Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності icon

Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності


Скачать 26.82 Kb.
НазваниеРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Размер26.82 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


РОБОЧА ПРОГРАМАвиробничої практики студентів третього курсу із спеціальності

" Менеджмент "

(7.050201)


Київ - 2013


Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" - 7.050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста-менеджера.

Програму практики розглянуто і затверджено кафедрою менеджменту Академії муніципального управління.

Протокол № 10 від 18 квітня 2013 року.


Укладачі: доктор економічних наук, професор КЛИМЕНЮК М.М.,

старший викладач ТИМОШЕНКО В.Ф.,

старший викладач ФІЛІНСЬКА Т.Р.


Рецензенти: кандидат економічних наук, доцент КУДІН Б.П.

кандидат економічних наук, доцент САЛТИСОВ І.В.


Відповідальний за випуск

Завідувач кафедри менеджменту АМУ

доктор економічних наук, професор КЛИМЕНЮК М.М.


^

Загальні положенняРобоча програма виробничої практики розроблена відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти “Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста напряму підготовки 05. 02. “Менеджмент” та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93.

Програма висвітлює мету, основні завдання та терміни проведення практичної підготовки, навчально-методичне забезпечення її проведення, зміст практики та організацію і керівництво нею. Визначено також форми та методи контролю, вимоги до звіту та підведення підсумків практики.


 1. ^ Мета та бази практики.

Метою виробничої практики є подальше поглиблення і закріплення знань, набутих студентами в Академії муніципального управління на протязі першого, другого та третього курсів навчання, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, набуття ними практичного досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної роботи на штатних посадах, що потребують рівня кваліфікації не менше як бакалавра з менеджменту.

Тривалість цієї практики згідно навчального плану - три тижні.


 1. ^ Програма і зміст практики.

В процесі проходження виробничої практики студенти вивчають взаємопов'язані проблеми (технічні, економічні, управлінські) функціонування підприємства на двох рівнях - всього підприємства та окремого виробничого підрозділу.

Конкретними місцями проходження практики студента можуть бути: підрозділ апарату управління підприємства, призначений для конкретного вирішення основних питань розвитку виробничої підсистеми, а також цехи основного, допоміжного чи обслуговуючого виробництва підприємства, спеціальні економічні служби. Упродовж практики студент вивчає такі основні питання:

^ 2.1. Загальне знайомство із підприємством, організацією : історія підприємства, організації; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; різновиди продукції, її номенклатура і асортимент, їх динаміка за останні три - п'ять років; типи виробництва на підприємстві; рівень спеціалізації і кооперування; основні технологічні процеси і загальний організаційно-технічний рівень виробництва; сучасний фінансово-економічний стан підприємства, фірми, компанії, установи.

^ 2.2. Майно і власність підприємства, організації : склад майна підприємства, організації, в тому числі основних фондів, оборотних коштів та їх активів; формами власності на майно. Вивчити джерела формування майна підприємства, організації ( внески засновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджету та ін.). Особливу увагу приділити тим питанням на підприємствах які є акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою відповідальністю, спільними, орендними колективами.

^ 2.3. Взаємовідносини підприємства з "середовищем прямого впливу" : з'ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі галузі, регіону, країни; скласти схему його виробничих, економічних взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем) : постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, банками, фінансовими організаціями, біржами, науково-дослідними організаціями і т.ін. Проаналізувати та дати оцінку стабільності виробничих зв'язків, їх впливу на ефективність діяльності підприємства. Орієнтовно визначити економічні можливості підприємства у підприємницькому середовищі. Ознайомитися з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньо-економічних зв'язків, з перспективами виходу на зовнішній ринок.

2.4.^ Організаційна структура і управління підприємством : ознайомитися із функціональною структурою виробничих підрозділів підприємства (основних, допоміжних і обслуговуючих цехів), підрозділами і службами невиробничого характеру, механізмом їх взаємозв'язку, юридичним статусом. Зробити схему виробничої структури підприємства. З'ясувати можливості трансформування виробничої структури підприємства за умов адаптації до ринкових умов господарювання. Проаналізувати і дати оцінку ступеню автономності і оперативності підрозділів. Ознайомитися з організаційною структурою управління підприємством, визначити її різновид. Більш глибоко вивчити економічні служби на підприємстві, їх функції за умов адаптації підприємства до динамічного зовнішнього середовища, взаємозв'язок з іншими службами. Розробити схему структури управління підприємством. Виявити, які зміни відбулися у структурі органів управління за минулий період, з'ясувати плани на найближчу перспективу, дати їм оцінку. Методи економічного обґрунтування управлінських рішень з господарських питань.

^
3.Організація та керівництво практикою

Виробнича практика студентів спеціальності “Менеджмент” може проводитись на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності, що за профілем, обсягами і станом господарсько-фінансової діяльності, станом матеріально-технічної бази, рівнем організації виробничих процесів та управлінської праці здатні забезпечити виконання вимог даної робочої програми. Робоча програма виробничої практики зорієнтована на те, що основною базою є промислове підприємство, або організація. Базами практики можуть також бути об’єкти виробничої та соціальної інфраструктури міста ( ЖЕКи, АТП тощо), які мають бути узгоджені з керівниками практики від Академії. Відповідно до цього корегується програма практики кожному студенту. Корегування програм практики здійснюють керівники практики від Академії та бази практики спільно.

Перелік баз практики визначається Академією на основі гарантійних листів від підприємств (організацій) про їх зацікавленість та готовність прийняти для проходження практики певну кількість студентів.

Кількість студентів для одноразового проходження виробничої практики визначається, враховуючи матеріально-технічний стан бази практики, організаційну структуру та чисельність апарату управління. Закріплення студентів за конкретними базами практиками здійснюється наказом ректора Академії.

Студенти, які уклали з підприємствами (організаціями, установами) індивідуальні договори на цільову підготовку, можуть проходити практику на цих підприємствах (організаціях, установах).

Студенти, за власним бажанням, можуть проходити виробничу практику на самостійно обраних об’єктах практики ( індивідуальна практика). В такому випадку необхідно подати на кафедру менеджменту у встановлені строки лист-прохання від цієї бази практики про готовність прийняти їх на практику. Зразок листа див. Додаток 1.

Загальне керівництво практикою здійснює керівник практики від Академії та керівник практики від підприємства. Керівник практики від підприємства призначається наказом керівника підприємства. Керівник практики від Академії – наказом ректора Академії.

Керівник практики від Академії повинен:

 • Видавати практикантам всі необхідні документи для проходження практики та проводити інструктаж з техніки безпеки;

 • Консультувати студентів та забезпечувати написання відповідних розділів звіту з практики;

 • Тримати постійний зв’язок з базами практики;

 • Здійснювати контроль за дотриманням студентами календарного графіку проходження практики;

 • Перевіряти та рецензувати звіти практикантів, приймати участь у роботі комісії з прийому їх захисту.

В обов’язки керівника практики від підприємства входить організація проходження практики студентами відповідно до вимог цієї робочої програми та створення необхідних умов для виконання студентами завдань з практики.

До відбуття на виробничу практику студент одержує:

 1. Інструктаж керівника практики від Академії;

 2. Оформлений щоденник;

 3. Робочу програму;

 4. Направлення на практику ( для індивідуальної практики);

Прибувши на підприємство, студент повинен своєчасно подати керівникові від підприємства щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки, ознайомитися з робочим місцем та уточнити програму і графік проходження практики.

За час проходження практики студент зобов'язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на практику під час канікул на підприємство, що погодилось прийняти даного студента на практику і здатне забезпечити виконання програми виробничої практики.

Підсумкові результати проходження практики студент обов'язково оформлює як письмовий звіт (додаток 2) і разом з щоденником, характеристикою і висновками керівників практики від підприємства та Академії подає ці документи на кафедру менеджменту для захисту. Захист індивідуальних звітів приймає комісія, призначена завідувачем кафедрою. Результати практики оцінюються за диференційованою оцінкою: відмінно. добре, задовільно, незадовільно.


^ 4. Оформлення і захист звіту практики

Результати проходження практики студент оформляє як грунтовний письмовий звіт. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обгрунтованість рекомендацій.

У звіті студенту належить показати:

 • теоретичні знання і практичні навички розв'язування питань, що виникають у професійній діяльності менеджерів;

Вміння самостійно:

 • обробляти і узагальнювати обліково-аналітичну і економіко-статистичну інформацію роботи підприємств, організацій, місцевих органів управління;

 • приймати рішення з оцінки стану їх діяльності;

 • розробляти практичні пропозиції щодо подальшого удосконалення та поліпшення їх діяльності, форм і методів управління.

Загальний обсяг звіту 15-20 сторінок (з додатками) формату А-4. Ліве поле - 30мм, праве - 10мм, верхнє і нижнє - 20 мм. Звіт треба прошити . На титульній сторінці звіту мають стояти підпис керівника практики від підприємства та печатка підприємства.

У звіті має бути: титульний лист (додаток 2), зміст, де зазначаються назви всіх розділів і підрозділів звіту та номери сторінок на яких вони починаються ( додаток 3), основна частина, список використаної літератури, додатки.

Основна частина звіту поділяється на окремі розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом робочої програми практики. Звіт повинен мати внутрішню нумерацію сторінок. Першою вважається титульна сторінка, але номер проставляється лише з наступної сторінки.

Звіт пишеться систематично впродовж проходження всієї практики.


Додаток 1

Зразок листа від об’єкта практики


Ректору Академії муніципального управління

проф. Присяжнюку В.К.


Шановний Володимире Костянтинович!


Підприємство (організація, установа)_________________________ просить Вас направити

(вказати повну юридичну назву)!!!

для проходження виробничої практики студента (ку) 3-го курсу групи __________ факультету

(шифр групи)

менеджменту АМУ _______________________________

(повністю П.І.П)

Зобов’язуємося дотримуватися вимог робочої програми практики та надати необхідні матеріали для підготовки звіту.


Керівник підприємства (підпис та печатка) П.І.П. організації, установи)


Додаток 2

Зразок титульної сторінки звіту


^ АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


Факультет……………………………………………..

Кафедра………………………………………………..


З В І Т

про виробничу практику


Студента…………………………курсу

спец………………………………група…….. ………………………………

П.І.П.


База практики ( підприємство, установа, організація)……………………………………

………………………………………………………………………………………………..


Керівник практики від підприємства, організації

(посада) ………………………………….

П.І.П.

(печатка бази практики)!!!

..……………………………………

(підпис)


Керівник практики від Академії

(посада, вчений ступінь, вчене звання) ……………………………………………….. П.І.П.


Київ – 200_


Додаток 3

Зразок плану звіту


ПЛАН

звіту про виконання виробничої практики із спеціальності

______________________________________________________


стор.


Вступ……………………………………………………………………

 1. Результати ознайомлення з підприємством ( організацією, установою), історія та характеристика об'єкту практики………………………………………………………..….

 2. Майно і власність підприємства ( організації установи)……………………………..

 3. Взаємовідносини з зовнішнім середовищем………………………………………..

 4. Організаційна структура і управління підприємством (організацією, установою).................................................................Висновки та пропозиції....................…………………………………………………


Список використаної літератури…………………………………………………..……………...


Додатки………………………………………………..………………..


Похожие:

Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconРобоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн», читається протягом 2-х семестрів, загальний обсяг 62 години лекцій і практичних занять
Робоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн»
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconВступ 5 мета виробничої переддипломної практики 5
Навчальним планом напряму підготовки 03050701 "Маркетинг" передбачено для студентів 5 курсу у 10 семестрі проходження виробничої...
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно навчальних...
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України» №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы