Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» icon

Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»


Скачать 32.91 Kb.
НазваниеРобоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Размер32.91 Kb.
ТипРобоча програма
Затверджую

Ректор університету

професор Пшінько О.М.

______________________

«___»___________2011р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

експлуатаційної практики студентів 4 курсу

напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології »

спеціальності 7(8).05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»


Дніпропетровськ 2011

Програма складена на основі „ Положення про проведення практики у вищих навчальних закладах України" № 93 затвердженого наказом МОН України 8 квітня 1993 року, листа МОН України № 1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно навчальних планів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.(8) 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання».

Програма затверджена на засіданні кафедри
«Електропостачання залізниць» «___»___________2011 року протокол №


Укладачі:

В.Г. Сиченко

О.С. Кучмій

В.Г. Мандич

О.А. Данилов


ЗМІСТ


^ 2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 4

54.4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 5

4.2Район контактної мережі 5 1. ^ ОРГАНІЦІЯ ПРАКТИКИ 1. Експлуатаційна виробнича практика проводиться на дистанціях електро- постачання електричних залізниць, оснащених сучасним устаткуванням. Допускається проведення практики окремих студентів на інших підприємствах, які уклали договір з інститутом на навчання цих студентів по індивідуальним програмам.

 2. Найбільш підходящими об'єктами експлуатаційної практики студентів 4 курсу даної спеціальності є дистанції електропостачання і їхні лінійні підрозділи: тягові підстанції, райони контактної мережі, ремонтно-ревізійні ділянки, дорожні електротехнічні лабораторії, райони електропостачання та енергодиспетчерскі пункти .

 3. Розподіл студентів на бази практики оформляється наказом по університету. До виїзду на практику студенти повинні одержати на кафедрі всі

 4. необхідні документи. Кафедра проводить збір студентів, на якому пояснює порядок проходження практики. Проводить інструктаж з БЖД зі студентами на тему: безпека прямування до місця проходження практики та прямування в зворотному напрямку. Інструктаж реєструється в журналі інструктажу з ОП на кафедрі.

 5. При проходженні практики студенти зобов'язані:

 6. 1.1 Перед початком практики одержати вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з ОП безпосередньо в підрозділі до якого направлений студент, ознайомитися із правилами внутрішнього розпорядку дистанції електропостачання й строго дотримувати їх нарівні з кадровими працівниками. Інструктаж повинен проводитися на виробництві у встановленому порядку.

 7. 1.2 Вивчати місцеві правила й інструкції користування інструментом і встаткуванням на робочому місці, а також технічну документацію й літературу по об'єктах дистанції електропостачання.

 8. 1.3 Систематично працювати над складанням технічного звіту по практиці, що повинен бути закінчений до кінця практики.

 9. 1.4 Здати звіт по практиці. 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 1. Основною метою експлуатаційної практики студентів є одержання навичок інженерної діяльності в організації виробництва, закріплення й поглиблення теоретичних знань, отриманих ними по спеціальних дисциплінах; ознайомлення із практичними умовами експлуатації електротехнічних пристроїв системи

 2. електропостачання електричних залізниць, взаємодією окремих елементів електричної тяги в умовах експлуатації; вивчення положень по охороні праці при експлуатації цих пристроїв; вивчення основних ремонтних, ревізійних, налагоджувальних і оперативних робіт в умовах експлуатації; вивчення техніко-економічних показників електропостачання; ознайомлення з організацією та плануванням виробничих процесів.

 1. ^ КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 1. Учбово-методичне керівництво експлуатаційною практикою здійснює

 1. кафедра «Електропостачання залізниць».

 1. Керівники практики від університету призначаються наказом ректора по

 1. університету.

 1. Керівниками практики від виробництва по всій дистанції

 1. електропостачання призначаються найбільш кваліфіковані фахівці. Вони займаються забезпеченням нормальних умов праці й побуту, забезпеченні виконання програми виробничої практики.

 1. Керівництво практикою на тягових підстанціях, у районах контактної

 1. мережі, у ремонтно-ревізійних ділянках, у районах електропостачання доручається керівникам цих підрозділів або досвідчених працівників відповідної професії. Вони забезпечують освоєння студентами програми практики, правил охорони праці та правил пожежної профілактики.

 1. Керівники практики від виробництва призначаються наказом начальника

 1. дистанції електропостачання. 2. ^ 4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 3. 4.1 Тягова підстанція, пости секціонування, пункти паралельного з'єднання.

 1. Вивчення по натурі однолінійної схеми й всіх розподільних

 1. пристроїв підстанції, щита керування й сигналізації.

 1. Практичне освоєння оперативної роботи електромеханіка й організації ремонту основного встаткування.

 2. Практичне вивчення типів захистів і їх уставок. Узгодження захистів по вибірному відключенню ушкоджених ділянок: вводів підстанції, трансформаторів, перетворювальних агрегатів, фідерів постійного та змінного струмів всіх напруг, власних потреб тягової підстанції. Вивчення схем автоматики й телемеханіки тягової підстанції. Вивчення організації обліку витрат електроенергії.

 3. Вивчення безпосередньо на робочих місцях вимог охорони праці, вимог гігієни праці й виробничої санітарії. Вивчення захисних засобів, практики їхнього застосування й порядку користування ними.

 4. Складання графіка планово-попереджувальних ремонтів устаткування підстанції.

 5. Практичне освоєння ведення добової документації й звітності підстанції за встановленими показниками.

 6. Ознайомлення з однолінійною схемою й конструктивним виконанням постів секціонування, пунктів паралельного з'єднання, періодичністю й організацією ремонту устаткування, схемою електропостачання власних потреб, автоматикою й телемеханікою.  1. Район контактної мережі

 1. Вивчення по натурі схеми живлення й секціонування контактної мережі району, фідерів поздовжнього електропостачання й автоблокування, порядку оперативних перемикань.

 2. Практичне вивчення поточного утримання й організації ремонту контактної мережі (повітряних проміжків, секційних ізоляторів, секційних роз'єднувачів, повітряних стрілок і т.д.), фідерів поздовжнього електропостачання й автоблокування.

 3. Практичне вивчення, вимог охорони праці та освоєння безпечних методів роботи, вивчення захисних засобів, практики їхнього застосування й порядку користування ними.

 4. Складання графіка планово попереджувальних ремонтів мережі району.

 5. Вивчення заходів щодо зменшення зношування контактних проводів і випадків їхньої перевитрати.

 6. Вивчення методів боротьби з ожеледоутворенням на контактній мережі.

 7. Практичне освоєння звітності району контактної мережі за встановленими показниками.  1. Ремонтно-ревізійна ділянка 1. Практичне освоєння настроювання окремих реле, комплектів захистів і автоматики, блоків телемеханіки, згладжуючих пристроїв і т.п.

 2. Практичне вивчення методики високовольтних випробувань.

 3. Практичне освоєння комплекту приладів, застосовуваних при перевірках і настроюваннях релейного захисту, автоматики й телемеханіки.

 4. Вивчення практичних методів виявлення несправностей у ланцюгах вторинної комутації.

 5. Практичне освоєння безпечних методів роботи в ланцюгах вторинної комутації й при високовольтних випробуваннях устаткування. 1. ^ 4.4 Район електропостачання й енергодиспетчерський пункт 1. Практичне вивчення трас основних повітряних і кабельних ліній, конструктивного виконання повітряних мереж, переходів кабельних мереж у повітряні, перетинань іншими мережами, способів захисту від перенапруг, трансформаторних і розподільних пунктів.

 2. Вивчення організації ремонту кабелів і техніки безпеки при роботі з ними.

 3. Вивчення роботи енергодиспетчера протягом двох-трьох робочих змін. Практичне вивчення користування системою телекерування й телесигналізації. 1. ^ ЛЕКЦІЇ Й ВИРОБНИЧІ ЕКСКУРСІЇ 1. 5.1 Керівники практики від інституту й від дистанції електропостачання відповідно до графіка проходження експлуатаційної практики організують читання лекцій провідними спеціалістами по економіці, керуванню виробництвом, охороні праці й навколишнього середовища, правовим і ін. питанням.

 2. Рекомендується наступна тематика лекцій:

 • Структура й організація керування господарством електропостачання й

 1. енергетики.

 • Аналіз причин травматизму в господарстві електропостачання й

 1. енергетики.

 • Економічність роботи дистанції електропостачання.

 • Нова техніка й техніко-економічна доцільність її впровадження на

 1. дистанції електропостачання.

 • Передові методи експлуатації тягових підстанцій і контактної мережі.

 • Проблеми застосування АСУ в господарстві електропостачання.

 • Проблеми надійності тягової мережі та швидкісний рух поїздів.

 1. 5.2 Виробничі екскурсії в період проходження практики проводиться як усередині підприємства, де студенти практикуються, так і на інших підприємствах.

 2. Екскурсії в першу чергу проводити в тих підрозділах дистанції електропостачання з якими студент не міг бути ознайомлений через його зайнятість на робочому місці.

 3. Екскурсії повинні проводитися під керівництвом найбільш високоосвіченого інженерно-технічного персоналу дистанції електропостачання. 1. ^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 1. Кожному студентові видається тема індивідуального завдання, якість виконання якого впливає на оцінку результатів практики.

 2. Перелік питань:

 1. Організація експлуатації тягових підстанцій на ЕЧ.

 2. Методи оперативного обслуговування ТП.

 3. Комплексний метод ремонту встаткування ТП і його застосування на ЕЧ.

 4. Аналіз парку перетворювальних агрегатів ЕЧ на ділянці постійного струму.

 5. Робота дороги й ЕЧ по впровадженню 12-пульсових випрямлячів.

 6. Ремонтно-ревізійна ділянка ЕЧ. Структура, організація роботи.

 7. Графік ППР на тяговій підстанції. Розробка й організація виконання.

 8. Бригада масляного господарства РРУ. Устаткування, що обслуговується.

 9. Організація роботи. Технологія ТО та ремонту.

 10. Бригада тягового блоку й постійного струму РРУ.

 11. Бригада РЗА РРУ. Апаратури, що обслуговує, організація роботи, технологія ТЕ й ремонту.

 12. Район контактної мережі. Структура ЕЧК, організація роботи.

 13. Організація ТЕ й ремонту контактної мережі в ЕЧ. Графік ППР району контактної мережі, розробка й забезпечення виконання.

 14. Методи ТО й ремонту контактної мережі.

 15. Традиційні методи ТО й ремонту (робота під напругою з ізолюючої зйомної вишки й робота в «вікна» із припиненням руху поїздів).

 16. Робота на окремих пристроях контактної мережі з їхньою ізоляцією від підвіски, що залишається під напругою.

 17. Робота на відключених і заземлених секціях із пропуском поїздів на вибігу з опущеним струмоприймачем.

 18. Використання на ЕЧ методів економічного стимулювання продуктивної і якісної праці бригад контактної мережі.

 19. Метод гарантійного обслуговування контактної мережі.

 20. Бригадний підряд у районі контактної мережі.

 21. Робота ЕЧ по розширенню обсягів робіт по підсобно-допоміжній діяльності.

 22. Організація на ЕЧ роботи з охорони праці. Аналіз травматизму.

 23. Захист залізобетонних опор контактної мережі від електрокорозії.

 24. Перевитрати проводів контактної мережі й заходи щодо їхнього попередження.

 25. Пошкодження контактної мережі від впливу вітру й заходу щодо їхнього попередження.

 26. Захист ліній зв'язку від електромагнітного впливу тягової мережі постійного струму.

 27. Захист ліній зв'язку від електромагнітного впливу тягової мережі змінного струму.

 28. Захист від перенапруг контактної мережі.

 29. Монтаж і регулювання повітряних стрілок.

 30. Монтаж і регулювання коштовних контактних підвісок.

 31. Розробка котлованів і установка опор контактної мережі.

 32. Монтаж і регулювання підтримуючих пристроїв контактної мережі.

 33. Монтаж і регулювання сполучень анкерних ділянок.

 34. Монтаж і регулювання анкерних проводів контактної мережі й повітряних ліній.

 35. Захист контактної мережі від ожеледоутворень.

 36. Організація обліку електроенергії на тяговій підстанції.

 37. Схема живлення власних потреб тягової підстанції.

 38. Акумуляторна батарея на тяговій підстанції.

 39. Згладжуючий пристрій на тяговій підстанції постійного струму.

 40. Компенсуючий пристрій на тяговій підстанції змінного струму.

 41. Фільтр - компенсуючий пристрій на тяговій підстанції постійного струму.

 42. Заземлюючі пристрої на тяговій підстанції.

 43. Контрольно-вимірювальні апаратури на тяговій підстанції. Контроль ізоляції в РП - 10 кв.

 44. Захист від комутаційних та атмосферних перенапруг устаткування тягової підстанції

 45. Диференціальний захист головного понижувального трансформатора тягової підстанції.

 46. Захист контактної мережі від струмів КЗ.

 47. Релейний захист не тягових приєднань тягової підстанції (ДПР, СЦБ).

 48. Пости секціонування.

 49. Пункти паралельного з'єднання. 1. ^ ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 1. Щоденник по практиці заповнюється щодня, перевіряється й підписується наприкінці кожного тижня керівником практики на об'єкті. У щоденнику в короткій і чіткій формі повинна бути викладена інформація про виконану й спостережувану роботу під час робочого дня. Заповнення щоденника повинне вестися грамотно й акуратно. Всі розділи щоденника повинні бути відповідно заповнені.

 2. Керівник практики від університету за результатами кожної співбесіди зі студентом повинен робити в щоденнику запис про якість проходження практики, веденні щоденника, підготовки технічного звіту й т.п.

 3. Характеристика керівника практики від виробництва повинна охоплювати: відношення студента до практики, загальний технічний і політичний кругозір, інтерес до обраної спеціальності, участь у раціоналізаторській і винахідницькій діяльності, участь у суспільному житті колективу, уміння працювати в колективі й мати авторитет у ньому, реакція на критичні зауваження, оголошені подяки або висловлення й за що саме. У висновку дається оцінка роботи студента на практиці по п'ятибальній системі. Підпис людини, яка видала характеристику повинен бути підкріплений печаткою підприємства.

 4. Технічний звіт складається безпосередньо на виробництві. У ньому викладаються питання, передбачені програмою практики й погоджені з керівником практики від університету. Ескізи, схеми, фотографії й ін. ілюстраційні матеріали повинні бути пронумеровані, а у тексті дані посилання на них. У звіті повинна бути приділена основна увага індивідуальному завданню. Звіт обсягом 25-30 стор., формат 210*297 повинен мати наступні розділи:

 • введення - 1 стор.;

 • структура підприємства - 3 стор.;

 1. (У цьому розділі поряд зі структурою підприємства описати характеристику свого цеху);

 • економічна діяльність підприємства - 2-3 стор.;

 • характеристика встаткування, технологія його виготовлення або ремонту

 1. -10-12 стор.;

 2. (У цьому розділі повинна входити охорона праці по ходу викладу звіту);

 • рекомендації з удосконалення технологічних процесів й організації

 1. виробництва -1-3 стор.;

 • зміст індивідуального завдання і його виконання - 7-10 стор.;

 • висновки й пропозиції по практиці;

 • використана література й зміст - 1 стор.;

 1. Термінологія, розмірності й графічна частина звіту повинні відповідати діючої ДСТУ і стандартам. Технічний звіт повинен бути підписаний студентом, перевірений і підписаний керівником практики й завірений печаткою.

 2. По закінченні практики керівник практики від університету перевіряє всю звітність студента, у щоденнику пише характеристику проходження практики студентом, приймає залік і дає дозвіл на виїзд із практики.

 3. При здачі заліку по практиці студент повинен пред'явити наступні документи: щоденник з характеристикою керівника практики від виробництва, технічний звіт.

 4. Узгоджено: 5. НЗ Б.Є. Боднар

 6. Зав. кафедрою ЕПЗ,

 7. доцент Сиченко В.Г.

 8. НМУ О.О. Матусевич

 9. ВЗВ Є.П. Кришко

 10. ОП М.Г. Побігайло

 11. НЮ Н.П. КостюкПохожие:

Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно навчальних...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України» №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconЛабораторна робота Вивчення програмного
Лабораторні роботи підготовлено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за модулем №1...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн», читається протягом 2-х семестрів, загальний обсяг 62 години лекцій і практичних занять
Робоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн»
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» для студентів II курсу
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни двнз «Приазовський державний технічний університет» Факультет Інженерно-педагогічний Кафедра соціології та соціальної роботи затверджую
Спеціальністю: 05060101 теплоенергетика, 05070103 електротехнічні системи електроспоживання, 05070106 системи управління виробництвом...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconПрограма виробничої практики для підготовки бакалаврів напряму 010203 Здоров’я людини
Програма виробничої практики для підготовки бакалаврів напряму 010203 Здоров’я людини, спеціальності фізична реабілітація. / Укл....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы