Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи icon

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи


Скачать 211.52 Kb.
НазваниеРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
страница1/7
Размер211.52 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____________доц. Кузнецова Г. П. «____» ____________ 2013___ року


Робоча програма

нормативної навчальної дисципліни

ПП.06 Теорія та методика навчання історії

для студентів ІІІ курсу спеціальності: 6.020302. Історія 34-І групи

Напряму: Педагогічна освіта 0101 денної форми навчання

Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки

Статус дисципліни: цикл гуманітарний (нормативний)

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Факультет ННІ гуманітарної освіти

Кафедра історії

^ Форма навчання

Курс

Семестр

Загальне навантаження

Кількість годин

^ Вид

семестрового контролю

Аудиторні заняття

Індивідуальна робота студента

^ Самостійна робота студента

Європейські кредити

Години

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Залік

Іспит

Денна

ІІІ

V,6

216

82

50

-

32

67

67
Іспит

ІV

Заочна


ІІІ

V,6

216

22

10

-

12

-

194

Залік

V


Іспит
Робоча програма складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти МОН

України (навчального плану).


Програму складено ___________________ канд. іст. наук, доц. Бакалець О.А.
(підпис) (прізвище та ініціали викладача)

Схвалено на засіданні кафедри історії
(назва кафедри)

Протокол № від "____" ___________ 2013 р.


Зав. кафедри історії ___________ канд. іст. наук, ст. викл. Гирич Я. М.

(назва кафедри) (підпис) (прізвище та ініціали)


Керівник ННІ гуманітарної освіти _______ доц. Лучкіна Л.В.
(назва факультету / інституту) (підпис) (прізвище та ініціали)


Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Протокол № від "____" ___________ 2013 р.^ 2. Пояснювальна записка


Відродження національної вищої школи, оновлення змісту історичної освіти привели до змін у програмі навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання історії», яка є складовою університетського курсу історії. Програма складена відповідно до навчального плану підготовки університетами України бакалаврів історії, з урахуванням нової структури та програми вивчення історії в школі.

Предметом її вивчення є теоретичні та методичні основи викладання історичних дисциплін в сучасній українській школі, історія розвитку шкільної історичної освіти, програми та підручники з історії України та всесвітньої історії, способи формування історичних знань в учнів школи, урочна, позакласна та позашкільна робота учителя історії, способи і методи використання учителем традиційних та нових освітніх технологій в процесі навчання історії.

Під час складання тексту програми враховані матеріали дискусій та обговорень з проблем методики викладання історії, вимоги до сучасної вищої школи, спрямованість курсу на поглиблення процесу гуманізації навчання у ВНЗ, досвід викладання теорії та методики викладання історії у класичних університетах; зроблено спробу зберегти кращі вітчизняні науково-методичні традиції.

Багато уваги приділено розгляду нових підходів до аналізу історичних джерел, усному викладу матеріалу на уроці, навчанню у грі, кооперативному навчанню, оцінюванню навчальних досягнень на уроках історії, а також правам та обов`язкам учителя історії. Вивчення теоретичного курсу та виконання практичних занять (написання рефератів, конспектів занять, нотаток, виступи на семінарських заняттях в ролі учителя історії із фрагментами уроку) допоможе студентам краще підготуватися до проходження практики в школі та стати хорошим спеціалістом.

В програмі подається значний перелік рекомендованої літератури - джерельних публікацій, навчальних посібників та наукових праць, - щоб студенти змогли ознайомитися з різними поглядами, оцінками та концепціями провідних істориків-методистів, повніше врахувати джерельну базу й наукові доробки при написанні рефератів, творчих та курсових робіт.

Мета курсу «Теорія та методика навчання історії» на сучасному етапі обумовлена метою навчання історії, яка пе редбачає:

 • формування історичних знань, розвиток історичного мислення учнів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості, здатності застосовувати історичні знання і набуті уміння;

 • виховання в учнів особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, сприяння ідей гуманізму і демократизму, патріотизму й взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії;

 • підготовка учнів до свідомої активної участі у суспільному житті української держави, усвідомлення її місця і ролі в Європі й світі, формування в них відповідальності за долю України, Європи та світу.

Отже, метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання історії» є розкриття основних закономірностей навчання і виховання історією, оволодіння змістом шкільного курсу історії та основами методиками викладання історичних дисциплін.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика навчання історії» є:

 • ознайомити з основними концептуальними підходами та методологічними засадами до вивчення терії та методики викладання історії в школі;

 • сформувати навики та прийоми проведення уроків історії в школі;

 • висвітлити основні форми та методи роботи з учнями на уроках історії;

 • навчити прийомам самостійної роботи з історичними документами;

 • розкрити проблему єдності навчання і виховання;

 • побудити до творчого підходу в викладанні історії і використанні методів навчання історії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати :

 • історію розвитку та методологію методики як наукової дисципліни;

 • зміст шкільних курсів історії;

 • зміст шкільних програм із курсів всесвітньої та вітчизняної історії;

 • засоби, методи і основні прийоми навчання історії;

 • міжпредметні та міжкурсові зв’язки;

 • критерії оцінювання рівнів навчальних досягнень та способи перевірки знань та умінь;

 • форми позакласної та позашкільної роботи з історії

вміти :

 • визначити мету та завдання навчання шкільних курсів історії;

 • аналізувати навчальну програму та навчально-методичну літературу із курсу;

 • використовувати засоби, методи та прийоми навчання історії, складати плани-конспекти уроків;

 • визначати тип та форму уроку;

 • використовувати елементи інноваційного навчання історії;

 • визначати мету та завдання конкретного уроку історії;

 • враховувати вікові особливості та індивідуальний підхід в навчанні історії;

 • розробляти різнорівневі завдання для перевірки знань і умінь учнів;

 • готувати виховні заходи для організації позакласної роботи з історії;

 • вести педагогічне спостереження;

 • працювати з науково-методичною літературою.

Основні поняття та терміни: теорія, методика, парадигма, метод, методи навчання, знання, навики, спосіб, урок, лекція, бесіда, ігра, наочність, шкільна історична освіта, навчання у грі, кооперативне навчання, наочність, навчальна програма, нові освітні технології, інтерактивне навчання, позакласна і позашкільна форма роботи вчителя історії, критерії оцінювання знань, педагогічне спостереження, карти-схеми, краєзнавство, атлас з історії, конспект уроку, тип уроку, комбінований урок, методичне забезпечення предмету, історичні поняття, терміни, факти, історичний час, історичний простір, друковані засоби навчання, документальні джерела, мемуарна література, підручники, навчальні посібники, хрестоматії, збірники документів, книги для читання, довідкова, науково-популярна та художня література, періодичні видання, наочні засоби навчання, збірки копій, макети, динамічні моделі, експозиції музеїв, виставочних залів, образотворчі, умовно-графічні, карти, схеми, таблиці, аплікації, 12-бальна система оцінювання, тематичне оцінювання, тести, незалежне зовнішнє оцінювання.

Навчальна дисципліна «^ Теорія та методика нав чання історії» викладається у студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.020302. Історія. Статус дисципліни – нормативний. Робоча програма курсу складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти МОН України (навчального плану).


^ 3. Опис навчальної дисципліни
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconРобоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн», читається протягом 2-х семестрів, загальний обсяг 62 години лекцій і практичних занять
Робоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн»
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconРобоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconПитання до семінару №1 с дисципліни «Історія та теорія дизайну» для студентів ІІІ курсу Д\в ммб, дс, дз
Протодизайн у культурі Давньої Греції і Давнього Риму. Романський і Готичний стилі в предметному середовищі
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconФорма № н 04 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Робоча програма Трудове право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconПрограма на 2011- 2012 навчальний рік з «теорії держави та права» для спеціальності 060101 Правознавство
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы