Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» icon

Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»


НазваниеПрограма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»
Размер86.8 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»


Вступ

У сучасному світі, який ввійшов у третє тисячоліття, розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури. Виникла потреба реформування освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості. Отже входження України в Болонський процес – це важлива соціокультурна проблема, яка значною мірою зумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, а також посилює вимоги до наукової компетентності фахівця з вищою освітою. Отже, випускник повинен вміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у бурхливому потоці наукової інформації. Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є характерною ознакою сьогодення і у галузі професійної педагогічної діяльності. Адже наукові дослідження – це джерело педагогічного пошуку, що сприяє збагаченню теорії та практики педагогіки й забезпечує формування творчої індивідуальності.

З цією метою розроблено робочу навчальну програму з педагогіки вищої школи, яка призначена для магістрантів. У процесі лекційного курсу, проведення практично-семінарських занять магістранти з допомогою викладачів оволодіють методами наукового пізнання, ознайомляться з логікою дослідного процесу, здобудуть досвід аналізувати цей процес й передбачати його подальший розвиток.

Магістр має знати не лише основні закони, категорії, принципи, методи, засоби навчання й виховання, але й уміти обрати тему наукового дослідження і сформулювати концептуальний апарат; теоретично обґрунтувати проблему та вибрати методи її дослідження; організовувати експеримент та впроваджувати отримані результати в практичну діяльність вищого навчального закладу.

Загальні положення педагогіки вищої школи опираються на знання студентами філософії як методологічної основи, психології як теоретичної бази, методики викладання фахових дисциплін і стають основою оволодіння курсу для подальшої практичної діяльності.


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчити студентів основ педагогіки та дидактики вищої школи, ознайомити зі специфікою навчального процесу в Україні, функціями та особливостями професійної педагогічної діяльності викладача вищої школи.

Завдання:

1.Ознайомити магістрантів з основами та дидактикою вищої школи.

2.Ознайомити зі змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, сутнісними характеристиками його професіограми.

.....................

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • тенденції розвитку педагогіки вищої школи;

 • методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі;

 • сутність, структуру та особливості процесу навчання у вищій школі;

 • базові ціннісні орієнтації педагога;

вміти:

- застосовувати методи науково-педагогічного дослідження;

 • розвивати мотивацію студентів до змісту навчального матеріалу;

 • сприймати та розуміти поведінку студентів;

 • застосовувати позитивні рівні спілкування;3.Програма навчальної дисципліни
^
Змістовий модуль 1. Основні засади педагогіки вищої школи.

Тема 1. Вступ. Стан і тенденції розвитку педагогіки вищої школи (2 год.).

Роль вищої освіти у сучасну епоху. Предмет педагогічної науки. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних наук. Педагогіка вищої школи як наука і як мистецтво. Сучасні методологічні підходи у педагогіці вищої школи. Основні ідеї, концепції, теорії педагогіки вищої школи. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Методи науково-педагогічних досліджень. Методи теоретичного дослідження. Методи кількісного оброблення результатів педагогічного дослідження.


^ Тема 2. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання (2 год.)

Юнацький вік, його психолого-педагогічні особливості. Період переходу зі школи у вищій навчальний заклад як важливий етап становлення молодої людини. Студент як об’єкт та суб’єкт навчання і виховання. Студентський колектив, його особливості. Вирішальний вплив студентського колективу на формування та розвиток особистості юнаків і юнок.

Соціалізація як процес формування особистості у певних соціальних умовах. Період навчання у вищих навчальних закладах – важливий період соціалізації людини. Механізми соціалізації: засвоєння соціальної ролі студента, підготовка до оволодіння соціальною роллю (спеціаліста-професіонала), механізм наслідування та механізм соціального впливу з боку викладачів та студентської групи. Проблема ідентичності, проблема вибору близької людини, проблема самореалізації у юнацькому віці. Теорії розвитку та становлення особистості.
^
Змістовий модуль 2. Основи навчання і виховання студентів

Тема 3. Освітні технології як системна категорія. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі ( 2год.).

Технологічний підхід в освіті. Поняття про технологію навчання як системну категорію. Структурні складові технології навчання (цілі навчання, зміст освіти, засоби педагогічної взаємодії, студент і викладач, результат діяльності). Дидактичні моделі змісту навчання. Особливості проблемного навчання у вищому навчальному закладі.

Класифікація технологій навчання. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі: особистісно зорієнтована технологія; технологія саморозвитку (М.Монтессорі); Вальдорфська педагогіка. Нові інформаційні технології навчання – НІТ: мета, завдання та особливості застосування у ВНЗ. Інтерактивна технологія навчання. Методика групової роботи у вищому закладі освіти, її особливості, переваги та недоліки. Форми міжособистісної взаємодії та методика їх застосування на заняттях у ВНЗ.

Навчання як систематичне дослідження, “синектика”, дискусії, рольові ігри як моделі навчання.

Тема 4. Процес, шляхи та засоби виховання студентської молоді (2 год).

Мета, завдання, закономірності та принципи виховання. Зміст виховання студентської молоді. Сучасні проблеми, шляхи і засоби виховання студентів у навчальний і позанавчальний ( позааудиторний) час.

Формування студентської спільноти. Студентське самоврядування. Інститут виховників у сучасній вищій школі. Вимоги до викладача-наставника у справі виховання студентської молоді. Сучасні методи та засоби виховання молоді. Тренінг спілкування як засіб вивчення та виховання юнаків та дівчат у вищому навчальному закладі.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усьо-го

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основні засади педагогіки вищої школи.

Тема 1. Стан і тенденції розвитку педагогіки вищої школи1122
5

2Тема 2. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання.822


22Разом – зм. модуль1

19

4

4
7

4Змістовий модуль 2. Основи навчання і виховання студентів

Тема 4. Освітні технології як системна категорія. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі72

5


Тема 5. Процес, шляхи та засоби виховання студентської молоді.102
2


42
Разом – зм. модуль 2

17

4

2
9

2


^

Усього годин


36


8

6

16

6

^ 6. Теми практично-семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1.

Педагогіка вищої школи як наука

2

2.
^

Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання


23.

Сучасні проблеми, шляхи та засоби виховання студентської молоді


2

Разом
6

^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Педагогіка вищої школи як наука

2

2.

Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання

2

3.

Сучасні проблеми, шляхи та засоби виховання студентської молоді

2

Разом
6^ 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання (16 годин)

Навчальний проект - портфоліо

(індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів факультету журналістики)

Навчальний проект уміщує різні види індивідуальної роботи студентів і представляє портфоліо майбутніх викладачів вищої школи: “Криза пошуку близької людини” (есей); рецензію на статтю за педагогічною тематикою; індивідуальне дослідження на тему:«Діяльність викладача вищої школи як моя майбутня професія»

 1. Криза пошуку близької людини” (есей).

Ця робота носить творчий характер і допомагає майбутньому педагогові через рефлексії, через вивчення проблеми особливостей психічного розвитку і формування особистості студентів окреслити механізми соціалізації, замислитися та зрозуміти студентів, які знаходяться у кризовому стані пошуку близької людини.

Спробуйте пригадати свій стан у такому випадку (якщо мали такий досвід). Як потрібно діяти, на ваш погляд? Чим допомогти студентові(ці), якщо ситуації бувають психологічно-гострими, а поведінка непередбачуваною? Чи може викладач-порадник допомогти вийти зі стану тривожності, депресії?

Об’єм есе – до 1-1,5 арк. (А-4). Оцінюється есе на 10 балів.

Оскільки робота потребує особистісних вражень, містить елементи аналізу власних переживань, її зміст не буде використано для оголошення без згоди автора. Текст есе буде повернено магістранту.

2. Рецензія на статтю за педагогічною тематикою.

Студенти мають можливість обрати для наукової рецензії статті, які присвячені актуальним проблемам входження України до європейського освітнього простору, проблемам організації навчально-виховного процесу у вищій школі України в контексті сучасних змін.

Матеріалом для рецензування потрібно обрати статті, які були опубліковані у Збірниках науково - педагогічних праць ( 2005-2010 рр.), Матеріалах міжнародних конференцій з педагогічної тематики, Вісниках Львівського університету (за 2005-2010 рр.), у теоретичному та науково-методичному часопису “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (2003-2010).

До рецензії потрібно подати ксерокопію статті. Об’єм роботи – до 1-1,5 арк. (А-4). Оцінюється рецензія до 5 балів.

3. Індивідуальне дослідження на тему:« «Діяльність викладача вищої школи як моя майбутня професія»

Мета: розкрити особистісне бачення діяльності викладача вищої школи через визначення своєї філософської концепції як майбутнього педагога, ознайомлення зі специфікою навчально-виховного процесу у вищій школі, з особливостями соціалізації студентів – суб’єктів взаємодії.

Науково-дослідне завдання складається з п’яти частин-завдань, кожне з яких оцінюється на 5 балів і має відповідати певним вимогам. Об’єм роботи – до 25 арк., кожне завдання – до 5 арк. (А-4).

1. ^ Філософські засади, особисті установки щодо організації навчального процесу у вищій школі. У цій роботі потрібно розкрити філософські засади, особистісний підхід педагога до своєї діяльності як викладача конкретної дисципліни у ВЗО і вихователя студентської молоді. Оберіть серед філософських течій (прагматизм, конструктивізм, прогресивізм, біхевіоризм, реконструктивізм, соціал-реконструктивізм тощо) одну та обґрунтуйте особливості діяльності викладача за цією філософією. Акцентуйте увагу на принципах організації взаємодії зі студентами, відповідно до їхніх індивідуально-типологічних особливостей. Обґрунтуйте необхідність впровадження конкретної освітньої технології, застосування методів та прийомів на лекційних та практичних заняттях.

2. ^ Студент як суб’єкт взаємодії у вищій школі. Визначити своє ставлення як майбутнього викладача до студентів, принципи, особливості організації взаємодії з ними. Накресліть способи залучення усіх студентів до навчального процесу та вирішення проблеми дисципліни. Зверніть увагу на особливості взаємодії зі студентами відповідно до їхніх індивідуально-типологічних особливостей.

3. ^ Мотивація студентів до навчальної діяльності. Розробити анкету-опитування з цієї проблеми та провести дослідження з метою визначення основних мотивів студентів економічного факультету до навчальної діяльності. Проаналізувати результати опитувань, вказавши на шляхи формування у студентів позитивної мотивації.

4. ^ Особливості лекцій, семінарських, практичних, лабораторних занять у вищій школі. Охарактеризувати основні форми організації навчання та форми міжособистісної взаємодії у вищій школі, які обирає викладач у своїй діяльності, та розглянути їх особливості, методи, прийоми, засоби, шляхи розвитку пізнавальної активності студентів.

5. ^ Діагностика навчальних досягнень студентів. Розглянути особливості організації зворотного зв’язку в процесі навчання, методи, прийоми оцінювання навчальних успіхів студентів через призму модульно-рейтингової і кредитно-модульної технології навчання на економічному факультеті Львівського університету.

Додати список використаної літератури.

Загальна сума балів за індивідуальне дослідження – 40 балів.

Загальна сума балів за проект - портфоліо – 55 балів, якщо повністю виконані всі вимоги до написання проекту.

^ 10. Методи контролю

Поточне оцінювання магістра на занятті, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання; тести (модульні зрізи).

Магістрант має змогу отримати:

15 балів за роботу на практично-семінарських заняттях (3x5 = 15 балів);

10 балів – за модульні зрізи – тести проміжного контролю (5x2 = 10 балів);

55 балів – за індивідуальне-дослідне завдання;

20 балів – за підсумковий тест.


^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Індивіду-альний проектПідсум-ковий тест

Сума

Змістовий модуль

1

Змістовий модуль

2
Т2

К/З

Т

Т

К/З5520100

5

5

5

5

5Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

^ Шкала оцінювання: університету, національна та ECTSОцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого залікуЗалік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 12. Методичне забезпечення

1. П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі.: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2008.

2. П ’ятакова Г., Заячківська Н. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2003.

3. П ’ятакова Г. Рольові, імітаційні ігри та їх застосування у навчальному процесі вищої школи: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2005.

4. П’ятакова Г. Практикум з курсу «Основи педагогічної майстерності»: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2005.

5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Педагогіка вищої школи» для магістрантів факультету журналістики.

6. Електронний варіант програми “Сучасні педагогічні технології навчання”.


^ 13. Рекомендована література

Базова

 1. Закон України "Про вищу освіту" // Держава і право. – 2002. – № 43.

 2. Закон України "Про освіту" // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

 3. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня.

 4. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. Курс лекцій: модульне навчання. – К., 1993.

 5. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., Пащенко В.О. та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник/ За заг. Ред. А.М. Бойко. – К., 2004.

 6. Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи. Навч.- метод. посібн. – Львів, 2000.

 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи.– К., 1995.

 8. Кузьмінський А.І. Підагогіка вищої школи.: Навч. посіб. – К., 2005.

 9. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 10. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К., 2006.

 11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К., 2006.Допоміжна

 1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на ру­бежі століть //Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С 11–17.

 2. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.

 3. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики. – М.- Воронеж, 1996.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 5. Вишневський О. Теоретичні основи педагогіки. – Дрогобич, 2001.

 6. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник. – Дрогобич, 2003.

 7. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Л., 1997.

 8. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.

 9. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.

 10. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – Додаток 3, том V(12). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2008.

 11. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире.– М.,1999.

 12. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів.– К., 1997.

 13. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960-1998 рр). – Львів, 2000.

 14. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.

 15. Кремінь В.Г. Вища освіта і наука – преорітетні сфер розвитку суспільства у ХХІ столітті // Вища школа. – 2002. – № 4-5. – С.3-33.

 16. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта Украї­ни. – 2002. – 28 грудня

 17. Куржуев А. Начинающему аспиранту. Избранные фрагменты методологии и истории педагогики. – М., 1999.

 18. Левитес Д.Г. Практика обучения. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

 19. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні. Монографія. – Миколаїв, 2005.

 20. Педагогика и психология высшей школы. – Ростов- на - Дону, 1998.

 21. Педагогіка для громадянського суспільства // під ред. Кошманової Т.С., Брайнс .– Львів, 2005.

 22. Попков В., Куржуев А. Избранные проблемы педагогического исследования. – М., 1999.

 23. Психологія педагогічної діяльності та управління. – Рівне, 2001.

 24. Пєхота О.М. Освітні технології. – К., 2001.

 25. П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі. Навчально - метод. посібник. – Львів, 2008.

 26. П’ятакова Г.П., Глотов О.Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі. – Тернопіль, 2002.

 27. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. – Львів, 2003.

 28. Столяренко Л.Д., Самыгин П.К. Психология и педагогика в вопросах и ответах. – М.,1999.

 29. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22 листопада 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенка. – К.: Знання, 2000. – 520 с.

 30. Черниченко В.И. Дидактика высшей школы. – М, 2002.

14. Інформаційні ресурси

1. Необхідну інформацію магістранти мають змогу знайти на сайті кафедри загальної та соціальної педагогіки : http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm


^

ТЕМИ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука (2год.)


1-а половина заняття:

мета: навчити встановлювати контакт з аудиторією, виконувати ролі: викладач – ментор, координатор, модератор, тренер.

метод: дискусія

Питання для обговорення:

1. Роль вищої освіти у ХХІ столітті. Педагогіка вищої школи як наука і мистецтво.

2. Завдання педагогіки вищої школи України через призму:

а) аналізу спрямованості сучасних наукових досліджень;

б) найновіших трактувань змісту понять предмета та об’єкта педагогічної науки як вітчизняних, так і зарубіжних.

3. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

4. Корекційна педагогіка, її напрями. Інклюзивна освіта. Особливості роботи з дітьми з певними вадами розвитку.


2-а половина заняття:

методи: “мікровикладання”, тренінг спілкування ( вправи -“знайомство”, “на розвиток уваги” тощо).

1. Опрацювати з магістрантами в аудиторних умовах (індивідуальні завдання) основні методи педагогічних досліджень: анкетування, рейтингу-модулю, соціометрії, метод вимірювання тощо на прикладі вивчення та аналізу результатів педагогічних досліджень, проведених соціологічними центрами, аспірантами та студентами-практикантами.

Підведення підсумків заняття.

Завдання для самостійної роботи:

Розробити анкету-опитування студентів 2-3 курсу економічного факультету з метою вивчення мотивації студентів до навчальної діяльності. Проаналізувати результати опитувань, вказавши на шляхи формування у студентів позитивної мотивації та оформити матеріали проведенного дослідження (Див. 3 частину індивідуального дослідження).


Література: • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998 .

 • Кремінь В.Г. Вища освіта і наука – преорітетні сфери розвитку суспільства у ХХІ столітті // Вища школа. – 2002. – № 4-5. – С.3-33.

 • Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта Украї­ни. – 2002. – 28 грудня.

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник.– Одеса, 2002.

 • Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень.–К., 1998.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи.: Пос.– ­ К., 2006.

 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К., 2006.


^

Тема 2. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання (2год.)


1-а половина заняття:

метод: дискусія

тип: “круглий стіл”

Питання для обговорення:

 1. Проаналізувати фактори розвитку особистості у юнацькому віці.

 2. Визначити поняття “ідентичність”, “ідентифікація” та проаналізувати специфіку протікання кризи ідентичності у студентів 1-3 курсів.

 3. Що таке, на ваш погляд, криза пошуку близької людини і як вона протікає на фоні соціального тиску і впливів? Обґрунтуйте вашу думку.

 4. Проаналізувати особливості діяльності студентів на 1-5 курсах та становлення їх професійного рівня.

Проблема для дискусії:

Самостійність як особистісна якість у юнацькому віці: ілюзія чи реальність? “Експерти” самостійно (домашнє завдання для групи) добирають три аргументи на користь власної тези.

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати есе “Криза пошуку близької людини”. Ця робота носить творчий характер і допомагає майбутньому педагогові через рефлексії, через вивчення проблеми особливостей психічного розвитку студентів окреслити механізми соціалізації, замислитися та зрозуміти студентів, які знаходяться у кризовому стані пошуку близької людини.

Спробуйте пригадати свій стан у такому випадку (якщо мали такий досвід). Як потрібно діяти, на ваш погляд? Чим допомогти студентові(ці), якщо ситуації бувають психологічно-гострими, а поведінка непередбачуваною? Чи може викладач-порадник допомогти вийти зі стану тривожності, депресії?

Об’єм есе – до 1-1,5 арк. (А-4). Оцінюється есе на 10 балів.


Література:

 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Пос.– ­ К., 2006.


^

Тема 3. Сучасні проблеми, шляхи та засоби виховання студентської молоді (2год.)
мета: відпрацювати прийоми дискусій –“зливи ідей”, “оживлення”, “вулик”, прийом дискусії з розподіленими ролями.

1-а половина заняття:

метод: дискусія;

тип: “техніка акваріуму”.

Питання для обговорення:

 1. Мета, завдання, закономірності та принципи виховання студентської молоді у навчально-виховному процесі вищої школи.

 2. Роль студентського самоврядування у формування студентської спільноти. Студентський колектив та його особливості.

 3. Інститут виховників у сучасній вищій школі. Вимоги до викладача-наставника у справі виховання студентської молоді.

 4. Сучасні методи та засоби виховання української молоді.

 5. Тренінг спілкування як засіб вивчення та виховання юнаків та юнок у вищому навчальному закладі.

^ 2-а половина заняття:

метод: тренінг спілкування (вправи на розвиток сенситивності, креативності;)

Проблема для дискусії

Самовиховання, самовдосконалення, погляд на питання з точки зору філософії, психології, педагогіки – спільне, відмінне.

Завдання для самостійної роботи:

Магістранти повинні ознайомитися з книгами Г.Ващенка, О.Вишневського з виховання (за вибором студента) – 2 години:

Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори.– Л., 1997.

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.

Ващенко Г. Загальні методи навчання.– К., 1997.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. (Ч. 2. « Сучасне українське виховання та розвиток особистості») Посібник. – Дрогобич, 2003.– С.190-596.
Література:

 • Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998.

 • Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.

 • Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник. – Дрогобич, 2003.

 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002.

 • Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи.: Пос. – К., 2006.Питання до заліку з курсу “Педагогіка вищої школи” для магістрантів факультету журналістики


Розділ І. Загальні основи педагогіки вищої школи

 1. Педагогіка вищої школи як наука.

 2. Об’єкт, предмет, зв’язок педагогіки вищої школи з іншими науками ( і з науками за фахом магістранта).

 3. Основні педагогічні категорії науки ( виховання, освіта, розвиток особистості, навчання та ін.).

 4. Система педагогічних наук.

 5. Педагогіка вищої школи як наука і як мистецтво.

 6. Сучасні методологічні підходи у педагогіці вищої школи.

 7. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.

 8. Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

 9. Методи педагогічних зрізів у дослідженнях з педагогіки вищої школи.

 10. Методи педагогічного експерименту і математичної статистики у дослідженнях з педагогіки вищої школи.

 11. Заснування і діяльність Львівського університету.

 12. Розвиток факультету журналістики у Львівському університеті.

Розділ ІІ. Основи національного виховання студентської молоді 1. Психолого-педагогічні особливості студентського віку.

 2. Період переходу зі школи у вищій навчальний заклад як важливий етап становлення молодої людини.

 3. Студентський колектив, його особливості. Вирішальний вплив студентського колективу на формування та розвиток особистості юнаків і дівчат.

 4. Соціалізація як процес формування особистості у певних соціальних умовах.

 5. Період навчання у вищих навчальних закладах – важливий період соціалізації людини.

 6. Механізми соціалізації: засвоєння соціальної ролі студента, підготовка до оволодіння соціальною роллю (спеціаліста-професіонала), механізм наслідування та механізм соціального впливу з боку викладачів та студентської групи.

 7. Проблема ідентичності, проблема вибору близької людини, проблема самореалізації у юнацькому віці.

 8. Сутність християнського виховання ідеалу людини для виховання української молоді ( за Г.Ващенком).

Розділ ІІІ. Основи дидактики вищої школи

 1. Філософські, методологічні і психологічні основи навчання, його рушійні сили.

 2. Дидактика вищої школи як наука. Мета, завдання та зміст вищої освіти України.

 3. Проблемне навчання у вищому навчальному закладі, його особливості.

 4. Загальна характеристика форм організації навчальної діяльності студентів у вищій школі.

 5. Поняття про технологію навчання як системну категорію.

 6. Структурні складові технології навчання (цілі навчання, зміст освіти, засоби педагогічної взаємодії, студент і викладач, результат діяльності).

 7. Класифікація технологій навчання.

 8. Дистанційне навчання у ВНЗ та його особливості.

 9. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі.

 10. Методика групової роботи у вищому закладі освіти, її особливості, переваги та недоліки.

 11. Навчання як систематичне дослідження, “синектика”, дискусії, рольові ігри як моделі навчання.

 12. Типи практично-семінарських занять за інтерактивною методикою.

 13. Сутність педагогічного діагностування, контролю, самоконтролю, корекції, оцінювання та обліку успішності навчання студентів.


^

Зразки тестових завдань для перевірки знань з курсу «Педагогіка вищої школи»


1). Педагогіка ВШ – це наука

а) про навчання та виховання студентів, формування особистості спеціаліста вищої кваліфікації; б) що виникла, на базі загальної (шкільної) педагогіки;в) суспільна гуманітарна наука; г) про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави; ґ) про проектування, організацію і проведення навчального процесу, із обов’язковим застосуванням комфортних умов для вчителя і учнів, викладача і студентів.

2). Предмет педагогіки ВШ – це процес

а) навчання спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господарства; б) освіти спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господарства; в) формування духовно багатого, свідомого, гідного громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господарства, науки, техніки, культури, освіти тощо;

г) це дослідження особливого виду педагогічної діяльності, спрямованої на розкриття закономірностей і раціональних шляхів навчання та формування спеціаліста вищої кваліфікації.

3). Навчальний процес – це

а) це продумана в деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації і проведення навчального процесу; б) система організації навчально-виховної діяльності, в основі якої – органічна єдність і взаємозв’язок викладання і учіння, спрямовані на досягнення цілей навчання і виховання; в) вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу;г) технологія, яка виробляє найціннішу людську якість – стійкість у боротьбі з труднощами;

ґ) діяльність педагога в навчально-виховному процесі, спрямована на формування і розвиток особистості вихованців;

4). Зазначити основні риси технології саморозвитку М.Монтессорі :

а) технологія, що виробляє найціннішу людську якість – стійкість у боротьбі з труднощами; б) вміння викладача використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, це прийоми володіння собою і прийомами впливу на інших; в) діяльність педагога в навчально-виховному процесі, спрямована на формування і розвиток особистості вихованців; г) виховання повинно бути вільним; ґ) виховання повинно спиратися на дані спостережень за дитиною; д) виховання повинно бути індивідуальним; ж) це продумана в деталях модель спільної педагогічної діяльності .

5). Зазначити, у чому полягає сутність Вальдорфської педагогіки:

а) технологія, що виробляє найціннішу людську якість – стійкість у боротьбі з труднощами; б) вміння викладача використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, це прийоми володіння собою і прийомами впливу на інших; в) діяльність педагога в навчально-виховному процесі, спрямована на формування і розвиток особистості вихованців;г) технологія втілення ідей «вільного виховання» і «гуманістичної педагогіки»; ґ) виховання повинно спиратися на дані спостережень за дитиною; д) це система самопізнання і саморозвитку індивідуальності за умови партнерства з вчителем, у двуєдності чуттєвого і надчуттєвого досвіду духу, душі і тіла; ж) це продумана в деталях модель спільної педагогічної діяльності з обов’язковим застосуванням комфортних умов для викладача і студентів.

6). «Студентство» – це

а) частина дорослого населення, яка об’єднується поняттям молодь і виховання якої є обов’язком педагогів вищої школи; б) частина дорослого населення, виховання якої є обов’язком педагогів вищої школи;в) частина дорослого населення, яка об’єднується поняттям молодь;г) частина дорослого населення, якій притаманний спільний комплекс фізичних, пізнавальних, інтелектуальних, мотиваційних, емоційних властивостей;ґ) частина дорослого населення , яка досягла повноліття.

7). « Вікові особливості студентів» – це

а) фізичні властивості, які притаманні більшості людей одного віку;

б) комплекс фізичних, пізнавальних, інтелектуальних, мотиваційних, емоційних властивостей, які притаманні більшості людей одного віку.

в) інтелектуальні властивості, які притаманні більшості людей одного віку;г) мотиваційні властивості, які притаманні більшості людей одного віку; ґ) етапи становлення студентів в ВНЗ;д) властивості, притаманні тим, хто досяг повноліття.

8). Дидактика – це

а) наука про навчання і виховання молоді; б) органічну єдність і взаємозв’язок викладання і учіння; в) галузь наукового знання, яка вивчає і досліджує проблеми освіти і навчання; г) наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави;ґ) наука з проектування, організації і проведення навчального процесу, із обов’язковим застосуванням комфортних умов для вчителя і учнів, викладача і студентів; д) наука про моделі спільної педагогічної діяльності викладача і студентів.

9). Форма організації навчання – це

а) це продумана в деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації і проведення навчального процесу; б) система організації навчально-виховної діяльності, в основі якої – органічна єдність і взаємозв’язок викладання і учіння, спрямовані на досягнення цілей навчання і виховання; в) діяльність педагога в навчально-виховному процесі, спрямована на формування і розвиток особистості вихованців; г)про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави; ґ)спеціально організована діяльність педагога і студента, яка відбувається за встановленим порядком у певному режимі; д) організація і проведення навчального процесу, із обов’язковим застосуванням комфортних умов для вчителя і учнів, викладача і студентів.

10). Педагогічна технологія – це

а) це продумана в деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації і проведення навчального процесу, з обов’язковим застосуванням комфортних умов для вчителя і учнів, викладача і студентів; б) технологія, що виробляє найціннішу людську якість – стійкість у боротьбі з труднощами; в) вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу; г) система організації навчально-виховної діяльності, в основі якої – органічна єдність і взаємозв’язок викладання і учіння;ґ) діяльність педагога в навчально-виховному процесі, спрямована на формування і розвиток особистості вихованців.

11).Позначити рядок, де вказані методи науково – педагогічних досліджень:

а) методи спостереження; б) метод бесіди;в) метод виділення узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду;

г) метод розповіді;ґ) метод діагностичного уточнюючого та перетворюючого експерименту;д) кейс-метод;е) метод природних лабораторних експериментів;є) метод тестування;ж) метод проектів;

з) анкетування;і) метод контролю та перевірки знань;й) інтерв’ювання.

12). Позначити рядок, де вказані категорії педагогіки ВШ:

а)самоконтроль; б) розвиток; в) виховання; г) освіта; ґ) знання;

д) уміння; е) навички; є) формування; ж) якість;з) надійність; і)складність; й) навчальний процес;к) учіння.

13). Позначити рядок, де вказані суміжні педагогічні науки:

а) порівняльна педагогіка; б) соціографія; в) дидактика;г) історія педагогіки; ґ) філософія освіти; д) вікова педагогіка;е) методика викладання математики; є)соціальна педагогіка; ж) спеціальна педагогіка; з) медична психологія.

14). Позначити типи студентів у навчально-виховному процесі (за Лісовським В.Т.):

а) гармонійний; б) професіонал; в) академік; г) професор; ґ) громадський діяч; д) актор; е) любитель мистецтва; є) старанний; ж) середняк;з) розчарований; і) лінивий; й) творчий;к) богемний.

15). Позначити механізми соціалізації:

а) засвоєння соціальної ролі студента; б) підготовка до оволодіння соціальною роллю вчителя; в) підготовка до оволодіння соціальною роллю спеціаліста-професіонала; г) механізм наслідування; ґ) механізм соціального впливу; д) засвоєння ролі викладача.

16). Позначити принципи національного виховання:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності;

в) принцип гуманізації і демократизації; г)принцип відповідності змісту вищої освіти сучасним та прогнозованим тенденціям розвитку науки і виробництва; ґ)принцип оптимального співвідношення загальних, групових та індивідуальних форм організації навчання; д) принцип культуро відповідності ; е) принцип гуманітаризації; є) принцип безперервності і наступності; ж) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи; з) принцип диференціації; і) принцип раціонального застосування сучасних методів та засобів навчання на різних етапах підготовки фахівців.

17). Який принцип національного виховання враховує цілісну і багатогранну природу людини:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності; в) принцип гуманізації і демократизації; г) принцип культуро відповідності

ґ) принцип гуманітаризації;д) принцип безперервності і наступності;

е) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи; є) принцип диференціації.

18).Який принцип національного виховання прищеплює шанобливе ставлення до культури, народних традицій і звичаїв:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності; в) принцип гуманізації і демократизації; г) принцип культуро відповідності

ґ) принцип гуманітаризації; д) принцип безперервності і наступності;

е) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи;є) принцип диференціації; ж) принцип гармонізації родинно-шкільного виховання.

19). Який принцип національного виховання враховує рівні фізичного, психічного , соціального, духовного, інтелектуального розвитку студента:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності;в) принцип гуманізації і демократизації;г) принцип культуро відповідності; ґ) принцип гуманітаризації; д) принцип безперервності і наступності;

е) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи; є) принцип диференціації; ж) принцип гармонізації родинно-шкільного виховання.

20). Який принцип національного виховання поєднує педагогічне керівництво з ініціативою й самодіяльністю студентів:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності; в) принцип гуманізації і демократизації; г) принцип культуро відповідності ; ґ) принцип гуманітаризації; д) принцип безперервності і наступності; е) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи;є) принцип диференціації;ж) принцип гармонізації родинно-шкільного виховання.

21). Який принцип національного виховання перетворює його у процес, що триває впродовж всього життя:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності; в) принцип гуманізації і демократизації; г) принцип культуро відповідності

ґ) принцип гуманітаризації; д) принцип безперервності і наступності;

е) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи;є) принцип диференціації; ж) принцип гармонізації родинно-шкільного виховання.

^ 22). Який принцип національного виховання враховує органічний зв’язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинно-побутовими традиціями:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності; в) принцип гуманізації і демократизації; г) принцип культуро відповідності

ґ) принцип гуманітаризації;д) принцип безперервності і наступності; е) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи;

є) принцип диференціації; ж) принцип гармонізації родинно-шкільного виховання.

23). Який принцип національного виховання враховує організацію родинного виховання та освіти:

а) принцип народності; б) принцип природо відповідності; в) принцип гуманізації і демократизації; г) принцип культуро відповідності

ґ) принцип гуманітаризації; д) принцип безперервності і наступності;

е) принцип активності, самодіяльності і творчої ініціативи; є) принцип диференціації; ж) принцип гармонізації родинно-шкільного виховання.

Похожие:

Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconПрограма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»
Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є характерною ознакою сьогодення і у галузі професійної педагогічної діяльності....
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconПсихологія вищої школи робоча навчальна програма дисципліни
Перелік видів навчальної діяльності магістрантів (лекції, семінари, лабораторні тощо) та розподіл годин
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconЛ. Г. Подоляк, В.І. Юрченко психологія вищої школи
У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизо­вано І представлено найновіші відомості з психології вищої школи....
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconПедагогіка вищої школи
Основна дидактична мета заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих магістрантами на лекціях та в процесі...
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconПрограма навчальної дисципліни «методика викладання фахових дисциплін»
Сьогодні відбувається перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості. Від накопичення знань – до вміння...
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconРобоча програма навчальної дисципліни текст І комунікація напряму підготовки 0302 «журналістика» для спеціальностей 030201 І 030201 «журналістика»
Науки про текст. Семіотика, риторика, герменевтика, теорія дискурсу, когнітивна лінгвістика
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconІнструктивно-методичні матеріали
Психологія організацій. Інструктивно-методичні матеріали до практичних І лабораторних занять, тематика самостійної та індивідуальної...
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» iconПрограма з дисципліни "сталий розвиток суспільства" для студентів спеціальностей
Садовенко А. П. Сталий розвиток суспільства: Робоча навчальна програма з дисципліни– К.: Аму, 2010. – 25 с
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы