Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" icon

Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"


Скачать 144.34 Kb.
НазваниеПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
страница1/3
Размер144.34 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

ПРОГРАМА КУРСУ

і завдання до самостійної роботи з дисципліни

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”

для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

усіх форм навчання
Харків 2011

Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” жовтня 2011 р., протокол № .


Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання.


Укладач:


доц. І.Л. Назаренко


Рецензент:


доц. Ю.В. Єлагін


Зміст

Загальні положення 4

Структура залікового кредиту курсу 6

Зміст курсу 7
^

МОДУЛЬ 1 Поняття, формування і конкурентоспроможність

потенціалу підприємства 7


Змістовий модуль 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 7

Змістовий модуль 2 Структура і графоаналітична модель

потенціалу підприємства 8

Змістовий модуль 3 Формування потенціалу підприємства: поняття і

загальна модель 9

Змістовий модуль 4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства 10

Змістовий модуль 5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 11

Змістовий модуль 6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства 12

Змістовий модуль 7 Методичні підходи до оцінювання

потенціалу підприємства 13
^

МОДУЛЬ 2. Оцінювання потенціалу підприємства, його складових і розвиток потенціалу 14


Змістовий модуль 8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд 15

Змістовий модуль 9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання 16

Змістовий модуль 10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання 18

Змістовий модуль 11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання 19

Змістовий модуль 12 Оцінювання вартості бізнесу 20

Змістовий модуль 13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства 21

Змістовий модуль 14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови 22

Змістовий модуль 15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу 23

Завдання до самостійної роботи 25

Методи навчання 25

Методи оцінювання 25
^

Тематика рефератів з дисципліни 25

Список літератури 27

Питання до іспиту 33

Приклади завдань до іспиту 35


Загальні положення

Мета дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” - засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структуринх елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.

^ Предмет дисципліни: методологія і методика формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.

Завдання дисципліни: оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оцінної діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства.

Вивчення курсу за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками дає основу, в яку потім ввійдуть всі зміни і доповнення, пов’язані з розвитком ринкових відносин та євроінтеграційних процесів. Відомості про ці зміни знаходять відображення в законодавчих актах і нових нормативних документах, які періодично приймаються Верховною Радою, урядом України та друкуються в періодичних виданнях: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Діло”, “Закон та бізнес” та ін.

Внаслідок вивчення курсу „Потенціал і розвиток підприємства” студент повинен вміти:

- оцінювати конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

- оцінювати вартість земельної ділянки, будівель і споруд;

- визначати вартість машин і обладнання;

- визначати вартість нематеріальних активів підприємства;

- оцінювати трудовий потенціал підприємства;

- оцінювати ринкову вартість бізнесу.

^ Основний зміст навчальної дисципліни розкривається у 15 темах. У І модулі (змістовні модулі 1 - 7) розкривається сутність основних понять курсу, процесу формування і оцінення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, його структура, теоретичне обґрунтування оцінення величини потенціалу підприємства. В ІІ модулі (змістовні модулі 8 – 15) детально розглядаються особливості оцінення окремих складових потенціалу підприємства, в тому числі земельної ділянки, будівель і споруд, машин і обладнання, нематеріальних активів, трудового потенціалу підприємства, вартості бізнесу, прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства, а також сутність розвитку підприємства та методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу.

Зміст практичних занять

1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.

7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.

8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання.

10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання.

11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.

12. Оцінювання вартості бізнесу.

13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.

15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу.

^ До самостійної роботи входить вивчення деяких теоретичних питань, вивчення періодичної літератури, виконання домашніх завдань та написання реферату на задану тему. У розрахункових завданнях передбачається застосування ПЕОМ.

^ Ця дисципліна базується на вивченні економіки підприємства, економічного аналізу, менеджменту, маркетингу, проектного аналізу, економіки праці і соціально-трудових відносин, стратегії підприємств, планування діяльності підприємств, внутрішнього економічного механізму, інвестування.

^ Вивчення дисципліни забезпечує виконання комплексної контрольної роботи, вивчення дисциплін „Управління потенціалом підприємства”, „Економічна діагностика”, а також дипломне проектування.

^ Форми контролю: написання і захист реферату протягом семестру, перевірка конспектів, оцінка відповідей на практичних заняттях, виконання практичних завдань, проміжні атестації.

Підсумковий контроль – іспит.


 1. Максимальна кількість балів за модуль  1. Максимальна кількість балів за модуль

  1. Поточне тестування

  1. Відвідування лекцій

  1. Практичні заняття

  1. Самостійна робота

  1. Сума балів за

  2. модуль

  1. Модуль 1

  1. ЗМ1

  1. ЗМ2

  1. ЗМ3

  1. ЗМ4

  1. ЗМ5

  1. 10

  30

  20

  100

  1. 8

  8

  8

  8

  8

  1. Модуль 2

  1. ЗМ6

  1. ЗМ7

  1. ЗМ8

  1. ЗМ9

  1. ЗМ

  2. 10

  1. ЗМ

  2. 11

  1. 10

  30

  20

  100

  1. 7

  7

  7

  7

  7

  5^ Методичне забезпечення: робоча програма; конспект лекцій у трьох частинах; методичні вказівки до контрольної роботи для заочників.


Структура залікового кредиту курсу

Тема

Години занять

Самос-тійна та індиві-дуальна робота

Усього годин

Лекції

Прак-тичні

Модуль І.

 1. Сутнісна характеристика

потенціалу підприємства

2

2

7

11

2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

2

2

7

11

3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

2

2

7

11

4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

2

2

7

11

5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

2

2

7

11

6 Теоретичні основи оцінювання

потенціалу підприємства

2

2

7

11

7 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

2

2

8

12

Всього по модулю 1

14

14

50

78

^ Модуль ІІ.

8 Оцінювання вартості земельної

ділянки, будівель і споруд

4

4

8

16

9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання.

4

4

8

16

10 Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

2

2

8

12

11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

2

2

7

11

12 Оцінювання вартості бізнесу

2

2

8

12

13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

2

2

8

12

14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

2

2

7

11

15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу

2

2

8

12

Всього по модулю 2

20

20

62

102

Усього

34

34

112

180

ЗМІСТ КУРСУ
^

МОДУЛЬ 1. Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємстваПерелік всіх тем модуля 1

ТЕМА 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

ТЕМА 2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

ТЕМА 3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

ТЕМА 4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

ТЕМА 5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

ТЕМА 6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.

ТЕМА 7 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.


^ Змістовий модуль 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства


Історія виникнення, етимологія поняття “потенціал”. Підхід до визначення понять „потенціал”, „потенційний”, „економічний потенціал”. Відмінність потенціалу від резервів.

Поняття “виробничий потенціал підприємства”. Відмінності економічного потенціалу від виробничого потенціалу підприємства. Відмінність виробничого потенціалу від виробничої потужності підприємства.

Характерні риси виробничого потенціалу підприємства. Сутність цілісності, складності, взаємозамінності елементів, упорядкованості взаємозв’язків елементів потенціалу, здатності до сприйняття новітніх досягнень НТП, гнучкості і потужності виробничого потенціалу підприємства.


^ Питання до самостійного вивчення


 1. Сутність, переваги і недоліки ресурсного підходу до визначення економічного потенціалу підприємства.

 2. Відмінність економічного потенціалу підприємства від виробничої потужності і виробничих резервів

 3. Сутність цілісності, складності і гнучкості як ознак потенціалу підприємства

Література:

- закони: [1]

- основна: [1, 3 - 13]

- додаткова: [1 - 8]

Питання до самоконтролю


 1. Що таке потенціал?

 2. Що розуміють під терміном «економічний потенціал підприємства»?

 3. Які підходи існують до визначення поняття «економічний потенціал підприємства»?

 4. Чим обумовлена актуальність поняття «потенціал підприємства»?

 5. Які можливості надасть українським підприємствам визначення величини їхнього потенціалу?

 6. Як виникло поняття «потенціал»? З якою метою воно використовується в економічній літературі?

 7. Чим відрізняється поняття «економічний потенціал підприємства», «виробничий потенціал підприємства», «виробнича потужність підприємства»?

 8. Які ознаки має виробничий потенціал підприємства?

 9. Чи залежить актуальність цього поняття від типу економічної системи держави?

 10. Охарактеризуйте сутність гнучкості і потужності виробничого потенціалу підприємства


Змістовий модуль 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства


Структура економічного потенціалу підприємства. Об”єктивний та суб’єктивний компоненти потенціалу. Складові економічного потенціалу підприємства.

Графоаналітична модель потенціалу підприємства: її сутність, мета, методика побудування. Особливості „квадратів потенціалу” для підприємств різних галузей.


^ Питання до самостійного вивчення


 1. Різні підходи до визначення структури економічного і виробничого потенціалу підприємства

 2. Етапи процесу реструктуризації підприємства для різних випадків її необхідності

 3. Різні методики побудування графічних моделей потенціалу підприємства

Література:


- закони: [1]

- основна: [1, 3 – 13, 16, 18, 19]

- додаткова: [1 - 11]


^ Питання до самоконтролю


1 З яких елементів складається загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства?

2 Яку структуру має економічний потенціал підприємства?

3 Охарактеризуйте взаємозамінність елементів як властивість виробничого потенціалу підприємства

4 Чи може потенціал підприємства набути оптимальної структури без впливу керуючої системи?

5 Чи може структура потенціалу підприємства бути оптимальною тривалий час без коректуючих впливів?

6 Які існують шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства?

7 У чому полягає сутність графоаналітичний метод діагностики підприєм­ницького потенціалу підприємства, названого «Квадрат потенціалу»?

8 Яким методом пропонує проводити діагностику потенціалу підприємства І. М. Рєпіна? У чому сутність цього методу?

9 Перерахуйте і розкрийте зміст функціональних блоків для оцінювання потенціалу підприємства?

10 Розкрийте зміст алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

11 Розкрийте зв'язок між формою та розміром квадрата потенціалу підприємства і його життєвим циклом.


^ Змістовий модуль 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель


Потенціал підприємства як економічна система. Поняття системи як засобу для досягнення мети, властивості систем.

Підприємство як складна виробнича система. Дві концепції складності систем. Властивості економічної системи.

Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства. Принципи, які слід ураховувати за формування потенціалу підприємства.

Синергетичний ефект. Пряма і опосередкована користь синергії.

Взаємозамінність елементів як властивість виробничого потенціалу підприємства. Межа взаємозамінності. Шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства. Cутність і види реструктуризації.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Підходи до визначення складності виробничих систем

2 Підходи до кількісної оцінки синергетичного ефекту в економічних системах

3 Сутність і види реструктуризації підприємств


Література:


- закони: [1]

- основна: [1, 3 – 13, 16, 18, 19]

- додаткова: [1 - 11]


^ Питання до самоконтролю


1 Що таке система?

2 Які властивості має система?

3 Для чого створюються людиною штучні системи?

4 Які концепції складності сисем існують?

5 Розкрийте поняття синергетичного ефекту.

6 Яку пряму і опосередковану користь має синергія?

7 Що таке взаємозамінність елементів виробничого потенціалу підприємства?

8 Як знайти межу взаємозамінності елементів виробничого потенціалу підприємства?

9 Чи існує оптимальна структури потенціалу для усіх підприємств?

10 Які шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства Ви знаєте?

11 Що таке реструктуризація і в чому полягає її необхідність для оптимізації потенціалу підприємства?


^ Змістовий модуль 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства


Підходи до формування нового та реформування існуючого потенціалу підприємства.

Зовнішні та внутрішні обмеження формування виробничого потенціалу підприємства. Система пасивних зовнішніх обмежень формування потенціалу підприємства. Система активних зовнішніх обмежень формування та реформування потенціалу підприємства. Фактори, які впливають на формування виробничого потенціалу підприємства

Відмінності в змісті процесів формування та реформування потенціалу.

Особливості формування потенціалу підприємств залежно від галузі. Форми квадратів потенціалу підприємств хімічної, вугільної, гірничодобувної, нафтогазової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, підприємств транспорту, фінансової сфери тощо.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Особливості формування потенціалу підприємств транспорту

2 Особливості формування потенціалу підприємств машинобудування

3 Урахування зовнішніх та внутрішніх обмежень при формування потенціалу підприємств транспорту та машинобудування


Література:


- закони: [1]

- основна: [1, 3 – 13, 16, 18, 19]

- додаткова: [1 - 11]


^ Питання до самоконтролю


1 Які існують підходи до формування нового потенціалу підприємства?

2 Які існують підходи до реформування існуючого потенціалу підприємства?

3 Назвіть зовнішні обмеження формування виробничого потенціалу підприємства.

4 Назвіть внутрішні обмеження формування виробничого потенціалу підприємства

5 У чому полягають відмінності в змісті процесів формування та реформування потенціалу?

6 Розкрийте особливості формування потенціалу підприємств залежно від галузі.

7 Охарактиризуйте форми квадратів потенціалу підприємств хімічної та вугільної промисловості

8 Охарактиризуйте форму квадратів потенціалу підприємств транспорту і фінансової сфери

9 Охарактиризуйте форми квадратів потенціалу підприємств будівельного комплексу і сільського господарства

10 Охарактиризуйте форми квадратів потенціалу підприємств енергетики та легкої промисловості


^ Змістовий модуль 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства


Поняття конкурентоспроможності підприємства, її рівні. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Чотири основні рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Етапи оцінювання конкурентоспромож­ності потенціалу підприємства. Система індикаторів (критеріїв) – ключові показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства – індикаторні та матричні.

Прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Поняття і мета стратегічного аналізу конкурентоспроможності. STEP-аналіз; SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; GAP-аналіз; вивчення профілю об’єкта; модель GE/McKinsey; система 111-555.


Питання до самостійного вивчення


 1. Різні підходи, існуючі в літературі, до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства

 2. Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства і його конкурентного статусу

 3. Метод аналізу LOTS; PIMS-аналіз


Література:


- закони: [1, 11]

- основна: [2, 4, 7, 8, 17, 20, 21]

- додаткова: [3, 13]


^ Питання до самоконтролю


1 Розкрийте зміст поняння конкурентоспроможності підприємства

2 Які рівні конкурентоспроможності виділяють?

3 Назвіть етапи оцінювання конкурентоспромож­ності потенціалу підприємства

4 Як формується система індикаторів – показниів конкурентоспроможності підприємства? Які індикатори входять до неї?

5 Розкрийте сутність матричних методів оцінювання конкурентоспроможності. Які методи відносяться до матричних?

6 Розкрийте сутність індикаторних методів оцінювання конкурентоспроможності. Які методи відносяться до індикаторних?

7 Які ви знаєте прикладні моделі оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства?

8 Визначте сутність поняття і мету оцінювання конкурентоспроможності.

9 Охарактеризуйте зміст STEP- і SWOT-аналізу

 1. Охарактеризуйте зміст SPACE- і GAP –аналізу

 2. Охарактеризуйте зміст вивчення профілю об’єкта і STEP-аналізу

 3. Охарактеризуйте зміст моделі GE/McKinsey і системи 111-555


Змістовий модуль 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства


Особливості потенціалу підприємства як об'єкту оцінювання. Властивості підприємства як товару. Специфічні особливості підприємства.

Поняття вартості. Історія оцінної діяльності в Україні. Функції Української спілки оцінників (УСО). Актуальність оцінювання майна в теперішній час в Україні.

Законодавча база оцінної діяльності в Україні. Основні положення Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Міжнародні стандарти оцінювання. Обов”язкові та не обов'язкові випадки оцінювання майна.

Принципи оцінювання майна, засновані на уявах потенційного власника, обумовлені дією ринкового середовища; ті, що випливають із процесу експлуатації нерухомості та принцип найкращого і найбільш ефективного використання.


Питання до самостійного вивчення


 1. Порядок підготовки оцінників в Україні

 2. Існуючі в Україні організації з оцінної діяльності (крім Української спілки оцінників)

 3. Основні положення Національного стандарту №1 з оцінної діяльності


Література:


- закони: [2 - 4]

- основна: [22 – 24, 34]

- додаткова: [14, 22, 31, 42, 46, 47]


^ Питання до самоконтролю


1 Які особливості має потенціал підприємства як об'єкт оцінювання?

2 Назвіть властивості підприємства як товару

3 Перерахуйте специфічні особливості підприємства

4 Сформулюйте поняття вартості

5 Коротко охарактеризуйте історію оцінної діяльності в Україні

6 Коли і для якої мети була організована Українська спілка оцінників? Які функції вона виконує?

7 Якими основними законодавчими актами регулюється оцінна діяльність в Україні?

8 Сформулюйте основні положення Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

9 Охарактеризуйте міжнародні стандарти оцінки

10 Назвіть обов”язкові та не обов'язкові випадки оцінки майна

11 Перерахуйте принципи оцінювання майна


^ Змістовий модуль 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства


Види вартості, їх сутність. Класифікація видів вартості за ступенем ринковості, за цілями оцінки, за характером аналогів, за принципами бухгалтерського обліку, залежно від перспектив розвитку підприємства.

Процес оцінювання нерухомості. Масове та індивідуальне оцінювання. Етапи індивідуального оцінювання.

Доходний (прибутковий) підхід до оцінювання: його сутність, переваги, недоліки, сфера застосування.

Витратний підхід до оцінювання: його сутність, переваги, недоліки, сфера застосування.

Порівняльний підхід до оцінювання: його сутність, переваги, недоліки, сфера застосування.

Формування остаточного висновку про вартість оцінюваного об’єкта: різні методи.

^ Питання до самостійного вивчення


 1. Види вартості, які використовуються у різних випадках оцінювання майна і підприємства в цілому (застава, переоцінення тощо)

 2. Види вартості і підходи, які можна використати для оцінювання діючого підприємства

 3. Проблема узгодження результатів оцінювання за різними підходами і формування остаточної вартості об’єкта оцінювання


Література:


- закони: [2 – 4, 9]

- основна: [22 – 24, 29, 30, 32 - 34]

- додаткова: [17, 21, 25, 32, 39, 40, 43 - 45]


^ Питання до самоконтролю


1 Назвіть види вартості за ступенем ринковості та за цілями оцінювання, охарактеризуйте їх сутність.

2 Назвіть види вартості за характером аналогів та за за принципами бухгалтерського обліку, охарактеризуйте їх сутність.

3 Назвіть види вартості залежно від перспектив розвитку підприємства, охарактеризуйте їх сутність.

4 Чим відрізняється індивідуальне оцінювання від масового?

5 Перерахуйте етапи індивідуального оцінювання

6 Охарактеризуйте сутність доходного (прибуткового) підходу до оцінювання, сферу його застосування

7 Назвіть переваги і недоліки доходного (прибуткового) підходу

8 Охарактеризуйте сутність витратного підходу до оцінювання, сферу його застосування

9 Назвіть переваги і недоліки витратного підходу

10 Охарактеризуйте сутність порівняльного підходу до оцінювання, сферу його застосування

11 Назвіть переваги і недоліки порівняльного підходу

12 Як сформувати остаточний висновок про вартість оцінюваного об’єкта?
^

МОДУЛЬ 2. Оцінка потенціалу підприємства, його складових і розвиток потенціалу

Перелік всіх тем модуля 2


Змістовий модуль 8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

Змістовий модуль 9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання.

Змістовий модуль 10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання.

Змістовий модуль 11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.

Змістовий модуль 12 Оцінювання вартості бізнесу.

Змістовий модуль 13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

Змістовий модуль 14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.

Змістовий модуль 15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу.


^ Змістовий модуль 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд


Поняття нерухомого майна, об’єкта нерухомості. Підходи до оцінювання вартості нерухомості.

Сутність вартості нерухомості з позиції витратного, доходного і порівняльного підходів.

Умови, обмеження, етапи застосування витратного підходу до визначення ринкової вартості нерухомості. Методи, які відносяться до цього підходу. Види зношування і методи його визначення.

Умови застосування і методи доходного підходу до визначення ринкової вартості нерухомості. Обмеження методу прямої капіталізації. Сутність методу непрямої капіталізації (дисконтування).

Сутність і умови застосування порівняльного підходу до визначення ринкової вартості нерухомості. Методи, які засновані на цьому підході. Труднощі використання методу порівняння продажів.

Нормативна і ринкова вартість земельної ділянки. Методики визначення ринкової вартості, їх переваги і недоліки.

Методики оцінювання вартості будинків і споруд: порівняльної одиниці; поелементного розрахунку (розбивки на компоненти); індексним способом.

^ Питання до самостійного вивчення


1 Сутність і методики виміру фізичного, функціонального і зовнішнього або економічного зношування.

2 Сутність і умови застосування методів визначення норми дисконтування (побудови (підсумовування); порівняння альтернативних інвестицій; виділення; моніторингу).

3 Необхідність, сутність і методи нормативного оцінювання землі.


Література:


- закони: [2 – 7]

- основна: [4, 6 – 9, 22 – 24, 30, 32 - 34]

- додаткова: [16, 20, 23, 25 – 28, 31 – 35, 37 – 41, 45]

^ Питання до самоконтролю


1 Назвіть відмінності оцінного зношування від бухгалтерського.

2 Охарактеризуйте сутність методів оцінення накопиченого зношування (економічного віку, модифікованого методу економічного віку, методу розбивки).

3 Назвіть методи розрахунку загального коефіцієнта капіталізації, які використовуються залежно від обсягу наявної достовірної ринкової інформації.

4 Які методи визначення норми дисконтування ви знаєте?

5 Назвіть групи розрахункових моделей капіталізації.

6 Чим обумовлена достовірність результатів, які отримують за допомогою порівняльного підходу?

7 Якими методами здійснюється оцінювання ринкової вартості ділянок землі?

8 Які одиниці порівняння використовують при здійснення аналізу продажів землі?

9 Коли використовується метод розбивки земельної діяльнки?

10 Охарактеризуйте сутність методу залишку для землі і умови його застосування.

11 Які методи використовуються для оцінювання ринкової вартості будівель і споруд?

12 Охарактиризуйте сутність методу порівняльної одиниці і умови його застосування для оцінки будівель і споруд.


^ Змістовий модуль 9. Визначення ринкової вартості машин і обладнання


Оцінювання машин і устаткування: мета, зміст і основні підходи оцінки. Відмінності між методиками оцінки машин й устаткування і методиками оцінки нерухомості.

Розрахунок вартості машин і устаткування на основі методів витратного підходу. Показники споживчих властивостей машин і устаткування. Рівні подібності машин і устаткування. Сутність методів оцінювання: методу розрахунку за ціною однорідного об'єкта; методу поелементних витрат; індексного методу.

Порівняльний підхід до оцінювання вартості машин і устаткування. Сутність методу прямого порівняння, методу ринкових порівнянь або аналогів, проблеми при використанні цих методів.

Доходний підхід в оцінці машин і устаткування. Методи виділення частини доходу від функціонування виробничо-майнового комплексу, яку можна віднести до машинного парку цієї системи. Умови застосування методу капіталізації доходу.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Особливості оцінювання машин і обладнання на залізничному транспорті, зокрема на лінійних підприємтвах

2 Проблеми застосування витратного і доходного підходів для оцінювання машин і обладнання

3 Вибір методики для оцінювання машин і обладнання в залежності від цілей оцінювання

4 Проблеми оцінювання унікального обладнання, вибір методик


Література:


- закони: [2 – 5, 8]

- основна: [4, 7, 8, 23 – 26, 31 – 34]

- додаткова: [15, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 39 - 41]


^ Питання до самоконтролю


1 Які ви знаєте цілі оцінювання машин і устаткування?

2 Чим відрізняються методики оцінювання машин й устаткування від методик оцінювання нерухомості?

3 Назвіть можливі об'єкти оцінювання машин і обладнання

4 Охарактеризуйте сутність витратного підходу у застосуванні його до оцінювання машин і обладнання, назвіть принципи, на яких базується витратний підхід

5 Розкрийте сутність вартості відновлення та заміщення оцінюваних машин й устаткування

6 Перерахуйте методи, які використовуються у рамках витратного підходу, розкрийте їх сутність

7 За допомогою яких показників описуються споживчі властивості машин й устаткування?

8 Охарактеризуйте сутність порівняльного підходу у застосуванні його до оцінювання машин і обладнання

9 Перерахуйте рівні подібності машин й устаткування, розкрийте їх сутність.

10 Перерахуйте методи, які використовуються у рамках порівняльного підходу, розкрийте їх сутність.

11 Що потрібно для використання доходного підходу до оцінювання машин і обладнання?

12 За допомогою яких методів реалізується доходний підхід до оцінювання машин і обладнання?

13 Як обрати відповідну методику для оцінки машин і обладнання? Від яких факторів залежить цей вибір?


^ Змістовий модуль 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання.


Нематеріальні активи: поняття, класифікація, види вартості. Підходи до оцінювання нематеріальних активів. Визначення розміру статутного капіталу, утвореного промисловим та іншими видами інтелектуальної власності.

Витратний підхід до оцінювання нематеріальних активів. Сутність методів вартості створення й метод виграшу в собівартості, метод калькуляції витрат, умови їх застосування.

Використання дохідного підходу для оцінювання нематеріальних активів. Методики капіталізації доходу і дисконтування грошових потоків, сутність і умови їх застосування для оцінювання нематеріальних активів. Сутність методів надлишкових прибутків, дисконтованих грошових потоків, звільнення від роялті, переваги в прибутках, умови їх застосування.

Порівняльний підхід в оцінюванні нематеріальних активів. Сутність методу прямого аналізу ринкових продажів, умови його застосування. Інші методи оцінки в рамках порівняльного підходу.

Визначення економічного ефекту від використання нематеріального активу, види результатів від використання активу.

Поняття гудвілу, методики його оцінки. Сутність і умови застосування методу надлишкових прибутків та нормативного методу.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Методики оцінювання інтелектуальної власності, діючі в Україні, їх переваги і недоліки

2 Проблеми вибору відповідної методики оцінювання для конкретних випадків оцінки

3 Проблеми застосування методів оцінювання гудвілу для залізничної галузі

Література:


- закони: [2 – 5]

- основна: [4, 7, 8, 30, 32, 33, 34]

- додаткова: [36]


^ Питання до самоконтролю


1 Перерахуйте і розкрийте сутність груп нематеріальні активів з погляду призначення й правового регулювання

2 Назвіть види вартості, за якими оцінюються нематеріальні активи підприємства, їх сутність

3 Які методи застосовуються при використанні витратного підходу до оцінки нематеріальні активів?

4 Розкрийте сутність методу виграшу в собівартості, умови його застосування

5 Розкрийте сутність методу вартості створення, умови його застосування

6 У яких випадках для оцінювання нематеріальні активів застосовуються методики капіталізацій доходу і дисконтування грошових потоків?

7 Який підхід доцільно використовувати при оцінюванні гудвілу, винаходів і ноу-хау? Перерахуйте методи цього підходу.

8 Розкрийте сутність методу надлишкових прибутків, назвіть основні етапи методу

9 Для оцінювання яких видів нематеріальних активів використовують метод звільнення від роялті? У чому його сутність?

10 Для оцінювання яких видів нематеріальних активів використовують метод переваги в прибутках? У чому його сутність?

11 Для оцінювання яких видів нематеріальних активів використовують метод прямого аналізу ринкових продажів? У чому його сутність?

12 Як визначити економічний ефект від використання нематеріального активу?

13 Назвіть методи оцінки гудвілу, розкрийте їх сутність


^ Змістовий модуль 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання


Концепція людських ресурсів. Поняття «цінності людських ресурсів».

Підходи до обліку людських ресурсів. Моделі активів (або «витратні») і моделі корисності: їх сутність і умови застосування.

Структура кадрового потенціалу підприємства. Цілі оцінювання кадрового потенціалу підприємства в цілому і окремих працівників. Обсягові показники кадрового потенціалу підприємства. Підсистеми управління трудовим потенціалом.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Відмінність понять „людські ресурси”, „людський капітал”, „трудовий потенціал”

2 Проблеми використання доходного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства

3 Проблеми використання витратного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства

4 Проблеми використання порівняльного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства


Література:


- закони: [11]

- основна: [3 – 5, 8, 14, 15]

- додаткова: [22, 31]


^ Питання до самоконтролю


1 Розкрийте сутність концепції «людських ресурсів», її підгрунтя

2 Які підходи до обліку людських ресурсів ви знаєте?

3 Охарактеризуйте сутність моделі активів (або «витратної» моделі) обліку людських ресурсів

4 Охарактеризуйте сутність другої моделі обліку людських ресурсів (моделі корисності)

5 Які цілі оцінки кадрового потенціалу підприємства ви знаєте?

6 У чому полягає сутність поняття „трудовий потенціал підприємства”?

7 Розкрийте структуру кадрового потенціалу підприємства.

8 Перерахуйте основні обсягові показники трудового потенціалу підприємства.

9 Які складові включає трудовий потенціал працівника?

10 У чому полягає сутність поняття „сукупний працівник” і як воно використовується для оцінки кадрового потенціалу підприємства?

11 Які підходи використовуються для оцінювання кадрового потенціалу підприємства?


^ Змістовий модуль 12. Оцінювання вартості бізнесу

Необхідність і мета оцінювання бізнесу. Властивості бізнесу як товару. Поняття оцінювання бізнесу. Цілі оцінювання бізнесу і види вартості. Підходи до оцінки бізнесу. Фактори, що впливають на величину оцінної вартості.

Принципи оцінки бізнесу. Три групи взаємозалежних принципів оцінювання: засновані на уяві власника; пов'язані з експлуатацією власності; обумовлені дією ринкового середовища, їх сутність.

Підходи й методи оцінювання бізнесу. Їх сутність, переваги і недоліки.

Процес оцінювання бізнесу, його етапи.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Вибір підходів і методів оцінювання в залежності від цілі оцінювання і виду бізнесу

2 Особливості оцінювання діючого бізнесу для продажу, для застави і для страхування

3 Необхідність застосування доходного, витратного і порівняльного підходів в процесі оцінювання в комплексі, обумовлена діючим українським законодавством


Література:


- закони: [1 – 3, 9]

- основна: [4 – 8, 23, 24, 29, 30, 34]

- додаткова: [21, 25, 27, 44]


^ Питання до самоконтролю


1 Розкрийте властивості бізнесу як товару

2 Розкрийте сутність поняття оцінювання бізнесу

3 Охарактеризуйте необхідність і цілі оцінювання бізнесу

4 Назвіть і розкрийте види вартості

5 Перерахуйте підходи до оцінювання бізнесу, розкрийте їх сутність

6 Назвіть фактори, що впливають на величину оцінної вартості бізнесу

7 Перерахуйте і охарактеризуйте принципи оцінювання бізнесу, засновані на уяві власника

9 Перерахуйте і охарактеризуйте принципи оцінювання бізнесу, пов'язані з експлуатацією власності

9 Перерахуйте і охарактеризуйте принципи оцінювання бізнесу, обумовлені дією ринкового середовища

10 Назвіть підходи і відповідні ним методи оцінювання бізнесу

11 Розкрийте процес оцінювання бізнесу, зміст його етапів


^ Змістовий модуль 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства


Характеристика методичних і правових основ оцінки майна в Україні. Основні українські законодавчі акти в галузі оцінки. Міжнародні стандарти оцінювання.

Оцінювання вартості підприємства як діючого та особливості визначення ліквідаційної вартості. Найбільш характерні особливості концепції оцінювання підприємства як діючого. Доходний підхід як найбільш прийнятний для оцінювання підприємства як діючого. Розрахунок ліквідаційної вартості підприємства.

Оцінювання вартості підприємства з метою інвестування і реструктуризації. Методи, які використовуються у цих випадках.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Вибір підходів і методів оцінювання в залежності від цілі оцінки і виду бізнесу

2 Особливості оцінювання діючого бізнесу для продажу, для застави і для страхування

3 Необхідність застосування доходного, витратного і порівняльного підходів в процесі оцінювання в комплексі, обумовлена діючим українським законодавством

Література:


- закони: [2 - 10]

- основна: [1, 2, 4 - 11]

- додаткова: [22 – 25, 29, 30, 34]


^ Питання до самоконтролю


1 Назвіть основні законодавчі акти з оцінювання майна в Україні

2 Хто виконує оцінювання майна в Україні?

3 У яких випадках виникає необхідність оцінювання об'єктів нерухомості?

4 За допомогою яких методів можна виконати оцінювання вартості підприємства як діючого?

5 За допомогою яких методів можна виконати оцінювання вартості підприємства в процесі банкрутства – ліквідаційної вартості?

6 Назвіть найбільш характерні особливості концепції оцінювання підприємства як діючого

7 Перерахуйте особливості визначення ліквідаційної вартості

8 Який підхід є як найбільш прийнятнним для оцінювання підприємства як діючого?

9 Як оцінити вартість підприємства з метою інвестування?

10 Як оцінити вартість підприємства з метою реструктуризації?

11 Назвіть методи, які використовуються для оцінювання підприємства з метою інвестування та з метою реструктуризації


^ Змістовий модуль 14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови


Декілька поглядів на сутність терміну “розвиток”. Класифікація основних ознак розвитку підприємства. Технічний та організаційний розвиток підприємства та їх планування.

Основні показники технологічного рівня підприємства. Зміст плану технічного розвитку та організації виробництва. Принципи та етапи планування організаційного та технічного розвитку.

Сучасні тенденції розвитку підприємств. Сутність і відмінність понять „розвиток” і „зростання”. Види зростання: горизонтальне, вертикальне, диверсифіковане. „Еволюційна” та „революційна” моделі розвитку на підприємстві.

Концепція організаційного розвитку та концепції розвитку підприємства через зміну його структури. Трансформація моделей ведення господарської діяльності. Найважливіші тенденції розвитку підприємств в сучасних умовах. Сучасні напрямки модифікації підприємств та структур управління. Основні варіанти розвитку підприємства.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Види розвитку залізничного транспорту на його еволюційному шляху

2 Сучасні концепції організаційного розвитку корпорацій

3 Види зростання українських підприємств на сучасному етапі


Література:


- закони: [1, 9]

- основна: [1 – 8, 35 - 39]

- додаткова: [1, 3, 48, 49]


^ Питання до самоконтролю


1 Охарактеризуйте декілька поглядів на сутність терміну “розвиток”.

2 Наведіть класифікацію основних ознак розвитку підприємства.

3 Розкрийте сутність технічного та організаційного розвитку підприємства та їх планування.

4 Наведіть основні показники технологічного рівня підприємства.

5 Розкрийте зміст плану технічного розвитку та організації виробництва, принципи та етапи планування організаційного та технічного розвитку.

6 Охарактеризуйте сутність і відмінність понять „розвиток” і „зростання”.

7 Назвіть та розкрийте види зростання

8 „Еволюційна” та „революційна” моделі розвитку на підприємстві: сутність відмінності.

9 Розкрийте концепції організаційного розвитку розвитку підприємства через зміну його структури.

10 Охарактеризуйте сучасні напрямки модифікації підприємств та структур управління. Назвіть основні варіанти розвитку підприємства.


^ Змістовий модуль 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу


Методи стратегічного аналізу, які застосовуються для стратегічного аналізу макрооточення підприємства, безпосереднього оточення (галузі і конкуренції), організації, продукту, стратегічний фінансового аналізу, стратегічного інвестиційного аналізу, аналізу стратегії та прийняття стратегічних рішень.

Застосування матричних методів для розроблення стратегії підприємства. Сутність матричної моделі.

Головні переваги та недоліки матричних методів, зокрема БКГ, McKinsey, МакДональд, АДЛ, Shеll, І. Ансоффа та необхідність їх глибокої адаптації до української специфіки.

Матрична модель вибору стратегій розвитку підприємства. Розмежування понять „стратегія підприємства” і „стратегія розвитку підприємства”. Сутність понять стратегічної позиції та позиціонування.

Матричний підхід до визначення стратегічної позиції підприємства, який базується на таких параметрах, як рівень розвитку стратегічного потенціалу і вплив зовнішнього середовища підприємства та його недоліки.

Нова матрична модель вибору стратегій розвитку підприємства. Характеристика 9-ти квадрантів та можливості реалізації стратегії розвитку підприємства у кожному з них.


^ Питання до самостійного вивчення


1 Закордонні матричні моделі, які застосовуються для вибору стратегій розвитку підприємства

2 Особливості виявлення резервів розвитку підприємств залізничного транспорту

3 Особливості виявлення резервів розвитку підприємств промисловості


Література:


- закони: [1, 9]

- основна: [35 - 43]

- додаткова: [1, 3, 48 - 50]


^ Питання до самоконтролю


1 Назвіть методи стратегічного аналізу, які застосовуються для стратегічного аналізу макрооточення підприємства, безпосереднього оточення (галузі і конкуренції), організації, продукту, стратегічний фінансового аналізу, стратегічного інвестиційного аналізу, аналізу стратегії та прийняття стратегічних рішень.

2 Охарактеризуйте застосування матричних методів для розроблення стратегії підприємства.

3 Розкрийте сутність матричної моделі.

4 Назвіть головні переваги та недоліки матричних методів

5 Розкрийте сутність матричної моделі вибору стратегій розвитку підприємства.

6 Розкрийте сутність понять „стратегія підприємства” і „стратегія розвитку підприємства”.

7 Розкрийте сутність понять стратегічної позиції та позиціонування.

8 Охарактеризуйте матричний підхід до визначення стратегічної позиції підприємства, який базується на таких параметрах, як рівень розвитку стратегічного потенціалу і вплив зовнішнього середовища підприємства та його недоліки.

9 Наведіть нову матрична модель вибору стратегій розвитку підприємства, охарактеризуйте 9 квадрантів та можливістб реалізації стратегії розвитку підприємства у кожному з них.


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:


1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.

7 Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.

8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання.

10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання.

11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.

12 Оцінювання вартості бізнесу.

13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.

14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.

15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1 Самостійна робота з літературою – 30 год.

2 Вивчення періодичної літератури – 26год.

3 Написання реферату – 36 год.

4 Робота з конспектом лекцій – 20 год.


^ 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

 • лекції, у тому числі з постановкою і розв’язанням проблемних питань;

 • проведення дискусій на практичних заняттях;

 • розбір ситуацій на практичних заняттях;

 • самостійна робота по написанню рефератів, підготовка до лекцій, семінарів і практичних занять.


^ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:


Усне потокове опитування на практичних заняттях, поточне тестування, публічний захист рефератів.
  1   2   3

Похожие:

Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства 2011
Плани перевидання методичних розробок, підготовки навчальних посібників, видання конспектів лекцій, замовлення літератури у видавництвах...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Програма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconПитання до іспиту з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства”
Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы