Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну icon

Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну


Скачать 136.25 Kb.
НазваниеТабл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну
страница1/4
Размер136.25 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4

Табл.4

Динаміка залучення інвестицій в Україну

Особливості МЕД України в сфері міжнародної міграції капіталу

Перспективи активізації інвестиційної активності

На 1 січня 2010 року сукупний обсяг отриманих інвестицій становив більше 40 млрд. доларів, цікавим є той факт, що за перший квартал 2010 року обсяг залучених інвестицій вже перевищив цей показник у тому ж періоді 2009 року.

За 10 років сукупний обсяг залучених інвестицій збільшився в 12,2 разів, що свідчить про суттєве підвищення інвестиційної активності. Найбільший темп росту інвестицій відбувся у 2005 році – зростання обсягів інвестицій майже в два рази було зумовлено купівлею «Криворіжсталі».

В кризові 2008 – 2009 роки обсяг залучених інвестицій суттєво впав через погіршення інвестиційного клімату України, визнанням більшістю рейтингових агентств її стану на межі дефолту. Фактично за 2009 рік Україна залучила інвестицій менше, ніж в будь-якому з попередніх 10 років. Цікаво, що такий спад інвестицій в Україну відбувся на фоні того, що країни з перехідною економікою залишилися єдиною групою країн, обсяг інвестицій в які за кризові роки не зменшився, а збільшився.

Про початок залучення інвестицій у значних обсягах можна говорити лише починаючи з 2001 року, у 2005 році та у 2008 році відбувся пік залучення інвестицій. З іншого боку, саме в 2005 році більшість інших країн з перехідною економікою отримала найменше інвестицій, а у 2007 – 2008 році намітилася тенденція до їх збільшення. Сплеск інвестицій у 2005 році в Україні ж не був зумовлений покращенням її інвестиційного клімату, а виник внаслідок реалізації однієї угоду про купівлю «Криворіжсталі».

До 1998 року обсяги залучених інвестицій країнами з перехідною економікою, були приблизно рівними, з 1999 – 2000 років розпочалася відчутна диференціація, в результаті якої Росія отримала найбільше інвестицій, приблизно на одному рівні знаходяться Казахстан, а Україна, інші пострадянські країни, не враховуючи країни Прибалтики, отримали набагато менше інвестицій.

За класифікацією ООН до країн з перехідною економікою належать 18 країн, серед яких і Україна. Україна займає третє місце після Росії та Казахстану, випереджаючи Білорусію, Молдову і інших сусідів.

За умов, коли банківська система України ще не здатна мобілізувати достатні ресурси для довгострокового фінансування та модернізації виробництва, а внутрішні джерела фінансування українських компаній також вкрай обмежені, приплив ПІІ має суттєве значення для формування фонд капіталоутворення України. Але за цим показником, як будо доведено, Україна має значно невикористані резерви. Розрахунки показують, що індикатор питомої ваги ПІІ і валовому внутрішньому капіталоутворенні сягає 7,8%.

Здебільшого інвестиційні проекти мають невеликий обсяг та пов’язані з поглинанням українських фірм у ході приватизації. Зрозуміло, що приплив таких капіталів має обмежений потенціал впливу на ринок інновацій та наукових розробок, підвищення якості людських ресурсів, перспективи експортної діяльності. Тож зростання обсягів інвестування ще свідчить про якість таких інвестицій та їх позитивний вплив на українську економіку.високий рівень торгівельної відкритості України, але в той же час надзвичайно низькі темпи інтеграції до світового фінансового ринку: недержавні суб’єкти фінансового ринку практично не беруть участі у міжнародній фінансовій діяльності, не мають доступу до міжнародного фінансового ринку та не використовують тих переваг і можливостей, що є наслідком світової фінансової глобалізації. Україна перебуває на узбіччі світових фінансових потоків. Аналіз поточної участі України в процесах ММК свідчить про її незначне залучення в них. Разом з тим має місце виняткова корисність функціонування іноземного капіталу в економіці України – ефективність роботи іноземного капіталу значно вище, ніж національного.

Можна прогнозувати, що при збереженні інвестиційного клімату в такому ж стані, іноземні інвестиції будуть надходити в Україну в таких же обсягах, як і в останні до кризові роки, можлива незнана тенденція до спадання. Це не є оптимістичним з огляду на те, що насправді для оновлення та здійснення реформ Україна потребує набагато більше капіталу. Якщо будуть подолані основні перешкоди інвестуванню, наведені раніше, такі як складність податкової системи (а позитивні зрушення в цьому напрямку вже відбулися), корумпованість, жорстка фіскальна політика, то можна очікувати на суттєве збільшення інвестицій. Іншою стороною цього питання, є політичні відносини, так як покращення відносин з Росією в багатьох експертів асоціюється з вірогідним припливом капіталу з Росії.

Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція Державної програми розвитку інвестиційної діяльності, підготовлена Державним агентством з інвестицій та інновацій. Дана Концепція передбачає ряд заходів щодо збільшення обсягів іноземного інвестування в Україну, веред них наступні:

 • вдосконалення законодавства України, спрямованого на активізацію інвестиційної діяльності;

 • створення та забезпечення ефективного функціонування інститутів розвитку (державна інвестиційна компанія, фонд стратегічних інвестицій, фонд кредитних гарантій тощо);

 • становлення та розвиток індустрії прямого інвестування та венчурного капіталу;

 • створення умов для залучення інвестицій на ринках капіталу через первинне публічне розміщення акцій в Україні;

 • реалізація принципів державно-приватного партнерства при реалізації інфраструктурних проектів;

 • врегулювання відносин в процесі укладання, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності, посилення державних гарантій прав концесіонерів;

 • державна підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів за пріоритетними напрямами економічного розвитку України;

 • державна підтримка інвестиційних програм і проектів, направлених на розвиток експортоорієнтованих та імпортозаміщуваних виробництв;

 • державна підтримка реалізації середньо- та довгострокових інвестиційних проектів, спрямованих на створення високотехнологічної конкурентоспроможної продукції.

Як наслідок, у 2015 році очікується обсяг інвестицій в основний капітал на рівні 500 млрд. грн. Покращення інвестиційного клімату України дозволить змінити відношення до неї стратегічних партнерів на позитивне та забезпечити її місце у міжнародних рейтингах ведення бізнесу не нижче 70.

За час виконання програми прогнозованим також є збільшення обсягів накопичень прямих іноземних інвестицій до 77 млрд. дол. США.1

Це є досить амбіційним проектом, зважаючи на сучасні обсяги залучених інвестицій:
Табл. 7

^ Сучасні тенденції розвитку

Перспективи

Механізми реалізації

низкое качество составляющих национального туристического продукта

обеспечение высокого качества и конкурентоспособности составляющих туристического продукта


внедрение действенной системы классификации и сертификации объектов туристических посещений, стандартизации услуг для туристов, лицензирование видов туристической деятельности, информационное обеспечение разработки новых и развития существующих конкурентоспособных туристических продуктов, содействие формированию местных и региональных туристических продуктов;

разработка и внедрение механизмов и инструментов, влияющих на повышение качества туристического продукта;

стимулирование инновационности в формировании и продвижении туристических продуктов;

отсутствие комплексной политики государства, несформированность рациональных форм государственного управления в сфере туризма, несоответствие нормативно-правового обеспечения современным тенденциям развития туризма

обеспечение развития туризма через активизацию и внедрение эффективных механизмов государственного регулирования, совершенствования системы управления туристической сферой.


пересмотр действующей законодательной базы по вопросам туризма, разработка проектов законов по регулированию туристической деятельности в Украине; согласование системы украинского законодательства с законодательными актами по устойчивому развитию туризма в Украине; адаптация законодательства Украины в сфере туризма и деятельности курортов в соответствующих директив и стандартов ЕС, разработка проектов законов и других нормативно-правовых актов относительно определения правового режима туристических ресурсов.

туристическая инфраструктура в целом не соответствует качественным параметрам

Развитие туристической инфраструктуры и повышения качества туристических услуг

обустройство необходимой инфраструктурой туристических ресурсов (объектов / маршрутов) привлекательных для использования в сфере туризма; развитие специализированной туристической инфраструктуры; реконструкция существующих и строительство новых мест размещения и питания; формирование благоприятных условий для привлечения прямых инвестиций в развитие материальной базы туризма, содействие развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также других инфраструктур, усиливающие конкурентоспособность туристических продуктов

отсутствие благоприятных условий для развития предпринимательства и деятельности субъектов туристической деятельности


развитие предпринимательства и деятельности субъектов туристической деятельности

разработка и внедрение программ содействия деятельности субъектов туристической деятельности;

улучшение условий деятельности субъектов туристической деятельности;

содействие деятельности отраслевых, региональных и местных общественных организаций в сфере туризма.

низкий уровень осознания населением страны роли и значения туризма для социально-экономического развития государства


активизация просветительской деятельности для обеспечения формирования общественного сознания относительно места и роли устойчивого развития туризма в социально-экономическом и культурном развитии на местном, региональном и национальном уровне

разработка, внедрение и распространение программ туристического образования, в частности для детей и молодежи, семей, а также пожилых людей и с особыми потребностями;

обучение управленческих кадров на региональном и местном уровнях; обучения отраслевых, региональных и местных общественных организаций в сфере туризма;

содействие учебным программам общественных организаций в сфере туризма.

недостаточность по количественным, качественным параметрам и по структуре уровня научно-методического и кадрового обеспечения


совершенствования системы подготовки кадров туризма через подготовку или повышение квалификации кадров

подготовка или повышение квалификации кадров обслуживания туристов с учетом потребностей социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и с особыми потребностями ;

управленческих кадров на региональном и местном уровнях; педагогических кадров, обеспечение доступа к профессиональным консультационных, научно-исследовательских и образовательных услуг; формирование системы мониторинга кадровых потребностей в сфере туризма; формирования системы центров повышения квалификации кадров в сфере туризма.

низкий уровень международного сотрудничества в сфере туризма


углубление международного сотрудничества в целях обеспечения развития туризма

Расширение договорно-правовой базы внешних связей, заключение международных соглашений межправительственного и межведомственного характера о сотрудничестве в сфере туризма. Развитие двустороннего и многостороннего институционального сотрудничества с соответствующими министерствами, ведомствами, национальными туристическими администрациями, другими органами и учреждениями иностранных государств в сфере туризма и деятельности курортов, международными туристическими организациями, в том числе региональными, обеспечение работы межведомственных рабочих групп по вопросам туризма, а также участия в межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническогосотрудничества. Открытие и обеспечения надлежащего функционирования туристических представительств Украины за границей .Введение прогрессивного международного опыта государственного управления и регулирования, законодательного, организационного и финансового обеспечения высокорентабельной индустрии туризма, а также новейших технологий

недостаточность информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций и субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма и деятельности курортов;формирование информационного пространства сферы туризма

Разработка и внедрение унифицированного понятийно-терминологического аппарата сферы туризма и деятельности курортов. Создание интегрированной информационной системы в сфере туризма, обеспечения туристам и субъектам туристической деятельности доступа к информации, формирование сети туристических информационных центров.

Улучшение государственной статистической отчетности в сфере туризма, в частности внедрение сателлитных счетов (Сателлитные счета туризма предполагают углубленное изучение туризма как экономического феномена, рассмотрение его, прежде всего, как источник дополнительного спроса на товары и услуги.) в целях обеспечения эффективного прогнозирования и планирования устойчивого развития туризма.

Создание и поддержка функционирования официального государственного и региональных туристических интернет-порталов.

Использование современных технологий в развитии системы туристической информации.Табл.8

№ п/п

Особливості застосування митного тарифу (за товарними групами)

Досвід ЕС

Специфіка України

0103

Свині живи- чистопороднi племiннi тварини

5 %

^ С балансовой точки зрения импорт живых товарных свиней является формой

сверхквотного завоза мяса свинины, т.к. импорт свиней не входит в квоты. При этом ставка на

живых свиней составляет всего 5%, что значительно ниже не только запретительной пошлины на

сверхквотное мясо (75%, но не менее 1,5 евро за кг), но и ставки на внутриквотное мясо (15%, но

не менее 0,25 евро за кг).

Ставки мита %

0 – 5 (більш 50 кг) (шт.)


Табл.9 Перспективи застосування нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі України

Найменування інструменту нетарифного регулювання

Сучасне застосування в Україні

Перспективи впровадження

—ембарго;


Ембарго — це заборони імпорту та/або експорту. Ці заходи є вимушеними, вони визнаються міжнародною практикою, виступають у відкритій та завуальованій формі.

-

—квотування (контингентування);


Квотування — це кількісне лімітування розміру імпорту/експорту за допомогою глобальних (нерозподілених), індивідуальних (розподілених), групових, сезонних, тарифних та інших видів процентних або вартісних обмежень (квот).

Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджено згідно із статтею 16 Закону України від 16.04.91 № 959-XII “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Рішення про запровадження режиму ліцензування та квотування експорту (імпорту) приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції з визначенням списку конкретних товарів (робіт, послуг), що підпадають під режим ліцензування та квотування, і строків дії цього режиму. Зазначені рішення щорічно переглядаються.

Державна митна служба щомісячно подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експорту до ЄС сталеливарних виробів, охоплених зазначеними угодами, у вартісних та кількісних показниках.

Підставою для митного оформлення таких товарів, що переміщуються через митний кордон України, є ліцензія, видана Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, відповідно до якої митний орган здійснює облік товарів, що експортуються чи імпортуються.


—ліцензування;


^ Ліцензування експорту та імпорту передбачає видання державою імпортеру або експортеру через спеціально уповноважений державний орган дозволу (ліцензії) на ввезення або вивезення певного включеного у списки товару протягом встановленого терміну. В ліцензії можуть також встановлюватися порядок ввезення або вивезення товарів.

—"добровільні" обмеження.


"Добровільне" обмеження експорту — угода між урядом країни-імпортера та урядом та/або компаніями країни-експортера про обмеження поставок товару у рамках узгоджених обсягів в обмін на відмову імпортуючої сторони від введення жорстких обмежень на імпорт, загроза введення яких використовується як засіб тиску при підготовці укладення угоди.

-^ Табл.10 Напрямки інтеграції України в глобальну економічну систему

Напрямки

Механізми реалізації

Прогнозні результати

 • економія на масштабах, яка є закономірним наслідком спеціалізації виробництва та, як результат, збільшення його обсягів, підвищення ефективності та зменшення витрат на одиницю продукції;

 • розширення фізичних обсягів ринків, можливостей збуту товарів, а відтак — потенціалу виробничої діяльності підприємницьких структур;

 • більш вільний рух товарів та факторів виробництва, що дає змогу знижувати непродуктивні трансакційні витрати, які зумовлюються виходом економічної діяльності за межі національних територій;

 • створення для країн та суб’єктів підприємницької діяльності додаткових конкурентних переваг у регіональному та світо світовому масштабах, особливо зважаючи на загострення змагань щодо темпів економічного розвитку, за сфери економічного та політичного впливу між окремими країнами, міждержавними утвореннями;

 • створення сприятливих умов соціально-політичного розвитку, забезпечення національних інтересів, взагалі гарантування для країн кращої безпеки в геостратегічному контексті;

 • сприяння структурній перебудові економіки, що є особливо значущим для країн з економікою трансформаційного типу;

 • підвищення рівня добробуту населення за рахунок приєднання до більш ефективного ринкового простору, макрогосподарських структур, оптимізації умов підприємницької діяльності.
З метою успішного здійснення аналізу перспективних напрямків розвитку національного промислового потенціалу і перспективних напрямків розвитку механізму реалізації зовнішньоекономічних зв'язків України у світовій економіці необхідно вирішити наступні задачі:

- Провести аналіз промислового потенціалу України на сучасному етапі його розвитку .

- Визначити перспективні напрямки розвитку національного промислового потенціалу України у світовій економіці.

- Розробити шляхи удосконалення механізму господарської взаємодії потенціалу України з країнами світового господарства.

- Конкретизувати форми і методи господарської взаємодії національної економіки із системою світової економіки.

пути эффективной интеграции Украины в мировое хозяйство:
1. Определение специфических сфер сотрудничества со странами других континентов. Данное сотрудничество должно осуществляться на отраслевой основе, а особенно в научно-технической, энергетической, продовольственной и экологической сферах.

2. Участие в общеевропейском экономическом пространстве, которое начинает формироваться. При этом необходим переход к рынку и определение отраслей производства, которые будут составлять профиль международной специализации экономики Украины.

3. Максимально тесное взаимодействие с организацией ЕС, ее отдельными специализированными образованиями, которая все больше и больше будет стимулировать процесс включения экономики Украины в континентальные хозяйственные структуры и взаимосвязи.

4. Либерализация внешней торговли, которая способствовала формированию основных инструментов рыночного механизма, установлению связей между внутренними и внешними ценами, включению отечественных товаропроизводителей в конкурентную борьбу на внешнем рынке и повышение международной конкурентоспособности национального производства .
5. Выработка четкой позиции участия в Международном валютном фонде, Мировом банке реконструкции и развитии, Генеральном соглашении по торговле и тарифах, Международной организации труда, Всемирной организации торговли, так как данные организации являются ключевыми в международной финансовой, торговой и социальной регуляции.
6. Привлечение иностранного капитала в уже функционирующие хозяйственные объекты и создание иностранными инвесторами фирм и предприятий на территории нашей страны

7. Качественное углубление сотрудничества в Черноморском регионе. Для этого необходимо установление режима свободного передвижения товаров, капиталов и рабочей силы, создание транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Украина располагает благоприятными геоэкономическим положением: занимает обширную территорию на востоке Европы, имеет выход к Азовскому и Черному морям, находится на пересечении торговых путей с севера на юг и с запада на восток, имеет сухопутную и морскую границу с большинством стран, заинтересованных в развитии зоны причерноморской интеграции.

Перспективи для України,якщо вона буде інтегруватися до ЕС:

Формування єдиного європейського ринку супроводжуватиметеся покращенням для українських виробників з погляду можливостей потрапити на ринки деяких західноєвропейських країн,що раніше мали високі митні ставки та нетарифні бар єри ніж ті якими вони стали в Європі після єдиного ринкового простору. Також сюди входить: ринок сбуту,підвищення рівня продукції та життя,більший приток інвестицій.

Перспективи для України,якщо вона буде інтегруватися до СНД:Утворення митного союзу між Росією та Білорусією також призведе до покращення умов торгівлі з останньою через те,що вона перейде на російський,більш відкритий стосовно України режим.

Але Україні і там і там потрібно буде приймати всі умови.  1   2   3   4

Похожие:

Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconТабл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну
На 1 січня 2010 року сукупний обсяг отриманих інвестицій становив більше 40 млрд доларів, цікавим є той факт, що за перший квартал...
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну icon24-25 січня 2013 року
Ліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних...
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconОблік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції — це вкладення коштів чи інших активів у цінні папери суб’єктів господарської діяльності з метою отримання прибутку...
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconЗразок заявки на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Динаміка розвитку міжнародних відносин України: історико-еволюційна, економічна, правова»
«Динаміка розвитку міжнародних відносин України: історико-еволюційна, економічна, правова»
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconНаказ № м. Дніпропетровськ Про проведення І міського літературного конкурсу серед учнівської молоді «Європейський освітній простір»
України як європейської держави, залучення до вивчення культури, традицій та звичаїв рідного краю, країни, європейських держав, сприяння...
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconМетоды изучения объема внимания методика 1 Объем динамического внимания Цель
Оснащение опыта. Таблицы Горбова – четыре таблицы размером 35 х 35 см, где в каждой клетке в случайном порядке разбросаны числа от...
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconВіктор Ющенко: "Ми не хохли. Ми не малороси. Збережімо Україну!" (повний текст виступу)

Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconСведения о себе
Запорізька торгово-промислова палата. Обласний центр міжнародного співробітництва та інвестицій. Проходила практику. 2011р
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconПок-ки оцінки впливу рівня ліквідності інвестицій при обгрунт-і інв рішень
Дн — сер-річна норма дохідності по інструменту інвестування з абсолютною ліквідністю (%)
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconПротокол від «26» вересня 2011 р. №1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Виникнення і розвиток масових настроїв: динаміка, цикли та рівні розвитку настроїв
Табл. 4 Динаміка залучення інвестицій в Україну iconАсоціація підтримки та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення
«Методи активізації громади та їх залучення до створення та організації роботи осн»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы