Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» icon

Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»


Скачать 26.51 Kb.
НазваниеРобоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Размер26.51 Kb.
ТипРобоча програма

Затверджую

Ректор університету

професор Пшінько О.М.

______________________

«___»___________2011р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

експлуатаційної практики студентів III курсу

напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології »

спеціальності 7(8).05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»


Дніпропетровськ 2011

Програма складена на основі «Положення про проведення практики у вищих навчальних закладах України» № 93 затвердженого наказом МОН України 8 квітня 1993 року, листа МОН України № 1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно навчальних планів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.(8) 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання».

Програма затверджена на засіданні кафедри

«Електропостачання залізниць» «___»___________2011 року протокол №


Укладачі:

В.Г. Сиченко

О.О. Матусевич

О.С. Кучмій  1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Розподіл студентів на бази практики оформляється наказом по університету за місяць до початку практики. До виїзду на практику студенти повинні одержати на кафедрі виписку з наказу, щоденники й інші необхідні документи. Деканат разом з кафедрою проводить збори студентів, на якому пояснює порядок проходження практики.

У кожній бригаді університет призначає бригадира, що організує оформлення щоденників, відповідає за успішну продуктивну роботу студентів на виробництві, за своєчасне виконання ними індивідуальних завдань і суспільних доручень, відповідає за високу дисциплінованість і зразкове поводження членів бригади на виробництві й у гуртожитку.

При проходженні виробничої практики студенти зобов'язані:

Перед початком практики одержати інструктаж з охорони праці й протипожежної безпеки, ознайомитися із правилами внутрішнього розпорядку підприємства, включаючи порядок явки на роботу й повернення з роботи. Інструктаж повинен проводитися на виробництві у встановленому порядку.

Вивчити місцеві правила й інструкції користування інструментом й устаткуванням на робочому місці, а також технічну документацію й літературу по об'єктах виробництва.

Регулярно вести щоденник практики, записуючи в ньому всі виконувані роботи й свої спостереження. Систематично працювати над складанням технічного звіту по практиці, що повинен бути закінчений до кінця практики.

Брати активну участь у суспільно-політичній діяльності підприємства.

Здати звіт по практиці.

Проживаючи в гуртожитку, строго дотримувати правил внутрішнього розпорядку й бути зразком дисциплінованості.

За порушення трудової дисципліни або правил внутрішнього розпорядку підприємства, а також систематичне невиконання календарного плану керівник практики від університету за узгодженням з адміністрацією підприємства має право зняти студента з робочого місця й відіслати в університет, де питання про закінчення практики вирішується адміністрацією університету.

При невиконанні програми практики й одержання незадовільної оцінки під час захисту звіту студент направляється на виробництво для повторного проходження практики в період студентських канікул.  1. ^ МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Метою технологічної практики є закріплення теоретичних знань за фахом, отриманих у процес навчання в університеті й придбання виробничих навичок за технологією виготовлення, ремонту й монтажу встаткування пристроїв електропостачання.

За період практики студент повинен виконати наступне:

Вивчити практичне перетворення електрифікації країни.

Ознайомитися зі структурою керування й організацією праці на підприємстві.

Ознайомитися із плановою й фінансовою діяльністю підприємства.

Отримати практичні навички в технології виготовлення окремих деталей і вузлів, освоїти технологію зборки встаткування пристроїв енергопостачання.

Отримати практичні навички в технології ремонту й монтажу під станційного встаткування.

Вивчити умови праці, стан техніки безпеки й виробничої санітарії на підприємстві.

Брати участь у раціоналізаторській і винахідницькій роботі.

Брати активну участь в суспільно-політичному житті виробничого колективу.

Вивчати технічну й інформаційну літературу.

Відвідувати лекції й екскурсії.

Зробити висновки з оцінкою організації робіт і технології виробництва або ремонту відповідного встаткування.


  1. ^ КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ


Учбово-методичне керівництво виробничою практикою здійснює кафедра «Електро - постачання залізниць», виділяючи для цієї мети найбільш кваліфікованих викладачів, які відповідають за постановку і якість проходження практики.

Керівники практики від виробництва призначаються наказом по підприємству.

Для загального керівництва практикою по всьому підприємству призначаються найбільш кваліфіковані фахівці - головний інженер або заступники начальника підприємства. Вони повинні забезпечити нормальні умови праці й побуту, розробити програми виробничої практики відповідно до положення про виробничу практику й інструкцію про організації практики студентів вищих навчальних закладів на залізницях, підприємствах й установах Міністерства транспорту та зв'язку України. Керівник практики по підприємству повинен також направляти й контролювати суспільно-політичну діяльність практикантів.

Керівництво практикою в цехах поручається керівникам цих підрозділів або досвідченим інженерно-технічним працівникам відповідного профілю. Вони забезпечують консультації по правильній організації та виконанню робіт, вивчення вимог охорони праці на робочому місці, щотижневе технічне навчання, допомагають підібрати технічну літературу й документацію для складання звіту по практиці, залучають студентів до суспільно- політичного життя колективу.

Керівник практики від виробництва контролює ведення щоденника, виробничу дисципліну й суспільно політичну діяльність, а перед закінченням практики перевіряє й підписує звіт і щоденник та дає характеристику студента в письмовому вигляді.


  1. ^ РОБОЧІ МІСЦЯ ПРАКТИКИ


Під час проходження практики студенти повинні придбати навички роботи на найбільш важливих ділянках виробництва й одержати чітке подання про технологічний процес виготовлення або ремонту встаткування пристроїв енергопостачання.

Наказом по підприємству студент зараховується на одну з посад: слюсар-електрик, слюсар-збирач, електромонтажник або електромонтер. По одній із цих спеціальностей студент повинен здати посадовий іспит і представити в університет акт про здачу або трудову книжку з оцінкою в ній відповідної посади.

Якщо за якимись причинами студент не може займати штатної посади, то він прикріплюється до досвідченого висококваліфікованого робітника й виконує свої виробничі обов'язки як дублер по одній з названих вище спеціальностей. Розпорядок робочого дня практикантів, що не займають штатних посад, повинен відповідати правилам внутрішнього розпорядку підприємства й графікові проходження практики.

Поряд з виконанням своїх виробничих обов'язків на штатній посаді або дублера студенти повинні детально ознайомитися з технологічним процесом інших цехів, ділянок або відділів даного підприємства.


  1. ^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Вивчити структуру керування й основні принципи керівництва підприємством.

Вивчити планову й фінансову діяльність підприємства.

Вивчити плани наукової організації праці (НОП) на заводі в цеху, бригаді.

Вивчити організацію винахідницької й раціоналізаторської роботи на заводі.

Ознайомитися з технологічним процесом роботи, виробництва виробів свого цеху, підрозділу.

Вивчити конструкцію й технологію виробництва шаф КТП.

Вивчити апарати й прилади, поміщені в шафі КТП.

Вивчити технологію монтажних робіт при зборці КТП.

Вивчити схеми КТП.

Вивчити класифікацію й основні технічні дані КТП.

Вивчити способи установки й підключення КТП до ліній поздовжнього електропостачання.

Вивчити призначення й технологічний процес виготовлення ізолюючих засобів захисту, що випускають заводи.

Вивчити конструкцію й технологічний процес виготовлення електрорухомих приводів, їхню схему керування й принцип роботи.

Вивчити технологію виготовлення високовольтних запобіжників.

Ознайомитися з конструкцією й технологією виготовлення секційних ізоляторів.

Ознайомитися з технологією виготовлення деталей контактної мережі.

Вивчити технологію монтажних робіт при ремонті й монтажі встаткування.

Вивчити стан охорони праці, техніки безпеки-й виробничої санітарії у своєму цеху, підрозділі.

Брати активну участь у суспільно-політичних заходах, цеху, підрозділу з метою одержання навичок по організаційно - виховній роботі.


  1. ^ ЛЕКЦІЇ Й ВИРОБНИЧІ ЕКСКУРСІЇ


Керівники практики від університету й підприємства відповідно до даної програми організують читання лекцій, семінари й заняття провідними спеціалістами по керуванню виробництвом, охороні праці, технології виготовлення й ремонту встаткування й ін. питанням.

План лекцій й екскурсій складається керівниками практики від виробництва й університету.

Зразкова тематика лекцій:

Організаційна структура керування підприємством і завдання кожного підрозділу.

Техніко-економічні показники підприємства.

Аналіз причин травматизму в електроустановках.

Заходи щодо створення безпечних і високопродуктивних умов праці.

Служба метрології й стандартизація, її функції й організація роботи. Стандарти й ДСТУ, використовувані на електротехнічних підприємствах.

Удосконалення організації робіт і технології виготовлення або ремонту встаткування пристроїв енергопостачання.

Виробничі екскурсії в період проходження виробничої практики розширюють технічний кругозір студентів в області технології й організації виробництва. Вони проводяться як усередині підприємства, де студенти практикуються, так і на інших електротехнічних підприємствах.

Екскурсії в першу чергу проводяться на тих підприємствах або в цехах, з якими студент не міг бути ознайомлений через його зайнятість на робочому місці.


  1. ^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


Кожному студентові видається тема індивідуального завдання, що записується в щоденник і підписується її керівником від університету або підприємства.

У цьому завданні студент повинен більш глибоко вивчити окремі питання виробництва або керування.

Тематика індивідуальних завдань повинна містити в собі питання:

  • удосконалення технології робіт або виготовлення окремих деталей, вузлів, апаратів,приладів, що виконуються даним підприємством;

  • удосконалювання технології ремонту й профілактики встаткування пристроїв енергопостачання;

  • розробку нових приладів, апаратів, пристосувань.

Студент повинен пам'ятати, що якість виконання індивідуального завдання є визначальним при оцінці результатів практики.


^ 8. ЗАПОВНЕННЯ ЩОДЕННИКА Й ЗВІТНІСТЬ ПО

ПРАКТИЦІ


Щоденник по практиці заповнюється щодня, перевіряється й підписується наприкінці кожного тижня керівником практики на об'єкті. У щоденнику в короткій і чіткій формі повинна бути викладена інформація про виконану й спостережувану роботу під час робочого дня. Заповнення щоденника повинне вестися грамотно й акуратно. Всі розділи щоденника повинні бути відповідно заповнені.

Керівник практики від університету за результатами кожної співбесіди зі студентом повинен робити в щоденнику запис про якість проходження практики, веденні щоденника, підготовки технічного звіту й т.п.

Характеристика керівника практики від виробництва повинна охоплювати: відношення студента до практики, загальний технічний і політичний кругозір, інтерес до обраної спеціальності, участь у раціоналізаторській і винахідницькій діяльності, участь у суспільному житті колективу, уміння працювати в колективі й мати авторитет у ньому, реакція на критичні зауваження, оголошені подяки або висловлення й за що саме. У висновку дається оцінка роботи студента на практиці по п'ятибальній системі. Підпис людини, яка видала характеристику повинен бути підкріплений печаткою підприємства.

Технічний звіт складається безпосередньо на виробництві. У ньому викладаються питання, передбачені програмою практики й погоджені з керівником практики від університету. Ескізи, схеми, фотографії й ін. ілюстраційні матеріали повинні бути пронумеровані, а у тексті дані посилання на них. У звіті повинна бути приділена основна увага індивідуальному завданню.

Звіт обсягом 25-30 стор., формат 210x297 повинен мати наступні розділи:

введення - 1 стор.;

структура підприємства - 3 стор.;

(У цьому розділі поряд зі структурою підприємства описати характеристику свого цеху);

економічна діяльність підприємства - 2-3 стор.; характеристика встаткування, технологія його виготовлення або ремонту - 10-12 стор.;

(У цьому розділі повинна входити охорона праці по ходу викладу звіту);

рекомендації з удосконалення технологічних процесів й організації виробництва - 1-3 стор.;

зміст індивідуального завдання і його виконання - 7-10 стор.; висновки й пропозиції по практиці; використана література й зміст - 1 стор.;

Термінологія, розмірності й графічна частина звіту повинні відповідати діючої ДСТУ і стандартам. Технічний звіт повинен бути підписаний студентом, перевірений і підписаний керівником практики й завірений печаткою.

По закінченні практики керівник практики від університету перевіряє всю звітність студента, у щоденнику пише характеристику проходження практики студентом, приймає залік і дає дозвіл на виїзд із практики.

При здачі заліку по практиці студент повинен пред'явити наступні документи: щоденник з характеристикою керівника практики від виробництва, технічний звіт.


Узгоджено:


НЗ Б.Є. Боднар

Зав. кафедрою ЕПЗ,

доцент Сиченко В.Г.

НМУ О.О. Матусевич

ВЗВ Є.П. Кришко

ОП М.Г. Побігайло

НЮ Н.П. Костюк

Похожие:

Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України» №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно навчальних...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconЛабораторна робота Вивчення програмного
Лабораторні роботи підготовлено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за модулем №1...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн», читається протягом 2-х семестрів, загальний обсяг 62 години лекцій і практичних занять
Робоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн»
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconМетодичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» для студентів II курсу
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни двнз «Приазовський державний технічний університет» Факультет Інженерно-педагогічний Кафедра соціології та соціальної роботи затверджую
Спеціальністю: 05060101 теплоенергетика, 05070103 електротехнічні системи електроспоживання, 05070106 системи управління виробництвом...
Робоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» iconПрограма виробничої практики для підготовки бакалаврів напряму 010203 Здоров’я людини
Програма виробничої практики для підготовки бакалаврів напряму 010203 Здоров’я людини, спеціальності фізична реабілітація. / Укл....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы