Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) icon

Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)


Скачать 18.03 Kb.
НазваниеТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Размер18.03 Kb.
ТипДокументы

Тема 7. Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)


 1. Значення, задачі аналізу собівартості. Джерела інформації

 2. Аналіз прямих матеріальних витрат

 3. Аналіз прямих трудових витрат (самостійне вивчення)

 4. Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)

 5. Аналіз витрати на 1 грн. товарної продукції (самостійне вивчення)


1. Собівартість промислової продукції – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.

Як економічна категорія собівартість:

 • основа для обліку та контролю за рівнем затрат на випуск і реалізацію продукції;

 • база ціни товару і її нижньою межею, „обмежувачем” для виробника (підприємство не може встановлювати ціну, нижчу за собівартість, оскільки воно матиме збитки);

 • визначає прибуток і рентабельність;

 • відображає ефективність використання виробничих ресурсів, впровадження нових технологій та нововведень, удосконалення системи організації та управління виробництвом;

 • важливий елемент економічного обґрунтування управлінських та інвестиційних рішень.

Від рівня собівартості залежить:

 • фінансові результати діяльності підприємства;

 • фінансовий стан підприємства.

Аналіз собівартості дозволяє виявити:

 • поточні зміни собівартості;

 • виконання плану рівня собівартості;

 • визначення факторів, що впливають на приріст собівартості;

 • дати оцінку роботи підприємства з використання наявних ресурсів;

 • встановити резерви зниження собівартості продукції.

Об’єктами аналізу собівартості є такі показники:

 • витрати на 1 гривню продукції;

 • виробнича собівартість продукції за калькуляційними статтями та за елементами витрат;

 • собівартість одиниці окремих видів продукції.

Головним завданнями аналізу собівартості продукції є:

 • оцінка обґрунтованості планових завдань із собівартості продукції;

 • перевірка достовірності інформації про фактичну собівартість;

 • оцінка виконання планових завдань порівняно з плановими даними та в динаміці;

 • виявлення резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

 • розроблення заходів щодо забезпечення ефективного управління витратами і формування собівартості продукції.

Джерела інформації для аналізу:

 • Ф№5-с „Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг”;

 • Ф№2 „Звіт про фінансові результати”;

 • калькуляції собівартості окремих видів продукції;

 • кошторис витрат;

 • дані синтетичного та аналітичного обліку витрат за основними й допоміжними виробництвами;

 • матеріали ревізій та обстежень;

 • результати аналізу собівартості за попередні роки.


2. Найбільшу питому вагу в собівартості промислової продукції займають витрати на сировину і матеріали – прямі матеріальні витрати (прямо відносяться на собівартість конкретних виробів). В ході аналізу яких дають оцінку:

 • змінам, які відбулися в сумі та питомій вазі прямих витрат у плановій та фактичній собівартості продукції;

 • впливу факторів на відхилення фактичних витрат від планових (базових).

На відхилення фактичних витрат від планових впливають 3 фактори:

 • фактор „за рахунок норм” = (норма витрат фактично – норма витрат за планом) * ціна за одиницю матеріалу;

 • фактор „за рахунок ціни” = (ціна за одиницю матеріалу фактично – ціна за одиницю матеріалу за планом) * норма витрат фактично;

 • фактор „за рахунок заміни”:

 1. влив відхилення норм витрат матеріалів у результаті заміни = (норма витрат замінюваного матеріалу - нормою витрат замінного матеріалу) * ціна замінного матеріалу;

 2. вплив відхилення цін на матеріали в результаті їх заміни = (ціна замінюваного матеріалу – ціна замінного матеріалу) * кількість витрат замінюваного матеріалу за нормою.


3. Прямі трудові витрати в складі собівартості продукції відображаються за статтями:

 • основна заробітна плата виробничих робітників;

 • додаткова заробітна плата виробничих робітників;

 • відрахування на соціальні заходи.

Аналіз прямих трудових витрат передбачає визначення та оцінку:

 • змін, які відбулися в прямих трудових витратах порівняно з планом (базовим періодом), у сумі та в питомій вазі цих витрат у повній собівартості продукції;

 • змін складу фонду заробітної плати;

 • використання фонду оплати праці;

 • виявлення непродуктивних виплат заробітної плати.

Фактори які впливають на зміну прямих трудових витрат:

  • вплив зміни чисельності працівників (ЗЧП):

ЗЧП = відхилення від плану за чисельністю * планову середню заробітну плату 1 працівника;

  • вплив зміни середньої зарплати 1 працівника на відхилення від планового фонду заробітної плати (ЗСЗ):

ЗСЗ = відхилення за середньою заробітною платою 1 працівника * на фактичну чисельність працівників

Під час аналізу розраховують співвідношення в темпах зростання середньої зарплати і продуктивності праці 1 робітника (СТЗ):

СТЗ =

Зростання середньорічної зарплати 1 працівника

Зростання середньорічного виробітку 1 працівника


Аналіз передбачає оцінку структури фонду зарплати за категоріями працюючих, вивчення співвідношення між різними видами оплати праці, а також виявлення непродуктивних виплат, до яких відносять:

 • доплату у зв’язку зі змінами умов праці;

 • доплату за роботу в понаднормовий час;

 • оплату цілодобових та внутрішньо змінних простоїв.

Окрім того, у складі нарахованої зарплати може бути оплата невиконаних технологічних операцій, оплата непродуктивних затрат робочого часу в зв’язку з випуском неякісної продукції. Ці всі суми враховують як резерви економії фонду заробітної плати, а отже, і резерви зниження собівартості продукції.


4. ^ Елементні витрати – це однорідні за складом витрати підприємства, які характеризують використані ресурси за їхнім економічним змістом незалежно від форми і місця їх використання на той чи інший об’єкт віднесення витрат. До них відносять:

 • матеріальні витрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизаційні відрахування;

 • інші операційні витрати;

 • інші грошові витрати.

Аналіз витрат за елементами дає змогу:

 • дослідити зміни у структурі собівартості порівняно з бізнес-планом;

 • оцінити динаміку структури витрат;

 • охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва);

 • визначити найважливіші напрями пошуку резервів зниження собівартості.

Аналіз проводиться методом порівняння фактичної питомої ваги кожного елемента витрат на виробництво з плановою (з питомою вагою витрат попереднього року). Розглядаючи структуру витрат підприємства, потрібно оцінювати кожну статтю щодо її значущості і контрольованості.


^ Аналіз витрат за калькуляційними статтями дозволяє:

  • оцінити розміри економії чи перевитрат у зв’язку з відхиленням фактичної собівартості від планової;

  • показати „внесок” кожної калькуляційної статті в загальне відхилення;

  • зробити висновок про характер матеріаломісткості, оплатомісткості, фондомісткості виробництва;

  • здійснити заходи щодо виявлення і реалізації резервів зниження собівартості продукції.


5. ^ Витрати на 1 гривню обсягу промислової продукції – важливий узагальнюючий показник собівартості продукції, що дає можливість оцінити не лише виконання плану за собівартістю продукції, а й дати оцінку її динаміки в будь-якій галузі виробництва, провести порівняльний аналіз собівартості продукції на підприємствах, які випускають однорідну продукцію:


Витрати на 1 грн. =

Загальна суми витрат на виробництво і реалізацію продукції

(повної собівартості)

Вартість випущеної продукції в оптових цінах підприємства

Визначають також фактичний рівень витрат на 1 грн. продукції (ФРВ):

ФРВ = витрати на 1 грн. продукції фактично у діючих цінах – витрати на 1 грн. продукції за затвердженим планом.

Аналіз витрат на 1 грн. обсягу промислової продукції проводять методом порівняння фактичних витрат звітного періоду з плановим, визначають відхилення та обчислюють вплив на нього змін таких факторів:

 • структура та асортимент випущеної продукції:

СА вп. = витрати на 1 грн. продукції фактично в цінах, прийнятих у плані - витрати на 1 грн. продукції за затвердженим планом;

 • рівень витрат на виробництво окремих виробів:


РВ = витрати на 1 грн. продукції фактично в цінах, прийнятих у плані - витрати на 1 грн.

продукції за планом перерахованими на фактичний обсяг та асортимент продукції;

 • ціни і тарифи на спожиті матеріальні ресурси:

ЦТ = витрати на 1 грн. продукції фактично в цінах, прийнятих у плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію - витрати на 1 грн. продукції фактично в цінах, прийнятих у плані;

 • оптові ціни підприємства на виготовлену ним продукцію:

ОЦ = витрати на 1 грн. продукції фактично у діючих цінах - витрати на 1 грн. продукції фактично в цінах, прийнятих у плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію.

Похожие:

Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconЗадача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції
Найбільше не виконано план по продукції а та інших видах продукції. Є невелика переробка продукції по виду б та Д, що може призвести...
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconТема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості...
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconТема: Аналіз собівартості продукції
Завдання Проаналізувати витрати на виробництво за даними кошторису та звіту про затрати на виробництво
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (70 рах.)
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconТема Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення...
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) iconТема україна на міжнародному ринку товарів
Заходи поточного та стратегічного характеру, які слід ужити для вдосконалення структури експорту України з метою суттєвого підвищення...
Тема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) icon1 інновації, забезпечення якості і конкурентоспроможності товарів, створення і оптимізація товарного асортименту, товарна марка, упаковка, аналіз життєвого циклу і управління ним, позиціонування товарів
Тема 2 товарна політика в умовах маркетингової орієнтації торговельного підприємства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы