Робоча програма icon

Робоча програма


Скачать 123.83 Kb.
НазваниеРобоча програма
страница1/5
Размер123.83 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра маркетингу та комерційної справи


РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження переддипломної наукової практики в Інституті економіки промисловості НАН України

спеціальності 8.050108 «Маркетинг» ОКР «Магістр»


Донецьк 2008


Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра маркетингу та комерційної справи


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова методичної ради ДонНУЕТ

________Л.О. Омельянович

“_____”_______2008р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження переддипломної наукової практики в Інституті економіки промисловості НАН України

спеціальності 8.050108 «Маркетинг» ОКР «Магістр»


«ПОГОДЖЕНО»

Інститут економіки промисловості

Національної академії наук України ______________________________

_________________ Н.Г.Чумаченко

"____"________________2008р.

м.п.


Донецьк 2008


Робочу програму розробили:

д.е.н., проф. О.М. Азарян

к.е.н., проф. І.Х.Баширов

к.е.н., проф. Н.О.Криковцева

ст. викладач О.Б.Казакова


Програму розглянуто і обговорено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної справи ( протокол №11 від "_18_"__11__2008р. )

Зав.кафедри,

д.е.н., професор О.М.Азарян


"_____"_________2008р.


Програму схвалено та затверджено на засіданні експертної комісії факультету маркетингу, торгівлі та митної справи ( протокол № 3 від "_20_"__11__2008р. )


Голова експертної комісії факультету,

к.е.н., професор І.Х. Баширов


"___"_________2008р.


Програму затверджено на засіданні навчально-методичної ради університету


(протокол № від "___"______2008р. ___________)


ББК: 65.26я73

Р58

УДК: [336:378.147](076.5)


Рецензенти:

К.т.н., доцент Агбаш В.Л.

К.е.н., професор Саркісян Л.Г.


РОБОЧА ПРОГРАМА проходження переддипломної наукової практики в Інституті економіки промисловості НАН України спеціальності 8.050108 «Маркетинг» ОКР «Магістр» [Текст] : із спец. 8.050108 «Маркетинг» / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і КС ; за заг. ред. О.М. Азарян. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009.- 32 с.


Робоча програма розроблена для студентів спеціальності 8.050108 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання, які планують продовжувати наукову роботу, організацію науково-дослідної роботи. Робоча програма містить цілі і завдання наукової практики, структурно-логічна схема наукової практики, специфікація мінімальних вимог для всіх етапів наукової практики, освітньо-кваліфікаційна характеристика наукової практики, календарний план наукової практики, організація і керівництво науковою практикою, зміст наукової практики, методичні рекомендації щодо наукової практики, форми і методи контролю проходження наукової практики, вимоги до звіту про проходження наукової практики, критерії оцінки якості практичної підготовки та оцінка компетентності магістрів, підведення підсумків наукової практики.


ББК: 65.26я73


© Колектив авторів, 2008

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені МихайлаТуган-Барановського, 2008

ЗМІСТ стор.Вступ

 1. Цілі і завдання наукової практики

 2. Структурно-логічна схема наукової практики

 3. Специфікація мінімальних вимог для всіх етапів наукової практики

 4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика наукової практики

 5. Календарний план наукової практики

 6. Організація і керівництво науковою практикою м

 7. Зміст наукової практики

 8. Методичні рекомендації щодо наукової практики

 9. Форми і методи контролю проходження наукової практики

 10. Вимоги до звіту про проходження наукової практики

 11. Критерії оцінки якості практичної підготовки та оцінка компетентності магістрів

12. Підведення підсумків наукової практики

4

4

5


6

7

8

8

9

21

24

25


25

26

Список рекомендованої літератури

Додатки


29

31ВСТУП


Навчальним планом спеціальності 8.050108 "Маркетинг" передбачено, що студенти 5 курсу у 10 семестрі проходять наукову практику, тривалість якої складає 1 тиждень.

Науковець-маркетолог формує, організує та керує практичною, науково-дослідницькою діяльністю в організаціях та установах. Базами наукової практики студентів денної форми навчання є учбові та наукові заклади різноманітних форм власності, громадські організації, інші установи, які гарантують відповідні умови набуття професійних вмінь та навичок.


^ 1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ


Ціль наукової практики - сформувати навички реального наукового досвіду маркетингової діяльності, а також закріпити знання за фахом «Маркетинг».

Задачі наукової практики :

 • одержання інформації про стан попиту та тенденції розвитку кон’юнктури окремих ринків;

 • аналіз маркетингового середовища;

 • оцінка сильних та слабких сторон діяльності підприємств;

 • оцінка привабливості продукції (послуг), конкурентоспроможності;

 • аналіз конкурентних позицій і конкурентоспроможності товарів чи послуг;

 • створення іміджу та товарної марки підприємств;

 • розробка планів маркетингу;

 • проведення роботи з розробки та реалізації цільових програм раціонального використання ресурсів, з екологічного маркетингу;

 • постанова задач по автоматизованій обробці маркетингового інформації, використання сучасних засобів управління маркетингом;

 • використання раціональних прийомів пошуку та використання науково-технічної інформації;

 • проведення наукових досліджень за фахом, участь в їх провадженні;

Склад навичок наукової практики , зокрема, включати вміння:

- збору, опрацюванню й аналізу економічної (зокрема статистичної) інформації щодо маркетингової діяльності у конкретній організації або відповідній адміністративній одиниці.


^ 3. СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДЛЯ ВСІХ ЕТАПІВ

НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ


Специфікація мінімальних вимог щодо компетентності випускника певного освітньо-кваліфікаційного рівня та її оцінки виявляє певний рівень компетентності випускника і допомагає визначити чи може кандидат на отримання відповідного диплому виконувати слушні професійні задачі, обов'язки та нести відповідальність і, як наслідок, чи має він право обіймати первинну посаду.

Формування вимог щодо компетентності здійснюється на основі освітньо-професійної програми за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями;


^ I етап адаптації, на якому студент пристосовується до вимог діяльності в конкретній галузі економіки держави


II етап ідентифікації, на якому студент:


* встановлює тотожність та усвідомлює суть ключових об'єктів (явищ), які формують зміст професійної роботи, їх якостей і взаємовідносин, з попереднім самопізнанням свого рівня кваліфікації і місця в кваліфікаційній спеціалізації;

* усвідомлює свої професійні потреби,

знайомиться з науковими функціями за допомогою яких ці потреби мають бути задоволені.


^ III етап самореалізації, на якому студент має використовувати свої здатності до наукової діяльності в практичних діях на об'єктах економічної діяльності.^ 4. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКАФаза практики:^ НАУКОВА ПРАКТИКА НА БАЗІ БАКАЛАВРІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ 5 КУРСІ етап

адаптації

ІІ етап

індефікації

ІІІ етап

Самореалізації

Набір

задач

Набір

обов’язків

Набір

задач

Набір

обов’язків

Набір

задач

Набір

обов’язків

1. Ознайомлення з вимогами щодо проведення дослідження


Ознайомитися з вимогами щодо структури наукового дослідження

1.Характеристика товарної структури ринкуОрганізація комерційних зв’язків із споживачами

Організація комерційних зв’язків із постачальниками

1.Організація системи управління і контролю

Організація контролю виконання планів маркетингу і реалізації продукції та послуг, ефективності маркетинг


2.Характеристика інфраструктури ринку, що досліджується

Провести на основі сучасних методів та моделей маркетингові дослідження з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів


2.Стратегія міри обхвату ринку і формування товарної політикиРозраховувати місткість ринку, прогнозувати попит.

На основі маркетингового підходу внести рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості

2.Практика складання плану маркетингу

Розробка і обґрунтування методології, методик і моделей аналізу результатів маркетингових дослідженьОсвітньо-кваліфікацій-

ний рівень


МАГІСТР

^ 5. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ№ п/п

Зміст практики

Строк виконання, днів

1

Інструктаж про організацію і проходження наукової практики на кафедрі. Індивідуальні консультації з керівником наукової практикиі випускної роботи

1

2

Потенціал та сегментація ринку.

2

3

Використання інтернет-технологій

1

4

Оформлення звіту

1

5

Захист звіту

1
Всього

6^ 6.ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ ПРАКТИКОЮ


До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у навчальному процесі.


Керівник від кафедри несе відповідальність за:

 • загальне керівництво практикою;

 • контроль і спостереження за процесом професійного становлення студента як суб'єкта діяльності в ході наукової практики ;

 • видачу необхідних вказівок, якщо потрібно, і забезпечення того, щоби всі зацікавлені сторони виконували свої функції;

 • у цілому за програмою наукової практикиі за координацію програми студентом;

 • до прибуття студентів контролює підготовленість баз практики та попередньо проводить відповідні заходи;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок наукової практики та з техніки безпеки, надання студентам необхідних документів (направлення на практику, програми, щоденники, календарний план, теми дипломних проектів (робіт), методичні рекомендації), перелік яких визначає кафедра;

 • повідомляє студентам про систему звітності з наукової практики, прийняту на кафедрі або предметною (цикловою) комісією, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

 • у тісному контакті з керівником наукової практики від організації забезпечують високу якість її проходження згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці та проживання студентів, проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;

 • контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля наукової практики ;

 • у складі комісії приймає звіти студентів про проведення наукової практики ;

 • подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення наукової практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення наукової практики студентів.

^ Керівник підприємства, що є базою наукової практики , відповідає за забезпечення того, щоб усі зацікавлені особи ефективно виконували програму наукової практики.

^ Керівник від бази наукової практики, відповідальний за проходження наукової практики несе відповідальність за:

 • організацію програми наукової практики ;

 • забезпечення контролю і спостереження за тим, щоб практика студентом велась належним чином, з виконанням всіх вимог керівництва;

 • забезпечення того, щоб студент придбав необхідний досвід, а також, щоб час, відведений на кожний від діяльності відповідав цілям програми
  наукової практики, забезпечення професійного становлення студента як фахівця в галузі маркетингової діяльності й організаційно-управлінських можливостей підприємтсва.

Керівник від бази наукової практики повинен організовувати і контролювати виконання програми студентом протягом всього терміну наукової практики .

Студент, що проходить наукову практику відповідає за:

 • точне проходження програми наукової практики ;

 • максимальне використання наявних можливостей, незалежно від того, надаються вони в робочий чи неробочий час;

 • одержання до початку наукової практики від керівника від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасне прибуття на базу наукової практики ;

 • виконання у повному обсязі всіх завдань, передбачених програмою наукової практики й вказівками її керівників;

 • вивчення й суворе дотримування правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії;

 • своєчасне складання диференційованого заліку з наукової практики .^ 7.ЗМІСТ НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ

Потенціал та сегментація ринку

Структура і класифікація ринку товарів, що досліджується за соціальними, економічними, географічними, політичними, психологічними та споживчими факторами (мотивами). Які ознаки визначають сегментацію товарів?

Які сегменти складають ринок товарів? Чи достатнє це охоплення?

Визначте і доведіть розрахунками найбільш привабливі сегменти ринку з урахуванням обсягу продажу, розміру прибутку і темпів їх зростання, інтенсивності конкуренції, вимог до каналів збуту. Який з досліджених сегментів найбільш відповідає діяльності підприємства? На який сегмент слід орієнтуватись, плануючи діяльність підприємства? Що необхідно зробити, щоб притягти якомога більше покупців за рахунок закріплення досягнутих позицій та залучення нових сегментів ринку? Тестування споживачів на підприємстві та які його результати? Чи здійснюється робота щодо прогнозування та замірам потенціалу ринка? Наведіть класифікацію потреб у досліджуємих товарах та послугах за факторами, які впливають на їх формування. Визначте прогноз потреб з урахуванням зміни цих факторів у перспективі. Проаналізуйте та оцініть рівень задоволення поточних та перспективних потреб досліджуємих товарів. Наведіть місткість ринку за останні декілька років і дайте йому оцінку та прогноз на перспективу.

Використання інтернет-технологій
^

Характеристика використовуємих на підприємстві інтернет технологій.


Які посадові особи використовують Інтернет? З якою метою? Яку інформацію одержують? Задопомогою яких технологій та програм? Як у подальшому використовується на підприєстві одержана інформація?

  1   2   3   4   5

Похожие:

Робоча програма iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Робоча програма iconРобоча програма з Історії України за вимогами кредитно-модульної системи для спеціальності
Робоча програма складена на основі учбової програми курсу «Історія України», затвердженої Науково-методичною радою сдпу
Робоча програма iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Робоча програма iconРобоча програма до курсу " Компаративістика і літературний процес " Напрям 0101 "
Програма затверджена на засіданні кафедри української мови і літератури: протокол № від 2010 р
Робоча програма iconРобоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн», читається протягом 2-х семестрів, загальний обсяг 62 години лекцій і практичних занять
Робоча програма навчального курсу для студентів магістеріума спеціальності 020210 «Дизайн»
Робоча програма iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Робоча програма iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Робоча програма iconРобоча програма з іпотека в кредитуванні для студентів за напрямом підготовки «правознавство»

Робоча програма iconПрограма з дисципліни "сталий розвиток суспільства" для студентів спеціальностей
Садовенко А. П. Сталий розвиток суспільства: Робоча навчальна програма з дисципліни– К.: Аму, 2010. – 25 с
Робоча програма iconРобоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство

Робоча програма iconРобоча програма
Програму розглянуто і обговорено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної справи ( протокол №11 від " 18 " 11 2008р. )
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы