Розподіл балів, які отримують студенти icon

Розподіл балів, які отримують студенти


Скачать 14.26 Kb.
НазваниеРозподіл балів, які отримують студенти
Размер14.26 Kb.
ТипДокументы

Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання знань студентів відбувається із використанням рейтингової системи.

Студент має можливість отримати бали за активність на практичних (семінарських) заняттях, за виконання самостійної роботи та завдань модульного і підсумкового контролю.

За активність на семінарських заняттях можна отримати максимально 1,5 бала за кожну тему змістового модуля. Оскільки тем 14, максимально можлива кількість балів, набраних за цією позицією, - 21.

За виконання практичних завдань студент має можливість отримати таку кількість балів: по темах 1-3 – по 1 бал за кожне завдання, по темах 7-10 – по 3 бали за кожне завдання, по темах 4, 6, 11 та 13 – по 1,5 бали за кожне. Сумарно це становитиме 21 бал максимально за курс.

Індивідуальна робота передбачає консультації викладача у визначений час за окремими темами робочої програми при виконанні індивідуальних розрахункових завдань, а також при виконанні курсового дослідження.

Самостійна робота полягає у написанні курсової роботи, опрацювання окремих тем та законодавчого матеріалу, винесеними на обов’язковий розгляд та окремо підготовлені. Для кожного студента є обов’язковим підготувати письмовий виклад одного із запропонованих до самостійного вивчення питань за кожен із змістових модулів. Всього питань, таким чином, буде чотири. Кожне із них оцінюється відповідно до шкали оцінювання роботи студентів по 2 бали. Крім того, за бажанням студент може виступити за дослідженим питанням на семінарському занятті з короткою доповіддю та отримати додатково бали за активну участь на занятті, що входять до загальної оцінки за відповідь по темі, що вивчається.

Модульний контроль включає в себе написання облікового диктанту (по кореспонденціях рахунків), вирішення тестових завдань та практичної ситуації. За один модульний контроль студенти можуть отримати 5 балів, а всього 20 балів.

Таким чином, за час вивчення курсу студенти можуть набрати 70 балів максимально.

Підсумковий контроль (екзамен) полягає у відповіді на питання екзаменаційних білетів у вигляді тестів та розв’язування практичних ситуацій і дає можливість студенту отримати максимально 30 балів.

При бажанні студента частину балів підсумкового контролю можна замінити балами за наукову роботу. Вона складається із участі у наукових конференціях, олімпіадах та публікації тез доповідей або статті у науковому студентському збірнику. Відповідна кількість балів за участь студента із доповіддю на конференції з публікацією тез, у олімпіаді – від 1 до 10 балів, за опубліковану статтю – від 1 до 15 балів. Студент, який займався науковою роботою, залишає за собою право здавати екзамен на загальних підставах.

Таким чином студент може набрати протягом навчального семестру 100 балів за вивчений курс та 100 балів за курсову роботу.

Критерії оцінювання окремих видів робіт і рейтингові бали зазначені у таблиці.


^ Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Види робіт

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Активність на семінарських заняттях

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

30

100

Виконання індивідуальних розрахункових завдань

1

1

1

1,5
1,5

3

3

3

3

1,5
1,5
Самостійна робота

2

2

2

2

Модульні контрольні роботи

5

5

5

5

Курсова робота оцінюється у сумі до 100 балів і не входить до загальної оцінки студента із дисципліни, а є окремою позицією у підсумку.

^ Комплексна оцінка курсової роботи

з дисципліни "Управлінський облік"

Складові модуля

Рейтинговий бал

мінімальний

максимальний

1.Оцінка викладу матеріалу:

- повнота викладення

- чіткість і логічна послідовність

-правильність викладу опрацьованого теоретичного матеріалу, охоплення матеріалу, його новизна

- аналіз цифрового матеріалу

- застосування статистичних і інших методів

- наявність графіків, схем, діаграм

-повнота опису системи обліку на досліджуваному підприємстві, в тому числі предмету курсової роботи

- наявність і якість удосконалення системи обліку досліджуваного об'єкта

- наявність усіх необхідних додатків

2.Захист проекту:

- доповідь

- повнота і грамотність опанування теми

-правильність відповідей на поставлені керівником і членами комісії питання

3.Правильність оформлення

4.Кількість опрацьованих літературних джерел та правильність оформлення їх списку, посилань по тексту роботи

5.Рівень самостійності виконання, повнота і правильність усунення зауважень керівника

Всього


3

3

2


2

2

2


3


3

2


1

3


2

2


2


4


36


10

5

5


5

5

5


10


10

5


5

10


5

5


5


10


100


Похожие:

Розподіл балів, які отримують студенти iconРозподіл балів, які отримують студенти
Студент має можливість отримати бали за активність на практичних (семінарських) заняттях, за виконання самостійної роботи та завдань...
Розподіл балів, які отримують студенти iconРозподіл балів, що присвоюються студентам з дисципліни «Рекламний менеджмент»

Розподіл балів, які отримують студенти iconРозподіл балів, що присвоюються студентам з дисципліни «логістика»
Тема Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері постачання
Розподіл балів, які отримують студенти iconЛабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) до 4 балів
Студентам, які достроково виконали план лабораторних робіт першого змістовного модуля, відповідна надлишкова кількість балів зараховується...
Розподіл балів, які отримують студенти iconСтипендії у 2-му семестрі 2011-2012 навчального року
Кнеу імені Вадима Гетьмана членами Профспілки працівників освіти І науки України, які не отримують
Розподіл балів, які отримують студенти iconПопередній розподіл
Попередній розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію у 2012 році
Розподіл балів, які отримують студенти iconМіністерство освіти і науки України
Наводиться таблиця розподілу балів за видами робіт із визначенням кількості балів за кожен
Розподіл балів, які отримують студенти icon267 Платники збору
Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують...
Розподіл балів, які отримують студенти iconПоложення про систему контролю знань студентів) (накази ректора №3710 від 11. 11. 2011р та №2352 від 31. 08. 2012 р.) Відраховуються з університету: студенти, які за результатами семестрового пмк мають
Пк з помітками про пере зарахування результатів навчання з даної дисципліни, не допуски, тощо
Розподіл балів, які отримують студенти iconПравила переведення балів, отриманих за дпа, в оцінку за 12 бальною системою оцінювання
Суму балів, за правильні відповіді та правильно виконанні учнем завдання, округляють до цілого числа і переводять в оцінку за 12...
Розподіл балів, які отримують студенти iconПояснювальна записка (загальна характеристика дисципліни (нормативна, варіативна); мета, завдання; компетенції, якими повинні оволодіти студенти (студенти повинні знати, уміти)
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни та навчальної діяльності студентів (Додаток Б)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы