Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» icon

Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права»


Скачать 57.05 Kb.
НазваниеСистема оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права»
Размер57.05 Kb.
ТипДокументы

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

 • конспектування лекцій;

 • усна відповідь на семінарському занятті;

 • доповнення на семінарському занятті;

 • написання рефератів;

 • письмові відповіді на завдання із самостійної роботи;

 • наукова доповідь.

Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік - проводиться у формі контрольної роботи.

Умови допуску студента до заліку:

 • відсутність заборгованостей з практичних (семінарських) занять;

 • відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

 • позитивні рейтингові бали за кожний модуль;

 • стартовий рейтинг з двох модулів не менше 54 балів.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за іспит за такою шкалою оцінювання:


Змістовий

модуль 1 ( ЗМ1)

Змістовий

модуль 2 ( ЗМ2 )

Залік (З)

Разом
(підсумкова оцінка - ПО)


Максимальна оцінка в балах

44

44

12

100


Максимальна кількість балів за два модулі – 88 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + З

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.


^ Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах двох модулів


п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

Усна відповідь на семінарському занятті

УВ

до 6

6х10=60

3.

Доповідь

Д

до 4

4х2=8

4.

Модульна контрольна робота

МКР

до 10

2х10=20

5.

Залікова контрольна робота (залік)

ЗКР

до 12

12
Всього100 балів


Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


^ Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Оцінка за 12-ти бальною системою

^ Залік за національною шкалою

98 <= RD <=100

94<= RD <=97

90<= RD <=93

A – Відмінно

5 - Відмінно

12

11

10

Зараховано

86 <= RD <= 89

82<= RD <=85

B – Дуже добре

4- Добре

9

8

7

75 <= RD <= 81

C – Добре

67 <= RD <= 74

D – Задовільно

3- Задовільно

6

5

60 <= RD <= 66

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

45<= RD <=59

35<= RD <=44

FХ – Незадовільно (з можливістю перездачі)

2 -Незадовільно

4

3

незараховано

20<= RD <=34

1<= RD <=19

F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

2- Не допущено

2

1

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання


п/п

Назви тем

^ Всього

годин

Види занять і розподіл годин

Лекц.

Практ.

^ Самос

робот.

Форми контролю

1.1.

Поняття та предмет римського цивільного права

8

2

2

4

УВ-6

1.2.

Джерела римського цивільного права

8

2

2

4

УВ-6

1.3.

Фізична особа як суб’єкт римського цивільного права

13

4

4

5

УВ-6, Д-4

1.4.

Сімейний статус фізичної особи

11

4

2

5

УВ-6

1.5.

Спадкове право

12

4

2

6

УВ-6
Модульна контрольна робота № 1

2
2
МКР-10
^ Всього у першому модулі

54

16

14

24

44

2.1.

Речове право

2.1.1. Право власності


10

4

2

4

УВ-6

2.1.2 Право на чужі речі

8

2

2

4

Д-4

2.2.

Зобов’язальне право

2.2.1. Загальні положення про зобов’язання

8

2

2

4

УВ-6

2.2.2. Договори в римському праві


8

2

2

4

УВ-6

2.3.

Позадоговірні зобов’язання

8

2

2

4

УВ-6

2.4.

Захист цивільних прав. Судочинство

8

2

2

4

УВ-6
Модульна контрольна робота № 2

2
2
МКР-10
Залікова контрольна робота

2
2
ЗКР-12
^ Всього у другому модулі

54

14

16

24

56
Разом з дисципліни

108

30

30

48

Залік


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ І: РИМСЬКЕ ПРАВО І ФІЗИЧНА ОСОБА

Тема 1.1: ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Завдання для самостійної роботи

 1. Передумови формування римського права

 2. Традиція римського права

 3. Періодизація римського права

 4. Римське право як правова система

 5. Поділ римського права на цивільне і публічне

 6. Форми рецепції римського права

 7. Види і форми рецепції римського права

 8. Рецепція римського права в Україні

Практичне заняття до Теми 1.1:

Римське право як правова система

План

 1. Поняття римського права. Право в системі римської античної цивілізації

 2. Структура римського права

 3. Періодизація римського права

 4. Форми і етапи рецепції римського права.

Тема 1.2:^ ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА

Лекція: Джерела римського права

Завдання для самостійної роботи

 1. Класифікація джерел римського права

 2. Прийняття законів в римському суспільстві

 3. Кодифікація римського права

 4. Періодизація джерел римського права

 5. Едикти магістратів в системі джерел римського права

 6. Постанови сенатів в римському праві

 7. Імператорські конституції в римському праві

 8. Консультації правознавців

 9. Кодифікація Юстиніана

Практичне заняття до Теми 1.2: Поняття і система джерел римського права

 1. Поняття джерел римського права та їх класифікація

 2. Звичаї як джерела римського права

 3. Закон як форма вираження римського права. Законодавча процедура в давньоримському суспільстві

 4. Едикти магістратів як джерела римського права

 5. Консультації правознавців як джерела римського права

 6. Кодифікація Юстиніана

^ ТЕМА 1.3. ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Лекція: Фізична особа як суб’єкт цивільного права

Завдання для самостійної роботи:

 1. Суб’єкт правовідносин в римському праві, стан правосвідомості

 2. Правовий статус римських громадян

 3. Правовий статус латинів та вимоги щодо оформлення їх статусу

 4. Правовий статус перегринів

 5. Правовий статус рабів

 6. Рабський пекулій

 7. Інститут клієнтели

 8. Правовий статус вільновідпущеників

 9. Правовий статус колонів

 10. Представництво в римському праві

Практичне заняття до Теми 1.3: Суб’єкти цивільних правовідносин в римському праві

 1. Поняття, зміст і обсяг правоздатності в римському праві

 2. Умови і підстави обмеження правоздатності і дієздатності в римському праві

 3. Класифікація фізичних осіб як суб’єктів цивільних правовідносин

 4. Юридичні особи в римському приватному праві

Теми доповідей до теми 1.3:

 1. Цивільна правоздатність в римському праві

 2. Дієздатність в римському праві. Фактори, які обмежували дієздатність фізичних осіб в Римі

 3. Фізичний стан особи і її дієздатність

 4. Підстави і умови обмеження цивільної правоздатності

 5. Опіка і піклування в римському праві

 6. Права і обов’язки осіб, призначених опікуном або піклувальником

 7. Римські громадяни як суб’єкти цивільних прав і обов’язків

 8. Підстави і умови набуття та припинення римського громадянства

 9. Латини як суб’єкти цивільних прав і обов’язків

 10. Перегрини як суб’єкти цивільних прав і обов’язків

 11. Поняття і зміст інституту клієнтели (clientela) в римському праві

 12. Колони як суб’єкти цивільних прав і обов’язків

 13. Правове становище рабів в римському праві

 14. Поняття і сутність рабського пекулія

 15. Засоби залучення рабів у приватний обіг

 16. Правове становище вільновідпущеників в римському праві

 17. Приватні корпорації в римському праві.

 18. Виникнення та припинення юридичних осіб.

 19. Право- і дієздатність юридичних осіб.

 20. Поняття і зміст представництва в римському праві

^ ТЕМА 1.4: СІМЕЙНИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Лекція: Сімейний статус фізичної особи

Завдання для самостійної роботи

 1. Батьківська влада

 2. Поняття та види сім'ї в Римі.

 3. Агнатське споріднення

 4. Когнатське споріднення

 5. Відносини між матір’ю і дітьми

 6. Визначення понять "особа власних прав" та "особа чужих прав".

 7. Лінії та ступені кровного споріднення.

 8. Визначення терміну "свояки".

 9. Умови вступу в шлюб.

 10. Способи укладання і припинення шлюбу

 11. Способи узаконення та усиновлення дітей в Римі

 12. Особисті та майнові відносини між подружжям.

 13. Припинення батьківської влади.

 14. Опіка і піклування: порядок встановлення та припинення.

Практичне заняття до теми 1.4:

Регулювання сімейних правовідносин в римському праві

План

 1. Поняття та сутність інституту сім'ї в римському праві.

 2. Види сім’ї в римському праві

 3. Поняття та види шлюбу в римському праві. Умови укладення шлюбу

 4. Особисті і майнові відносини подружжя

 5. Поняття і зміст батьківської влади, її встановлення та припинення

Теми доповідей до теми 1.4:

 1. Динаміка регулювання сімейних відносин в римському праві

 2. Поняття та види сім'ї в Давньому Римі

 3. Загальна характеристика агнатського споріднення

 4. Загальна характеристика когнатського споріднення

 5. Особи власних прав і особи чужих прав в римському праві

 6. Поняття і зміст батьківської влади

 7. Припинення батьківської влади

 8. Регулювання відносин між матір’ю і дітьми в римському праві

 9. Лінії та ступені кровного споріднення їх значення для особи

 10. Поняття і зміст шлюбу в римському праві

 11. Види шлюбів в римському праві

 12. Поняття і загальна характеристика шлюбу cum manu

 13. Поняття і загальна характеристика шлюбу sine manu

 14. Поняття і загальна характеристика конкубінату

 15. Укладення і припинення шлюбу в римському праві.

 16. Поняття і умови узаконення та усиновлення дітей в Римі

 17. Правові відносини між подружжям.

^ ТЕМА 1.5. СПАДКОВЕ ПРАВО

Лекція: Спадкові правовідносини у римському праві

Завдання для самостійної роботи

 1. Основні етапи розвитку римського спадкового права

 2. Спадкодавці та спадкоємці в римському праві

 3. Види спадкування та форм правонаступництва.

 4. Поняття та історичні форми заповіту в Римі.

 5. Умови дійсності заповіту. Втрата дійсності заповіту через деякий час.

 6. Спадкування за законом. Визначення кола спадкоємців у випадку спадкування за законом

 7. Поняття обов'язкового спадкування (обов'язкова частка)

 8. Способи прийняття спадщини. Поняття спадкового зарахування

 9. Поняття спадкового представництва і спадкової трансмісії

 10. Поняття та види легатів.

 11. Поняття фідеїкомісу

Практичне заняття до теми 1.5:

Спадкування в римському праві

План

 1. Поняття і значення інституту спадкування в римському праві

 2. Поняття і зміст спадкування за законом

 3. Поняття і зміст спадкування за заповітом

 4. Необхідне спадкування

 5. Прийняття спадщини

Модульна контрольна робота № 1

 1. Поняття і предмет римського цивільного права

 2. Критерій поділу римського права

 3. В чому полягають особливості jus civile, jus gentium і jus praetorium

 4. Поняття і суть рецепції римського права

 5. Джерела римського права

 6. Звичаєве право як джерело римського права

 7. Закони як джерела римського права

 8. Преторське право, як джерело римського права

 9. Закони XII таблиць як найдавніше джерело римського цивільного права

 10. Загальна характеристика кодифікації Юстиніана

 11. Суб’єкти римського права

 12. Поняття і зміст правоздатності

 13. Підстави обмеження правоздатності

 14. Фізичні особи та їх правовий статус

 15. Правовий статус римських громадян

 16. Правовий статус рабів

 17. Правовий статус латинів та вимоги щодо оформлення їх статусу

 18. Юридичні особи в римському цивільному праві

 19. Сімейні відносини як предмет регулювання римського цивільного права

 20. Сім’я і спорідненість в римському цивільному праві

 21. Особи власних прав і особи чужих прав в римському праві

 22. Поняття і зміст батьківської влади

 23. Припинення батьківської влади

 24. Регулювання відносин між матір’ю і дітьми в римському праві

 25. Лінії та ступені кровного споріднення їх значення для особи

 26. Поняття і зміст шлюбу в римському праві

 27. Види шлюбів в римському праві

 28. Поняття і загальна характеристика шлюбу cum manu

 29. Поняття і загальна характеристика шлюбу sine manu

 30. Поняття і загальна характеристика конкубінату

 31. Укладення і припинення шлюбу в римському праві.

 32. Особисті і майнові відносини подружжя

 33. Спадкодавці та спадкоємці в римському праві

 34. Поняття спадкування в римському праві.

 35. Спадкування за законом

 36. Спадкування за заповітом

 37. Поняття та форми заповіту в Римі.

 38. Обов’язкове спадкування

 39. Умови дійсності заповіту. Втрата дійсності заповіту через деякий час.

 40. Легати і фідеїкоміси в римському праві


^ МОДУЛЬ 2: РЕЧОВЕ І ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

ТЕМА-2.1: РЕЧОВЕ ПРАВО

Лекція-1: Речове право в римському праві

Лекція 2: Право власності в римському праві

Лекція 3: Права на чужі речі

Завдання для самостійної роботи

  1. Практичне значення поділу воло­діння на незаконне добросовісне та незаконне і недобросовісне.

  2. Поняття володіння, держання та їх захист.

  3. Похідні володільці та їх захист.

  4. Відповідальність добросовісного і недобросовісного володільця перед власником.

  5. Виникнення і припинення посідання

  6. Захист посідання

  7. Захист володіння. Поняття посесорного і петиторного захисту володіння.

  8. Види преторських інтердиктів, скерованих на захист володіння.

  9. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

  10. Поняття первинного і похідного способу набуття права власності

  11. Захист права власності. Якими позовами захищалася власність у Римі?

  12. Права і обов'язки покупця у випадку пред'явлення віндикаційного по­зову.

  13. Обмеження права власності

  14. Припинення права власності.

  15. Сервітути речові і особисті, сільські і міські.

  16. Виникнення та припинення сервітутів.

  17. Захист сервітутів.

  18. Поняття емфітевзиса та суперфіція, їх відмінність від сервітуту.

  19. Заставне право як вид права на чужу річ

Практичне заняття до теми 2.1:

Право власності і права на чужі речі

План

 1. Поняття і загальна характеристика володіння в римському праві

 2. Поняття і загальна характеристика права власності в римському праві

 3. Поняття і загальна характеристика прав на чужі речі в римському праві

Теми доповідей до теми 2.1

Речове право і право власності

 1. Поняття речового права, його складові.

 2. Речі як об’єкти цивільних прав

 3. Володіння як інститут речового права

 4. Відмінності права володіння від права власності

 5. Виникнення і припинення володіння

 6. Види володіння

 7. Захист володіння

 8. Поняття римлянами права власності.

 9. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

 10. Види права власності

 11. Спільна власність

 12. Способи набуття права власності в римському праві

 13. Способи припинення права власності в римському праві

 14. Обмеження права власності.

 15. Захист права власності

 16. Права на чужі речі: виникнення, поняття і види прав на чужі речі

 17. Поняття і зміст сервітуту в римському праві. Закріплення інституту емфітевзису в українській правовій системі

 18. Встановлення і припинення сервітутів

 19. Види сервітутів

 20. Захист сервітутного права в римському праві

 21. Поняття і зміст емфітевзису в римському праві. Закріплення інституту емфітевзису в українській правовій системі

 22. Поняття і зміст суперфіцію в римському праві. Закріплення інституту суперфіцію в українській правовій системі

 23. Поняття і зміст заставного права

 24. Види заставних прав

^ ТЕМА2.2: ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО В РИМСЬКОМУ ПРАВІ

Лекція-1:Загальне вчення про зобов’язання

Лекція-2:Договори у римському праві

Завдання для самостійної роботи

  1. Роль зобов’язання у цивільному обігу

  2. Класифікація зобов'язань.

  3. Забезпечення зобов’язань

  4. Поняття юридичних фактів та їх різновиди.

  5. Поняття зобов'язань односторонніх, двосторонніх та синалагматичних.

  6. Поняття та порядок виконання зобов'язання.

  7. Наслідки невиконання зобов’язань

  8. Умови відповідальності боржника за невиконання або неналежне виконання зобов'язання.

  9. Заміна сторін у зобов'язанні.

  10. Поняття прострочки виконання зобов'язання, її наслідки.

  11. Поняття римлянами вини. Види вини. Відповідальність за чужу вину

  12. Звільнення боржника від відповідальності за невиконання зобо­в'язання.

  13. Засоби забезпечення зобов'язань

  14. Контракти в римському праві

  15. Пакти в римському праві

  16. Вербальні контракти

  17. Реальні контракти

  18. Договори суворого права і основані на добросовісності.

  19. Структура договору. Суттєві та додаткові елементи договору

  20. Поняття законності договору

  21. Загальні умови визнання дійсності договорів

  22. Укладення договору. Представництво.

Практичне заняття до теми 2.1 (1):

Зобов’язання та його роль у цивільному обігу

План

 1. Поняття римського зобов’язального права. Зобов’язання, суб’єкти зобов’язання, їх права та обов’язки

 2. Види зобов’язань в римському праві

 3. Виникнення і припинення зобов’язань

 4. Виконання зобов’язань. Наслідки невиконання зобов’язань

 5. Забезпечення зобов’язань в римському праві. Забезпечення зобов’язань в українському цивільному праві

Практичне заняття до теми 2.1 (2):

Договірні правовідносини у римському праві

План

 1. Поняття і зміст договору в римському праві

 2. Класифікація договорів в римському праві

 3. Виникнення і припинення договірних зобов’язань

 4. Процедура укладення договору в Давньому Римі. Обов’язкові вимоги до договорів

 5. Контракти у римському праві

 6. Пакти у римському праві

^ ТЕМА 2.3: ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Лекція: Позадоговірні зобов’язання

Завдання для самостійної роботи

 1. Класифікація позадоговірних зобов'язань.

 2. Поняття ведення чужих справ без доручення.

 3. Зобов'язання з безпідставного збагачення.

 4. Зобов'язання з приватних деліктів.

 5. Зобов'язання ніби з приватних деліктів

Практичне заняття до теми 2.3:

Позадоговірні зобов’язання

План

 1. Система позадоговірних зобов’язань в римському праві

 2. Поняття і підстави виникнення зобов’язань ніби з договорів

 3. Поняття і підстави виникнення деліктних зобов’язань

 4. Поняття і підстави виникнення квазіделіктів

^ ТЕМА 2.4. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. СУДОЧИНСТВО

Лекція: Захист цивільних прав і судочинство в римському праві

Завдання для самостійної роботи

 1. Досудові способи захисту порушених прав.

 2. Поняття та особливості римського цивільного процесу.

 3. Загальна характеристика одного із видів цивільного процесу в Римі:

а) легісакційний процес;

б) формулярний процес.

4. Преторська формула, її складові частини. Значення ексцепції та прескрипції в преторській формулі

5. Особливі засоби преторського захисту порушених прав

6. Поняття та умови проведення реституції.

7. Характеристика екстраординарного процесу

8. Поняття та види позовів у Римі

9. Поняття позовної давності. Перерва та зупинка позовної давності

Практичне заняття до теми 2.4:

 1. Поняття та особливості римського цивільного процесу

 2. Судочинство в суді. Види цивільного процесу в Римі

 3. Поняття і види позовів в римському праві

 4. Судове рішення. Оскарження та виконання судового рішення.

 5. Особливі засоби преторського захисту

Модульна контрольна робота № 2

 1. Поняття речового і зобов’язального права в римському праві

 2. Поняття і види речей

 3. Поняття і види володіння (possessio)

 4. Набуття і припинення володіння

 5. Поняття і зміст права власності

 6. Види права власності в римському цивільному праві

 7. Способи набуття права власності

 8. Способи припинення права власності

 9. Захист права власності

 10. Право на чужі речі: поняття, зміст, види

 11. Поняття і види сервітутів в римському праві.

 12. Встановлення і припинення сервітутів

 13. Поняття і зміст емфітевзису в римському праві

 14. Поняття і зміст суперфіцію в римському праві

 15. Заставне право в римському праві

 16. Зобов’язання у римському цивільному праві

 17. Підстави виникнення і припинення зобов’язань.

 18. Суб’єкти зобов’язальних відносин

 19. Наслідки невиконання зобов’язань

 20. Забезпечення зобов’язань

 21. Договір в римському праві, його сторони і зміст

 22. Умови дійсності договорів в римському праві

 23. Види договорів в римському праві

 24. Поняття і види контрактів в римському праві

 25. Реальні контракти в римському праві

 26. Поняття і види пактів в римському праві

 27. Поняття і види позадоговірних зобов’язань

 28. Поняття і підстави виникнення зобов’язань ніби з договорів

 29. Поняття і підстави виникнення деліктних зобов’язань

 30. Поняття і підстави виникнення квазіделіктів

 31. Способи захисту прав в римському цивільному праві

 32. Позовний захист прав в римському праві. Поняття і види позову

 33. Поняття і види цивільного процесу в Римі

 34. Поняття і характеристика екстраординарного процесу

 35. Поняття і характеристика легісакційного процесу

 36. Реституція в римському цивільному праві

 37. Преторський захист прав

 38. Позовна давність

 39. Загальна характеристика судочинства в Стародавньому Римі

 40. Судове рішення в римському праві, його виконання і оскарження

Підсумкова контрольна робота


Джерела

 1. Кирпичов Олег Анатолійович, Соловйова Вікторія Вікторівна. Римське приватне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Юго-Восток, 2010. — 320с. — Бібліогр.: с. 317-318. — ISBN 978-966-374-285-4;

 2. Підопригора Опанас Андронович, Харитонов Євген Олегович. Римське право: підруч. / МОН України. — 2-ге вид. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 528c. — Бібліогр.: с. 487-491. — ISBN 978-966-667-331-5.

 3. Агафонов Сергій Агафонович. Основи римського приватного права: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2009. — 142с. — Бібліогр.: с. 136-140. — ISBN 966-301-107-6

 4. Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В., Коробцова Н. В., Крижна В. М.. Основи римського приватного права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.І. Борисова (заг.ред.), Л.М. Баранова (заг.ред.). — Х. : Право, 2010. — 224с. — Бібліогр.: с. 218. — ISBN 978-966-458-019-6.

 5. Васильченко Віталій Васильович. Римське спадкове право на тлі права сучасного. — Запоріжжя : Верже, 2009. — 130с. — ISBN 996-565-071-8;

 6. Макарчук Володимир Степанович. Основи римського приватного права: Навч. посібник / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України ; Міжнародна асоціація істориків права. — 2-ге вид., доп. — К.: Атіка, 2010. — 255с. — Авт. зазн. на звор. тит. арк.. — ISBN 966-8074-51-3;

 7. Сліпченко Святослав Олександрович, Шишка Роман Богданович. Римське приватне право в таблицях / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2009. — 252с. — ISBN 966-610-048-7;

 8. Орач Євген Михайлович, Тищик Борис Йосипович. Основи римського приватного права: Курс лекцій / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 272с. — На обкл. автори не зазнач.. — ISBN 966-7784-22-3
Похожие:

Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconСистема оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права»
...
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconМодуль №1. Тема №1. Поняття римського приватного права. Джерела римського приватного права
При вивченні теми студентам необхідно твердо засвоїти визначені питання й історичну роль римського права
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconЦивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту
Поняття цивільного права як галузі права. Місце і значення цивільного права в системі галузей права
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconТема: Основи цивільного права
Цивільне право – галузь права, яка регулює особисті немайнові та майнові відносини, застосовані на юридичній рівності, вільному волевиявленні,...
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» icon1. Предмет і завдання курсу історії держави і права зарубіжних країн
Лекція Історія держави іі права зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconНавчальний посібник «Основи психології та педагогіки» Частина ІІ для студентів усіх галузей знань
За умов, що на лекції відведено дуже мало часу, то під час них можливо тільки ознайомити студентів з основними категоріями предмета,...
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconНавчальний посібник «Основи психології та педагогіки» Частина І для студентів усіх галузей знань
За умов, що на лекції відведено дуже мало часу, то під час них можливо тільки ознайомити студентів з основними категоріями предмета,...
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» iconСоотношение понятий «система права», «правовая система», «правовая семъя». Система права
Система права – внутренняя структура права, состоящая из норм, институтов и отраслей права
Система оцінювання знань студентів навчальна дисципліна «Основи римського цивільного права» icon2. Передумови виникнення права інтелектуальної власності. В україні ніколи не було свого завершеного цивільного законодавства
Це була чи не перша спроба розробити проект першого Цивільного кодексу України. «Собрание прав Малороссии» було підготовлене на основі...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы