Програма навчальної дисципліни історія україни icon

Програма навчальної дисципліни історія україни


Скачать 128.12 Kb.
НазваниеПрограма навчальної дисципліни історія україни
страница2/3
Размер128.12 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 8.

^ Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій у першій половині ХІХ ст.


Українські землі в першій половині ХІХ ст. у складі Російської імперії, їх адміністративний устрій.. Перетворення українських земель на провінції Російської імперії. Становий поділ українського суспільства (дворянство, духовенство, міщани, селяни). Посилення національного гноблення царатом щодо українського населення. Закріпачення селян півдня України. Сільське господарство, розвиток аграрних відноси в Україні у першій половині ХІХ ст. Інвентарна реформа на Правобережжі (1847-1848) та її соціально-політичні наслідки. Становище поміщицьких та державних селян, військових поселенців. Криза феодально-кріпосницької системи. Селянські антикріпосницькі рухи першої половини ХІХ ст. Народні виступи під проводом У.Кармалюка. “Київська козаччина” 1855 р. “Похід у Таврію за волею” 1856 р. Формування національної буржуазії, поширення використання вільнонайманої праці робітників у мануфактурно-фабричному виробництві. Торгівля. Виступи робітників.

Кримська війна (1853-1856) і загострення соціально-економічної та політичної кризи в Російській імперії.

Територія, населення і адміністративний устрій західноукраїнських земель – Північної Буковини, Східної Галичини, Закарпаття. Соціально-економічні відносини в українських землях у складі Австро-Угорської імперії. Суспільно-політичний рух. “Руська трійця” – М.Шашкевич, Я.Головацький, І.Вагилевич. “Русалка Дністрова”. “Весна народів” у Європі та її вплив на розвиток національного руху в Україні. Скасування кріпацтва. “Головна Руська Рада”. “Руський собор”. Революційні події в Закарпатті та Північній Буковині.

Зародження і формування громадського руху за національне, культурне, державне відродження. Традиції козацтва як чинник національно-державного відродження. Зростання суспільного інтересу до національної історії. Історичні твори Д.Бантиша-Каменського, М.Цертелєва, М.Максимовича. Харківський університет – культурний центр Слобожанщини. Творча й громадська діяльність В.Н.Каразіна, П.П.Гулака-Артемовського, Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, М.І.Костомарова, І.І.Срезневського. Заснування перших в Україні періодичних видань.

Виникнення таємних організацій, масонство в Україні. Поширення вільнодумства. Декабристський рух в Україні. Київський університет – центр просвітительства в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство (1846-1847). Його програмні документи, діяльність, видатні діячі: М.Костомаров, М.Гулак, В.Білозерський, Т.Шевченко, О.Маркович, П.Куліш, І.Посяда, О.Навроцький, Г.Андрузький, М.Савич, Д.Пильчиков, О.Тулуб. Життя і творчість Т.Г.Шевченка.

Тема 9.

Українські землі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.


Реформи 1860-1870-х рр. в Росії, їх значення і наслідки в Україні. Скасування кріпосного права, земська, фінансова і судова реформи, міська реформа, шкільна реформа, військова реформа , реформа поліції(1862): їх вплив на соціально-економічний розвиток українських земель. Земський рух. Контрреформи царату 1880-х – початку 1890-х років.

Лібералізація суспільного життя в середині ХІХ ст. Створення першої української Громади. Київська Громада, поширення громадівського руху. Перший український часопис “Основа” і його значення. В.Антонович, П.Чубинський. Південно-західний відділ Російського географічного товариства. М.Драгоманов. Журнал “Громада” – перший безцензурний друкований орган. Гурток “Свідомі українці”. Загальна українська організація . Журнал “Киевская старина”.

Реакційна політика російського царизму в галузі культури й освіти в Україні. Ідеологічне забезпечення русифікації. Циркуляр П.Валуєва та “Емський акт”. Народництво в Україні. Виникнення політичних партій ліберально-демократичного й радикально-демократичного напрямів.Робітничий рух в Україні. Поширення соціалістичних ідей, перші соціал-демократичні гуртки і групи.

Суспільно-політичний рух після 1848 р. в Західній Україні. Народовці. Культурно-просвітницькі та політичні організації. Економічні та спортивні товариства. “Просвіта”. Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка. М.Грушевський, І.Франко, М.Павлик, О.Терлецький – провідні діячі суспільно-політичного руху. Русько-українська радикальна партія. Національно-демократична партія. Українська соціал-демократична партія.

Соцально-економічний розвиток України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Економічна криза 1900-1903 рр. Україна в економічній системі Російської та Австро-Угорської імперій.Національно-визвольний рух. Боротьба за відновлення української держави. Роль і місце національного питання в розгортанні політичної боротьби в Україні. Утворення політичних партій: Революційна українська партія, Українська народна партія, Українська соціалістична партія, Українська соціал-демократична спілка, Українська демократична партія, Українська радикальна партія. Їх програми та політична діяльність. М.І.Міхновський, Є.Х.Чикаленко, С.О.Єфремов. Діяльність загальноросійських партій в Україні та їх ставлення до національного й аграрного питань.

Революційні події в Україні в 1905-1907 рр. “Українське питання” в діяльності Державних Дум. Українська думська громада, її діяльність, вплив.Створення і розгортання діяльності культурно-освітніх організацій – “Просвіт”. Аграрна політика П.А.Столипіна та її запровадження в Україні: економічні, соціально-політичні здобутки і наслідки.

Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорської імперії в 1900-1917 рр. Боротьба за загальне виборче право до австрійського парламенту, галицького і буковинського сеймів. Ідея перетворення Галичини у “П’ємонт” – центр об’єднання всіх українських земель.

Передвоєнна політична криза. Вшанування 100-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. Україна – арена воєнних дій Першої світової війни.. Захоплення російською армією Галичини і Буковини. Репресії щодо українських освітніх і культурних установ. Участь українських січових стрільців у війні.


Модуль 2

Новітня історія.


Тема 10.

Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.).

Відновлення державності українського народу.

Лютнева демократична революція в Росії і піднесення національно-визвольного руху в Україні у 1917 р. Створення Української Центральної Ради , її соціальна база, програма. М.С.Грушевський. В.К.Винниченко. С.В.Петлюра. Формування рад робітничих, селянських і солдатських депутатів.

Перші кроки на шляху організації національної державності.. Перший універсал Центральної Ради. Створення Малої Ради. Генеральний Секретаріат – перший крайовий уряд та його діяльність. Другий універсал Центральної Ради . Ускладнення відносин між Центральною Радою і Тимчасовим урядом. Більшовицький переворот у Петрограді в жовтні 1917 р. і політика Центральної Ради. Третій універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки.

Ускладнення політичних взаємовідносин між Українською Центральною Радою і Раднаркомом РРФСР. Ультимативні вимоги Російського Раднаркому до УЦР 4 грудня 1917 р., причини і наслідки конфлікту. Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові 11-12 грудня 1917 р. і утворення двовладдя в Україні. Більшовицька радянська державність в Україні і початок збройної боротьби проти УНР. Розгортання наступу більшовицьких військ на Україну. Бій під Крутами, його трагічні наслідки. Захоплення Києва більшовиками.

Четвертий універсал Центральної Ради і проголошення незалежності УНР. Міжнародне визнання УНР. Участь представників УНР у переговорах у Брест-Литовську. Підписання Брест-Литовської угоди. Окупація України німецькими військами. Конституція УНР (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) 29 квітня 1918 р.: зміст, історичне значення. Історичне значення діяльності Української Центральної Ради .

Гетьманський переворот. П.Скоропадський. “Грамота до всього українського народу”, “Закони про тимчасовий державний устрій” 29 квітня 1918 р. Склад уряду і його політика. Державне будівництво Української держави у сфері науки, культури, освіти. Досягнення і прорахунки режиму П.Скоропадського. Створення міжпартійного опозиційного блоку Українського національного союзу. Утворення Директорії та встановлення її влади. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України на чолі з Г.П’ятаковим під патронатом Раднаркому РРФСР. Проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Національна революція в Західній Україні. Створення Західно-Української Народної Республіки: формування уряду Державного Секретаріату на чолі з К.Левицьким, затвердження конституційних основ – “Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії”. Є.Петрушевич. Політичні перетворення в Західній Україні. Передання всієї влади ЗОУНР диктаторові Є.Петрушевичу. Українсько-польська війна. Українська Галицька Армія (УГА).

Відновлення і падіння влади більшовиків в Україні в 1919 р. Х.Г.Раковський, Г.І.Петровський. Перша радянська конституція в Україні. Введення продрозкладки, запровадження політики “воєнного комунізму” та її наслідки в Україні. Селянські повстання, повстанські рухи. Н.Махно. Прийняття постанови Всеукраїнського революційного комітету про поширення на території України дії всіх декретів РРФСР .Націоналізація промисловості УРСР.

Україна в період війни проти Польщі та врангелівських військ. Версальський мирний договір і доля західноукраїнських земель. Варшавський договір між УНР та Польщею. Ліквідація врангелівського фронту. Ризький договір і його наслідки для України. Окупація Польщею Східної Галичини. Постанова Ради послів Антанти про довічне включення Галичини і Західної Волині до складу Польщі.

Уроки та історичне значення української революції 1917-1920 років.


Тема 11.

Українська Соціалістична Радянська Республіка у 1921-1938 рр.


Економічні наслідки політики “воєнного комунізму”. Запровадження нової економічної політики. Голод в Україні 1921-1923 рр. Міжнародна допомога голодуючим України. Сільське господарство України в перші післявоєнні роки. Відбудова народного господарства України на засадах НЕПу (1921-1929). Відродження ринку: товарно-грошові відносини, госпрозрахунок, кооперація, оренда, приватний капітал, грошова реформа, економічні методи управління.

Національна політика в Україні на початку 1920-х рр. і роль в ній КП(б)У. Декларація про утворення Союзу РСР, прийнята УІІ Всеукраїнським з’їздом Рад. Перший Всесоюзний з’їзд Рад, прийняття Декларації і Договору про утворення СРСР. Входження України до складу СРСР: значення, соціально-політичні наслідки. Постанова ВУЦВК “Про утворення Автономної Молдавської СРР”.

Українізація: суть, причини, значення. Створення національних сільрад і районів, національних шкіл, преси, культурних національних установ. Створення Центральної комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК . Досягнення українізації у сферах науки, мистецтва, літератури. Кампанія проти О.Я.Шумського. М.О.Скрипник. Небільшовицькі партії та їх програми в Україні в 1920-х роках. Партійно-адміністративний та ідеологічний наступ на українізацію наприкінці 1920-х рр. “Розстріляне відродження”.

Запровадження в Україні воєнно-комуністичного тоталітарного режиму. Адміністративно-командна система: її становлення, риси, наслідки. Бюрократизація політичної систем в СРСР Режим особистої влади Сталіна. Розвиток промисловості в Україні в 1920-1930-х роках. Індустріалізація. Перші п’ятирічки. Будови перших п’ятирічок в Україні. Аналіз головних висновків і уроків індустріалізації в СРСР.

Геноцид проти українського народу. Сталінська колективізація – злочин проти народу. Х з’їзд КП(б)У і Листопадовий пленум ЦК КП(б)У (1928 р.) про доцільність проведення колективізації. Розселянювання України в процесі колективізації. Методи здійснення примусової колективізації. Причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр. Демографічні втрати України внаслідок суцільної колективізації і голодомору.Сталінські репресії, їх наслідки для долі українського народу. Терор проти інтелігенції та її фізичне винищення.


Тема 12 .

Західноукраїнські землі у складі іноземних держав у 1920-1930-х рр. Україна напередодні та в роки Другої світової війни.


Західноукраїнські землі в складі Польщі, Румунії та Чехословаччини. Розвиток національно-визвольного руху. Створення політичних партій і організацій та їх діяльність. Кооперативний рух. Посилення боротьби населення проти окупації. Культурне життя. Заснуваня і діяльність таємного Українського університету. Наукове товариство імені Т.Шевченка, “Просвіти”. Греко-католицька церква. А.Шептицький.

“Українське питання” в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. «Мюнхенська змова» і справа Карпатської України. Вибори до сейму Карпатської України. А.Волошин. “Карпатська Січ”. Проголошення незалежності Карпатської України. Окупація Карпатської України Угорщиною.

Початок Другої світової війни, її причини, характер. Позиція європейських держав.Західна Україна і геополітичні інтереси Німеччини та Радянського Союзу. Пакт «Молотова – Ріббентропа» про ненапад та Договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною та їх політичні наслідки для долі світу і України. Вступ Червоної Армії на західноукраїнські землі. Возз’єднання українських земель. Включення до складу СРСР Бессарабії та Північної Буковини.

Політичні, адміністративно-територіальні та соціально-економічні перетворення на західноукраїнських землях. Репресії та геноцид сталінського режиму в західноукраїнських землях. Насадження системи тоталітарного контролю, масової депортації, репресій, припинення діяльності партій і громадських організацій, закриття газет, журналів, видавництв, музеїв, театрів.

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Окупація українських земель фашистською Німеччиною. Український напрям в плані “Барбаросса”. Оборонні бої радянських військ на Україні. Луцько-Бродівсько-Ровенська танкова битва . Оборона Києва, Одеси, Севастополя, бої в районі Харкова, на Донбасі, в Криму. Об’єктивні і суб’єктивні причини поразки Червоної армії в початковий період війни. Розгром німецько-фашистських військ під Москвою. Контрнаступ радянських військ на Україні. Поразки в районі Харкова та в Криму. Відступ до Волги і Кавказу.

Україна в час фашистської окупації. Пограбування національних багатств України. Терор і масове знищення населення. Вивезення людей до Німеччини. Боротьба українського народу проти фашистських загарбників в тилу й на фронті. Створення Українського штабу партизанського руху на чолі з Т. Строкачем. Діяльність підпільних організацій і партизанських загонів. Рух Опору в Європі та його особливості в Україні. Проголошення ОУН акту відновлення державності України , його наслідки. Створення і діяльність УПА. С.Бандера. А.Мельник.

Поразка фашистських військ на Східному фронті. Завершення визволення території України. Завершення Другої світової війни, її уроки. Наслідки та історичні уроки Другої світової війни. Кардинальні суспільно-політичні зміни у світі.


Тема 13.

Україна у першому повоєнному десятиріччі (1945-1955).


Остаточне звільнення території республіки та відновлення довоєнних кордонів. Діяльність загонів ОУН-УПА в 1945-1950 рр. Приєднання Закарпатської України. Проблема визнання західних кордонів УРСР на Паризькій мирній конференції. УРСР – фундатор ООН. Створення зовнішнього представництва республіки. Зміна державної символіки. Врегулювання прикордонного питання. Радянсько-чехословацька, радянсько-польська та радянсько-румунська угоди про кордон. Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Депортації поляків та українців у 1945-1946 рр. Операція «Вісла» 1947 р. Партійне керування республікою. Новий етап радянізації західних областей. Репресії радянського режиму. Збройний опір бандерівського підпілля. Кримськотатарська проблема. Заселення Кримського півострова після депортації татар. Включення Кримської області до УРСР у 1954 р. Завершення формування території сучасної України.

Тяжкі наслідки війни. Відбудова народного господарства у 1945-1950 рр. Її методи, джерела, хід та результати. Становище в сільському господарстві. Голод 1946-1947 рр. Рівень життя і побуту народу.

Стан розвитку культури. Апологетика та глорифікація диктаторського сталінського режиму. Освіта. Наука. Література і мистецтво. «Жданівщина» в УРСР. Злочини Л.М.Кагановича в Україні (1947 р.). Безпідставні звинувачення українських вчених. Боротьба правлячої комуністичної партії з «націоналістами та безрідними космополітами» в Україні в другій половині 1940-х – на початку 1950-х років. Зміцнення комуністичним режимом Російської православної церкви. Львівський церковний собор 1946 р. Ліквідація Української греко-католицької церкви. Доля її ієрархів. Йосип Сліпий.


Тема 14.

Політичний та соціально-економічний розвиток УРСР в 1950-х - 1980-х рр.


Демократизація суспільно-політичного життя в СРСР і УРСР. Політичний курс керівництва СРСР на десталінізацію. Критика культу особи Сталіна, заходи щодо подолання його наслідків. Розширення прав республік в управлінні народним господарством. Освоєння цілини. Сільське господарство – арена експериментів. Національно-культурне життя УРСР. “Відлига”. Рух “шістдесятників”. Василь Симоненко, Ліна Костенко, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Павличко, Микола Вінграновський. Освіта, наука і культура в УРСР в 1950 – на початку 1960-х років. Партійно-адміністративний наступ на творчу інтелігенцію.

Перемога партійного консерватизму, усунення М.С.Хрущова з посад та обрання Л.І.Брежнєва. Соціально-економічне становище України в другій половині 1960 - середині 1980-х років. Економічні реформи 1960-х років, їх незавершеність. Наростання застійних явищ у соціально-економічному, політичному та духовному житті України і СРСР. Формування механізму гальмування і кризових тенденцій.

Суспільно-політичне життя в Україні. Становище в правлячій партії. Доктрина “розвинутого соціалізму”. Прийняття третьої конституції СРСР і четвертої конституції УРСР. Зміни в політичній системі. Національна політика в Україні. Витіснення української мови, руйнування історико-архітектурних пам’яток, викривлення історії українського народу. Політика русифікації під виглядом інтернаціоналізації. Абсолютизація категорій “радянський народ”, “зближення націй”. Керівництво республіки: П.Ю.Шелест, В.В.Щербицький, В.Б.Маланчук. Нігілістичне ставлення до збереження національної самобутності.

Гельсинський рух та його вплив на розгортання національно-демократичного процесу в Україні. Політичні репресії 1960 –1970-х років. Українське дисидентство. “Собор” О.Гончара. Гельсинська група в Україні. Урбанізація і занепад українського села. Остання спроба реформування радянської політичної і економічної системи.


Тема 15.

УРСР і процес перебудови в СРСР. Здобуття Україною незалежності.


М.С.Горбачов. Концепція прискорення соціально-політичного розвитку. Непослідовність у розробці заходів подолання негативних явищ, механізму гальмування. Економічні перетворення в Українській РСР та проблема співвідношення республіканської і союзної власності. Чорнобильська катастрофа: причини, наслідки, ліквідація. Проблеми екології.

Зростання національного самоврядування і боротьба народу за своє відродження і державність. Утворення політичних партій і рухів в Україні. Спроби компартійної верхівки на чолі з В.Щербицьким та Л.Кравчуком зупинити національно-визвольний рух. Народний рух України за перебудову, його програмні завдання, політика, практика і вплив на громадсько-політичний процес в Україні. Громадські об’єднання “Зелений світ”, “Меморіал”, “Спілка незалежної української молоді” та ін.

Виникнення партій і формування багатопартійності в Україні. Українська республіканська партія, Партія демократичного відродження України, Конституційно-демократична партія, Демократична партія України, Українська селянська демократична партія, Соціал-демократична партія, Соціалістична партія та ін. Закон “Про мови в Українській РСР”. Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення. Закон “Про економічну самостійність УРСР”. Перші спроби переходу до ринкової економіки. Постанова ВР УРСР “Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України». Демократизація українського суспільства. Зростання студентського руху. Реалізація права на свободу совісті. Закон УРСР “Про свободу совісті та релігійні організації”. Отримання офіційного статусу Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ) і Українською автокефальною церквою (УАПЦ).

Референдум у Криму щодо відновлення автономії та прийняття Верховною Радою УРСР Закону “Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки” . Створення Кримської АРСР.

Запровадження в Україні посади Президента. Реформування Ради Міністрів в Кабінет Міністрів на чолі з прем’єр-міністром. Закон УРСР “Про перелік міністерств та інших центральних органів державного управління Української РСР” . Невдалі спроби поновлення СРСР і укладення нового Союзного договору. Економічний і політичний крах Радянського Союзу. Події 19-21 серпня 1991 року в Москві – спроба перевороту і встановлення диктатури. Соціально-політичні наслідки серпневих подій. Розпад СРСР.

Проголошення Акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 року. Розбудова незалежної України: концепція демократичної правової держави, незалежної економічної політики, військова доктрина. Концепція нової Конституції України.

Референдум про незалежність України 1 грудня 1991 року: результати, історичне значення. Президентські вибори в Україні. Обрання Президентом України Л.М.Кравчука. Юридичне оформлення розпаду СРСР і проголошення утворення Співдружності Незалежних Держав. Визнання незалежної України у світі.


Тема 16.

Незалежна Україна в сучасному світі.


Крах комуністичної ідеології і проблема політичної ідентичності українців. Зміна системи цінностей. Політичні партії після здобуття незалежності. Президентство Л.Кравчука – перемога комуністичної партократії над національно-демократичними силами. Соціальна база національної держави. Перегрупування партійно-політичних сил у 1991-1992 рр. Відродження старих і поява нових партій у 1992-1994 рр. Динаміка партійного життя у другій половині 90-х рр.. Політична система на початку нового тисячоліття. Її поляризація та структурованість. Провідні політичні лідери. Поява поняття «політична еліта».

Суспільно-політична ситуація після 24 серпня 1991 р. Створення передумов побудови власної держави. Націоналізація та демократизація державних установ. Розбудова центральних та місцевих органів влади , збройних сил, судової системи та правоохоронних органів. Забезпечення реальної автономії Криму. Перетворення Верховної Ради в український парламент. Еволюція її структури та складу. Вибори до Верховної Ради у 1994, 1998, 2002 та 2006 рр. Динаміка змін і перспективи розвитку парламентаризму в Україні. Еволюція політичної свідомості українських виборців. Формування інституту Президента України. Розподіл і визначення повноважень. Президентські вибори 1991, 1994, 1999 і 2004 рр. Головні підсумки та уроки. Виконавча влада. Кабінет Міністрів України. Залежність уряду від Президента та парламенту. Часта зміна урядів та їхніх очільників – показник економічної й політичної нестабільності.

Суспільно-політичні зміни 1990-1991 рр. і необхідність заміни Конституції УРСР 1978 р. Модифікація радянської конституції. Конституційні комісії і конституційні проекти 1992-1994 рр. Політична криза 1995 року і Конституційний договір 8 червня 1995 року. Ухвалення Конституції 28 червня 1996 р. Її основні положення. Спроби політичної реформи у 1998-2003 рр. Політична криза 2004 р. і ухвалення змін та доповнень до Конституції 8 грудня 2004 р. Перспективи конституційного процесу.

Причини та наслідки економічної кризи в Україні. Неспроможність Леоніда Кравчука оволодіти ситуацією в державі. «Кравчучки». Спроби економічних реформ у перші роки незалежності. Гіперінфляція. Введення тимчасової грошової одиниці – купоно-карбованця. Проблема «прихватизації». Падіння рівня життя народу. Соціальне розшарування. Зміни у соціальній структурі. Прискорення приватизації і реформування економіки за схемою Леоніда Кучми. Перші ознаки стабілізації. Поява олігархії та олігархів. Перспективи української економіки на початку ХХІ ст..

Передумови «помаранчевих» подій. Бездарність, безпорадність і бездіяльність влади. Тотальна корупція та хабарництво. «Кучмівський режим» і «кучмізм». Убивство Георгія Гонгадзе. Касетний скандал. Визрівання політичної кризи. Спроби Л.Кучми зберегти владу. Рішення Конституційного суду про третій термін Л.Кучми. Поява Віктора Януковича. Кандидат від народу – Віктор Ющенко. Замах на його життя. Адміністративний ресурс і виборчі перегони. Перший тур голосування і перша перемога В.Ющенка. Недоведена фальсифікація другого туру 21 листопада 2004 року.

Початок Помаранчевої революції. Київський майдан. Реакція в регіонах. Дії влади. Компромісні рішення Верховного суду та Верховної Ради. Пере голосування другого туру і друга перемого В.Ющенка. Втеча з України апологетів «кучмізму». Самогубство М.Кирпи та Ю.Кравченка. «Помаранчева команда» при владі. Дискредитація ідей майдану. Спроби перерозподілу власності. Розстановка політичних сил після виборів до Верховної Ради 26 березня 2006 року. Призначення В.Януковича прем‘єр-міністром. Продовження політичногго протистояння і передчасні вибори до Верховної Ради 30 вересня 2007 року. Новий уряд Ю.Тимошенко від демократичної коаліції.

Геополітичне значення України. Становлення зовнішньої політики України. Її ядерний аспект. Зовнішньополітичні пріоритети. Відносини з СНД, Росією та США. Україна і НАТО. Позиція українських політиків у звязку з російсько-грузинською війною серпня 2008 року. Участь України в ООН, Раді Європи та інших міжнародних організаціях. Українська діаспора. Суспільні і культурні зв’язки України з діаспорою. Створення і діяльність Міжнародної асоціації Україністів і Республіканської асоціації україністів (1989 р.). Співпраця з організаціями українців за кордоном (Світовий конгрес вільних українців, Комітет українців Канади, Ліга американських українців). Зовнішньоекономічна діяльність України в останні роки.

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності на духовне і культурне життя. Традиційна культура та традиційні цінності перед лицем «глобальної» культури. Релігійна ситуація в державі. Нові релігійні організації та традиційні церкви. Класифікація нових релігійних об‘єднань та причини їх масового поширення на Україні. Міжконфесійне протистояння. Спроби знайти компроміс. Перспективи християнства в Україні. Занепад духовності. Феномен «американізації». Тотальне нашестя «масової культури» та її антицінностей. Торжество кічу. Нова хвиля русифікації. Намагання національної інтелігенції рятувати власну науку, мистецтво, літературу.

1   2   3

Похожие:

Програма навчальної дисципліни історія україни iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
Савченко С. В. Історія незалежної України (1991-2008 рр.): Матеріали та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Історія України“....
Програма навчальної дисципліни історія україни iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Програма навчальної дисципліни історія україни iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Програма навчальної дисципліни історія україни iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Програма навчальної дисципліни історія україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Програма навчальної дисципліни історія україни icon«транспортне право україни» На 2012\2013 навч рік
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы