Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" icon

Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"


Скачать 58.53 Kb.
НазваниеПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Размер58.53 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фінансовий облік


Програма виробничої практики

для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6. 050100 “Облік і аудит”


Вінниця 2007


Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6. 050100 “Облік і аудит” / Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Іщенко Я. П. Китайчук Т. Г- Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2007. - 21с.


Представлена програма виробничої практики з дисципліни “Фінансовий облік для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6. 050100 “Облік і аудит”
Затверджено на засіданні навчально - методичної комісії

Вінницького державного аграрного університету

(протокол № 9 від 29.05.07 року)


Навчальне видання
^ Правдюк Наталія Леонідівна,

Бурко Катерина Володимирівна,

Іщенко Яна Питрівна.

Китайчук Тетяна Геннадіївна,


Програма виробничої практики з дисципліни “ Фінансовий облік ”для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6. 050100 “Облік і аудит”


Видавничий центр

Вінницького державного аграрного університету

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
ЗмістВступ


4

1

Цілі та завдання виробничої практики з фінансового обліку

5

2

Керівництво виробничою практикою

6

3

Зміст виробничої практики з фінансового обліку

9

4.

Оформлення звіту про виробничу практику та його захист

15
Рекомендована література

18
Додатки

21Вступ


Згідно галузевого стандарту вищої освіти виробнича практика з фінансового і управлінського обліку та економічного аналізу виконується студентами спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” денної форми навчання на четвертому курсі, а заочної форми – на п’ятому. Загальний термін практики - три тижні.

Виробнича практика – складна форма навчального процесу як в організаційному, так і в методичному плані, адже для її здійснення необхідно поєднати інтереси виробництва і навчального закладу, пристосувати процес навчання до практичних задач конкретного підприємства, установи, організації. Виробнича практика зі спеціальності дозволяє поєднати в учбовому процесі теоретичне надбання і конкретну господарську практику, забезпечує активну пізнавальну роботу студента. Виробнича практика пов’язана з навчальними предметами. Цей зв’язок здійснюється через взаємодію системи знань і системи відповідних умінь. В процесі теоретичного навчання формується система теоретичних і практичних знань в галузі обраної спеціальності, яка дозволяє формувати професійні уміння в період виробничої практики. усвідомлене застосування студентами теоретичних знань в виробничій діяльності є основою формування професійних умінь і навичок.

Цілісне ознайомлення з виробництвом в період практики впливає на більш усвідомлене і поглиблене вивчення навчальних предметів після її закінчення.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється випускаючою кафедрою навчального закладу.

Програма виробничої практики є основним учбово-методичним документом для студентів, керівників практики від навчального закладу та бази практики. Вона дає уяву про систему практичної підготовки зі спеціальності.


 1. ^ Цілі та завдання виробничої практики з фінансового обліку

Засвоїти знання – це означає вивчити і усвідомити питання програми виробничої практики зі спеціальності, навчитися застосовувати одержанні знання і навички у подальшій професійній діяльності. Навики отримуються шляхом багаторазового повторення прийомів. Успіх виробничої практики залежить від активності і самостійності студента.

^ Метою виконання виробничої практики з фінансового обліку є:

 • ознайомлення студентів безпосередньо на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва (предметом діяльності суб’єкта господарювання);

 • виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з фінансового обліку;

 • формування професійних умінь і навичок;

 • розвиток професійних якостей майбутнього фахівця;

 • систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань з фінансового обліку;

 • розвиток навичок самостійної роботи із спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;

 • розвиток вміння складати і використовувати документи, облікові регістри, форми фінансової звітності підприємства;

 • накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі спеціальності, розвиток здібності використовувати теоретичні знання з фінансового обліку в умовах практичної діяльності;

 • одержання навичок критичної оцінки існуючої практики фінансового, обліку, пошуку проблемних питань для розгляду їх у дипломній роботі.

^ Після виконання програми навчальної практики з фінансового обліку студент повинен

знати:

 • роль, місце та завдання системи обліково-аналітичної служби підприємства та перспективи розвитку наукових і практичних знань з фінансового обліку обліку;

 • систему фінансового обліку;

 • загальноприйняті принципи фінансового обліку, їх сутність;

 • елементи процесу фінансового обліку в їх взаємозв’язку;

 • порядок застосування П(С)БО, нормативно-законодавчих актів на підприємстві;

 • роль і завдання облікових працівників щодо організації збереження, раціонального і економного витрачання матеріальних, грошових, фінансових та трудових ресурсів на кожній ділянці облікової роботи з метою збереження майна власника

вміти:

 • користуватись понятійним апаратом фінансового обліку;

 • організувати первинний облік;

 • здійснювати відповідні розрахунки, перевірку та обробку документів;

 • складати та розуміти регістри синтетичного та аналітичного обліку;

 • здійснювати облікові операції в системі фінансового обліку;

 • складати форми фінансової звітності.


2. Керівництво виробничою практикою з фінансового обліку

Виробнича практика студентів з фінансового обліку проходить на базі практики. База практики – підприємства різних форм власності та виду діяльності, які на момент виконання практики здійснюють статутну діяльність не менше ніж 2 роки.

Перевага надається сучасним підприємствам АПК сфери матеріального виробництва.

Базове підприємство обирається студентом самостійно і погоджується з керівником виробничої практики від навчального закладу.

Ректор університету – несе відповідальність за організацію, проведення і контроль за проходженням студентами практики.

Керівник практики в університеті є співробітником навчальної частини до функціональних обов’язків якого входить:

 • загальна організація практики, контроль за її проведенням у навчальному закладі;

 • аналіз результатів практики;

 • розробка заходів щодо удосконалення організації проведення практики, встановлення зв’язків з базовими підприємствами.

Завідувач кафедрою обліку і аналізу здійснює навчально-методичне керівництво практикою, забезпечує виконання програми практики, аналізує результати практики, сприяє підвищенню якості практики.

Керівник практикою студентів від університету (викладач) здійснює навчально-методичне керівництво групою студентів; організує роботу кожного студента щодо виконання програми практики, оцінює результати практики.

Керівник практикою студентів від базового підприємства здійснює навчально-методичне керівництво роботою студента по виконанню програми практики безпосередньо на робочому місці фахівця.

^ Викладач-керівник виробничої практики зобов’язаний:

 1. Провести збори у навчальній групі та ознайомити студентів з програмою виробничої практи­ки з фінансового обліку;

 2. Роз’яснити студентам завдання і мету виробничої практики з фінансового обліку, строки і порядок її проходження, правила документально­го оформлення результатів роботи і критерії оцінки робо­ти студента;

 3. Відвідувати студентів за місцем проходження практики, знай­омитись з умовами їх праці, якістю трудової дисципліни;

 4. Здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами програми виробничої практики з фінансового обліку;

 5. Перевіряти виконання кожного завдання виробничої практики та робити зауваження щодо складання щоденника та оформлення звіту;

 6. Запрошувати студентів, які порушують календарно-тематичний план або проявляють халатність щодо виконання завдань програми на засідання кафедри;

 7. Перевірити звіт та організувати захист звіту студентами з виробничої практики.

 8. Бути присутнім під час захисту звіту з виробничої прак­тики з фінансового обліку у навчальному заклад та виставити оцінку за виробничу практику в заліковій книжці студента та заліково-екзаменаційній відомості.

^ Керівник виробничої практики від підприєм­ства зобов’язаний:

 1. Мати викладацькі здібності і бути зацікавленим у якісній підготовці студента - майбутнього спеціаліста;

 2. Вивчити програму виробничої практики з фінансового обліку, її строки, затвер­дити календарно-тематичний план роботи студента-практиканта;

 3. Знати програмні вимоги до рівня теоретичних знань з фінансового обліку і професійної підготовки студентів;

 4. Ознайомити студента-практиканта з правилами внутріш­нього трудового розпорядку підприємства;

 5. Здійснювати контроль за дотриманням студентом трудової дисципліни;

 6. Забезпечити безпечні умови праці, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;

 7. Своєчасно забезпечити студента-практиканта робочим місцем, обчислювальною технікою;

 8. Надавати можливість студенту-практиканту опрацювати бухгалтерські документи підприємства.

 9. Ознайомити сту­дента-практиканта з переліком документів, інформація яких є комерційною таємницею підприємства;

 10. Надавати студентам фахові поради та вказівки. Залучати студентів до науково-дослідної та громадської роботи;

 11. Щоденно здійснювати контроль за якістю виконання студентом завдань програми виробничої практики, надати йому практичну допомогу, перевіряти і підписувати щоденник з виробничої практики;

 12. Оцінити якість виконання практичних завдань студентом-практикантом та написати відгук про його роботу.

Студент-практикант зобов’язаний:

 1. Приймати активно участь у пошуку базового підприємства;

 2. Сприяти встановленню договірних відносин між навчальним закладом і базовим підприємством;

 3. Своєчасно з’явитися на базове підприємство для проход­ження практики;

 4. Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового
  розпорядку базового підприємства; правил техніки безпеки і вимог охорони праці;

 5. Виконати у терміни встановлені графіком навчального процесу програму виробничої практики з фінансового обліку;

 6. Оформити документально результати роботи під час практики;

 7. Не пізніше 3 календарних днів після завершення термі­ну практики представити звіт виробничої практики з фінансового обліку на перевірку керівнику практики від навчального закладу;

 8. Одержати звіт після перевірки, ознайомитись з рецензією викладача, доопрацювати зауваження рецензента;

 9. Підготувати до захисту коротку (до 5 хвилин) і змістовну доповідь про результати виконаних під час практики робіт і проведених досліджень.


^ 3. Зміст виробничої практики з фінансового обліку

Програма виробничої практики для студентів для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6. 050100 “Облік і аудит” передбачає послідовне виконання студентом всіх основних операцій, які здійснюються в системі фінансового обліку.

Об’єктом виробничої практики є господарсько-фінансова діяльність базового підприємства.

Предметом виробничої практики є процес фінансового обліку базового підприємства.

За результатами виробничої практики студенти складають звіт (окремо за кожною дисципліною).

^ 3.1.Календарно-тематичний план виробничої практики з дисципліни “Фінансовий облік”

Звіт виробничої практики з фінансового обліку має бути написаний студентом під час проходження практики і за змістом відповідати вимогам календарно-тематичному плану дисциплін (таблиця 1).

Таблиця 1

Календарно-тематичний план виробничої практики

з фінансового обліку для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності 6. 050100 “Облік і аудит”

№ з/п

Назва теми

Кількість днів/кредитів

1

Зміст , значення та завдання фінансового обліку на підприємстві. Облік грошових коштів, цінних паперів і розрахунків із дебіторами .

1/ 0,2

2

Облік необоротних та нематеріальних активів.

1/ 0,2

3

Облік запасів. Облік персоналу, заробітної плати та розрахунків зі страхування

1/ 0,2

4

Облік власного капіталу, забезпечення витрат і зобов'язань. Облік кредитів банку.

1/ 0,2

5

Облік формування доходів, витрат та результатів діяльності. Забалансовий облік. Фінансова звітність підприємств

1/ 0,2
Всього

5/ 13.2.Зміст, значення та завдання фінансового обліку на підприємстві. Облік грошових коштів , цінних паперів і розрахунків із дебіторами .

Основними питаннями по темі обліку грошових коштів є:

1. оформлення касових документів по оприбуткуванню і видачі грошових коштів, ведення касової книги, складання звіту касира, відображення в обліку її результатів;

2. складання журналу-ордера №1 та відомості №1 а;

3. оформлення документів по операціях, які здійснюються через банк (одержання грошей, здача виручки і депонованої оплати праці та інше);

4. виписка платіжних доручень і платіжних вимог, оформлення акредитивів, заяв на одержання чекових книжок і інших банківських документів;

5. обробка виписок банків;

6. складання журналу-ордера № 2,3,4 і відомостей 2 а, 3 а, 4 а .

Студенти повинні ознайомитись з порядком розрахунків, вимогами-дорученнями, акредитивами, чеками із лімітованих і нелімітованих чекових книжок, векселями та іншими формами безготівкових розрахунків.

Ознайомитись з порядком видачі грошей в підзвіт, складанням авансових звітів, організацією контролю підзвітних сум. Зробити розрахунки для виплати працівникам господарства за рахунок коштів соціального страхування, зробити звірки взаємних розрахунків з декількома організаціями, вивчити порядок оформлення документів для передачі їх на розгляд арбітражу по спірних розрахункових операціях. Скласти журнал-ордера по обліку розрахунків з дебіторами.

3.3.Облік необоротних та нематеріальних активів.

При проходженні практики по обліку необоротних активів особливу увагу слід звернути на такі питання:

1. склад основних засобів;

2. документальне оформлення надходження і списання основних засобів;

3. аналітичний облік основних засобів;

4. синтетичний облік основних засобів;

5. порядок нарахування амортизації;

6. складання розрахунків по нарахуванню амортизації і її відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

7. облік амортизації (відображення на рахунках, використання коштів амортизації тощо);

8. облік зносу основних засобів;

9. облік ремонтів основних засобів;

10. вивчити порядок обліку нематеріальних активів.

11.прийняти участь в проведенні і оформленні результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів.

3.4.Облік запасів. Облік персоналу, заробітної плати та розрахунків зі страхування.

Під час практики студент вивчає документообіг обліку руху сільськогосподарської продукції і виробничих запасів, діючий порядок їх оцінки, порядок складання і приймання звітів про рух матеріальних цінностей. Основними питаннями організації облікового процесу на цій ділянці, які студент вивчає під час практики, є:

1. вивчення порядку планування надходження матеріальних цінностей,

2. розробка цінника, методика вивчення фактичної собівартості;

3. ознайомлення з порядком нормування матеріальних витрат на виробництво;

4. вивчення порядку обліку матеріальних цінностей в бухгалтерії;

5. участь в обробці рахунків-фактур постачальників, які надходять в бухгалтерію,

6. здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням матеріалів,

7. ведення журналу-ордера №6 по розрахунках з постачальникам та підрядчиками,

8. вивчення порядку обліку розрахунків по претензіях;

9.вивчення порядку обліку руху малоцінних і швидкозношуваних предметів,

10. прийняти участь в проведенні і оформленні результатів інвентаризації МШП

11. вивчення порядку використання обчислювальних машин при обліку матеріальних цінностей, основні форми зведених даних (машинограм), періодичність їх складання, призначення і використання.

Описати техніку обліку по всіх операціях матеріального обліку, додати всі необхідні документи і реєстри в заповненому вигляді. В зведених документах заповнити 3-4 позиції і вказати взаємозв'язані підсумкові дані.

По питанню обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі студенту необхідно вивчити документообіг по обліку тварин, їх оцінку. Взяти участь в прийманні звітів про рух тварин і птиці на фермі, інвентаризація тварин і оформлення її результатів.

В темі „Облік персоналу, заробітної плати та розрахунків зі страхування” слід звернути увагу на такі питання:

1. порядок оформлення прийняття, звільнення, переміщення, надання відпусток працівникам, веденням трудових книжок; побудова картотеки особового складу, методика вивчення середньосписочного числа робітників;

2. організація обліку використання робочого часу;

3. форми і системи оплати праці;

4. взяти участь в прийманні і обробці первинних і зведених документів по обліку праці і її оплаті;

5. вивчити організацію обліку і методику синтетичного обліку по рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці";

6. скласти розрахунки відрахувань на обов’язкове соціальне страхування;

7.вивчити організацію обліку і методику синтетичного обліку по розрахунках зі страхування.

3.5.Облік власного капіталу, забезпечення витрат і зобов'язань. Облік кредитів банку.

При проходженні практики, необхідно виконати таку роботу:

1. ознайомитись із засновницькими документами;

2. в бухгалтерії ознайомитись з обліком статутного капіталу ї його змін;

3. встановити джерела фінансування оборотних засобів;

4. обліком цільового фінансування і цільових надходжень, обліком внутрішньовідомчих розрахунків по поточних операціях ;

5. скласти схему кореспонденції рахунків;

6. вивчити порядок визначення і облік прибутків і збитків, реформації балансу;

7. ознайомитись із загальнодержавними та місцевими податками і обов’язковими внесками, зборами, відрахуваннями які сплачує підприємство, здійснити їх розрахунок;

8. скласти журнали-ордери по обліку розрахунків ;

9. вивчити порядок утворення і використання пайового капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу, вилученого капіталу та неоплаченого капіталу ;

10. скласти журнали-ордери по обліку капіталів, привести схему кореспонденції рахунків по всіх господарських операціях;

11. засвоїти порядок оформлення і погашення позик банку;

12. скласти журнал-ордер по обліку кредитних операцій;

13.облік переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

3.6.Облік формування доходів, витрат та результатів діяльності. Забалансовий облі , фінансова звітність підприємств.

В процесі проходження практики по цій темі необхідно приділити увагу таким питанням:

1. сутність доходу, його визначення й оцінка;

2. в бухгалтерії ознайомитись з порядком обліку одержаної продукції, порядком її оцінки і визначення фактичної собівартості;

3. визначити склад покупців готової продукції умови поставки, систему відвантаження і відпуску готової продукції з складу, контролю за залишками продукції на складі, виконання договорів поставки;

4. виконувати такі роботи, як приймання документів із складу, виписка рахунків-фактур і платіжних відомостей, здійснення записів в відомість відвантаженої продукції визначення вартості продукції по облікових цінах і фактичній собівартості і суми відхилень. Скласти схему кореспонденції рахунків по продукції відвантаженій і реалізованій. Зробити записи в журнал-ордер № 11;

5. ознайомитись з системою оперативного контролю за виконанням плану реалізації і своєчасною оплатою рахунків;

6. ознайомитись з обліком комерційних витрат;

7. ознайомитись з обліком формування доходу і витрат іншої операційної діяльності;

8. ознайомитись з обліком формування доходу і витрат фінансової діяльності;

9. ознайомитись з обліком формування доходів і витрат від іншої звичайної діяльності , від надзвичайних доходів і витрат;

10. ознайомитись з організацією претензійної роботи;

11. вивчити питання обліку податку на прибуток ;

12. ознайомитись з організацією забалансового обліку на підприємстві.

13. оформити та представити у звіті документи по забалансовому обліку;

14.ознайомитись з організацією робіт по складанню звітності і функцією бухгалтерії по її підготовці і складанню;

15.прийняти участь в інвентаризації статей балансу, брати безпосередньо участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, в звірці розрахунків з дебіторами і кредиторами з бюджетом тощо;

16.. детально ознайомитись з технікою складання форм звітності ( баланс, звіт про фінансові результати, звіт про капітал, звіт про рух грошових коштів);

17.обов'язково вказати джерела даних для заповнення окремих форм звітності і методику їх складання;

18.показати зв'язок окремих показників в різних формах звітності на схемі;

19.ознайомитись з Примітками до фінансової звітності, засвоїти їх призначення;

20.засвоїти порядок подання розгляду і затвердження річного звіту.

^ 4. Оформлення звіту про виробничу практику та його захист


За результатами проходження виробничої практики з фінансового обліку студент подає на кафедру звіт, до якого входять:

1.титульна сторінка (додаток 1);

2.щоденник проходження практики;

3. характеристика з місця практики;

4. зміст;

5. вступ;

6. теоретична частина;

7. висновки та пропозиції;

8. додатки (набір форм первинних і зведених документів, облікових реєстрів, розрахунків, довідок, на які зроблені посилання у теоретичній частині);

9.список використаних джерел.

Всі матеріали звіту повинні бути підшиті в одній загальній папці.

Виконаний студентом звіт з виробничої практики реєструється на кафедрі.

Звіт рецензується керівником виробничої практики від навчального закладу. У випадку незадовільної оцінки звіт повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути вказані у рецензії керівника недоліки і повернути роботу для повторного рецензування із обов’язковим додаванням попередньої рецензії

Студентам, що успішно захистили завдання виробничої практики з фінансового обліку у заліково-екзаменаційній відомості і заліковій книжці проставляється оцінка.

Оцінка за виробничу практику визначається за 30-бальною шкалою (таблиця 2).


Таблиця 2

Шкала оцінки виробничої практики


За шкалою ECTS

За національною шкалою

Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна кількість балів за виробничу практику)

A

5 – відмінно

25-30

BC

4 – добре

21-24

DE

3 - задовільно

15-20

FX

2 – незадовільно (з можливістю повторного складання)

менше 15


Розрахунок кількості балів за видами робіт для оцінки виробничої практики відображено в таблиці 3.

Таблиця 3

Розрахунок кількості балів за видами робіт


№ п/п

Вид робіт

Кількість балів

1

здача звіту на перевірку у встановлені терміни

8

2

здача звіту на перевірку після встановленого терміну

4

3

якісне виконання звіту (без доопрацювання)

6

4

публічний захист звіту за першою відомістю

16

5

захист звіту за другою відомістю

8

6

захист звіту за третьою відомістю

5Рекомендована література

 1. П(С)БО І “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.

 2. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 (із змінами і доповненнями).

 3. П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99 № 87

 4. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал” затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99 № 87 (зі змінами).

 5. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 28.05.99 № 137 (зі змінами).

 6. П(С)БО №7 “Основні засоби” (наказ Міністерства фінансів України від 24.04.2000р. №92).

 7. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” ( Наказ Міністерства фінансів України ввід 18.10.99р. №2112.)

 8. П(С)БО 9 “Запаси” (Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246).

 9. П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” (Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99р. №237).

 10. П(С)БО 11 “Зобов’язання” затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 31.01.2000 № 20

 11. П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 26.04. 2000 № 91

 12. П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 19.12.2001 № 1050/6241

 13. П(С)БО 15 “Дохід” (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290).

 14. П(С)БО 16 “Витрати” (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318).

 15. П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 25.02 .2000р. №39.

 16. П(С)БО 28 „Зменшення корисності активів„ затверджене наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2004 р. № 817.

 17. П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р № 412 (зі змінами та доповненнями).

 18. П(С)БО 30 “Біологічні активи” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 № 790.

 19. П(С)БО 31 “Фінансові витрати” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.06 № 415.

 20. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

 21. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

 22. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 “Про Примітки до річної фінансової звітності” (зі змінами і доповненнями).

 23. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. №88).

 24. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

 25. Жук Н. Л. Первинний облік праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах // Облік і фінанси АПК. – 2005. - № 7. - С. 59-65.

 26. Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В. М. Дудки К. П. – К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 200 с.

 27. Журавська І. Страхові внески для платника ФСП. // Бухгалтерія. – 2005. - №5. – С.69-73.

 28. Маренич Т. Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник. / за ред. В. Я. Амбросова. – 2-е видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 896 с.

 29. Методичні рекомендації по складанню річної звітності підприємств АПК / За ред. В. М. Жука, К П. Дудки / Міністерство аграрної політики України, Державний комітет статистики України, Інститут аграрної економіки УААН, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. – Київ.: ІАЕ, 2004 – 263 с.

 30. Методичні рекомендації по складанню бухгалтерської звітності підприємствами АПК за 2005 рік (за ред. Ю. Я. Лузана, Н. Л Жук) // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 1. – С. 4-86.

 31. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В. М. – К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 368 с.

 32. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / за ред. Проф. М.Ф. Огійчука, - К.: Аграрна освіта, 2001. – 605с.

 33. Сук П. Облік переоцінки основних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві. - № 14. – 2005. – С. 4-6.

 34. Сук П. Облік вибуття основних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві. - № 11. – 2006. – С. 11-12.

 35. Сук П. Облік вибуття основних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві. - № 10. – 2005. – С. 2-3.

 36. Хомин П. Я., Саблук Р. П. До методології бухгалтерського обліку і звітності // Економіка АПК. – 2004. - №1. – С.126-131

 37. Чижевська Л. В., Пархоменко В. М., Кривоший М. М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. - 436 с.

Додаток 1

^

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки і підприємництва

Спеціальність - “Облік і аудит”

Кафедра “Організація обліку та звітність”


З в і т


Про виробничу практику

з фінансового обліку

за період з___________________по___________________

студентки IV курсу групи 43 - ОА

Мороз Галини Петрівни


Місце проходження практики - ТОВ “Маяк” с. Горбанівка

Вінницького району Вінницької області.


Керівники практики :

від господарства -

від університету -


Вінниця - 2007


Похожие:

Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" icon1. Завдання для розрахункової роботи з дисципліни «Претензійно-позовна справа» Відповідно до навчального плану студенти денної форми навчання спеціальності 050106 «Облік і аудит»
Відповідно до навчального плану студенти денної форми навчання спеціальності 050106 «Облік і аудит» виконують письмову розрахункову...
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconЗаліковаробот а з дисципліни “Вступ до спеціальності”
Студенти денної форми навчання напряму підготовки 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальності 03050901 “Бухгалтерський облік”...
Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 \"Облік і аудит\" iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы