Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання icon

Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання


НазваниеПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Размер29.7 Kb.
ТипПрограма


«Затверджено»

на засіданні кафедри

маркетингового менеджменту 28.08.2012 р.

протокол № 1

зав.кафедри д.е.н., професор, академік АЕНУ,

заслужений діяч науки і техніки України

__________________ Л.В.Балабанова


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Маркетинг»

для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

на 2012-2013 навчальний рік


Тема 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст дисципліни

«Маркетинг»

  1. Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах.

  2. Предмет, мета, завдання та зміст дисципліни «Маркетинг».^

Тема 2. Сутність маркетингу і розвиток його концепцій


 1. Історичні передумови виникнення і розвитку маркетингу. Поняття маркетингу. Точки зору щодо місця, часу і умов виникнення маркетингу. Умови впровадження та використання маркетингу, їх особливості в Україні. Етапи розвитку маркетингу та їх характеристика.

 2. ^ Теоретичні основи маркетингу: сутність і концепції розвитку. Класичні та сучасні визначення маркетингу, їх характеристика. Ключові поняття, на яких базуються визначення маркетингу. Поняття та види концепцій маркетингу. Сутність і порівняльна характеристика товарної, збутової, ринкової концепцій, концепції соціально-етичного маркетингу, маркетингу відносин. Маркетинг як комплекс різноманітних видів діяльності та їх характеристика. Маркетинг як система та її характеристика. Маркетинг-Мікс і його характеристика. Значення маркетингу.

 3. ^ Принципи та функції маркетингу. Поняття, види принципів маркетингу, їхні девізи. Поняття та зміст функцій маркетингу, система маркетингової діяльності підприємства. Особливості функцій маркетингу у торговельному підприємстві. Етапи еволюції функцій маркетингу.


Тема 3. Маркетинг як відкрита мобільна система

 1. Маркетингове середовище: поняття, склад, характеристика, дослідження. Фактори макро- і мікросередовища маркетингу: їх характеристика та дослідження впливу на діяльність підприємства.

 2. ^ Мети, завдання та види маркетингу. Загальні, конкретні й підлеглі цілі, їх взаємозв'язок і характеристика. Ієрархія цілей маркетингу. Завдання маркетингу. Класифікація (диференціація) маркетингу за різними ознаками та характеристика видів маркетингу.Тема 4. Формування маркетингової інформаційної системи (МІС) на основі проведення маркетингових досліджень

 1. ^ Маркетингова інформація: поняття, вимоги, що предявляються до неї, класифікація, значення для прийняття маркетингових рішень. Поняття інформаційного забезпечення маркетингу і його недоліки на сучасному етапі.

 2. ^ Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття, склад, значення. Чотири підсистеми МІС: внутрішньофірмової звітності, маркетингових спостережень, маркетингових досліджень, аналізу маркетингової інформації та їх характеристика, взаємозв'язок із зовнішнім і внутрішнім середовищем.

 3. ^ Сутність, види, методи маркетингових досліджень. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень. Класифікація маркетингових досліджень за основними ознаками (за метою; за призначенням; за методами дослідження; за напрямками дослідження; за суб'єктами; за частотою проведення; за терміном проведення; за ступенем охоплення генеральної сукупності; за територією) і їх характеристика. Методи, що використовуються при проведенні маркетингових досліджень і їх характеристика: загальнонаукові; методи збору інформації; аналітичні методи; прогностичні методи; методи, запозичені з інших сфер знань; комплекс технологій, властивих маркетингу.

 4. Процес маркетингових досліджень: сутність і характеристика його етапів.


Тема 5. Вивчення потреб і поведінки цільових покупців, вибір цільових сегментів

 1. Потреби – вихідна ідея маркетингу: сутність, класифікація, вимірювання. Фактори, що впливають на потреби. Стадії розвитку конкретних потреб і їх характеристика. Закон піднесення потреб і його втримування. Класифікація потреб за ознаками: послідовне розширення меж активності особистості; ієрархія потреб за А.Маслоу; природа виникнення; сфера життєдіяльності людини; ступінь кількісної визначеності; ступінь конкретизації об'єкта; ступінь настійності (необхідності); ступінь задоволення; ступінь раціональності; можливість здійснення; термін; спосіб реалізації; ступінь еластичності; частота задоволення. Вимірювання потреб: величини, складу, системи переваг, рівня задоволення, ступеня задоволення.

 2. ^ Попит у системі маркетингу: сутність, класифікація. Методи оцінки поточного та перспективного попиту. Поняття та умови виникнення попиту. Взаємозв'язок платоспроможного попиту і потреб: кількісні і якісні. Класифікація попиту за ознаками: ступінь задоволення попиту, ступінь розвиненості, інтенсивність розвитку; рухливість попиту в територіальному розрізі; твердість намірів покупців; повторюваність попиту; ступінь агрегованості товарів; частота пред'явлення; ступінь поширеності; ступінь стабільності у часі. Ринковий попит і попит на товари підприємства. Методи оцінки поточного попиту: методи обліку попиту; методи обробки, систематизації даних і розрахунку похідних показників, методи виявлення тенденцій, закономірностей розвитку попиту, вивчення зв'язків між попитом і факторами, що впливають на нього. Методи систематичного й періодичного обліку реалізованого попиту. Методи обліку незадоволеного попиту. Методи обліку попиту, що формується, на стадії передринкового дослідження й на стадії серійного виробництва. Методи оцінки перспективного (прогнозування) попиту.

 3. ^ Дослідження поведінка покупців на ринку. Процес вивчення поведінки покупців на ринку та характеристика його етапів. Типи покупців. Моделювання поведінки підприємств-покупців і характеристика його етапів. Модель поведінки кінцевого покупця. Розгорнута модель поведінки покупців («модель чорної скриньки») і її характеристика.

 4. ^ Сутність, мета, завдання, значення, процес сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку. Процес сегментації ринку й характеристика його етапів. Напрямки та ознаки сегментації ринку. Оцінка сегментів ринку, критерії оцінки сегментів. Чотири підходи до сегментації ринку та стратегії маркетингу, що відповідають їм. Масовий ринок - стратегія недиференційованого маркетингу. Сегментований ринок - стратегія концентрованого маркетингу. Множинна сегментація - стратегія диференційованого маркетингу. Сегмент - окремий споживач - стратегія індивідуалізованого маркетингу.

 5. ^ Типологія споживачів: поняття та підходи до її здійснення. Підходи до типології споживачів: за факторами - детермінантами; емпірична типологія на основі психографічного аналізу поведінки. Панелі як джерела інформації для розробки типології споживачів і їх види (споживча, торговельна, спеціальні). Етапи побудови типології споживачів.^

Тема 6. Товар у комплексі маркетингу


  1. Товар і його характеристики при маркетинговому підході. Положення про штрихове кодування товарів. Поняття товару в маркетингу. Рівні товару (товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням) і їхня характеристика. Класифікація товарів. Характеристики товару: товарна одиниця, товарний асортимент та показники, що його характеризують (ширина, глибина, порівнянність).

  2. ^ Конкурентоспроможність товарів: поняття, показники та методи її оцінки. Показники якості товару та ціни споживання у визначенні рівня конкурентоспроможності. Типи корисності товару: форми, місця, часу, придбання. Рівні якості товарів. Методи оцінки конкурентоспроможності товарів: за техніко-економічними параметрами; за списком головних параметрів; на основі опитувань покупців.

  3. ^ Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ): поняття, типи, характеристика його стадій. Маркетингові стратегії на стадіях ЖЦТ. 7 типів ЖЦТ: традиційний, класичний, захоплення, тривале захоплення, сезонність, поновлення, провал. Модель традиційного ЖЦТ і характеристика його стадій (впровадження, росту, зрілості, насичення, спаду). Маркетингові стратегії на стадії впровадження: піонера, послідовника. Залежно від рівня цін і витрат на СТИС стратегії: інтенсивного маркетингу, вибіркового проникнення, широкого проникнення, пасивного маркетингу. На стадії росту: стратегія глибокого проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку. Стратегії на стадії зрілості: цінового лідерства, диференціації товарів, концентрації на цільовому сегменті; модифікації товарів, модифікації ринку, модифікації маркетингових коштів. Стратегії на стадії спаду: виходу з ринку, збору врожаю, ринкової ніші, лідерства.

  4. ^ Нові товари в маркетингу: поняття товарів ринкової новизни, типи нововведень, етапи розробки нових товарів.

  5. Товарна марка, упакування, сервіс у маркетингу. Поняття марки, 4 типи позначення марок (фірмове ім'я, фірмовий знак, торговельний образ, торговельний (товарний) знак. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Значення товарного знаку в маркетингу. Упакування товару поняття, види, функції. Фактори, що враховуються при виборі упакування. Сервіс у маркетингу: поняття, види, завдання.^

Тема 7. Ціна в комплексі маркетингу


 1. Ціна як елемент комплексу маркетингу. Визначення ціни. Поняття ціни на корпоративному і маркетинговому рівні. Ціна у вузькому і широкому розумінні. Особливості ціни як елемента комплексу маркетингу. Помилки ціноутворення. Фактори, що впливають на ціну. Взаємозв'язок ціни із зовнішніми факторами: споживачами, урядовими заходами у сфері ціноутворення, учасниками каналів розподілу, конкурентним середовищем, витратами на виробництво і реалізацію товарів, що не залежать від діяльності підприємства. Взаємозв'язок між покупками і цінами через закон попиту, цінову еластичність попиту, сегментацію ринку. Основні напрямки законодавчого обмеження цін урядом: горизонтальне і вертикальне фіксування цін, цінова дискримінація, хижацьке ціноутворення, демпінгові ціни. Види конкурентного середовища залежно від ступеня контролю підприємства над цінами: середовище, ціни в якому контролюються ринком, підприємством, урядом. Внутрішні фактори, що впливають на рівень, динаміку цін, ціноутворення.

 2. ^ Цінові стратегії: сутність і їх диференціація стосовно нових, удосконалених, традиційних товарів. Визначення цінової стратегії. Цінові стратегії, що базуються на витратах, на попиті, на конкуренції. Причини перегляду цінових стратегій. Види цінових стратегій на ринку нових, удосконалених і традиційних товарів і їхня характеристика.

 3. ^ Методи розрахунку рівня цін. Методи визначення цін на основі витрат; метод математичного моделювання залежності ціни від кон’юнктуроутворюючих факторів; параметричний метод; метод формування ціни (з орієнтацією на попит); метод ціноутворення на основі споживчої цінності товару; метод конкурентного визначення цін. Характеристика методів розрахунку рівня цін.^

Тема 8. Розподіл у комплексі маркетингу


 1. Розподіл у системі маркетингу. Поняття, мета, принципи розподілу. Процес розподілу і його етапи. Система розподілу і її основні елементи. Стратегії підтримки товарних запасів і їхня характеристика. Фактори (виробничі, торговельні, транспортні), що впливають на процес розподіли. Критерії організації розподілу. показники ефективності розподілу.

 2. ^ Сутність, типи, рівні каналів розподілу і їхній вибір. Функції каналів розподілу. Характеристика типів (прямий і непрямий) розподілу. Поняття, види рівнів каналів розподілу (канал нульового рівня, одно-, двох-, трьохрівневі канали) і їхня характеристика. Фактори, що враховуються при виборі каналів розподіли.

 3. ^ Оптова торгівля в системі маркетингу. Поняття оптової торгівлі. Функції оптової торгівлі. Форми оптової торгівлі (оптова діяльність виробників, комерційна оптова діяльність, агенти й брокери) і їхня характеристика.

 4. ^ Роздрібна торгівля й мерчандайзинг. Поняття роздрібної торгівлі і її функції. Форми роздрібної торгівлі. Поняття мерчандайзингу. Заходи мерчандайзингу і їхня характеристика.^

Тема 9. Просування в комплексі маркетингу


 1. Поняття, функції, види просування. Класичний (традиційний) і сучасний комплекс просування і його характеристика. Методи визначення загального бюджету на просування: виходячи з наявних коштів; у відсотках від суми продажів товарів; на основі росту або зниження витрат у порівнянні з попереднім періодом; метод конкурентного паритету (з орієнтацією на бюджет конкурентів); метод визначення бюджету виходячи із цілей і завдань підприємства в області просування.

 2. ^ Реклама в системі маркетингу: поняття, мета, завдання, функції. Класифікація реклами. Процес реклами. Закони реклами і їх характеристика. Закон України «Про рекламу» (2003 р.).

  1. Паблік рилейшнз: поняття, мета, функції, заходи і їхня характеристика.

  2. Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність, СТИЗ стосовно покупців, посередників, продавців. Методи СТИЗ стосовно покупців, посередників, продавців і їхня характеристика.^

Список рекомендованої літератури


 1. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник в 2-х т.-Донецьк, 2011.

 2. Балабанова Л.В., Коломицева С.І., Фоломкіна І.С. Маркетинг: Навч. посіб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008.

 3. Балабанова Л.В., Коломицева С.І., Чернишева С.В. Маркетинг в схемах і таблицях: Навч. посіб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.

 4. Балабанова Л.В., Балабаниц А.В., Германчук А.Н. Маркетинг: Науково-метод. допомога з вивчення дисципліни для студентів ф-та екон., упр-я й международн. економ. відносин спец-ти 6.050103 «Міжнародна економіка», 6.050107 «Економіка підприємств» ден. і заоч. навчання. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.

 5. Балабанова Л.В., Коломицева С.І., Митрохіна Ю.П. Маркетинг: Тестові і ситуаційні завдання для самостійної підготовки студентів в умовах кредитної системи навчання (для студентів денної і заочної форм навчання з напряму 6.030601 „Менеджмент”). – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.

 6. Бондаренко Й.В., Дубницький В.І. Сучасний маркетинг (у схемах, малюнках, таблицях, термінологічних поясненнях): Навч. посіб. - Донецьк: ТОВ “Південно-Схід Лтд”, 2002.

 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для вузів.-К.: Лібра, 2002.

 8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004.

 9. Зав'ялов П.С. Маркетинг у схемах, малюнках, таблицях: Навчальна допомога. - М.: ИНФРА-М, 2000.

 10. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг Ситуативні, творчі та контрольні завдання: Практикум. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003.

 11. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент - СПб.: Питер, 2000.

 12. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник. - Львів: 2002.

 13. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник.- К.: КНЕУ, 2003.

 14. Панкрухин А.П. Маркетинг: підручник.-М.: ИКФ Омега-Л, 2002.

 15. Шевченко Л.С. Введення в маркетинг: учбово-методична допомога. - Харків: Консум, 2000.


Лектор к.е.н., доц. Коломицева С.І.Похожие:

Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної форми навчання за
«Організація виробництва та маркетинг» для студентів деннної форми навчання за спеціальностями 090602 – «Електричні системи та мережі»...
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconПротокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання
Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Програма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы