Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка icon

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка


Скачать 120.76 Kb.
НазваниеСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
страница1/3
А.С. Макаренка<><><>Кафедра української мови<><><><>ЗАТВЕРДЖУЮ<
Размер120.76 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
2a7690f7.gif" ALIGN=LEFT>МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка


Кафедра української мови


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

(навчальної) роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

уКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”


6.020303 Філологія.

Російська мова і зарубіжна література


7.02030302 Мова і література

(російська мова і зарубіжна література)


^ 7.02030302 Мова і література

(зі знанням іноземної мови)


Інститут філології


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Суми–2011


Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Російська мова і зарубіжна література, спеціальністю 7.02030302 Мова і література (російська мова і зарубіжна література)

„_______” _______________, 2011. – ____с.


Розробник: Шевель С. М., к. філол. н., ст. викладач.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови


Протокол № _____ від. “_______”___________________2011 р.


Завідувач кафедри української мови


_________________ (Семеног О. М.)


“_____”___________________ 2011 р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________, 2011

 ____________, 2011


Предмет: ^ Українська мова за професійним спрямуванням (КУЛЬТУРА МОВИ ВЧИТЕЛЯ)


1. Опис навчальної дисципліни


Курс: ІІ

Підготовка бакалаврів

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1 кредит


Модулів: З Змістові модулі

Загальна кількість годин: 30 .

Тижневих годин: 2.


0203 Гуманітарні науки


6.020303 Філологія.

Російська мова і зарубіжна література


7.02030302 Мова і література

(російська мова і зарубіжна література)


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврЗа вибором.

Рік підготовки: 2

Семестр: 1-й, 2-й.

Лекції (теоретична підготовка):6 год.

Семінари: 18 год.

Вид контролю: залік


2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Навчальний курс «Українська мова за професійним спрямуванням» є узагальненою дисципліною, що містить загальні відомості з культури професійного (усного та писемного) мовлення майбутніх вчителів.

Зміст курсу забезпечує:

  • оволодіння професійними якостями міжперсональної комунікації;

  • поглиблення та систематизацію теоретичних знань з проблемних питань української мови;

  • забезпечення формування професійних знань, умінь, навичок студентів;

  • практичне застосування знань, отриманих в процесі навчаня під час виконання індивідуальних, самостійних завдань.

Робоча навчальна програма курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” містить навчально-тематичний план, пакет методичних матеріалів для проведення поточного, підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури, базові рекомендації для вивчення навчальної дисципліни, а також схематичну подачу логічної структури змістових модулів дисципліни, опис дисципліни, індивідуальну шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів.

Як правило, змістовий модуль поєднує в собі декілька логічно структурованих розділів робочої програми. Окремо передбачено проміжний та поточний контроль навчальних досягнень студентів.

^ Мета курсу – засвоєння базових теоретичних знань з окремих проблемних питань сучасної української літературної мови. Вироблення на їх основі способів застосування отриманих знань на практиці.

^ Вимоги до знань і вмінь

Студент повинен знати: стильові різновиди сучасної української мови; лексичні, граматичні та синтаксичні засоби кожного стилю мови; особливості функціонування цих засобів у кожному стилі; культуру усного та писемного мовлення.

^ Студент повинен уміти: редагувати речення з різними типами помилок; користуватися лексикографічними працями для побудови усного чи писемного мовлення різного стилю; відповідно до вимог сучасної української мови (орфографії, орфоепії, граматики) писемно і усно оформлювати своє висловлювання; застосовувати набуті знання на практиці.


3. Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ модуль I. Загальні питання навчального курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

^ ТЕМА 1. ВСТУП. Предмет і завдання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Комунікативний та писемний аспекти культури мови вчителя. Нормативність мови як ознака професіоналізму. Типи мовних норм. Стилі української мови. Принципи їх класифікації.

ТЕМА 2. ^ Мовні явища інтерферентного характеру. Суржик і порушення кодифікованих норм сучасної української літературної мови. Суржик як лінгвосоціальна та лінгвокультурна проблема. Причини мовних інтерференцій. Типи інтерферентних помилок. Суржик і двомовність.

ТЕМА 3. ^ Мовний етикет. Усталені етикетні формули. Етикетні норми та мовні кліше публічного виступу. Епістолярний етикет. Особливості національного етикету. Етикетні формули наукового стилю.

ТЕМА 4.^ Орфоепічна нормативність сучасної української літературної мови. Основні орфоепічні правила вимови голосних звуків. Основні орфоепічні правила вимови приголосних звуків. Порушення орфоепічної норми внаслідок міжмовних взаємодій. Засоби милозвучності української мови: чергування фонем; спрощення в групах приголосних; асимілятивно-дисимілятивні процеси. Акцентуаційна нормативність сучасної української мови. Наголос. Логічний наголос.

Порушення акцентуаційних норм під впливом діалектного оточення, російської мови, за аналогією до генетично подібних утворень, що мають певний тип наголосу.


ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ. Лексико-фразеологічна, морфологічна та синтаксична нормативнісь української мови – основа професіоналізму вчителя-словесника.

ТЕМА 5. ^ Лексичні норми професійного спілкування. Пряме і переносне значення слова. Види перенесень. Багатозначність і омонімія. Контекст та контекстна зумовленість вибору слова. Номінація та конотація. Види конотувань. Пароніми. Труднощі слововживання. Професійна термінологія. Іншомовна лексика. Питомо українські відповідники іншомовних слів. Пуризм. Синонімія, варіантивність синонімічних відношень слів. Контекстуальна синонімія. Чистота мови. Сленг. Жаргонізми Стилістично маркована лексика. Лексичні повтори, тавтологія, плеоназм, мовні штампи, просторічні слова, вульгаризми, слова-паразити.

ТЕМА 6. ^ Фразеологія професійного спілкування. Фразеологічне багатство української мови. Варіативнісь фразеологічних одиниць, контекстуальна та стилістична зумовленісь їх вибору. Поняття про ідіоматичні вислови. Крилаті вислови. Проблема перекладу російських фразеологізмів. «Буквальний» та «смисловий» переклад. Синонімія фразеологізмів.

ТЕМА 7. ^ Морфологічна нормативність мови вчителя-словесника. Складні випадки вживання морфологічних форм. Іменник. Узгодження в роді невідмінюваних іменників. Уживання відмінкових форм іменників. Зв’язок кількісних числівників з іменниками. Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням. Спільний і подвійний рід.

ТЕМА 8. Морфологічна нормативність мови вчителя-словесника. Складні випадки вживання морфологічних форм (продовження) Прикметник. Займенник. Прийменник. Числівник. Дієслово. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння прикметників. Помилки у вживанні зворотного і присвійних займенників. Пошанна множина. Особливості вживання прийменників, що виникають внаслідок інтерферентиних впливів російської мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Особливості відмінювання числівників. Особливості граматичного вираження і стилістичного функціонування часових, способових та видових форм дієслів.

ТЕМА 9. ^ Синтаксичні норми культури мови. Порядок слів у реченні. Інверсія. Складні випадки та помилки при узгодженні підмета і присудка. Особливості вживання дієприкметникових, дієприслівникових зворотів в українській та російській мовах. Труднощі при перекладі. Складні випадки керування в українській мові. Пряма і непряма мова. Доречність використання, віріантність.


ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ. Культура усної та писемної мови вчителя.

ТЕМА 10. Культура усної мови вчителя. Комунікація як вид міжособистісної взаємодії. Роль та значення мовної комунікації як основи професійності майбутнього вчителя. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Класифікація невербальних засобів спілкування (екстралінгвістика, проксодика, кінесика, проксеміка, зовнішній вигляд,такесика, графеміка, запахи, хронеміка). Вербальні компоненти спілкування (спеціалізація мови, продуктавність мови, недовговічність мови як комунікативного коду, здатність до передавання, обумовленість культурою). Форми мовного спілкування, їх класифікація. Діалог ї його організація. Монолог. Полілог.

ТЕМА 11. ^ Культура усної мови вчителя. Ораторське мовлення. Публічний виступ. Жанрові різновиди мовного спілкування. Риторика як наука, її місце та роль у підготовці вчителя-словесника. З історії риторики. Види сучасного публічного виступу. Жанри публічного виступу: доповідь, лекція, проповідь, бесіда, промова, повідомлення, поздоровлення, тост. Традиції українського красномовства. Підготовка публічного виступу. Умови успішного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу. Дискусія, дебати: аргументування позиції, морально-етичні норми. Правила ведення дискусії. Ділова телефонна розмова.

ТЕМА 12. ^ Типологія та загальна характеристика писмових робіт наукового стилю. Поняття про специфіку писмової роботи наукового стилю. Типологія та загальна класифікація письмових наукових робіт: тези наукової статті; конспект; реферат; стаття; курсова робота; дипломна робота; анотація; план-проспект наукового дослідження. Основні вимоги до оформлення наукових робіт: технічні вимоги: поля, шрифт, інтервал, оформлення приміток, додатків, нумерація сторінок,оформлення змісту, правила оформлення назви розділів, підпунктів; правила оформлення бібліографії; загальні правила оформлення бібліографічних посилань.


4. Структура навчальної дисципліни. Теми Семінарських занять


ТЕМА

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль I. ^ Загальні питання навчального курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

Тема 1. ВСТУП.
2Тема 2. Мовні явища інтерферентного характеру. Суржик і порушення кодифікованих норм сучасної української літературної мови.
2
Тема 3. Мовний етикет.
2
Тема 4. Орфоепічна нормативність сучасної української літературної мови.

2

2
^ Проміжний контроль

Змістовий модуль II. Лексико-фразеологічна, морфологічна та синтаксична нормативнісь української мови – основа професіоналізму вчителя-словесника.

ТЕМА 5.Лексичні норми професійного спілкування.
2ТЕМА 6.Лексичні норми професійного спілкування.
2
ТЕМА 7.Фразеологія професійного спілкування.
2
ТЕМА 8. Морфологічна нормативність мови вчителя-словесника. Складні випадки вживання морфологічних форм. Іменник.

2

2
ТЕМА 9. Морфологічна нормативність мови вчителя-словесника. Складні випадки вживання морфологічних форм (продовження) Прикметник. Займенник. Прийменник. Числівник. Дієслово.

2

4
ТЕМА 10. Синтаксичні норми культури мови.
4
^ Проміжний контроль

Змістовий модуль ІІІ. Культура усної та писемної мови вчителя

ТЕМА 11. Культура усної мови вчителя. Комунікація як вид міжособистісної взаємодії.
2ТЕМА 12. Культура усної мови вчителя. Ораторське мовлення. Публічний виступ. Жанрові різновиди мовного спілкування.
2
ТЕМА 13. Типологія та загальна характеристика писмових робіт наукового стилю.
2
ТЕМА 14. Типологія та загальна характеристика писмових робіт наукового стилю
2^ Підсумковий контроль (Тема 15)

2
Залік

2
Усього6


36

5. Самостійна робота


^ 1.Відредагуйте подані словосполучення:

В більшості випадків (здебільшого); підходить до теми з іншого боку; взаємовідношення між людьми покращились; з точки зору вимог закону; у глибину території; нікому і в голову не приходило; на зворотній дорозі Олег зупинився; ідея про започаткування опіки; знайомство з цим документом; дівчина з ізюминкою; листки з книжок; проблеми стосункі національних меншостей; з метою доведення до відома.

^ 2. Доведіть ненормативність вживання слів та словосполучень:

Мошкара; здача; капля в морі; хокейна клюшка; ярка краска; молодожони; логово хижаків; обєм продукції; повістка дня; покупка товару; приговор; негідні поступки; коротка ремарка, під час роботи над монтажем; розмір статті; братня могила;вегетаційна нервова система; громадянський шлюб.

^ 3. До поданих слів дібрати фразеологічні синоніми (3-4 до кожного слова):

Бити (побити); покарати; коритися; дивуватися; жебрачити; дурень.

4. З’ясувати значення паронімів:

Авторизований // авторський; адресант // адресат; анотація // нотація;
книжковий // книжний; замітка // помітка // примітка; голосистий //
голосний // голосовий; смертельний // смертний; уява // уявлення; спостережливий // спостережний; особистий // особовий.

^ 5.Доведіть, що подані слова є омонімами:

Вал; вовк; жереб; кома; мумія; пацюк; північ; розчин; стіл; що; ячмінь.

6. Наведіть приклади (10-15) іменників чоловічого роду ІІ відміни, у яких зміна закінчення в родовому відмінку однини впливає на значення слова.

^ 7. Замініть визначення одним словом:

1.Винагорода, яку вручають переможцеві. 2. Масове інфекційне захворювання. 3.Крижана гора, що плаває в морі. 4.Певний режим харчування. 5.Відступ у першому рядку. 6.Умовні знаки для секретного письма. 7.Розмова між двома особами. 8.Музичний супровід.

^ 8. Доберіть приклади слів у яких:

а) наголос розрізнює їх значення (наприклад, атлас і атлас);

б) нормативним є подвійний наголос (наприклад, весняний і весняний);

в) наголошення в українській мові відрізняється від наголошення їх прямих лексичних відповідників у російській мові (наприклад, коромисло і коромысло)

По 8-10 прикладів на всі випадки.

^ 9. Поясніть значення сталих виразів, визначте їх походження:

Золоті яблука гесперид; прокрустове ложе; паніка; Орест і Пілад; ставати на котурни; я знаю лише те; що нічого не знаю; піррова перемога; нехай пильнують консули, щоб республіка не зазнала шкоди; перейти Рубікон; через терени – до зірок; кастальське джерело; корифей; круглий стіл; ламати списи; лікарю, вилікуй себе самого; мовчання – знак згоди; муки Тантала; поділяй і володарюй; кінці у воду.

^ 10. З’ясуйте значення лінгвістичних термінів:

Асиміляція, афікс, вербалізація, дейксис, денотат, імператив, епістолярій; конотація; мовна картина світу.

^ 11. Подані описові звороти (перифрази) замініть одним словом. Додайте свої приклади (3-5):

Голубі артерії; країна кленового листка; кораблі пустелі; скарби людської думки; біле золото; колиска слов’янської писемності; янтарні грона; країна пірамід; другий хліб; королева спорту; легені землі; біле зерно

^ 12. Запишіть кліше українською мовою.

а) Быть на хорошем счету; без ущерба; вводить в заблуждение; в довершение ко всему; в доказательство; в должности директора; в затруднении; в знак согласия; вне всякого сомнения; вовлечь в работу; во вред; восстановить в должности; в соответствии с; в течение года; в целях предотвращения; для вида; для приличия; довести до сведения; за отсутствием сведений; избавиться от опасности; изымать из обращения; иметь в виду; к сожалению.
  1   2   3

Похожие:

Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія....
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconУманський державний педагогічний університет Імені Павла тичини
Терешко І. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та українознавства
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconФорма № н 04 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Робоча програма Трудове право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconІнформація для учасників з україни шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Нформують Вас, що з 29-30 вересня 2013 р проводиться XV міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи...
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі наданої видаткової накладної зі складу, оформіть відповідні документи
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconДодаток 1 Приклад оформлення титульної сторінки
Міністерство освіти і науки України Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Оформити відрядження керівника відділу продаж Бабій С. Ю. на 4 календарних дні з 10. 05. 11 в м. Ізмаїл
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі табелю обліку робочого часу нарахувати заробітну плату співробітникам фірми: Лехману А. В., Андрійченко Є. В., Кошель...
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих документів Вам необхідно скласти табель обліку робочого часу за квітень 2011 року
Сумський\nдержавний\nпедагогічний\nуніверситет\nімені А.С. Макаренка iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
На підставі поданих документів Вам необхідно скласти табель обліку робочого часу за квітень 2011 року
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы