Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання icon

Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання


Скачать 29.92 Kb.
НазваниеТема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання
Размер29.92 Kb.
ТипДокументы

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту (2 год.)


Контрольні запитання

 1. Що таке організація та які загальні риси мають всі організації як об'єкти управління ?

 2. Які фактори обумовлюють необхідність управління організацією ? Поясніть.

 3. Що таке зовнішнє і внутрішнє середовище організації ? З яких компонент вони складаються ?

 4. За яким критерієм зовнішнє середовище організації поділяють на середовище прямого і непрямого впливу ?

 5. Які базові моделі організації виникли в процесі їх еволюції ? Дайте загальну характеристику кожній з них.

 6. Які концепції управління сформувалися на основі базових моделей організації ?

 7. Які ви знаєте основні підходи до визначення категорії "менеджмент" ?

 8. Дайте визначення категорії менеджмент у широкому та вузькому розумінні.

 9. Поясніть сутність менеджменту як процесу реалізації функції управління.

 10. Як ви розумієте категорії "результативність" та "ефективність" ? Чим вони відрізняються ?

 11. У чому полягають особливості управлінської діяльності порівняно з іншими видами діяльності ? Які ознаки діяльності менеджера ?

 12. Які рівні та які сфери діяльності менеджменту виділилися в процесі поділу управлінської праці ? Охарактеризуйте відмінності в діяльності менеджерів вищого, середнього і нижчого рівнів управління.

 13. Які ролі виконують менеджери в організації. ? Як ви їх розумієте ? Наведіть приклади.

 14. Які специфічні особисті якості необхідні менеджерам ? Під впливом яких факторів і як формуються перспективна модель менеджера.


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Підготуйте стислий (на 2-3 стор.) огляд спеціальної літератури (підручники з менеджменту) за проблемою: сучасні підходи до визначення категорії "менеджмент".

 2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

  1. Чи погоджуєтесь ви із визначення менеджменту яке обговорювалося на лекції ? Як би ви особисто визначили категорію "менеджмент" ?

  2. Як ви думаєте: менеджмент це більшою мірою наука або мистецтво ?

  3. Які переваги та у чому обмеженість визначення менеджменту як процесу реалізації функції управління ?

  4. Чим відрізняються категорії "результативність" та "ефективність" ? Яка з них є важливішою ? Чи може організація бути результативною і водночас не ефективною ?

  5. Як співвідносяться поняття "менеджер" і "бізнесмен" ?

  6. Які зміни відбуваються в функціях і навичках менеджера в процесі його кар'єрного зростання ?Тема 2. Розвиток науки управління (4 год.)

^
Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте основні передумови виникнення науки управління.

 2. Охарактеризуйте логіку (основні етапи) розвитку науки управління.

 3. У чому полягає сутність ідеї представників школи наукового управління ? Охарактеризуйте роль Ф.Тейлора у розвитку науки управління.

 4. Що нового в науку управління внесла адміністративна школа ? У чому виявляється обмеженість класичної теорії менеджменту ?

 5. На який з елементів системи управління робили наголос представники школи організаційної поведінки та школи людських стосунків ? Як ви оцінюєте їх внесок в теорію і практику менеджменту ?

 6. Розкрийте основні положення кількісної теорії менеджменту. Визначте вплив кількісної школи на розвиток управлінської думки.

 7. Сформулюйте причини виникнення інтегрованих підходів до управління. У чому ви бачите відмінності одномірних (ранніх) та інтегрованих підходів до управління ?

 8. Поясніть сутність процесного підходу до управління. У чому сильні та слабкі сторони процесного підходу до управління ?

 9. Розкрийте основні положення системного підходу до управління. Як системна концепція вплинула на розвиток науки управління ?

 10. Охарактеризуйте сутність і особливості ситуаційного підходу до управління. В основу яких сучасних концепцій менеджменту покладено ідеї ситуаційного підходу ?

 11. Дайте стислу характеристику сучасних тенденцій розвитку науки управління.

 12. Як ви розумієте сутність моделі “конкуруючих цінностей” Р.Куінна ? Охарактеризуйте її побудову.


Навчальні завдання для самостійної роботи.

 1. За результатами опрацювання рекомендованої по темі літератури заповнити таблицю такої форми:


Внесок у розвиток науки управління різних підходів

і концепцій менеджменту


Науковий напрям і ключові положення концепції

Основні ідеї, які використовуються сучасним менеджментом


 1. Підготуйтеся для обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

  1. Чи мають значення управлінські концепції “старих часів” для сьогоднішньої практики менеджменту ?

  2. У чому полягають особливості ранніх підходів до управління порівняно з інтегрованими ? Поясніть.

  3. Як ви розумієте тезу про те, що різні концепції і моделі менеджменту не тільки взаємно виключають, але і доповнюють одна одну ?

  4. Яка з теорій менеджменту і чому, на вашу думку, має найкращі перспективи у майбутньому ?Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень (2 год.)

Контрольні запитання

 1. Що розуміється під процесом прийняття рішень в теорії управління?

 2. На яких припущеннях побудована класична модель прийняття рішень?

 3. Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття рішень?

 4. Як Ви розумієте категорії “обмежена раціональність” та “досягнення задоволенності”?

 5. Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?

 6. З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?

 7. У якій послідовності здійснюється процес оцінки альтернативних варіантів?

 8. Які методи творчого пошуку альтернативних варіантів Ви знаєте?


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Які з етапів раціональної технології прийняття рішень найчастіше не реалізуються на практиці? Чому?

 2. У яких випадках доцільно використовувати групове прийняття рішень, а у яких - індивідуальне?

 1. Сформулюйте фактори, що визначають якість прийнятого рішення, спираючись на знання змісту етапів раціональної технології прийняття рішення.Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень (2 год.)

 1. Як можна класифікувати методи обґрунтування управлінських рішень?

 2. За яких умов доцільно використовувати:

 • аналітичні методи;

 • статистичні методи;

 • методи математичного програмування;

 • теоретико-ігрові методи;

 • експертні методи.

 1. У чому сутність методу “платіжна матриця”?

 2. Поясніть механізм використання методу “дерево рішень”.

 3. Які критерії використовуються для рішення задач в теорії статистичних рішень?

 4. Як формується основна задача теорії ігор?

 5. Що таке ціна гри та сідлова точка?

 6. Як Ви розумієте категорії “чиста стратегія” та “змішана стратегія”?

 7. Які експертні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень?


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Складіть задачу на використання одного з критеріїв теорії статистичних рішень.

 2. Розв`яжіть задачу з теорії ігор:

Задача.

Компанії А і В конкурують у галузі збуту однакових товарів у трьох містах, які розташовані за такою схемою:


10 км 10км1 місто 2 місто 3 місто


Відстань між сусідніми містами дорівнює 10 км. Якщо чисельність населення всіх трьох міст прийняти за 1, то в першому та третьому містах мешкає по 1/4, а в другому - 1/2. Кожна з компаній, бажаючи захопити якомога більший ринок збуту товарів, вирішила побудувати магазин в одному з цих міст. При цьому місцева влада заборонила компанії А будівництво магазину в 3-ому місті.

Стратегія кожної з компаній полягає у виборі міста для будівництва магазину. Виграш компанії А вимірюється її обігом у відсотках (якщо компанія А отримає N % обігу, то компанія В втрачає N % обігу). Обіг кожної компанії залежить від відстані між покупцями і магазинами таким чином - компанії А належить:

 1. 80% обігу в кожному місті, до якого ближче її магазин;

 2. 60% обігу в кожному місті, однаково віддаленому від обох магазинів;

 3. 40% обігу в кожному місті, до якого ближче магазин компанії В.

Потрібно побудувати платіжну матрицю гри і відповісти на такі запитання:

 1. Чи має ця матриця сідлову точку? Якщо так, яку стратегію Ви рекомендуватимете компанії А?

 2. Якщо компанія В дізнається про зміст цієї стратегії, якими будуть її дії?Тема 5. Планування в організації (4 год.)

Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Чи може організація мати більш ніж одну місію?

 2. Що Ви розумієте під процесом “оптимізація мети”?

 3. Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що планування та визначення мети - це аналогічні процеси? Поясніть свою точку зору.

 4. Що визначає вибір організацією стратегії контролю над витратами?

 5. З якими ризиками пов`язаний вибір стратегії диференціації?

 6. Сформулюйте ключові фактори успіху для організації по ремонту телевізійної техніки для населення (4-5 факторів).

 7. Проаналізуйте наведені приклади місії фірми на відповідність вимогам до слушно сформульованої місії:

а) місія фірми AVIS, що займається прокатом автомобілів: “Стати швидко зростаючою компанією з найбільш високим рівнем прибутку серед всіх компаній, які займаються прокатом та орендою транспортних засобів без водіїв”;

б) місія невеликого рекламного агентства: “Стати найавторитетнішою компанією у своєму географічному регіоні, яка пропонує вичерпний асортимент рекламних послуг у справі забезпечення творчих контактів виробників продукції або послуг з їх клієнтами”.

 1. Наведіть приклади вітчизняних підприємств (організацій), які вибрали: або стратегію контролю за витратами, або стратегію диференціації, або стратегію фокусування.


Контрольні запитання

 1. Як Ви розумієте сутність планування як функції управління?

 2. У якій послідовності здійснюється процес планування?

 3. Які типи планів в організації Ви знаєте?

 4. Які ситуаційні фактори впливають на вибір типу планів. Поясніть механізм цього впливу.

 5. За якими критеріями та як класифікують організаційні цілі?

 6. Які вимоги потрібно враховувати при визначенні цілей організації.

 7. У чому полягає сутність процесу управління за цілями? Чим відрізняється традиційний процес постановки цілей від методу управління за цілями?

 8. Охарактеризуйте етапи процесу управління за цілями.

 9. Визначте переваги та недоліки методу управління за цілями.

 10. Що Ви розумієте під терміном “стратегія”?

 11. Чому необхідно визначати стратегію? З яких елементів складається стратегія?

 12. Дайте порівняльну характеристику рівнів стратегії.

 13. В якій послідовності здійснюється процес формулювання стратегії?

 14. Що таке місія організації? Як її визначають? Наведіть приклади місії організації.

 15. З якою метою в процесі стратегічного планування здійснюється аналіз зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації?

 16. Як можна класифікувати загальнокорпоративні стратегії?

 17. У чому полягає сутність: методу “пакетного менеджменту”; моделі життєвого циклу; нової матриці BCG як методів вибору загальнокорпоративної стратегії?

 18. Як Ви розумієте сутність стратегії контролю над витратами?

 19. За яких умов організація обирає стратегію диференціації?

 20. Чим обумовлений вибір організацією стратегії фокусування?

 21. У чому Ви бачите різницю між програмами та проектами?

 22. Чим відрізняються політика, стандартні операційні процедури і правила?Тема 6. Організація як функція управління (6 год.)

Контрольні запитання

 1. Як Ви розумієте категорії “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”? Як вони пов`язані між собою?

 2. У чому полягають особливості організації як функції управління? Чим обумовлюється складність реалізації функції організації?

 3. Розкрийте основні положення універсальних теорій організації. Як Ви оцінюєте їх внесок у розвиток теорії організації, та у чому виявляється їх обмеженість?

 4. Які ситуаційні фактори впливають на формування організаційної структури управління? Поясніть механізм такого впливу, використовуючи результати досліджень Дж. Вудворд, Т. Барнса і Дж. Сталкера, Г. Мінцберга.

 5. З яких етапів складається процес проектування робіт в організації? Дайте їх стислу характеристику.

 6. Які методи проектування і перепроектування робіт Ви знаєте?

 7. Розкрийте основні положення моделі характеристики роботи Хекмена-Олдхема.

 8. Що таке департаменталізація? За якими напрямками та у які способи може здійснюватися групування організаційних одиниць?

 9. Поясніть зміст процесу делегування повноважень. Дайте загальну характеристику лінійних, функціональних та штабних повноважень.

 10. Які фактори і як впливають на величину діапазону контролю?

 11. Що таке висока і плоска структури організації? У чому їх переваги і недоліки?

 12. За допомогою яких механізмів здійснюється координація діяльності співробітників та структурних одиниць організації?

 13. Дайте порівняльну характеристику лінійної та функціональної організаційних структур (принципи побудови, основні переваги і недоліки, сфери застосування).

 14. Який принцип покладено в основу дивізіональної організаційної структури? У чому її переваги і недоліки?

 15. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури? У чому її переваги і недоліки?

 16. Що таке мережева організаційна структура? Які причини обумовлють широке розповсюдження мережевих структур в сучасних умовах? Охарактеризуйте основні типи мережевих організацій.

 17. Які Ви знаєте методи вибору типу організаційної структури управління?

 18. Як Ви розумієте категорію “організаційні зміни”?

 19. Опишіть модель і охарактеризуйте основні етапи процесу організаційних змін за К. Левіним.

 20. Ідентифікуйте причини опору організаційним змінам. Розкрийте сутність основних стратегій подолання опору організаційним змінам.


^ Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. За результатами самостійного вивчення теми “Організація як функція управління” заповніть таблицю наведеної форми.Таблиця

Таблиця вибору організаційних рішень

Організаційні рішення

Сильні сторони

Коли використовувати? (умови)

 1. Лінійна 1. Лінійно-функціональна 1. Дивізіональна 1. Матрична


 1. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

2.1. Чому лінійний тип організаційної структури не використовують великі організації?

2.2. Чим пояснюється широке розповсюдження лінійно-функціональної структури на вітчизняних підприємствах?

2.3. Як Ви гадаєте, якому типові організаційної структури віддають перевагу більшість робітників в організації? Чому?

2.4. Чому у моделі організаційних змін К. Левіна виділені як самостійні стадії “розморожування” та “заморожування”?

2.5. Які з етапів процесу організаційних змін зустрічають найбільший опір? Чому?

Похожие:

Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання iconТема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання
Що таке організація та які загальні риси мають всі організації як об'єкти управління ?
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання icon«сутність, роль та методологічні основи менеджменту» Об 'єктом вивчення менеджменту є
Який з принципів менеджменту спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання iconТема 4: Основи адміністративного права України
Поняття і сутність державного управління та його співвідношення з виконавчою владою
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання icon1 Інтерпретація терміну
Поняття менеджменту широко застосовується та інтерпретується. Існує тісний взаємозв'язок між термінами менеджменту, управління та...
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання iconВідповіді на контрольні запитання
Функцію будемо називати табличною функцією, якщо на деякому відрізку задана таблиця її значень
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання iconТема 2 Сутність і розвиток психіки План
Ключові поняття: психіка, психічний процес, психічне відображення, психічні стани, психічні властивості, свідомість
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання iconКонтрольні запитання
Дайте характеристику напрямам забезпечення захисту інформації: ідентифікація загроз, виявлення загроз, попередження можливих загроз,...
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання icon1. Розкрийте сутність предмету фінансовий менеджмент. Проаналізуйте фактори, що впливають на конкурентну позицію компанії
Охарактеризуйте зародження та розвиток фінансового менеджменту як самостійної галузі дослідження
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання icon3 Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Поняття господарської процесуальної форми /суть, основні риси та значення/. Форми судового процесу
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання iconУправління персоналом як наука і часткова функція менеджменту
Управління персоналом як наука і часткова функція менеджменту: поняття, об’єкт та суб’єкт, принципи, методи, функції
Тема Поняття і сутність менеджменту (2 год.) Контрольні запитання iconТема уроку
Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы