Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки icon

Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки


Скачать 23.79 Kb.
НазваниеСемінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки
Размер23.79 Kb.
ТипДокументы

Семінарське заняття № 1.

Історія зарубіжної школи та педагогіки.

План.

 1. Виховання в умовах первісного суспільства.

 2. Виникнення освіти в державах Стародавнього Сходу.

 3. Освіта, виховання, педагогічна думка Стародавньої Греції. Порівняльний аналіз афінської та спартанської виховних систем. Педагогічні ідеї Сократа, Платона, Аристотеля.

 4. Давньоримська освіта та педагогіка. Педагогічні ідеї Марка Фабія Квінтіліана.

 5. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі

 6. Європейська освіта в епоху Відродження та Реформації.Список рекомендованої літератури.

 1. Історія педагогіки / За ред. М. С. Гриценка. – К., 1973.

 2. Кравець В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 3. Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. Історія зарубіжної школи і педагогіки. – Тернопіль, 1996.
^

Додаткові питання і завдання


 1. Поясніть зміст основних теорій походження виховання.

 2. Охарактеризуйте освіту епохи еллінізму.

 3. Розкрийте вплив християнства на розвиток школи та педагогічної думки.

 4. Розкрийте суть схоластичного навчання. Поясніть вплив схоластичного навчання на зміст і методику навчання.

 5. Охарактеризуйте зміст єзуїтського виховання.

Семінарське заняття № 2.

Я. А. Коменський – основоположник педагогіки нового часу.

План

 1. Біографія Я. А. Коменського.

 2. Світоглядна позиція чеського педагога.

 3. Вчення Я. А. Коменського про школу.

 4. Організація навчання. Обґрунтування класно-урочної системи.

 5. Дидактичні погляди Я. А. Коменського.

 6. Вимоги до підручників. Підручники Я. А. Коменського.

 7. Я. А. Коменський про вчителя та вимоги до нього.Список рекомендованої літератури

 1. Історія педагогіки / За ред. М. С. Гриценка. – К., 1973.

 2. Кравець В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 3. Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. Історія зарубіжної школи і педагогіки. – Тернопіль, 1996.^

Додаткові питання і завдання


  1. Поясніть причини дуалістичності світогляду Я. А. Коменського.

  2. Розкрийте принцип природовідповідності за Я. А. Коменським.

  3. Охарактеризуйте зміст “Великої дидактики” Я. А. Коменського.

  4. Викладіть суть його теорії морального виховання.


Семінарське заняття № 3.

Шкільництво та педагогічна думка країн Європи у XVII - XIX

План

 1. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж. Локка.

 2. Французьке просвітництво XVIII ст. Педагогічні погляди К. А. Гельвеція, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо.

 3. Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці.

 4. Педагогічна система А. Дістервега.

 5. Педагогічна теорія Й. Гербарта.

 6. Педагогічні погляди і діяльність соціалістів-утопістів Р. Оуена та Ш. Фур’э.

 7. Прогресивна педагогіка Росії у ХІХ – поч. ХХ ст. (Л. Толстой, П. Лесгафт, С. Шацький).
^

Список рекомендованої літератури


 1. Історія педагогіки / За ред. М. С. Гриценка. – К., 1973.

 2. Кравець В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 3. Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. Історія зарубіжної школи і педагогіки. – Тернопіль, 1996.^

Додаткові питання і завдання


 1. Охарактеризуйте педагогічну течію філантропізму.

 2. Назвіть основні ознаки неогуманізму.

 3. Прокоментуйте педагогічне вчення Ф. Фребеля.

 4. Дайте характеристику теорії елементарної освіти.

Семінарське заняття № 4

Виховання, школа та педагогічна думка в дофеодальний та феодальний періоди у східних слов’ян; в часи Київської Русі та епоху українського національного Відродження (XVII – XVIII ст.).

План


 1. Виховання та навчання у давніх слов’ян.

 2. Зародження та розвиток шкільної освіти в Київській Русі.

  • виникнення писемності та школи;

  • Київська школа книжного навчання;

  • монастирські школи;

  • школи грамоти.

 3. Педагогічна думка Київської Русі.

 4. Виникнення і розвиток братських шкіл України і Білорусії.

 5. Діяльність січових і козацьких шкіл на Україні . Козацька читанка. Козацька педагогіка ( ступені козацького виховання : фізичне, психофізичне, моральне, трудове, військово-спортивне виховання молоді).

 6. Перші вузи на території східних слов’ян .Острозька ( 1576р.), Києво-Могилянська (1615р.) академії як видатні центри освіти , науки і культури Ураїни.

 7. Розвиток народної і наукової педагогіки в XVI – п. половині-XVIII ст.^

Список рекомендованої літератури


 1. Антология педагогической мысли Укр.ССР. // М.Я. Кондаков, - М., Педагогика, 1988.

 2. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХVІІ ст. // Поч. шк., 1991. - №10.

 3. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и среднего мира. – М., 1999г.

 4. История Русов или Малой России / сочинения Георгия Конисского. К.: Дзвін, 1991.

 5. История педагогики. Под. Ред. А. Пискунова, Ч. І, 1998р.

 6. Костантинов Н., Медынский Е., Шабаева М., “История педагогики”, М. Просвещение, 1982.

 7. Розвиток народної освіти і пед. думка на Україні. Нариси // Н.Д.Ярмаченко, К.:, Рад.шк., 1991 р.

 8. Очерки истории школы и педаг. мысли народов СССР с древних времен до конца ХVІІ в. / Э.Д. Днепров, - М., Педагогика, 1989.

 9. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России // под.ред. Ш. И. Ганелина. – М., Просвещение, 1974.

 10. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української педагогіки. /За редакцією дійсного члена АПН України М. Г. Стельмаховича. – Київ: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1998.

 11. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. –К.:Вища щк., 1988

 12. Роль Київо-Могилянської Академії в культурному єднанні слов’янських народів (Відповід. ред. В. М. Русанівський. – К.: Наук. думка, 1988.

 13. Мицько І. З. Острозька академія. – К.: Наук. думка, 1990.

 14. Олійників О. С. Козацька читанка // Рад. школа – 1989. - № 4.

 15. Українська національна система виховання. – К.: КДПІ, 1991^

Додаткові питання і завдання


 1. Яка роль українського національно-визвольного, зокрема козацького руху в розвитку школи і педагогіки?

 2. Яку, на Вашу думку, мали специфіку сичові і козацькі школи України? Чи можна твердити, що в них розвивалася козацька педагогіка як різновид української педагогіки?

 3. Які елементи класно-урочної системи навчання вперше в світі виникли в братських школах України і Білорусії?

 4. Розкрити принцип демократизму і гуманізму в навчально-виховному процесі братських шкіл.

 5. Основні ознаки навчально-виховного процесу в Києво-Могилянській академії.

 6. Яких Ви знаєте видатних учених освітніх діячив України і Білорусії XVI – XVIII ст. ?

Семінарське заняття № 5.

Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський.

План.

 1. Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду Ушинського.

 2. Ушинський про педагогіку (в вужчому і широкому розумінні цього поняття) та як науку і мистецтво виховання.

 3. Розробка Ушинським принципу народності виховання і національної системи виховання.

 4. Ушинський про застосування в навчанні і вихованні народної педагогіки.

 5. Дидактичні погляди. Вимоги до вчителя.

 6. Ушинський про моральне і трудове виховання.

 7. Вплив ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів.^

Список рекомендованої літератури


 1. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української педагогіки. /За редакцією дійсного члена АПН України М. Г. Стельмаховича. – Київ: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1998.

 2. Ушинський К. Д. Статті: рідне слово. Про народність у громадському вихованні. Праця в її психічному і виховному значенні, Передмова до І тому “Педагогічної антропології” // Вибр. пед. твори: В 2 т. – Т. 1 – К.: Рад. шк., 1983.

 3. Олійник М. Родовід //Рад. школа, - 1989. - № 7.

 4. Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. – К.: Вища шк., 1974

 5. Гончаров Н. К. Педагогическая система К. Д. Ушинского. – М.: Педагогика, 1974.^

Додаткові питання і завдання


 1. Родовід Ушинського, його українське походження.

 2. Ушинський про значення рідної мови в житті, розвитку і навчанні кожної дитини.

 3. Обгрунтування Ушинським необхідності формування в учнів національного характеру, народних поглядів і переконань, світогляду, моралі та ін.

 4. Ушинський про національне і загальнолюдське виховання.

 5. Охарактеризувати основні праці, підручники для школи Ушинського.

Семінарське заняття № 6.

Відомий український педагог А. С. Макаренко.

План.

 1. Основні віхи життя і педагогічної діяльності Макаренка.

 2. Впровадження Макаренком у навчально – виховний процес ідей і засобів народної педагогіки.

 3. Макаренко про формування колективу, основні закони його розвитку.

 4. Поєднання навчання з трудовим вихованням, прдуктивною працею учнів та підготовка їх до вибору професії.

 5. Питання формування педагогічної майстерності вчителя в працях Макаренка.

 6. Суперечності в педагогічних поглядах Макаренка. Сучасні наукові погляди на спадщину Макаренка.

 7. Творча спадщина Макаренка і відродження школи та педагогіки.


Список рекомендованої літератури.

 1. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української педагогіки. /За редакцією дійсного члена АПН України М. Г. Стельмаховича. – Київ: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1998.

 2. Макаренко А. С. Педагогічна поема //Твори. – К.: Рад. шк., 1953. – Т. 1.

 3. Макаренко А. С. Праполри на баштах //Там же. - Т. 2.

 4. Макаренко А. С. Мета виховання //Там же. – Т. 5.

 5. Сухомлинский В. А. Идти вперёд! //Нар. образование . – 1989. - № 8.

 6. Хілліг Г. Подряпини в образі “видатного педагога” //Рад. школа. – 1991. - № 3.

Додаткові питання і завдання.

 1. Умови і фактори формування світогляду Макаренка.

 2. Чи є суперечності в поглядах Макаренка на виховання особистості і колективу?

 3. Чи згодні Ви з поглядами відомого педагога на формування учнівського активу?

 4. Ваша оцінка поглядів дослідника Ю. Азарова на педагогічну спадщину Макаренка.

 5. Ваше ставлення до поглядів Макаренка на сімейне виховання.

 6. Як Ви ставитесь до оцінки німецьким дослідником Г. Хіллігом творчої спадщини Макаренка?

 7. Які ідеї Макаренка Ви будете творчо впроваджувати в шкільну практику?

Семінарське заняття № 7.

Видатний педагог ХХ століття

В. О. Сухомлинський.

План.

 1. Життя і педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського.

 2. Народна педагогіка – основа творчої спадщини Сухомлинського.

 3. Сухомлинський про вдосконалення змісту освіти, шляхи забезпечення “радості розумової праці” учнів.

 4. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії і практиці Сухомлинського.

 5. Проблеми виховання патріота, громадянина в педагогічній спадщині Сухомлинського.

 6. Сухомлинський – основоположник теорії національного самовиховання учнів у прцесі навчання і виховання.

 7. Творча спадщина Сухомлинського та відродження школи і педагогіки.


Список рекомендованої літератури.

 1. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української педагогіки. /За редакцією дійсного члена АПН України М. Г. Стельмаховича. – Київ: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1998.

 2. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям //Вибрані твори: В 5 т. – К.: Рад. шк., 1976. – Т. 3.

 3. Сухомлинський В. О. Народження громадянина //Там же.

 4. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві //Там же. – Т. 2.

 5. Сухомлинський В. О. Бачити себе //Там же. – Т. 5.

 6. Дзеверін О. Г. Видатний радянський педагог //Там же. – Т. 1.

 7. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. шк., 1978.


Додаткові питання і завдання.

 1. Охарактеризуйте “школу радості” В. О. Сухомлинського.

 2. Сухомлинський про значення етнопедагогіки в навчанні і вихованні підростаючих поколіннь.

 3. Як розуміти положення В. О. Сухомлинського: “Школа – це колиска народу”?

 4. В. О. Сухомлинський про навчання і виховання учнів на культурно – історичних традиціях рідного народу.

 5. Шляхи і методи виховання творчої особистості.

 6. В. О. Сухомлинський про єдність родинного і шкільного виховання, батьківської і наукової педагогіки.

 7. Розкрити ставлення В. О. Сухомлинського до А. С. Макаренка, педагогічної спадщини минулого.

Похожие:

Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconСемінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки
Освіта, виховання, педагогічна думка Стародавньої Греції. Порівняльний аналіз афінської та спартанської виховних систем. Педагогічні...
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconУточнений список літератури до іспиту з курсу «Історія зарубіжної літератури (антична література)»

Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconСемінарське заняття №1 Тема: Патопсихологія як наука (2 год )
Психологічні лабораторії Е. Крепеліна, П. Жане, В. М. Бехтерева, С. С. Корсакова, І. А. Сікорського, П. І. Ковалевського
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconІсторія педагогіки
Афінська школа. Освітні і виховні ідеали. Освіта в грецьких містах-колоніях на території України
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconРеферат на тему: " Місце тзн у навчальному процесі школи" виконала: студентка 43 групи факультету педагогіки та психології
Розділ Особливості засобів навчання та їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconСемінарське заняття №1. Політичний та економічний розвиток США у другій половині ХХ на початку ХХІ ст
Охарактеризуйте зонально-регіональний поділ території та дайте оцінку ресурсно-економічного потенціалу регіонів США
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconСемінарське заняття 1 Охорона суміжних прав
Ліцензування телепрограм як головний механізм захисту прав на аудіовізуальні твори. Зміст договорів ліцензування та географічна сфера...
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconІсторія української журналістики 3 курс денне відділення Практичне заняття №2

Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconПитання до екзамену з історії педагогіки
В. О. Сухомлинський про єдність родинного і шкільного виховання, батьківської і наукової педагогіки
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconПрограма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»
Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є характерною ознакою сьогодення і у галузі професійної педагогічної діяльності....
Семінарське заняття № Історія зарубіжної школи та педагогіки iconПрограма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику
Зміст провідного завдання з педагогіки: студенти IV курсу виконують обов’язки помічника класного керівника в одному з класів школи,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы