Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету icon

Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету


Скачать 36.56 Kb.
НазваниеПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Размер36.56 Kb.
ТипПрограма

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту


Кафедра прикладної статистики


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету

напряму підготовки “Прикладна статистика”,

рівень підготовки – бакалавр (6.030506)


Київ 2012


Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”, рівень підготовки – бакалавр (6.030506) /Уклад. Т.М.Пузанова – К.: НАСОА, 2012. –с. 14


Рецензент:

д-р. екон.наук, проф. Н.О.Парфенцева


Затверджено на засіданні кафедри статистики (протокол №7 від 04.12.2012 р.) та схвалено Методичною радою економіко-статистичного факультету (протокол № 5 від 28.12. 2012 р.).


ВСТУП


Згідно з навчальним планом для студентів 3-го курсу напряму підготовки “Прикладна статистика” рівня підготовки – бакалавр (6.030506) передбачається проведення виробничої практики у 6-му семестрі тривалістю 4 робочих тижні.

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Програма практики - це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики, підведення її підсумків. Програма практики містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, умінь і навичок), які студенти повинні отримувати під час проходження виробничої практики за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем.


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Виробнича практика студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Прикладна статистика», є обов'язковою складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців з прикладної статистики. Перша виробнича практика проводиться на 3-му курсі після складання екзаменаційної сесії. Її початок визначається відповідно до графіка навчального процесу освоєння студентом програми теоретичного і практичного навчання. Тривалість виробничої практики – 4 тижні.

Мета виробничої практики:

 • є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок у галузі прикладної статистики;

 • поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок;

 • ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва;

 • відпрацювання вмінь і навичок з обраної професії та спеціальності;

 • збір матеріалу для виконання наукових робіт.

Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.

Реалізація мети і завдань практики повинна здійснюватися з урахуванням сфери діяльності підприємства, його організаційно-правової форми і змін в законодавчій і господарській практиці.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ


Кафедра прикладної статистики заздалегідь визначає базу практики, куди й розподіляють студентів, враховуючи їх побажання щодо напрямку тематики їхніх наукових робіт. Випускаюча кафедра на основі цього готує матеріал до наказу ректора.

Наказом ректора академії здійснюється направлення студентів на базу практики і призначення керівника практики від кафедри. На місцях практики призначаються керівники практики від організацій (установ).

Насамперед, базою практики є органи державної статистики. Академія домовляється з органами статистики щодо проведення виробничої практики.

Перелік підприємств, з якими укладені договори для проходження виробничої практики студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності “Прикладна статистика” :

1. Державна служба статистики України

2. Головне управління статистики в Київській області

3. Головне регіональне управління статистики

4. НТК статистичних досліджень

5. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

Окрім перелічених, базою проведення практики можуть бути інші територіальні органи державної статистики, а також сучасні підприємства (організації, установи) різних галузей економіки, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі, державного управління, за умови укладання необхідного договору та забезпечення ними виконання програми виробничої практики та договору.

Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом академії, обирати для себе базу практики і пропонувати її для проходження (за умови забезпечення цією базою виконання програми практики та договору). Про це вони повинні повідомити на кафедру завчасно, інакше місце проведення практики визначається завідувачем кафедри або керівником практики від кафедри, виходячи з переліченого вище списку.

Студенти несуть особисто відповідальність за неявку на практику. Студенти, які не з’явились на практику з поважних причин, проходять її в інші терміни в індивідуальному порядку.

Керівник практики від кафедри організує прихід студентів на практику і скеровує керівників практики від підприємств (організацій).

На місці практики студентів передусім знайомлять з регламентом роботи організації, правилами внутрішнього розпорядку та службового етикету. Розпорядок робочого дня з’ясовується з керівником практики в організації. Практиканти повинні дотримуватись регламенту роботи в організації, не допускати порушень трудової дисципліни.

Практикантів попереджують про відповідальність за несанкціоноване розповсюдження службової інформації організації.

Проходження практики регламентовано календарним графіком проходження практики, який складено відповідно до завдань практики керівником практики від кафедри та організації спільно з практикантом.

Тривалість щоденної практики визначається на місці практики, але не повинна перевищувати 6 годин.

Крім виконання практичних завдань практики, студенти можуть залучатись до виконання окремих завдань підрозділу.

Загальне керівництво практикою виконує викладач випускаючої кафедри, що призначається розпорядженням завідувача кафедри. У його функції входить вирішення загальних питань з організації практики, відвідування місць проведення практики і підведення її підсумків. Перед початком практики керівник практики від кафедри проводить збори з питань її організації.

Поточне керівництво практикою здійснює один зі спеціалістів, що призначається наказом керівника підприємства (установи, організації, фірми). Керівник від підприємства повинен допомагати практикантові в складанні календарно-тематичного плану виробничої практики; консультувати студентів, надавати їм допомогу в підборі матеріалу; перевіряти якість виконуваних робіт і звіту; дати письмову характеристику на практиканта; підписати складений звіт; а також в перший день практики познайомити студентів із режимом роботи бази практики і правилами внутрішнього розпорядку, технікою безпеки, робочим місцем, звітами і інструкціями, забезпечуючи цим доброякісне і своєчасне виконання завдань.

Після прибуття на місце практики студент протягом першого тижня складає індивідуальне завдання на проходження практики.

Студент зобов'язаний виконувати програму практики і свої функціональні обов'язки відповідно до посади, дотримуватися встановленого для нього на підприємстві розпорядку дня, брати активну участь у роботі того підрозділу, де проходить практику.

На весь період практики на студента поширюється трудове законодавство, правила внутрішнього розпорядку, а також правила охорони праці і техніки безпеки.

Усі етапи проходження виробничої практики студент фіксує в щоденнику виробничої практики.

Рівень виконання поставлених перед студентом завдань оцінює керівник виробничої практики, відповідно до критерію: “незадовільно”, “задовільно”, “добре” та “відмінно”.

Після закінчення виробничої практики керівник виробничої практики надає письмовий висновок про роботу і поведінку студента за період практики; технічні навички, якість виконаної роботи, ініціативність, дисциплінованість, участь у суспільному житті тощо.

Керівник практики від академії оцінює підготовлений студентом звіт з виробничої практики, виконання індивідуального завдання та висновок керівника виробничої практики на підприємстві (департаменту, відділу тощо).

У процесі проходження практики студенти виконують всі види робіт, передбачені завданнями, дотримуються правил внутрішнього розпорядку підприємства (організації) та вказівок керівників практики, збирають матеріал для звіту і оформлюють його. Порядок збирання і обробки матеріалів узгоджується з керівником практики. Перед завершенням практики студенту бажано обговорити результати своєї роботи, звіт із начальником підрозділу за місцем проходження практики або з іншою посадовою особою за його рекомендацією.

Керівники практики можуть давати додаткові завдання (залежно від особливостей конкретного місця практики), зміст і терміни яких встановлюються індивідуально.

Практикант повинен освоїти техніку виконання запропонованої йому роботи. У разі виникнення труднощів у виконанні завдань практики, пов'язаних з характером роботи, студент повинен повідомити про це керівникові практики від академії.

 1. ^ ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Програма практики передбачає виконання кожним студентом загального і індивідуального завдання. Виконання загального завдання полягає у вивченні перерахованих нижче питань.

1. Ознайомлення з підприємством загалом, режимом його роботи, загальною структурою, організацією управління, його підрозділами, їх взаємодією, видом і номенклатурою продукції, що випускається (або послуг).

2. Знайомство із специфікою роботи підприємства (організації, установи, фірми), характеристика його соціально-економічної діяльності.

3. Вивчення принципів побудови і функціонування інформаційно-аналітичної системи підприємства.

4. Вивчення діяльності підрозділів, що займаються збиранням і обробкою статистичної інформації, а також порядку її передачі статистичним органам.

5. Вивчення методології статистичного обліку, методологічних розробок Державної служби статистики і її територіальних органів, що використовуються органами статистики під час проведення статистичних спостережень і розрахунків найважливіших статистичних показників, які публікуються в офіційних статистичних збірниках.

Зміст індивідуального завдання формується у студентів після їх направлення в конкретний підрозділ, відділ, групу і містить такі питання:

 1. Організація статистичного спостереження у відділі (підприємстві).

 2. Метод статистичного групування, його види щодо дослідження статистичної інформації. Навести приклади за даними, отриманими під час практики.

 3. Табличний метод на прикладі статистичних даних, отриманих студентом.

 4. Графіки та їх значення для дослідження статистичної інформації на конкретних прикладах.

 5. Застосування методу абсолютних та відносних величин. Пояснення з прикладами.

 6. Середні типові та арифметичні, їх використання для дослідження явища. Показати на прикладах різницю у розрахунку таких середніх.

У разі, якщо студент проходить практику не в органах державної статистики, додатково може бути розглянуто таке питання:

 • характеристика статистичної звітності та її основних статистичних показників з сфери діяльності до якої належить організація, підприємство.

Під час практики, за домовленістю з керівником практики від організації, студент має право брати участь у проведенні статистичних спостережень, обробленні і аналізі статистичних матеріалів підприємства.

В обов’язковому порядку, незалежно від місця проходження практики, студент повинен зібрати теоретичний і практичний матеріал для наукових доповідей за профілем спеціальності.


  1. Практика в органах державної статистики


У єдину систему органів державної статистики входять Державна служба статистики, її адміністративно-територіальні органи, включаючи підвідомчі підприємства, організації, навчальні заклади.

Якщо в період практики здійснюється підготовка або проведення одноразових обстежень або інших статистичних робіт, практикант може бути залучений до цієї діяльності (наприклад, перепису і т. ін.).

Для глибокого вивчення системи статистичних робіт студент повинен отримати уявлення про діяльність одного з органів єдиної системи державної статистики, детально познайомитися з основними розробками і активно брати участь у науково-методичній роботі того відділу, за яким він закріплений. Графік проходження практики студентом складається індивідуально.

Під час проходження практики студент ознайомлюється з такими видами поточної роботи підрозділу:

а) робота із звітністю, що надходить, коло підзвітних одиниць, порядок зведення і терміни отримання звітності;

б) спеціально організоване статистичне спостереження, здійснюване підрозділом; коло одиниць, охоплених спостереженням; діяльність різних відділів підприємства; порядок і терміни виконання роботи;

в) одноразові роботи, що виконуються і готуються підрозділом; коло охоплених звітністю одиниць;

г) складання зведених звітів, що надаються вищому керівництву організації: статистичні довідки, разова інформація для адміністративних, статистичних та інших органів;

д) статистичні методи розрахунку і контролю надійності статистичних даних.

Навички аналітичної роботи, які студент може отримати в підрозділі, передбачають засвоєння на практиці теоретичних знань зі статистичного спостереження, групування, зведення статистичної інформації, методу абсолютних, відносних та середніх величин.

Ознайомлення з організацією роботи підрозділу може охоплювати такі питання: структура підрозділу; розподіл обов'язків між співробітниками за видами поточних робіт (за формами звітності) щодо кола підзвітних одиниць, за характером роботи залежно від кваліфікації працівників, від обсягу і календаря виконання робіт; розподіл обов'язків під час виконання одноразових робіт; порядок залучення і навчання (інструктажі) тимчасових працівників, їх склад.

Перелік робіт, у виконанні яких студент повинен брати участь особисто:

 • опрацювання методології виконуваних робіт;

 • порядок збирання, перевірки і уточнення матеріалу для кожного виду роботи, послідовність його обробки;

 • система допоміжних і проміжних зведень;

 • контроль у процесі розробки;

 • отримання кінцевого зведення, його контрольний аналіз;

 • зіставлення з матеріалами інших підрозділів, ступінь достовірності результатів роботи;

 • оперативне використання матеріалів (зокрема, в аналітичній роботі відділу) та ін.


3.2. Практика на підприємствах


Реалізація програми проходження практики на підприємстві передбачає різноманітні види робіт і розглядає таки питання:

1. Коротка характеристика соціально-економічної діяльності підприємства. Організація управління підприємством і координація функціонування підрозділів, його структура. Збирання і систематизація інформації за досліджуваними питаннями.

2. Система аналітичної роботи і прогнозування на підприємстві. Її основні елементи: внутрішня система звітності, системи моніторингу зовнішнього середовища, маркетингових досліджень, підтримки управлінських рішень (програмне забезпечення для моделювання і прогнозування кон'юнктури ринку). Інформаційне забезпечення аналітичної роботи. Вивчення даних, використовуваних підприємством, джерел їх здобуття та характеристика: вторинні і первинні (спостереження, експерименти, інтерв'ю (опитування)). Фінансова і статистична звітність. Статистична звітність у системі ділової інформації. Консолідована звітність. Організаційне забезпечення аналітичної роботи. Економічна і маркетингова служби підприємства. Зовнішні користувачі. Система організації аналітичної роботи планування і прогнозування. Служби і підрозділи. Структура підрозділів, що збирають і аналізують статистичну інформацію, узагальнюють результати робіт. Порядок передачі статистичних матеріалів статистичним, адміністративним та іншим органам.

3. Вивчення статистичної роботи на підприємстві передбачає розгляд різних напрямів статистичного дослідження діяльності підприємства і віддзеркалення його результатів у формах державного статистичного спостереження.

Напрями статистичного дослідження діяльності підприємства:

– статистичне вивчення фінансового стану підприємства;

– статистика інвестиційної діяльності;

– статистика в маркетинговій діяльності;

– статистика матеріально-технічного забезпечення;

– статистика праці;

– статистика витрат на виробництво і реалізацію продукції.


3.3. Практика в комерційних організаціях.


Під час практики здійснюється знайомство студента з організацією: повне і скорочене найменування; реєстрація; організаційно-правова форма; сфера, види і масштаби діяльності; організаційна структура управління; підрозділи і їх функції; вивчення організації обліку, статистики і аналізу; планування комерційної діяльності. Це передбачає:

 • вивчення системи узагальнюючих і конфіденційних показників комерційної діяльності (показники товарообігу, витрат обігу, товарні запаси, прибуток, рентабельність), показників фінансового стану та їх використання під час аналізу; оцінку ефективності діяльності і стану фірми на ринку;

 • розгляд питань методики розробки прогнозів комерційної діяльності;

 • вивчення системи статистичної звітності.


^ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАКТИКИ


Для захисту практики необхідно представити на кафедру:

1. Заповнений щоденник виробничої практики.

Перша сторінка, крім заповнення, повинна мати печатку бази практики, підписи. Відомість обліку робіт, виконаних студентом під час проходження виробничої практики повинна бути заповнена за кожний день проходження практики, мати календарні дати, перелік робіт , оцінку та підпис керівника практики від виробництва. Узагальнююча оцінка роботи студента записується на сторінці, відведеній у щоденнику і повинна мати підписи та печатку.

2. Звіт про виробничу практику з підписом практиканта (з вказівкою дати).

Звіт складається з двох частин. У першій частині звіту коротко описується структура та організація діяльності організації, де проходила практика, описується характер роботи, яка була виконана під час практики. У звіті бажано відобразити враження студента про майбутню професію.

Друга частина оформлюється згідно з індивідуальною роботою кожного студента.

Оцінка за виробничу практику виставляється на підставі доповіді студента з урахуванням якості звіту, відповідей на питання і відгуку керівника практики і оцінки, що рекомендується і виставляється керівником практики від підприємства. Оцінка складається з таких частин:

 1. Студент отримує перші 50 балів, якщо пройшов практику і отримав позитивну оцінку.

 2. Друга частина – 50 балів має розподіл в такій пропорції:

 • 20 балів – надається за відмінну оцінку за практику від підприємства;

 • 50 або 30 балів за якість та захист звіту з практики розподіляються відповідно – 10% - описова частина роботи з місця практики, 80% - наукова робота, 10% - захист роботи.

 1. Підсумкова оцінка виставляється за стандартною шкалою: 60-74 бали – «задовільно», 75-89 балів – «добре», 90-100 балів «відмінно».ЗМІСТ

Вступ 3

 1. Загальні положення 3

 2. Організація і порядок проведення практики 4

 3. Зміст виробничої практики 8

  1. Практика в органах державної статистики 9

  2. Практика на підприємствах 11

  3. Практика в комерційних організаціях 12

 4. Проведення захисту практики 12

Похожие:

Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconВступ 5 мета виробничої переддипломної практики 5
Навчальним планом напряму підготовки 03050701 "Маркетинг" передбачено для студентів 5 курсу у 10 семестрі проходження виробничої...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconМетодичні вказівки до проведення навчальної практики з курсу «Рослинництво» для студентів
«Рослинництво» для студентів 4 курсу агрономічного факультету, які навчаються за спеціальністю 130100 – «Агрономія» та 2 курсу агрономічного...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconПрограма виробничої практики для підготовки бакалаврів напряму 010203 Здоров’я людини
Програма виробничої практики для підготовки бакалаврів напряму 010203 Здоров’я людини, спеціальності фізична реабілітація. / Укл....
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconІндивідуальний план проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
З’явитися до Кіровоградської обласної прокуратури для того, щоб отримати направлення на проходження виробничої практики в Світловодській...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
...
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету iconПрограма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику
Зміст провідного завдання з педагогіки: студенти IV курсу виконують обов’язки помічника класного керівника в одному з класів школи,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы