Програма навчальної дисципліни історія україни icon

Програма навчальної дисципліни історія україни


Скачать 128.12 Kb.
НазваниеПрограма навчальної дисципліни історія україни
страница3/3
Размер128.12 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

ЛІТЕРАТУРА


Нормативна

 1. Закон про мови // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. № 45 (додаток).

 2. Конституція України. – К., 2008.

 3. Постанова Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38 (17 вересня). – Ст. 502-507.

 4. Про вищу освіту. Закон України від 17 січня 2002 р. № 294-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. – С. 1-43.

 5. Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 16. – Ст. 860.

 6. Про освіту. Закон України від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 21. – Ст. 86.Наукова та навчальна

 1. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991.

 2. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К., 1994.

 3. Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994.

 4. Бар М., Зеленський А. Війна втрачених надій: український самостійницький рух у 1939-1945 рр. // Український історичний журнал. – 1992. - № 6. – 116-122.

 5. Баран В.Д. Княжий Галич в історії України // Український історичний журнал. – 2001. – № 4.

 6. Бенько О.П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917-1953 рр.). – К., 1994.

 7. Білас І.С. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: у 2-х т. – К., 1994.

 8. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видав. центр “Академія”, 2001.

 9. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

 10. Борисенко В. Українська держава у другій половині ХУІІ ст. // Київська старовина. – 1994. - № 5.

 11. Борщак І.. Мартель Р. Мазепа: життя і пориви великого гетьмана. – К., 1991.

 12. Брайчевський М. Вступ до історичної науки: Навч. посібник. – К., 1995.

 13. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К., 1971.

 14. Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Знання, 1993.

 15. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 16. Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.) // Український історичний журнал. – 2001. - № 5. – С. 22-42; № 6. – С. 35-65.

 17. Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. – Ужгород, 1993.

 18. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.). – Львів, 1996.

 19. Вернадський В.І. Українське питання і російська громадськість // Вітчизна. – 1988. - № 6. – С. 172-177.

 20. Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // Український історичний журнал. – 1997. - № 5. – С. 17-25.

 21. Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // 2004. - № 3. – С. 112-126.

 22. Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух (березень-листопад 1917 р.) // Український історичний журнал. – 2003. - № 3.

 23. Винниченко В. Відродження нації. – Відень-Київ. – Репринтне відтворення видання 1920 р. – Політвидав України, 1990. Ч. І-ІІІ.

 24. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

 25. Галенко О.І. Про татарські набіги на українські землі // Український історичний журнал. – 2003. - № 6. – С. 52-67.

 26. Гетьмани України. – К.: Україна, 1991.

 27. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 28. Голод 1921-1923 років в Україні: Збірн. документів і матеріалів. – К., 1993.

 29. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Керівн. кол. упоряд. Р.Я.Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990.

 30. Горобець В.М. Московський договір гетьмана І.Брюховецького 1665 р. // Український історичний журнал. – 2003. - № 6. – С. 39-51.

 31. Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. // Український історичний журнал. – 2000. - № 1,2.

 32. Грушевський М.С. Звичайна схема “русской” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства // Вивід прав України. – Львів, 1992.

 33. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань – голова та ін. – К.: Наук. думка, 1991 –

 34. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІУ сторіччя. – К.: Наук. думка, 1991.

 35. Грушевський М. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919. – К.: Либідь, 1992.

 36. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Знання України, 1991. – С. 42-52, 225-236.

 37. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. – К., 1993.

 38. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХУІІ ст.: територіальні межі та населення. – К., 1993.

 39. Давня історія України: В 3-х тт. / НАН України, Ін-т археології / Ред. кол.: П.П.Толочко (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 1997-1998.

 40. Давня історія України: Навч. посібник: У 2 кн. / Толочко П.П. (керівник авт. колективу) та ін. – К.: Либідь, 1994.

 41. Даниленко В.Н. Неолит Украины. – К., 1969.

 42. Даниленко В.М., Касьянов В.Г., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україн: 20-30-ті роки. – К.: Лебідь, 1991.

 43. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. - № 5. – С. 95-130; № 6. – С. 128-143; № 7. – С. 87-108; № 8. – С. 89-107.

 44. Дорошенко Д. Нарис історії України. –К.: Глобус, 1991. – Т. 1-2.

 45. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії (Державна школа: історія, політологія, право). – К., 1996.

 46. Драгоманов М.П. Вибране (“... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні”). – К.: Либідь, 1991.

 47. Драгоманов М.П. Пропащий час: українці під Московським царством // Пам’ятки України. – 1990. - № 4.

 48. Ефименко А.Я. История украинского народа. – К.: Лыбидь, 1990.

 49. Зайончковский П.А. Кирило-Мефодиевское общество. – М., 1959.

 50. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1960.

 51. Заруба В.М. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866-1951): Монографія. – Дніпропетровськ: ПП “Ліра ЛТД”, 2003.

 52. Заруба В.М Постаті (Студії з історії України. Книга друга). – Дніпропетровськ, 1993. – С. 43-81.

 53. Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХУІІ століття: Монографія. – Дніпропетровськ: ПП Ліра ЛТД. – 2003.

 54. Заруба В.М. Васковський Р.Ю. Історія України. –Дн-к: ДДУВС, 2006.

 55. Заруба В.М., Лисенко М.М. Історія України (З прадавніх часів до 1917 року). – У 2-х томах. – Дніпропетровськ, 1994. – Т. 2.

 56. Зарубіжні українці / Лазебник С.Ю. – К.: Україна, 1991.

 57. Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987). – Х.: Фоліо, 2003.

 58. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. – Львів, 1996.

 59. Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука. – К.: Рад. Письменник, 1991.

 60. Історія України / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; Під ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернативи, 1997.

 61. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. кол. О.Дзюба, М.Довбишенко та ін. – К.: Україна, 1997.

 62. Історія України / Керівн. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів: Світ, 1996.

 63. Історія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1991-1992. – Кн. 1-2.

 64. Історія України: Нове бачення. – За ред. В. Смолія. К., 1995-1996. – Т. 1-2.

 65. Катренко А.М. Національно-культурна політична діяльність Київської громади (60-90-ті роки ХІХ ст.). - К.: Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 2003.

 66. Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 29-42; № 2. – С. 68-81.

 67. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х томах / Ред. кол. П.С.Сохань та ін. – К: Наук. думка, 1990-1991.

 68. Коваль М. Друга світова війна: український аспект // Віче. – 2001. - № 4.

 69. Коваль М.В. Український народ у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 рр.) // Український історичний журнал. – 1990. - № 3. – С. 88-95.

 70. Коваль М.В. 1941-1945 роки: Україна // Український історичний журнал. – 1991. - № 6. – С. 3-24.

 71. Коваль М.В. Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941-1945 рр.) // Український історичний журнал. – 1992. - № 2. – С. 25-32.

 72. Коваль М.В. Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства (1945-1955) // Український історичний журнал. – 1990. № 4. С. 80-87.

 73. Кожукало І.П. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси на Україні в 40 – на початку 50-х рр. // Український історичний журнал. – 1989. - № 2. – С. 14-25.

 74. Кожукало І.П. 1946-1947: невідомий голод // Маршрутами історії. – К.: Політвидав України, 1990. – С. 260-270.

 75. Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва ХУІ-ХІХ ст.). – К. – Запоріжжя, 1998.

 76. Колективізація і голод на Україні (1929-1933): Збірник докум. і матеріалів. – К., 1993.

 77. Конституция. Основной Закон Украинской ССР. – К.. 1978.

 78. Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. – К., 1995.

 79. Комар В.Л. Українське питання в політиці урядів Польщі (1926-1939 рр.) // Український історичний журнал. – 2001. - № 5. – С. 120-127.

 80. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. Пер. з англ. – К., 1993.

 81. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992.

 82. Копиленко О.Л. “Сто днів” Центральної Ради. – К.: Україна, 1992.

 83. Копиленко О.М., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920 рр. Центральна Рада. Гетьманат. Директорія. - К., 1997.

 84. Копиленко М., Копиленко О. Друга УНР: спроба історико-теоретичного аналізу // Право України. – 1996. - № 8.

 85. Косів М. Так починалася наша єдність // Наука і культура. – Україна: Щорічник. – К., 1990. – Вип. 24. – С. 61-69.

 86. Костомарів М.І. “Закон Божий”: (Книга буття українського народу). – К.: Либідь. 1991.

 87. Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза і наслідки. – К., 1995.

 88. Котляр М.Ф. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення) // Український історичний журнал. – 2000. - № 1.

 89. Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця ХІ-ХІІ ст. (Від усобиць до стабілізації) // Український історичний журнал. – 1997.- № 2.

 90. Котляр М.Ф. Роман і Романовичі в історії та поезії // Український історичний журнал. – 2001. - № 4.

 91. Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації. – К., 1995.

 92. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К.: Україна, 1996.

 93. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990.

 94. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Зодіак-ЕКО, 1993.

 95. Кугутяк М.В. Радикальна партія в Східній Галичині // Український історичний журнал. – 1990. - № 10. – С. 55-63.

 96. Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // Український історичний журнал. – 2001. - № 2, 3, 4.

 97. Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР // Український історичний журнал. – 1992. - № 5.

 98. Курносов Ю.О. Соціально-політичний розвиток УРСР у 50-х – першій половині 60-х рр. // Український історичний журнал. – 1990. - № 5. – С. 79-87.

 99. Курносов Ю.О. Соціально-економічне та політичне життя УРСР: середина 60-х – початок 80-х рр. // Український історичний журнал. – 1990. - № 6. – С. 101-108.

 100. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1997.

 101. Лебеденко О.М. Анархісти на Україні в 1903-1908 рр. // Український історичний журнал. – 1991. - № 11. – С. 36-43.

 102. Левенець Ю.А. Ліворадикальні партії в Україні напередодні жовтневого перевороту // Український історичний журнал. – 1992. - № 3. – С. 23-31.

 103. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія галицького стрілецтва. – Львів: Каменяр, 1990.

 104. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 105. Лозицький В.С. Не сприйнявши нових реалій: Сторінки політичної біографії В.К.Винниченка // Вісник АН УРСР. – 1990. - № 3. – С. 85-95.

 106. Лозицький В.С. Політика українізації в 20-30-х роках: історія, проблеми, уроки // Український історичний журнал. – 1989. - № 3. – С. 46-55.

 107. Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // Український історичний журнал. – 1991. - № 3. – С. 97-107.

 108. Маковійчук І., Пилявець Ю. Голод на Україні у 1946-1947 рр. // Український історичний журнал. – 1990. № 8. – С. 14-32.

 109. Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін. – К.: Либідь, 1997.

 110. Матях В.М. Українсько-російські відносини другої половини ХУІІ-ХУІІІ ст. (стан дослідження проблеми у вітчизняній історіографії) // Український історичний журнал. – 2003. - № 6. – С. 110-118.

 111. Мельник Л.Г. Правління гетьманського уряду (1733-1735 рр.) // Український історичний журнал. – 2001. - № 5. – С. 81-90.

 112. Минуле України: відновлені сторінки. – К.: Наук. думка, 1991.

 113. Мицик Ю.А. З досліджень історії Переяславської ради 1654 р. // Український історичний журнал – 2003. - № 6. – С. 93-109; 2004. - № 1. – С. 72-80.

 114. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: історичні розповіді про запорозьких козаків. – Дніпропетровськ: Січ; К.: Пам’ятки України, 1991.

 115. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. – К., 1995.

 116. Наливайко Д. Козацька християнська республка (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках). – К.: Вид-во худ. літ., 1992.

 117. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірн. док. і матеріалів. – К., 1994.

 118. Недух А.А. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої Української РСР у 1919-1978 рр. // Архіви України. – 1979. - № 5.

 119. Несук О. Згідно з Берестейським договором // Політика і час. – 1997. - № 12. – С. 63-70.

 120. Овсій І. Дипломатичне забезпечення Визвольної війни 1648-1654 рр. // Нова політика. – 1995. - № 11-12; 1996. - № 1.

 121. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К., 1918.

 122. Павко А.І. Посилення впливу політичних партій Східної Галичини на громадське життя краю в 1900-1907 рр. // Український історичний журнал. – 2002. - № 5.

 123. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995.

 124. Панченко П.П. Становище українського села (60-80-ті рр.) // Український історичний журнал. – 1989. - № 8. – С. 3-14.

 125. Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси. – К.: Держ. Комітет архівів України, 2003.

 126. Перковський А.Л., Пирожков С.І. Демографічні втрати народонаселення УРСР у 40-х рр. // Український історичний журнал. – 1990. - № 2. – С. 15-25.

 127. Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України: У 3-х тт. – К., 1993-1995.

 128. Побережний В. Богдан Хмельницький і відносини України з Росією // Політика і час. – 1993. - № 3.

 129. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. – К.: Либідь, 1995.

 130. Приймак Т. Конституційний проект М.Грушевського з 1905 року // Український історичний журнал. – 1991. - № 1. – С. 127-136.

 131. Рекотов П. Плани війни та характер окупаційного режиму в Україні 1941-1944 рр. // Право України, 1997. - № 5.

 132. Рисіч Й.Л. Якою була зовнішня політика Української Народної Республіки в 1917-1920 рр.? // Сторінки з історії України. –Дніпропетровськ, 1992.–С.36-41.

 133. Романчук О. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. - К., 1990.

 134. Руденко Н.М. Партизанський командир (до 100-річчя від дня народження О.Ф.Федорова) // Український історичний журнал. – 2001. - № 5.

 135. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К.: Наук. думка, 1987.

 136. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.

 137. Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Український історичний журнал. – 2001. - № 2. – С. 23-33.

 138. Ричка В.М. Про еволюцію назви “Русь” в етнополітичній історії України // УІЖ. – 1991.

 139. “Русалка Дністрова”: Документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1988.

 140. Самарцев І.Г. Чорносотенці на Україні (1905-1917 рр.) // Український історичний журнал. – 1992. - № 1. – С. 90-98.

 141. Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. – Дніпропетровськ: Вид-во “Навчальна книга, 1999.

 142. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2002.

 143. Сергієнко Г.Я. Т.Г.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. – К., 1983.

 144. Степанков В.С. Проблеми становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Український історичний журнал.– 1995. – № 4.

 145. Струкевич О.К. Інституція гетьманства у політико-культурному сприйнятті старшинської еліти України-Гетьманщини // Український історичний журнал. – 2002. - № 4. – С. 49-59.

 146. Толочко А.П. Князь в древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

 147. Толочко П.П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. – К.. 1987.Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

 148. Толочко П. Русь – Мала Русь – руський народ у ІІ половині ХІІІ – ХУІІ ст. // Київська старовина. – 1993. - № 3. – С. 3-13.

 149. 33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б.Коваленко, В.А.Маняк. – К.: Рад. Письменник, 1991.

 150. Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996.

 151. Украинская государственность в ХХ веке: Историко-политический анализ / Рук. авт. кол. А.Дергань. – К.: Полит. мысль, 1996.

 152. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К.: Политиздат Украины, 1985.

 153. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. – К.: Либідь, 1997.

 154. Українські січові стрільці, 1914-1920 / За ред. Б.Гнаткевича та ін., іл. оформ. І.Іванця. – Репринт. відтворення з вид. 1935 р. – Львів: Слово, 1991.

 155. Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив / Ю.Мицик. – К.: Вид. дім “Академія”, 2003.

 156. Цепенда І.Є. Операція “Вісла” в польській історіографії // Український історичний журнал. – 2002. - № 3. – С. 84-93.

 157. Черкас Б.В. Остафій Дашкович – черкаський в канівський староста ХУІ ст. // Український історичний журнал – 2002. - № 1. – С. 53-66.

 158. Чухліб Т.В. Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження ранньомодерної Української держави: причини, укладення, наслідки // Український історичний журнал. – 2003. - № 1, 3, 4.

 159. Швагуляк М. “Українська карта”: Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни // Дзвін.–1990.-№ 7.– С.83-95.

 160. Щербак В.О. Козацтво в класово-становій структурі українського суспільства (друга половина ХУ – середина ХУІІІ ст.) // Український історичний журнал. – 1991. - № 11.

 161. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К.: Наук. думка, 1990. –Т. 1-3.

 162. Якимович Б. З історії українських січових стрільців // Пам’ятки України. – 1990. - № 1. – С. 58-63.

 163. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХУІІІ століття. – К., 1997.


1   2   3

Похожие:

Програма навчальної дисципліни історія україни iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
Савченко С. В. Історія незалежної України (1991-2008 рр.): Матеріали та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Історія України“....
Програма навчальної дисципліни історія україни iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Програма навчальної дисципліни історія україни iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Програма навчальної дисципліни історія україни iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Програма навчальної дисципліни історія україни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Програма навчальної дисципліни історія україни iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Програма навчальної дисципліни історія україни icon«транспортне право україни» На 2012\2013 навч рік
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы