Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності icon

Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності


Скачать 137.21 Kb.
НазваниеРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
страница1/4
Размер137.21 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Слов’янський державний педагогічний університет

Кафедра естетики, історії та культури


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор

________________ (Абизов В.Є.)

«____»_____________ 200__ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи

для спеціальності:


Слов’янськ, 2010 р.

Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою СДПУ ;

Вченою радою СДПУ


^ Укладач: Шалашна Наталія Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри естетики, історії та культури

Рецензент: Федь Анатолій Михайлович, д.ф.н., завідуючий кафедрою естетики, історії та культури


Затверджено на засіданні кафедри:

^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Курс: Підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS 3

Шифр та назва напряму: 0101 Педагогічна освіта

Обов’язкова

Модулів:

Рік підготовки: 1

Змістових модулів: 2

Шифр та назва спеціальності: 6.010100 – ПМСО

Семестр: 1

Загальна кількість годин: 107

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Лекції: 28 години

Тижневих годин:

Семінари: 36 годин

Самостійна робота: 30 годин

Індивідуальна робота: 13 годин

Вид контролю: екзамен


Мета: сформувати розуміння сутності національної історії як суспільного феномену і як найважливішої частини неповторної особистості кожної людини.

Програма

Вступ


Запропонована програма передбачає висвітлення в хронологічному порядку історії України від найдавніших часів до сьогодення. Основна увага приділяється вивченню суспільно-політичних та соціально-економічних аспектів історії України на основі досягнень сучасної української історіографії з використанням сучасних джерел інформації.

В організації самостійної роботи передбачено питання для самостійного вивчення, підготовку доповідей та рефератів, використання схем, карт, законодавчих матеріалів тощо.

Метою вивчення курсу є сформувати національну самосвідомість, виховати гідного громадянина своєї держави, переконаного патріота незалежної України.

Програма курсу

«Історія України»


Для спеціальності «Педагогіка і методика початкової освіти»,

денне відділення, стаціонар


^ 1. ПЛАН КУРСУНАЗВА ТЕМИ

Кількість годин

лекцій

практ. занять

самост. робота

поточний контроль

1

2

3

4

5

6
Змістовний модуль 1

1

Люди кам’яного та бронзового віків на території сучасної України

0

0

2
2

Українські землі в добу раннього заліза

0

1

1
3

Античні міста-держави Північного Причорномор’я

0

1

1
4

Слов’янські племінні союзи Центрально-Східної Європи. Становлення давньоруської держави.

1

1

1
5

Київська Русь в епоху піднесення й розквіту. Політична дезінтеграція Русі.

1

1

2
6

Південна Русь після навали орд Батия. Піднесення Галицько-Волинської держави.

1

2

1
7

Велике князівство Литовсько-Руське XIV – XV ст.

1

1

2
8

Українські землі у складі Речі Посполитої.

1

1

2
9

Суспільно-політична та військова діяльність козацтва наприкінці XVI – у першій половині XVII ст.

1

2

1
10

Українська революція середини XVII ст. та становлення козацької держави

1

2

2
11

Громадянська війна та іноземні інтервенції кінця XVII ст. Боротьба за возз’єднання козацької України

1

2

1
12

Гетьман І. Мазепа та його діяльність. Інкорпорація Лівобережної України до складу Російської імперії та ліквідація Запорозької Січі.

1

2

2
13

Правобережна та Західна Україна у XVIII ст.

0

2

2Змістовний модуль 2

14

Між двома імперіями: політико-адміністративний та соціально-економічний стан українського суспільства наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.

2

0

2
15

Форми соціальної опозиції імперському режиму. Початок українського національно-культурного відродження.

2

1

1
16

Модернізація економіки та модернізацій ні процеси в соціальній сфері.

0

1

2
17

Національний рух українців кінця ХІХ – початку ХХ ст.: процеси політизації

1

1

1
18

Революція 1905 – 1907 рр. як фактор політичної модернізації українського суспільства

1

1

2
19

Україна в Першій світовій війні

1

2

1
20

Виклики революції. Перемоги і поразки українського державотворення (1917 – 1920 рр.)

2

2

1
21

Створення комуністичного режиму в Україні

1

1

2
22

УРСР в період нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

1

1

1
23

Сталінська «революція зверху» та її ціна для України. Голодомор 1932 – 33 рр.

1

2

1
24

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921 – 1938 рр.)

0

1

2
25

Україна в Другій світовій війні (1939 – 1945 рр.)

2

2

1
26

Перше та друге повоєнні десятиліття. Спроба реформування радянського суспільства М. Хрущова.

1

1

2
27

Два десятиліття застою (1966 – 1985 рр.)

1

1

2
28

Від бюрократичної «перебудови» до народної революції (1985 – 1991 рр.)

1

1

1
29

Утвердження незалежної України (1991 – 2004 рр.) Свято Майдану та його уроки.

1

1

1Разом

28

36

43

Іспит^ 1.2. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Для контролю засвоєння матеріалу з дисципліни «Історія України» застосовуються такі форми поточного контролю:

  • підготовка доповідей та рефератів з окремих тем та розділів курсу;

  • проведення письмових опитувань студентів;

  • проведення колоквіумів.

Навчальний процес курсу «Історія України» закінчується іспитом.


    1. ^ ЗМІСТ КУРСУ


Тема 1. Люди кам’яного та бронзового віків на території сучасної України


Вступ. Предмет та завдання курсу. Основні принципи історії як науки. Наукова періодизація і характеристика основних періодів історії України.

Процес переходу від тваринного світу до людського суспільства на території України. Початок антропогенезу за часів палеоліту. Поява архантропів на території сучасної України та їх подальша еволюція. Матеріальна культура та побут ранньопалеолітичної людини. Духовна культура та суспільний устрій.

Пізньопалеолітичне населення України. Виникнення сучасної людини. Матеріальна культура, господарство та побут пізньопалеолітичної людини. Суспільний устрій та духовна культура за часів пізнього палеоліту.

Особливості існування людського суспільства в епоху мезоліту. Господарство та матеріальна культура. Суспільний устрій та духовна культура. Неолітична революція та її наслідки. Археологічні культури неоліту на території України.

Енеолітичні суспільно-культурні утворення на території України. Господарство, матеріальна та духовна культура землеробів. Трипільська культура – найдавніша протоцивілізація на теренах України. Значення Трипільської культури для формування праслов’янської спільноти. Сусіди Трипільської культури – скотарські племена та їх роль в майбутньому українському культурогенезі.

Епоха бронзи на території України. Різноманіття археологічних культур бронзової доби, їх відмінності. Відгомони культури періоду бронзи у майбутньому формуванні східнослов’янських племен.


^ Тема 2. Українські землі в добу раннього заліза

Українські Степ і Лісостеп у кіммерійську добу. Кіммерійці – найдавніший відомий з писемних джерел народ на території України. Матеріальна та духовна культура кіммерійських племен.

Скіфський світ. Формування і занепад скіфської племінної спільноти. Сприйняття скіфів сучасниками та відображення їх в писемних джерелах. Роль історичної пам’яті про Велику Скіфію у формуванні української державницької ідеї.

Сармати в Північному Причорномор’ї. Особливості сарматської культури та побуту. Протослов’янські людські спільноти за часів скіфів та сарматів. Ідея «Великої Сарматії» в українській історіографії XVII – XVIII ст.


^ Тема 3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я

Грецька колонізація Північного Причорномор’я – причини, форми, характер та напрями. Основні етапи розвитку еллінської спільноти на теренах майбутньої України. Античні держави Північного Причорномор’я в системі античної культури. Грецькі держави Північного Причорномор’я та Нижнього Подністров’я у стосунках з місцевими племенами.

Античний світ періоду Давнього Риму та грецькі поселення на теренах України. Боспорська держава, її місце в ойкумені. Культурний взаємообмін між античними полісами римської доби та місцевими племенами.


^ Тема 4. Слов’янські племінні союзи Центрально-Східної Європи.

Становлення давньоруської держави.

Праслов’янські археологічні культури на території Південно-Східної Європи. Проблема слов’янського етногенезу: основні концепції. Слов’янські племена в історичну добу. Формування слов’янських племінних союзів. Антський племінний союз та інтерпретації його історії. Племінні союзи склавинів та венедів. Племінні об’єднання східнослов’янських етносів. Держава полян та літописна легенда про її заснування. Гіпотези походження державності Русі. Руська держава у ІХ – Х ст.


^ Тема 5. Київська Русь в епоху піднесення й розквіту.

Політична дезінтеграція Русі.

Хрещення Русі Володимиром великим в легендах та фактах. Контури державної будівлі Русі ХІ ст.: законодавство, адміністративний та політичний устрій, економічне підґрунтя. Люди Русі: соціальна стратифікація, відношення до влади, функції кожного стану. Розквіт культури за часів Володимира та Ярослава. «Давньоруська народність» як історична проблема.

Боротьба князів за Київ у ХІІ – ХІІІ ст. Русь і Степ: вороги та сусіди. Роль степових народів в етногенезі східнослов’янських народів. Імперія Чингізхана перед нападом на Русь. Походи Батия, створення Золотої Орди. Занепад Київської держави та утворення на її руїнах самостійних князівств.


^ Тема 6. Південна Русь після навали орд Батия.

Піднесення Галицько-Волинської держави.

Оформлення території Галицько-Волинського князівства. Династія Ростиславичів та її «сепаратизм» стосовно Києва: причини і наслідки. Роман Мстиславич та його діяльність по об’єднанню Галицько-Волинського князівств. Стосунки Галицько-Волинської держави із сусідами, її роль в Європі. Війни за «галицьку спадщину» після загибелі Романа. Данило Галицький, його діяльність. Боротьба Галицько-Волинської Русі із Ордою. Смерть Данила і новий переділ земель Галицького та Волинського князівств. Останній розквіт держави за правління Юрія І. Припинення династії Даниловичів – фінал києво-руської історії. Куди «перетекла» історія Київської Русі: дискусії сучасних науковців та претензії політиків.


^ Тема 7. Велике князівство Литовсько-Руське XIV – XV ст.

Галицька та Подільська Русь наприкінці XIV – в середині XVI ст. Зміни в етнічному складі мешканців, конфесійна та етнічна строкатість міст. Католицька та православна церкви в духовному житті Галицької та Подільської Русі. Розповсюдження магдебурзького права. Полонізація державного життя після Кревської унії.

Київська та Волинська землі під владою перших Гедиміновичів. Велике Князівство Литовське за Ольгердовичів і Вітовта. Кревська унія, її причини та наслідки. Боротьба української шляхти за суверенітет у складі Литовського князівства. Зміна паритету сил Литви та Московської держави і повстання Михайла Глинського. Усамостійнення Київської митрополії, проблеми співжиття православних з католиками.


^ Тема 8. Українські землі у складі Речі Посполитої.

Люблінська унія, її значення для українського народу. Спалах князівської боротьби за суверенітет після унії 1569 р. Литовські статути та реформи 1560-х рр. Селяни, бояри, міщани: специфіка життєвого укладу. Народження ідеології «старожитнього народу руського» як першої форми національної ідеї.

Спір про витоки українського козацтва – відображення в історіографії політичних настроїв суспільства. Кримське ханство як каталізатор виникнення українського козацтва. Запорозька Січ князя Байди-Вишневецького.

Релігійні суперечки між католиками, православними та протестантами. Ідея між церковної унії, її витоки та захисники. Два собори в Бересті 1596 р. Словесна війна довкола Берестейської унії. Шляхта і міщани в обороні «православного благочестя». Нова політична свідомість, козаки, духовенство та міщани як її носії.


^ Тема 9. Суспільно-політична та військова діяльність козацтва

наприкінці XVI – у першій половині XVII ст.

Козаки на захисті рідної віри: формування національного ідеалу «лицаря Степу». Колонізація степових погранич – творення власного соціального світу. Таємне висвячення митрополита України під охороною козацької шаблі – злиття військово-політичної та духовної частин національної ідеології українців.

Перехід козацтва від оборонної до наступальної тактики у боротьбі з татарами. Спроба Стефана Баторія включити козацтво в державну структуру Речі Посполитої. Походи козаків на Молдову у 70-х рр. XVI ст. Участь козаків у Лівонській війні проти Московського царства та в інтервенції Речі Посполитої до Росії під час Смути. Походи козаків на Туреччину.

Перші козацькі повстання: причини та наслідки. Петро Сагайдачний на чолі українського козацтва. Боротьба за самоутвердження козацтва як носія українського суверенітету: козацькі війни 1625 – 1638 рр. «Ординація війська Запорізького», її оцінка в історіографії.


  1   2   3   4

Похожие:

Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно навчальних...
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України» №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно...
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconРобоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн», читається протягом 2-х семестрів, загальний обсяг 62 години лекцій і практичних занять
Робоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн»
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconНаказ №70-с Про Положення про курсові роботи
...
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Робоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності iconПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы