия н.э. – М., 1993. (Археология СССР в 20 тт.)

Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К., 1990.


Античні монети як історичне джерело. Античні монети як джерело вивчення горошового обігу, політичної історії, взаємодій з варварським оточенням, історії релігії, мистецтва, ремісництва, торговельних на культурних зв’язків.

Література:

Зограф А.Н. Античные монеты.//МИА. – 1951. – в.16.

Казаманова Л.Н. Нумизматика античного Причерноморья. – М., 1969.

Булатович С.А. Антична нумізматика. Навч. Посібник. Ч.1. Од., 2005


Литі монети в грошовому обігу Північно-Західного Причорномор'я. Монети-стрілки, ольвійські дельфінчики та аси, монети Скіла в Ніконії, литі монети Істрії. Роль літих монет в грошовому обігу Північно-Західного Причорноморя в архаічний на класичний період.

Література:

Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. – К., 1989.

Загинайло А.Г. Предпосылки возникновения денежного обращения в Северо-Западного Причерноморья. // Исследования по античной археологии юго-запада Украинской ССР. – К., 1980.

Загинайло А.Г. Литые монеты царя Скила. // Древнее Причерноморье. Материалы І Всесоюзных чтений памяти Петра Осиповича Карышковского. – Одесса, 1990.

Карышковский П.О. Монеты Ольвии. – К., 1984.


Грецька колонізація Північно-Західного Причорномор'я за даними археології: актуальні проблеми дослідження. Дискусії щодо форм колонізації-торгівельна, аграрна, реміснича. Сучасна точка зору. Хід колонізації Північного Причорномор’я. Принципи організації нових міст. Взаємовідносини з аборигенним населенням. Основні періоди та етапи історичного розвитку в Північному Причорномор’ї за данимі археології..

Література:

Античные полисы и местное население Причерноморья. – Севастополь, 1995.

Античная культура Северного Причерноморья. – К., 1984.

Античные города Северного Причерноморья. Очерки истории культуры. – М., 1956.

Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави античного Причорномор’я. – К., 1998.

Лапин В.В. Греческая колонозация. – 1966.


Духовна культура античних міст Північно-Західного Причорномор'я за даними археології. Основні риси духовної культури античних міст Північного Причорномор’я. Пам'ятки мистецтва. Головні етапи розвитку мистецтва. Проблема впливу оточуючого іноплемінного світу на образотворче мистецтво античних міст.

Література:

Античные государства Северного Причерноморья. – М., 1984.

Археологія Української РСР. – К., 1986.

Давня історія України. – К., 1997. – кн. II

Античные города Северного Причерноморья. Очерки истории культуры. – М., 1956

Вдовиченко И.И.,Белегратис С. Глоссарий археологической и архитектурной терминологии. Учебно-методические материалы. Симф. 2003.

Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави античного Причорномор’я. – К., 1998.


^ Стародавній Рим, даки і сармати. Римсько-дакійські війни початку ІІ ст. н.е. та участь у них сарматських племен Північного Причорномор’я. Поховання фракійського воїна-аристократа у кургані "Рошава Драгана". Посилення політичного та воєнного впливу Стародавнього Риму на цій території в першій половині ІІ ст. н.е. та його наслідки.

Література:

Дзиговський О.М. Культура сарматів Північно-Західного Причорномор'я. – Одеса, 2000.

Дзиговский А.Н. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса, 2003.

Дзиговский А.Н. Сарматы // Древние культури Северо-Западного Причерноморя. – Одесса, 2013.

Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – СПб., 2010.

Симоненко А.В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. – СПб., 2011.


Розквіт культури сарматів Буджака. Буджацький степ – основна територія мешкання сарматських племен Північного Причорномор’я в останній третині ІІ – першій половині ІІІ ст. н.е. Сарматські кургани та грунтові могильники. Стійбища та поселення сарматів. Зовнішні та внутрішні предумови початку процесу осідання сарматів Буджаку на землю. Утворення можливого «ранньослов’янсько-іранського» симбіозу на даній території.

Література:

Дзиговський О.М. Культура сарматів Північно-Західного Причорномор'я. – Одеса, 2000.

Дзиговский А.Н. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса, 2003.

Дзиговский А.Н. Сарматы // Древние культури Северо-Западного Причерноморя. – Одесса, 2013.

Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – СПб., 2010.

Симоненко А.В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. – СПб., 2011.


Фінальний етап історії сарматів. «Скіфські» війни або «готські» походи кінця 30-х – 40-х років ІІІ ст. н.е. і сармати Північного Причорномор’я. Поява в Буджацькому степу нової етнічної групи цих кочовиків. Головні причини зміни одного сарматського населення іншим і роль фракійських племен карпів у цьому процесі. Найпізніші сарматські старожитності північнопричорноморських степів та особливості їхнього просторового поширення і хронології. Характер сарматської присутності на зазначеній території і його зв’язок з головними воєнно-політичними подіями другої половини ІІІ – кінця IV ст. н.е., котрі мали місце в римських провінціях Фракія, Мезія, Скіфія і у Північному Причорномор’ї.

Місце і роль сарматів в історії племен та народів, що мешкали на території України в глибоку давнину.

Література:

Дзиговський О.М. Культура сарматів Північно-Західного Причорномор'я. – Одеса, 2000.

Дзиговский А.Н. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса, 2003.

Дзиговский А.Н. Сарматы // Древние культури Северо-Западного Причерноморя. – Одесса, 2013.

Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. – СПб., 2010.

Симоненко А.В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. – СПб., 2011.

Похожие:

Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма до державного іспиту з археології для студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма для підготовки до державного іспиту студентів денного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «нова та новітня історія»
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія Росії»
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма державного іспиту для студентів 6 курсу заочного
Чинники історичного процесу. Типологія факторів історичного процесу. Природно-географічний фактор, його екологічна складова. Демографічний...
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Програма до державного іспиту з археології для студентів денного iconПрограма flex: "Програма обміну для майбутніх лідерів" програма культурного обміну, яка здійснюється за підтримки Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США
Програма обміну для майбутніх лідерів програма культурного обміну, яка здійснюється за підтримки Бюро у справах освіти та культури...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы