Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства icon

Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства


Скачать 143.05 Kb.
НазваниеТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
страница1/5
Размер143.05 Kb.
ТипРозрахунок
  1   2   3   4   5

Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства

 1. Завдання, об’єкти, інформаційні джерела аналізу

 2. Класифікація витрат

 3. Етапи аналізу

 4. Аналіз витрат діяльності та операційних витрат

 5. Факторний аналіз собівартості товарного випуску

 6. Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції

 7. Аналіз собівартості важливіших виробів

 8. Аналіз прямих витрат

 9. Аналіз непрямих витрат

 10. Аналіз резервів зниження собівартості та витрат діяльності^
1 Завдання, об’єкти, інформаційні джерела аналізуЗавдання аналізу


 1. Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції

 2. Вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових за статтями, а також за окремими видами продукції

 3. Розрахунок впливу основних факторів на собівартість продукції

 4. Виявлення резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання^

Об’єкти аналізу


 1. виробнича собівартість товарного випуску

 2. повна собівартість товарного випуску

 3. виробнича чи повна собівартість окремих виробів

 4. собівартість реалізованної продукції

 5. окремі статті калькуляції собівартості продукції

 6. окремі елементи операційних витрат

 7. витрати від діяльності підприємства

 8. витрати на 1 гривню товарної продукції


Для аналізу важливо визначитись з основними поняттями щодо об’єктів аналізу та методикою визначення відповідних показників.

^ Загальна величина виробничих витрат (ЗВВ) – витрати на виробництво валової продукції (таблиця )з урахуванням приросту залишків незавершенного виробництва та витрат майбутніх періодів.

^ Виробнича собівартість валової продукції (СВВАЛ) – загальна величина виробничих витрат, скорегована на зміну залишків витрат майбутніх періодів (ВМП) та зміну залишків резерву наступних витрат (РНВ)


CВВАЛ = ЗВВ - ВМП + РНВ (7.1)

^ Виробнича собівартість товарної продукції (СВ) – величина виробничої собівартості валової продукції скорегована на зміну залишків незавершенного виробництва (НЗВ), втрат від кінцевого браку та від нестач незавершенного виробництва (ВТр)

СВ = СВВАЛНЗВ – ВТр (7.2)


^ Собівартість реалізованної продукції (Cр) – розрахунковий показник, необхідний для визначення фінансових результатів періоду за допомогою спеціального розрахунку: собівартість товарної продукції корегується на зміну собівартості залишків нереалізованної продукції (на складі та відватаженої).

Що таке витрати діяльності, операційні витрати та витрати на 1 грн. товарної продукції розглянемо далі.


Інформаційні джерела аналізу

Планові калькуляції собівартості виробів, дані журналів-ордерів № 10, 10/1, у яких ведеться зведений облік усіх витрат підприємства, відомостей №№ 12, 14, 15, 16 (витрати по цехам, втрати у виробництві, реалізація продукції), картки обліку собівартості окремих виробів (замовлень), форма № 2, розділ 2 – "Елементи операційних витрат", нормативи витрат матеріалу, енергії, норми часу на виготовлення продукції, вартість (ціни) ресурсів (матеріалів, енергії), часові тарифні ставки, оклади.

^

Особливості аналізу


З введенням з 2000 р. нових стандартів бухгалтерського обліку дещо змінився порядок калькулювання та склад виробничої собівартості, склад витрат від діяльності, з’явилися нові терміни, які характеризують складові загальних витрат у фінансовій звітності.

Тому, при виконанні порівняльного аналізу зазначених об’єктів у 2000 р. та старших роках з 1999 р. та молодшими роками, необхідно забезпечувати єдність методики обчислювання та складу перелічених показників. Зупинимось на основному.

З 2000 р. у склад виробничої собівартості (таблиця 7.1) не входять адміністративні витрати; витрати на утримання та експлуатацію обладнання входять до складу загальновиробничих витрат; загальновиробничі витрати цілком входять до складу виробничої собівартості тільки тоді, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює чи перевищує нормальну потужність виробництва; у випадку, коли фактичний обсяг менший ніж нормальна потужність, частина загальновиробничих витрат (пропорційно співвідношенню фактичної та нормальної потужності) списується на виробничу собівартість реалізованої продукції.

Підприємство може не калькулювати повну собівартість окремих виробів, зупиняючись тільки на визначенні виробничої собівартості.

Новим є те, що підприємство повинно визначити змінні та постійні витрати, що дуже поширює можливості аналізу.


Таблиця 7.1 – Склад виробничої та повної собівартості

За старими стандартами бухгалтерського обліку

За новими стандартами бухгалтерського обліку

Статті калькуляції:

Прямі витрати

 1. Сировина і матеріали

 2. Покупні комплектуючі

 3. Основна заробітна плата

 4. Відрахування по заробітній платі

 5. Додаткова заробітна плата
Непрямі витрати

 1. Витрати по утриманню та експлуатації устаткування

 2. Загальновиробничі витрати

 3. Загальногосподарські витрати

Статті калькуляції:

Прямі витрати

 1. Сировина і матеріали

 2. Покупні комплектуючі

 3. Основна заробітна плата

 4. Відрахування по заробітній платі

 5. Додаткова заробітна плата
Непрямі витрати

 1. Загальновиробничі витрати (6+7 за старими стандартами)
Виробнича собівартість

         1. Комерційні витрати
Виробнича собівартість

7 Адміністративні витрати

8 Витрати на збут

Повна собівартість

Повна собівартість^

2 Класифікація витратКласифікація витрат необхідна для більш детального аналізу, наведена у таблиці

Таблиця 7.2 – Класифікація витрат

Ознака

Витрати

1 За центрами відповідальності (за місцем виникнення витрат)

витрати виробництва, цеху, технічного переділу, служби

2 За видами продукції, робіт, послуг

витрати на виріб, типові представники виробів, групи однорідних виробів, замовлення, напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію

3 За єдністю складу (однорідністю) витрат

одноелементні, комплексні

4 За видами витрат

витрати за економічними елементами та статтями калькуляції

5 За способом перенесення вартості на продукцію

витрати прямі та непрямі

6 За ступінню впливу обсягу виробництва на рівень витрат

змінні витрати, постійні витрати

7 За календарними періодами

поточні, довгострокові, одноразові витрати

8 За доцільністю використання

продуктивні та непродуктивні

9 За визначенням відношення до собівартості продукції

витрати на продукцію, витрати періоду
^

3 Етапи аналізу


Аналіз можливо починати із зовнішнього фінансового аналізу – це аналіз динаміки та структури витрат діяльності та операційних витрат. Далі виконують порівняльний аналіз виробничої (чи повної – якщо вона обчислюється) собівартості товарного випуску, порівнюючи фактичні значення собівартості випуску з плановими (нормативними) значеннями – взагалі, по статтям, та елементам витрат, аналіз структури собівартості – по статтям та елементам.

Порівняльний та факторний аналіз собівартості товарного випуску виконують тільки для порівняльної товарної продукції. До порівнювальної товарної продукції відносять продукцію, яка випускалась як у фактичному, так і у попередньому періоді, за виключенням продукції, випуск якої носив досвідний характер.

На третьому етапі виконують факторний аналіз собівартості порівнювальної продукції. на четвертому етапі аналізують витрати на 1 грн. товарної продукції. Далі аналізують собівартість важливих виробів, прямі та непрямі витрати. Наприкінці аналізу розраховують резерви зниження собівартості та витрат діяльності.

4Аналіз витрат діяльності та операційних витрат


Оскільки аналіз витрат може виконуватись не тільки в межах внутрішнього управлінського аналізу, а також у межах фінансового аналізу – тобто за звітністю, необхідно зупинитись на особливостях формування показників результатів та витрат за новою фінансовою звітністю. Джерелом аналізу є форма № 2 "Звіт про фінансові результати".

Усі види діяльності підприємства групують на такі види (рисунок 7.1), відповідно витрати діяльності також розподіляють на такі види (рисунок 7.2)Види діяльності підприємства

Звичайна
Надзвичайна
операційна
інша

основна
інша
фінансова
інвестиційнаРисунок 7.1 – Класифікація видів діяльності


Склад доходів та витрат, які відносять до відповідних видів діяльності, дивись у додатку А до теми "Аналіз фінансових результатів".

Причому, оскільки більша частина як доходів так і витрат пов’язана саме з операційною діяльністю, то найбільшу увагу приділяють саме аналізу операційних доходів та витрат.Витрати діяльності

(загальна величина витрат підприємства)

Витрати, пов’язані із звичайною діяльністю
Витрати, пов’язані із надзвичайною діяльністюОпераційні витрати

Інші витрати, пов’язані із звичайною діяльністю


Виробничі витрати (собівартість реалізованої продукції)
Адмініст-ративні витрати
Витрати на збут
Інші

операційні витрати
фінансовою діяльністю
інвестиційною діяльністю


Рисунок 7.2 – Склад витрат діяльності


У межах фінансового аналізу виконують аналіз структури та динаміки витрат діяльності, та операційних витрат по переліченим складовим, а також по елементам. Зовнішній аналіз можливо доповнити порівняльним та факторним аналізом витрат на 1 грн. товарної продукції.
Аналіз структури та динаміки витрат діяльності


Аналіз витрат, що виникають у ході звичайної діяльності
Аналіз витрат, що виникають у ході надзвичайних подій
Аналіз операційних витрат
Аналіз витрат іншої діяльності


Аналіз по статтям:

 • Аналіз собівартості реалізації

 • Аналіз адміністративних витрат

 • Аналіз витрат на збут

 • Аналіз інших витрат
Аналіз по елементам:

 • Аналіз матеріальних витрат

 • Аналіз витрат на оплату праці

 • Аналіз витрат по відрахуванням на соціальні заходи

 • Аналіз змін амортизації

 • Аналіз інших витратРисунок 7.3 – Методика аналізу витрат діяльності
5Факторний аналіз собівартості товарного випуску


Факторний аналіз товарного випуску можливо виконувати як для виробничої, так і для повної собівартості випуску, виходячи, насамперед, з розподілу собівартості та витрат на постійні (не залежні від обсягу) та змінні. Модель аналізу як для повної, так і для виробничої собівартості буде виглядати однаково.

Розглянемо модель аналізу повної собівартості – С (рисунок 7.4)
Повна собівартість товарного випуску

СЗмінна собівартість

Сзм
Постійні витрати

Спост

Обсяг виробництва продукції

V
Структура випуску продукції


Змінна собівартість одиниці виробу

СЗМі


ціни на ресурси (ціни на сировину, паливо, послуги та ін.)
норми витрачання ресурсів (матеріаломісткість, трудомісткість та ін.)


Рисунок 7.4 – Графічна модель аналізу собівартості товарного випуску


Визначимо вплив на зміну собівартості обсягу виробництва, користуючись методом корегування. Для цього розрахуємо скореговану на фактичний обсяг виробництва змінну собівартість (С 'ЗМ):

, (7.3)

де - планова собівартість товарного випуску

Вплив зміни обсягу


(7.4)

Вплив зміни структури випуску на собівартість :

, (7.5)

де - собівартість товарного випуску за плановою собівартістю та фактичним обсягом виробництва.

Вплив зміни змінної собівартості виробів на собівартість випуску :

(7.6)

Проміжна перевірка:

(7.7)

Вплив на повну собівартість постійних витрат, виходячи з:

(7.8)

(7.9)

Тоді, кінцева перевірка:Можливо виконати більш спрощений аналіз без урахування впливу структурного фактору, але визначаючи вплив зміни обсягу виробництва та змінної собівартості за кожним виробом. Для цього можливо скористуватись методом ланцюгових підстановок. Щоб визначити вплив обсягу. необхідно з величини змінної собівартості випуску і-го виробу, розрахованої виходячи з

планової собівартості та фактичного випуску (перерахована собівартість), вирахувати планову собівартість випуску цього виробу. Для визначення впливу змінної собівартості виробу необхідно з фактичної собівартості випуску цього виробу вирахувати перераховану собівартість.

Розглянемо прилад факторного аналізу. Вихідні данні за обсягом виробництва наведені у таблиці попередньої теми. Вихідні данні про змінну собівартість та результати розрахунку впливу обсягу і змінної собівартості наведено у таблиці .2 .

З таблиці ми бачимо, що підвищення змінної собівартості товарного випуску було пов’язано в основному зі зростанням обсягу виробництва виробу А. вплив цього фактора на собівартість – 2,228 тис. грн. Але у зв’язку зі зниженням обсягу виробництва виробів Б та С собівартість випуску знизилась на 0,475 тис. грн. (0,179 + 0,296), таким чином загальний вплив зміни обсягу – 1,813 тис. грн.

Це є закономірним: зі зростанням обсягу змінні витрати збільшуються і навпаки. Негативним є те, що відбулося підвищення змінної собівартості на виробництво виробів А (на 1,2 грн.) та Б (на 0,2 грн.), під впливом цього змінна собівартість усього випуску збільшилась відповідно на 0,456 тис. грн. та на 0,038 тис. грн. відповідно. Позитивним було зниження змінної собівартості виробу С (0,3 грн.), що дало можливість зекономити витрати на випуск – 0,108 тис. грн. Отож, резервами зниження собівартості випуску буде зниження змінних витрат на виробництво виробів А та Б.


Результати аналізу собівартості з урахуванням впливу структури випуску такі:

= 15,12 * 1, 119 = 16,919 тис. грн.

= 16,919 – 15,12 = 1,799 тис. грн.

= 16,933 – 16,919 = 0,014 тис. грн.

= 17,319 – 16,933 = 0,386 тис. грн.

Перевірка:

= 1,799 + 0,014 + 0,386 = 2,199 тис. грн.


Коментуючи вплив структурного фактору, необхідно визначити: зростання собівартості під впливом зміни структури буде відбуватися, коли у складі виробів підвищиться питома вага виробів з найбільшими витратами; зниження собівартості буде відбуватись, коли у складі виробів підвищиться питома вага виробів з невеликою собівартістю. У такому випадку, виходячи з аналізу змін структури випуску (таблиця 7.3) необхідно зазначити, що підвищилась питома вага виробу А. Цей товар, як видно з таблиці , має найбільшу собівартість, тому ми й маємо, що під впливом зміни структури виробництва змінна собівартість випуску підвищилась на 0,014 тис. грн.

  1   2   3   4   5

Похожие:

Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення...
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема: "Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"
Використовуючи вихідні дані про обсяг діяльності фермерського господарства протягом 10 років розрахувати функцію витрат за методом...
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (70 рах.)
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема 8 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Аналіз критичного обсягу виробництва, критичної виручки та запасу фінансової міцності
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості...
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема: Аналіз фінансово-майнового стану підприємства
За даними бухгалтерського балансу підприємства провести аналіз фінансової стійкості підприємства
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconРозкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом
Охарактеризувати умови, за яких традиційні методи калькулювання можуть призаодити до викривлення собівартості продукції
Тема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства iconТема: Аналіз собівартості продукції
Завдання Проаналізувати витрати на виробництво за даними кошторису та звіту про затрати на виробництво
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы