Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ icon

Прокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ


НазваниеПрокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Размер53.6 Kb.
ТипНаказ
5e122ab8.gif" NAME="graphics1" ALIGN=BOTTOM WIDTH=47 HEIGHT=66 BORDER=0>

Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИН А К А З

1гн

26 грудня 2011 року м. Київ


Про організацію роботи і управління

в органах прокуратури України
  З метою визначення основних засад організації та діяльності єдиної системи органів прокуратури України щодо виконання покладених на них завдань і функцій, керуючись статті 15 Закону України "Про прокуратуру", –НАКАЗУЮ:  1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, начальникам структурних підрозділів апаратів, їх заступникам здійснювати належне керівництво підпорядкованими органами прокуратури та працівниками, спрямовувати їх діяльність на ефективне виконання покладених на прокуратуру завдань і функцій, приділяти постійну увагу удосконаленню організації роботи і контролю виконання.

  1.1. Відповідальність за цей напрям роботи покласти безпосередньо на перших керівників органів прокуратури.

  2. Прокурорам усіх рівнів здійснювати свої повноваження виключно в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Не допускати незаконного втручання у діяльність інших підприємств, установ та організацій. Не підміняти органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і державного контролю.

  2.1. Принципово реагувати на будь-які посягання на незалежність прокуратури у здійсненні повноважень. Протидіяти втручанню органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадських об’єднань та організацій у діяльність прокурорів. Запобігати впливу на працівників прокуратури з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків або домогтися прийняття неправомірного рішення. Про такі факти невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня, а в передбачених законом випадках вирішувати питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

  2.2. Не допускати обмеження процесуальної самостійності прокурорсько-слідчих працівників. Вказівки з питань слідчої, наглядової діяльності та участі прокурорів у судах надавати підпорядкованим працівникам виключно у письмовій формі.

  3. Питання організації роботи органів прокуратури з окремих напрямів визначати в галузевих наказах, у яких відповідно до чинного законодавства та цього наказу конкретизувати завдання і пріоритети прокурорської діяльності, предмет нагляду, приводи, підстави та періодичність проведення перевірок, повноваження різних ланок прокурорської системи, критерії оцінки їхньої роботи.

  3.1. Особливості діяльності військових, транспортних, природоохоронних, екологічних, інших спеціалізованих прокуратур та прокуратур міст з районним поділом визначати окремими наказами Генерального прокурора України.

  4. Діяльність органів прокуратури організовувати за територіальним і функціональним (галузевим) принципами.

  4.1. На міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури як на головну ланку системи органів прокуратури покласти здійснення на відповідній території правозахисної діяльності шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами державного контролю, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, їх посадовими і службовими особами, громадянами; провадження досудового слідства; здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство; нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; підтримання державного обвинувачення у судах першої інстанції; представництво інтересів громадянина або держави у місцевих загальних судах, а в передбачених галузевим наказом випадках – у місцевих господарських та окружних адміністративних судах.

  4.2. Прокуратурам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровській екологічній прокуратурі, військовим прокуратурам регіонів та Військово-Морських Сил України безпосередньо здійснювати правозахисну діяльність шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами державного контролю обласного рівня; провадити досудове слідство у справах про злочини, вчинені посадовими і службовими особами цих органів, та в інших важливих справах, що віднесені до підслідності прокуратури; здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; забезпечувати підтримання державного обвинувачення в судах першої інстанції у складних і резонансних справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також участь у розгляді кримінальних справ в апеляційній інстанції; організовувати здійснення представництва інтересів громадянина або держави в апеляційних судах та за необхідності у судах першої інстанції.

  4.3. Генеральній прокуратурі України безпосередньо здійснювати правозахисну діяльність шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, державного контролю та правоохоронними органами; проводити досудове слідство у справах про злочини, вчинені посадовими і службовими особами цих органів, та в інших особливо важливих справах, що віднесені до підслідності прокуратури; здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; забезпечувати підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах, розслідуваних слідчими підрозділами Генеральної прокуратури України, а також участь у розгляді кримінальних справ у касаційній інстанції та у Верховному Суді України; представництво інтересів громадянина або держави у вищих спеціалізованих судах і Верховному Суді України, а також за необхідності у судах першої та апеляційної інстанцій.

  4.4. Розмежування повноважень між органами прокуратури здійснювати за потреби на основі зазначених принципів наказами Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

  4.5. На апарати Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня покласти також організаційне і методичне керівництво підпорядкованими прокуратурами та контроль за їх діяльністю.

  4.6. Прокурорам міст з районним поділом здійснювати повноваження щодо керівництва прокуратурами районів у місті та контролю за їх діяльністю, не допускаючи дублювання функцій зазначених прокуратур.

  4.7. Прокуратурам вищого рівня брати до свого розгляду питання, що належать до компетенції підпорядкованих прокуратур, лише за виняткових обставин та за розпорядженням чи письмовою вказівкою керівника відповідної прокуратури.

  5. Не допускати у повсякденній діяльності проявів заорганізованості, формалізму, зайвого паперотворення, дріб’язкової опіки підлеглих. Принципово реагувати на факти бюрократичного стилю і методів керівництва.

  6. Визначення оптимальної структури, штатної чисельності та належний розподіл обов’язків між керівництвом і підлеглими працівниками розглядати як найважливіші організаційно-управлінські чинники.

  6.1. Обов’язки між керівництвом розподіляти наказами Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

  6.2. Структуру Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня розробляти Головному управлінню кадрового забезпечення за участі організаційно-контрольного підрозділу Генеральної прокуратури України за поданнями відповідних прокурорів і заступників Генерального прокурора України та затверджувати наказами Генерального прокурора України.

  6.3. Штатну чисельність апарату Генеральної прокуратури України, підпорядкованих органів прокуратури розробляти Головному управлінню кадрового забезпечення, дотримуючись раціонального співвідношення керівних, прокурорсько-слідчих працівників і державних службовців, погоджувати з організаційно-контрольним підрозділом та затверджувати наказами Генерального прокурора України.

  6.4. Структурні підрозділи створювати на єдиних для центрального й обласних апаратів засадах, як правило, за галузевим принципом.

  7. Організацію, засади і порядок роботи Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня та прокуратур міст з районним поділом визначати регламентами. Регламент Генеральної прокуратури вважати типовим документом щодо організації роботи підпорядкованих прокуратур.

  7.1. У регламентах Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня встановлювати процедуру і методи управлінської діяльності, зокрема з питань розподілу повноважень між керівниками різного рівня, роботи структурних підрозділів та їх взаємодії, підготовки і проходження документів, прийняття управлінських актів, планування роботи, виїздів до підпорядкованих прокуратур, підготовки та проведення засідань колегії і нарад, здійснення контролю виконання, аналітичної та методичної роботи, вивчення і впровадження позитивного досвіду.

  7.2. У регламентах прокуратур міст з районним поділом визначати організаційний порядок підготовки і проходження документів, прийняття управлінських актів, планування роботи, координації діяльності правоохоронних органів, здійснення взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у боротьбі зі злочинністю, проведення перевірок у прокуратурах районів у місті та надання їм практичної допомоги, підготовки та проведення нарад, здійснення контролю виконання, аналітичної та методичної роботи, вивчення і впровадження позитивного досвіду.

  7.3. Регламенти Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня розробляти організаційно-контрольним підрозділам з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів, а прокуратур міст з районним поділом – старшим помічникам прокурорів, відповідальним за здійснення організаційного забезпечення управлінських заходів прокурора міста, та затверджувати наказами керівників.

  8. Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначати у Положенні про цей підрозділ, яке затверджувати наказом керівника прокуратури.

  8.1. Роботу галузевих структурних підрозділів організовувати за зонально-предметним принципом, використовуючи спеціалізацію працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дієвий засіб підвищення ефективності прокурорсько-слідчої роботи.

  8.2. Розподіл функціональних обов’язків між працівниками здійснювати їх керівникам і затверджувати в центральному апараті – начальниками самостійних структурних підрозділів або заступниками Генерального прокурора, у прокуратурах обласного рівня – керівниками відповідно до розподілу обов’язків. При здійсненні розподілу враховувати теоретичну підготовку, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників.

  9. Забезпечити належний вплив зональних прокурорів на стан справ у закріплених прокуратурах та ефективність роботи.

  9.1. Прокурорам структурних підрозділів формувати накопичувальні справи, у яких зосереджувати матеріали, що характеризують стан законності на предметних напрямах, території та об’єктах, піднаглядних закріпленим прокуратурам.

  9.2. Зональним прокурорам здійснювати методичне керівництво роботою закріплених прокуратур на певному напрямі, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень; вивчати якість актів прокурорського реагування та інших документів, вживати заходів до усунення недоліків при їх підготовці, надавати фахову практичну допомогу працівникам закріплених прокуратур.

  9.3. Стан справ у підпорядкованих прокуратурах зональним прокурорам періодично вивчати з виїздами на місця.

  10. Роботу міських (крім міст з районним поділом), районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур організовувати за галузевим і предметним принципами. Розподіл функціональних обов’язків між працівниками прокуратури здійснювати наказами керівника.

10.1. У міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратурах формувати «паспорт», у якому накопичувати вичерпну інформацію і статистичні дані щодо стану законності, злочинності, особливостей соціально-економічного розвитку регіону та специфіки піднаглядних об’єктів.

  11. Застосовувати різні форми планування як дієвий засіб підвищення ефективності прокурорсько-слідчої роботи.

  11.1. Плани роботи Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня та міст з районним поділом складати та затверджувати (підписувати) відповідним прокурорам на півроку з визначенням у них першочергових та перспективних заходів, які повинні щоквартально корегуватися. Зміни до планів вносити наказами керівників прокуратур.

  11.2. Забезпечувати цілеспрямованість, конкретність і реальність планів, їх відповідність вимогам часу та потребам практичної діяльності. Передбачати у планах найбільш важливі заходи з урахуванням стану законності, визначених пріоритетних напрямів, поширеності правопорушень та соціально-економічних проблем регіону, зокрема комплексні або галузеві перевірки підпорядкованих прокуратур, перевірки структурних підрозділів, надання практичної допомоги; наглядові перевірки, за винятком тих, періодичність проведення яких передбачена законодавством або наказами Генерального прокурора України; заходи аналітичного, навчального і методичного характеру.

  11.3. У планах роботи прокуратур обласного рівня та міст з районним поділом окремо зазначати самостійно визначені заходи та ті, що передбачені планами прокуратур вищого рівня. Застосовувати диференційований підхід до залучення підпорядкованих прокуратур, виходячи зі стану законності та злочинності на відповідній території.

  11.4. Плани роботи Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України формувати, затверджувати і надсилати підпорядкованим прокуратурам разом із графіками виїздів і списками осіб, що викликаються на стажування, не пізніше відповідно 20 та 25 числа останнього місяця поточного кварталу.

  11.5. Керівникам структурних підрозділів апаратів організовувати свою роботу з урахуванням основного плану роботи, рішень колегій, нарад, інших організаційно-розпорядчих документів.

  11.6. Міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам (окрім міст з районним поділом) форми та періодичність планування роботи визначати самостійно, виходячи зі стану законності.

  12. Передбачені планами завдання надсилати на місця у термін, необхідний для їх якісного виконання, за підписом відповідних заступників Генерального прокурора, прокурора обласного рівня, а також прокурора міста з районним поділом, але не пізніше ніж за місяць до встановленого строку.

  12.1. Позапланові завдання і доручення надсилати, як виняток, у необхідних випадках за підписом Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровського екологічного прокурора, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

  12.2. Усі завдання обов’язково попередньо вивчати, візувати, а після підпису реєструвати в організаційно-контрольних підрозділах. Заборонити виконання позапланових завдань, надісланих з порушенням указаного порядку. Про такі завдання негайно повідомляти організаційно-контрольний підрозділ для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття заходів реагування до порушників.

  13. Для визначення проблемних питань в організації роботи органів прокуратури, пошуку шляхів поліпшення управлінської діяльності використовувати можливості узагальнення статистичних даних і матеріалів аналітичних досліджень.

  13.1. Аналітичну роботу здійснювати у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах обласного рівня та прокуратурах міст з районним поділом лише за необхідності поглибленого вивчення проблеми, якщо висновок про стан додержання законності, боротьби зі злочинністю, організації діяльності прокуратури на підставі статистичних і оперативних даних зробити неможливо.

  13.2. За результатами аналітичних досліджень вживати заходів до усунення недоліків, а також вносити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності роботи та рівня координації діяльності щодо боротьби зі злочинністю, удосконалення законодавства і відомчих актів, що стосуються організації та порядку діяльності прокуратури.

  13.3. У діяльності апаратів Генеральної прокуратури України і підпорядкованих прокуратур активно застосовувати комплексне опрацювання тем, пріоритетних у прокурорсько-слідчій діяльності. Їх перелік затверджувати розпорядженнями перших керівників прокуратур. За необхідності прокурорам обласного рівня з огляду на стан законності та специфіку регіону визначати додаткові теми.

14. Вважати одним з важливих завдань структурних підрозділів апаратів впровадження у діяльність органів прокуратури найбільш досконалих та ефективних форм і методів роботи, розробку методичних рекомендацій і поширення позитивного досвіду з різних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності.

14.1. Організацію роботи на зазначеному напрямі у центральному апараті покласти на науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України і відділ організації науково-методичної роботи Головного управління організаційного та правового забезпечення, а в самостійних структурних підрозділах – на організаційно-методичні відділи.

14.2. Виконання вказаних завдань у прокуратурах обласного рівня покласти на методичні ради, до складу яких включати найбільш кваліфікованих та досвідчених працівників органів прокуратури, а також науково-педагогічних працівників, насамперед Національної академії прокуратури України. Діяльність методичних рад регламентувати положеннями, які затверджувати керівникам прокуратур.

  14.3. Позитивний досвід роботи поширювати тільки після його ретельного вивчення структурними підрозділами з виїздами на місця та схвалення науково-методичною чи методичною радами. Інформаційні листи з цього питання надсилати до підпорядкованих прокуратур за підписом Генерального прокурора України і прокурорів обласного рівня. Забезпечувати запровадження позитивного досвіду у практичну діяльність.

  15. Надання практичної та методичної допомоги вважати пріоритетним засобом впливу на діяльність підпорядкованих органів і працівників, забезпечення ефективного та якісного виконання покладених на них функцій і завдань.

  15.1. Галузеві перевірки в підпорядкованих прокуратурах планувати і проводити у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи не дали позитивних результатів. Не передбачені планами роботи галузеві перевірки здійснювати за рішенням першого керівника прокуратури.

  15.2. Комплексні перевірки планувати і проводити, як правило, один раз на п’ять років у зв’язку із закінченням терміну повноважень прокурора з метою об’єктивної оцінки діяльності та вирішення питання щодо можливості його призначення на повторний строк. Позапланові комплексні перевірки підпорядкованих прокуратур здійснювати за рішенням першого керівника прокуратури. За необхідності обговорювати їх результати на засіданні колегії чи оперативній нараді.

  15.3. Структурним підрозділам Генеральної прокуратури України вивчати об’єктивність висновків комплексних перевірок, проведених прокуратурами обласного рівня, обґрунтованість внесених пропозицій про призначення підпорядкованих прокурорів на повторний термін повноважень. З цією метою у необхідних випадках здійснювати виїзди на місця із залученням управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України.

  15.4. Залучати працівників прокуратур міст з районним поділом до проведення комплексних і галузевих перевірок роботи прокуратур районів у містах, надання їм практичної допомоги.

  15.5. Перед проведенням виїздів до підпорядкованих прокуратур для комплексних і галузевих перевірок та надання практичної допомоги в обов’язковому порядку складати плани, які затверджувати визначеним у Регламентах керівникам.

  15.6. Результати перевірок, надання практичної допомоги оформляти доповідними записками з викладенням висновків і пропозицій щодо заходів реагування. У цих документах надавати об’єктивну оцінку стану справ на місцях, вказувати позитивні результати роботи, причини виявлених недоліків та прорахунків і конкретні рекомендації до їх усунення. Доповідну записку підписувати перевіряючим, ознайомлювати з нею під розпис керівника підпорядкованої прокуратури, якому вручати її примірник. У разі незгоди з викладеними фактами чи висновками долучати до доповідної записки письмові заперечення.

  15.7. Примірники доповідних записок про проведені перевірки та надання практичної допомоги прокурорам районів у містах надсилати також відповідним прокурорам міст.

  16. Застосовувати різні форми і види контролю виконання в органах прокуратури. За фактами істотних порушень виконавської дисципліни за вказівкою керівника прокуратури організовувати службові перевірки, вживати заходів до встановлення причин цих недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності.

  17. За рішенням першого керівника прокуратури періодично перевіряти стан організації роботи і контролю виконання у структурних підрозділах апарату. Вивчати причини недоліків, вносити конкретні пропозиції щодо їх усунення, а за наявності підстав – стосовно відповідальності відповідних осіб.

  18. За необхідності колегіального обговорення питань діяльності органів прокуратури виносити їх на розгляд колегій або оперативних нарад. Рішення з цього приводу приймати у кожному конкретному випадку відповідному прокуророві на підставі наданих доповідних записок або інших матеріалів.

  18.1. На засіданнях колегій розглядати найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, кадрові питання, крім тих, що належать до компетенції атестаційної комісії.

  18.2. За наслідками обговорення приймати рішення, які з огляду на стан законності повинні містити об’єктивну оцінку прокурорсько-слідчої діяльності, позитивні тенденції, причини недоліків і прорахунків у роботі, конкретні завдання, способи, строки їх виконання та виконавців. Рішення колегій підписувати упродовж п’яти робочих днів з часу їх проведення.

  18.3. Підсумкові засідання колегій за участі підпорядкованих прокурорів проводити як правило двічі на рік. У прийнятих рішеннях визначати пріоритетні напрями прокурорсько-слідчої діяльності на наступний період та завдання апаратів.

  18.4. Звіти заступників прокурорів обласного рівня, керівників структурних підрозділів заслуховувати на засіданнях колегій за наявності суттєвих недоліків у роботі, а підпорядкованих прокурорів – також за результатами комплексних перевірок. У разі виникнення питання щодо відповідності зазначених осіб займаній посаді ініціювати внесення його на розгляд атестаційної комісії, а в передбачених законодавством випадках порушувати питання щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

  18.5. Керівників і посадових осіб інших державних органів запрошувати на засідання колегій чи на оперативні наради у разі необхідності заслуховування їх повідомлень і пояснень з приводу порушень законодавства.

  18.6. На розгляд оперативних (апаратних) нарад виносити питання з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, які не потребують комплексного підходу до їх вирішення, а також щодо організації роботи структурних підрозділів апаратів, міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур, звіти прокурорсько-слідчих працівників про виконання службових обов’язків, додержання виконавської дисципліни і правил трудового розпорядку. У разі прийняття рішень і визначення конкретних заходів складати упродовж п’яти робочих днів протоколи за підписом головуючого, здійснювати контроль за їх виконанням.

  19. Особливості координації діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та протидії корупції визначати окремим наказом Генерального прокурора України.

  20. Забезпечувати належний контроль за виконанням визначених рішеннями колегій і нарад заходів, основну увагу приділяти ефективності їх реалізації.

  21. Вважати основними критеріями оцінки ефективності діяльності органів прокуратури України: дотримання Конституції та законів України при здійсненні прокурорських повноважень, забезпечення належної організації роботи, повноту і своєчасність вжитих заходів до усунення порушень законності, реальне поновлення прав і свобод громадян та законних інтересів держави, відшкодування завданих збитків, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

  21.1. Діяльність органів прокуратури оцінювати комплексно у площині фахового вирішення питань, що належать до компетенції прокуратури, у поєднанні із статистичними даними, які характеризують якість роботи та можуть об’єктивно порівнюватися.

  22. До відповідних підрозділів прокуратур вищого рівня упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилати примірники таких документів:

  аналізів та узагальнень з питань прокурорсько-слідчої діяльності;

  планів роботи (за винятком прокуратур районного рівня і міст з районним поділом);

  протоколів засідань колегії;

  регламенту роботи прокуратури;

  положень про самостійні структурні підрозділи;

  наказів про розподіл обов’язків між керівним складом прокуратур обласного рівня, розмежування повноважень між прокуратурами різних рівнів або закріплення об’єктів нагляду за прокуратурами;

  наказів про розподіл обов’язків між працівниками міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур;

  постанов координаційних і міжвідомчих нарад;


  інформаційних листів про позитивний досвід та методичних рекомендацій з питань прокурорсько-слідчої діяльності (після схвалення методичними радами).

  23. Прокуратурам вищого рівня не витребовувати від підпорядкованих прокуратур інформацію та дані, що не пов’язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю.

24. Організаційно-контрольним підрозділам Генеральної прокуратури України і прокуратур обласного рівня:

  здійснювати організаційне забезпечення управлінських заходів Генерального прокурора України і прокурорів обласного рівня, контроль за виконанням їхніх доручень, додержанням вимог наказів та інших документів з питань організації роботи;

вживати заходів, спрямованих на удосконалення форм і методів організації роботи, управління та контролю виконання;

  активно впливати на стан планування, організації роботи колегій, виконавської дисципліни, виїздів до підпорядкованих прокуратур, аналітичної і методичної діяльності, вивчення та впровадження позитивного досвіду;

         комплексно вирішувати питання, які потребують узгоджених дій структурних підрозділів апарату Генеральної прокуратури і прокуратур обласного рівня.

  25. До організаційно-контрольних підрозділів призначати кваліфікованих і досвідчених працівників, що мають достатній практичний досвід роботи в органах прокуратури, у тому числі на керівних посадах, і здатні принципово виконувати покладені на них обов’язки.

  Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровського екологічного прокурора, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України, міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів.

  Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

  Наказ Генерального прокурора України №1 від 19 вересня 2005 року «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України» вважати таким, що втратив чинність.

  Генеральний прокурор України

  державний радник юстиції України В. Пшонка


Похожие:

Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconПрокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
З метою визначення основних засад організації та діяльності єдиної системи органів прокуратури України щодо виконання покладених...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconГенеральна прокуратура україни
Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconГенеральна прокуратура Україна
України. А головною загрозою для черемші, згідно Червоної книги, є якраз суцільні рубки, за проведення яких виступає Северін. А заява...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconПрокуратура Российской Федерации Прокуратура Брянской области брянская природоохранная прокуратура
Брянской природоохранной прокуратурой проведена проверка Вашего обращения по вопросу осуществления строительства на территории памятника...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconПрокуратура российской федерации прокуратура кемеровской области прокуратура г. Осинники ул. Победы 16, г. Осинники, Кемеровская обл., Россия, 652810
Прокуратурой города по Вашим обращениям, направленным в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Кемеровской области, проведена проверка...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconПрокуратура Российской Федерации железногорская межрайонная прокуратура мальцеву Д. В
Сообщаю, что Железногорской межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение о нарушениях мо «г. Железногорск» законодательства...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconГенеральная прокуратура российской федерации Генеральная прокуратура Российской Федерациивходит в
Генпрокуратуры рф, прокуроров субъектов рф, приравненных к ним прокуроров. По актуальным проблемам укрепления законности и противодействия...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconКнига україни
України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони. Занесені до Червоної книги...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconМiнicтру внутрiшнiх справ України Захарченко В. Ю. Мальцева Івана Івановича
«Порушення права…», ст. 363 365 «Зловживання владою або службовим становищем, та перевищення влади або службового становища» Крiмiнального...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про забезпечення прав І свобод громадян на тимчасово окупованій території України”
Україна згідно з Конституцією України є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка...
Прокуратура\nУкраїни\n\n\n\nГЕНЕРАЛЬНА\nПРОКУРАТУРА\nУКРАЇНИ iconЗакон україни про Дисциплінарний статут Збройних Сил України Верховна Рада України постановляє: Затвердити Дисциплінарний статут Збройних Сил України (додається)
Статтю 3 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав І основних свобод людини 1950 року. Першого протоколу та протоколів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы