Тема практичного заняття icon

Тема практичного заняття


НазваниеТема практичного заняття
Размер59.7 Kb.
ТипДокументыЗМІСТ ПРАКТИЧНИЙ ЗАНЯТЬ

Тема практичного заняття

К.год

1


2

Змістовий модуль 1.

ТЕМА 1. Предмет і методи політології.

Мета і завдання заняття: визначення об’єкту та предмету політології як науки, характеристики основних етапів її розвитку, аналіз особливостей, що зумовили місце політології в системі соціальних наук, вивчення структури, основних методів і функцій політичної науки.

^ Основні поняття та категорії теми: політика, політологія, політичні відносини, політична свідомість, політичні процеси, політична організація.

ПЛАН

1. Предмет політології :

а). об’єкт і предмет політології;

б) структура політичних знань;

в) місце політології в системі наук про суспільство

2. Методи і функції політології:

а) методи дослідження політичних явищ;

б) основні категорії політології;

в) функції науки про політику;

г) становлення політології як науки і навчальної дисципліни в Україні.

Проблемно-пошукові запитання:

 1. Що, на вашу думку, означає вислів: ”політика – це мистецтво можливого”?

 2. Як ви вважаєте, який вплив має політика на вашу майбутню професійну діяльність?

Теми для доповідей і рефератів.

 1. Наукові та масові уявлення про політику.

 2. Політологія в системі суспільних наук.

 3. Значення і роль науки про політику на сучасному етапі світового соціального розвитку, політичного і духовного оновлення України.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Піча В.М. Хома Н.М. Політологія. Консп. лекцій. К.,1999

 2. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

 3. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

 4. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

 5. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

 6. Політологія: Посібник за ред. О.В. Бабкіної, – К., 2001.

Заняття 2. ТЕМА 2. Політика і влада.

Мета і завдання: з’ясування сутності політики як суспільного явища, її структури, основних концепцій, рівнів існування та суб’єктів, визначення поняття влади та розгляд підходів до її вивчення, аналіз специфіки та змісту політичної влади, її структури, ресурсів, типів легітимності, функцій та основ принципів функціонування.

^ Основні поняття та категорії: влада, політична влада, панування, підкорення, авторитет, мотиви влади, ресурси влади, легальність влади, традиційна легітимність, харизматична легітимність, раціонально-легальна легітимність, суверенність влади.

ПЛАН

 1. Політична влада:

а) специфіка політичної влади;

б) проблема легітимності політичної влади;

в) взаємозв’язок влади і політики.

2. Політика як суспільне явище:

а) політичні концепції політики;

б) суб’єкти політики;

в) місце політичних відносин у системі суспільних відносин;

г) структура політики;

д) політика як наука і мистецтво.

Проблемно-пошукові запитання:

 1. Порівняйте джерела легітимації влади в Радянському Союзі та в сучасній Україні. На якому типі влади, на вашу думку, заснований сучасний політичний режим в Україні?

 2. Наведіть приклади розбіжності легальності і легітимності політичної влади. Чи можете ви назвати випадки, коли дії влади були незаконними, але легітимними?

Теми для доповідей і рефератів

 1. Інтереси та потреби соціальних груп, страт та класів як основа політики і політичних відносин суспільства.

 2. Політична діяльність та об’єктивація інтересів і потреб суб’єктів політики.

 3. Формування політичної культури та ціннісних орієнтирів студентської молоді на сучасному етапі формування та розвитку громадського суспільства в Україні.Література:

 1. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

 3. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

 4. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

 5. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

 6. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

 7. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

 8. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

 9. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

 10. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.
2


2


3.

ТЕМА 3. Історія світової політичної думки і становлення сучасної політології.

Мета і завдання: з’ясування етапів історії розвитку політичних вчень, наукового доробку їх найяскравіших представників та основних політичних ідей і концепцій від зародження політичної думки в країнах Стародавнього Сходу до основних шкіл і теорій сучасної зарубіжної політології.

Основні поняття та категорії теми:

Теократія, держава, деспотія, тимократія, демократія, аристократія, олігархія, поліс, політія, форма правління, правильні і неправильні форми правління, легізм, конфуціанство, даосизм, моізм, брахманізм, цезаризм, томізм, ідеальна держава, ідеальний правитель, відродження, природнє право, природні закони, суспільний договір, суверенітет, макіавеллізм,утопія, літралізм, абсолютизм, конституціалізм, громадянин, права особи, розподіл влади, просвітництво, раціоналізм, плебісцит.

ПЛАН

 1. Зародження політичної думки та її розвиток у Стародавньому світі.

а) проблеми держави і права в країнах Стародавнього Сходу;

б) політичні вчення у Стародавній Греції;

в) політико-правова думка Стародавнього Риму.

2. Особливості політичної думки Середньовіччя.

3. Буржуазна політична думка ХУІ – ХХ ст.:

а) Н.Макіавеллі як основоположник науки про політику;

б) Т.Гоббс про виникнення і сутність держави;

в) Дж.Локк як основоположник теоретичної системи класичного лібералізму;

г) Е.Монтеск’є про форми держави і поділ влади;

д) класичний лібералізм (Б.Констан, І.Бентам, А.Токвіль);

е) політичне вчення Ж.- Ж. Руссо ( про народовладдя і пріоритет громадянського суспільства, ”суспільний договір”, демократію.

4. Зародження і розвиток соціалістичного напрямку в історії політичної думки:

а) виникнення й еволюція утопічного соціалізму: (Т.Мор, Т, Кампанелла, А.Сен-Сімон, Ш.Фур’є, Р.Оуен);

б) політичні погляди революційних демократів: (О.Герцен, М.Салтиков-Щедрін, В.Соловйов, М.Бердяєв, І.Ільїн);

в) створення К.Марксом і Ф.Енгельсом класової теорії політики;

г) розвиток В.І.Леніним марксистської теорії політики.

5. Політологічні концепції основоположників сучасної науки про політику:

а)теорії еліт ( В.парето, Г.Моска, Р.міхельс);

б) політологічні концепції М.Вебера.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аристотель Політика /Пер. з давнього. Та передм. О.Кислюка. – К. Основи, 2000. – 239 с.

 2. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій. Навч. посіб. /Мадісон В.В. та ін. – К., 1996.

 3. Коментарі до Аристотелевої ”Політики” /Пер з латині О.Кислюка; Передм. В.Котусенка. – К: Основи, 2000. – 794с.

 4. Макіавеллі Ніколо. Флорентійські хроніки; Державець / Пер. з іт. А.Перепадя. – К. Основи, 1998. – 492 с.

Проблемно-пошукові запитання:

 1. Порівняйте погляди Платона і Аристотеля на функції держави.

 2. Чому Н.Макіавеллі називають засновником нової політичної науки? Визначте зміст терміну ”Макіавеллізм”.

 3. Розкрийте зміст теорії ”суспільного договору”. Чому теорію божественного походження держави замінила теорія ”суспільного договору”.

 4. Порівняйте підходи до співвідношення моралі й політики в історії політичної думки. Визначте актуальність питання поєднання політики та моральності для сучасної України.

Теми для доповідей і рефератів:

 1. Порівняльний аналіз підходів до конкретних політичних проблем у сучасній політичній науці США і Західної Європи.

 2. Загальне і особливе у сучасних ліберальних, консервативних, соціал-демократичних, комуністичних, християнських доктринах сучасності.

2

4.

ТЕМА 4. Розвиток політичної думки України.

Мета і завдання: з’ясування етапів історії розвитку української політичної думки , наукового доробку їх найвідоміших постатей та основних ідей і концепцій перших політичних уявлень періоду Київської Русі, політичних доктрин в Галицько-Волинській державі та Литовсько-Польській державі ( ХІУ –перша пол.. ХУІІ ст.), до української політичної думки козацько- гетьманської доби ( друга пол.. ХУІІ – кінець ХУІІІ ст.) та ХІХ – початку ХХІ ст.

^ Основні поняття та категорії теми:

Централізована держава, співвідношення релігії й політики, братство вчених при Києво-Печерській лаврі, Острозьке братство та ін. просвітительські центри, козацько-гетьманська держава, конституціоналізм, народницько-демократичний рух, романтичний націоналізм, демократичне народництво, консерватизм, націонал-демократія, націонал-комунізм, інтегральний націоналізм, дисидентство, національна школа наукових і дослідницьких центрів, організацій, фондів.

ПЛАН

 1. Політико-правові погляди мислителів Київської Русі:

а) ”Руська правда” Ярослава Мудрого;

б) ”Повчання ” Володимира Мономаха;

в) ”Слово про закон і благодать”. Релігійно-політичні ідеї метрополита Іларіона.

2. Політична думка України в ХУІ-ХУІІІ ст.:

а) політичні погляди С.Оріховського-Роксолана;

б) ”Апокрисис” Х. Філарета;

в) ідеї рівності і соборності у творчості І.Вишенського;

г) ідеї волі і демократії в суспільно-політичному житті козацтва ХУІ-ХУІІ ст. Конституція П.Орлика.

д) політичні погляди в Києво-Могилянській академії ( С.Яворський, Ф. Прокопович, П. Могила, Г. Сковорода, М. Смотрицький та ін.)

3. Розвиток політичної думки України у ХІХ-ХХ ст.:

а) політичні ідеї учасників Кирило-Мефодіївського товариства (М.Костомаров, Т.Шевченко, П. Куліш, В. Білозерський);

б) Ліберально- демократична та соціалістична течія в історії політичної думки України (М.Драгоманов, С. Подолинський, І.Франко, Леся Українка).

в) політичні погляди засновників Української Народної Республіки (М.Грушевський, В.Винниченко);

г) державницький напрямок української політичної думки (М.Міхновський, В.Липинський, Д. Донцов).

д) проблеми української державності в працях С.Дністрянського, С.Рудницького, В.Старосольського;

е) політичні погляди Ю.Липи. Концепція націократії М.Сціборського;

є) концепції розвитку української державності М.Хвильового, О.Шумського, М.Скрипника.

^ 4. Політична думка в Україні радянського періоду (1917-1991 рр.) М.Горинь, І.Дзюба, Л.Лук’яненко, В.Чорновіл, Л.Костенко, І.Драч.;

5. Українська політична думка новітнього періоду (кінець ХХ- початок ХХІ ст.) В.Полохало, М.Томенко, В. Небоженко, О.Доній, В.Фесенко, В.Карасьов.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій. Навч. посібник./ Мадіссон В.В. та ін. – Київ, 1996.

 2. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: / Текст лекцій. Навчальний посібник. – К, Ґенеза, 1994. – 368с.

 3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. К, 1999.

 4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К. Генеза, 1997. – 400с.

 5. Політологія / За ред.. О.І. Семківа. – Львів, Світ, 1994. – с.79-137.

Проблемно-пошукові запитання

 1. Які основні фактори визначають специфіку державності, політичних і правових традицій, політичної думки в Україні?

 2. Яке значення для розвитку української політичної думки має Магдебурзьке право?

Теми рефератів

 1. Періодизація політичної історії та політичної думки України.

 2. Розвиток демократичних інституцій і структур в українському суспільстві.
2

5.

ТЕМА 5. Соціальні засади політики

Мета і завдання: з’ясувати сутність, особливості соціальних відносин, поняття етносу та таких форм його існування як плем’я, народність, нація, етнічних інтересів і потреб;

структуру етнонаціональних відносин, законодавчо-правового регулювання етнонаціональних питань в Україні; розкрити сутність міжкласових, міжетнічних, демографічних, міжрегіональних, відкритих, закритих (латентних), короткострокових, довгострокових політичних конфліктів, основні шляхи, методи і способи їх вирішення; визначити сутність соціальної політики, соціальної справедливості, соціальної рівності та свободи.

^ Основні поняття та категорії:

Етнічна група, національна меншина, національні відносини, расизм, сепаратизм, шовінізм, геноцид, політичний конфлікт, путч, переворот; конституційна, парламентська, урядова криза; ринок праці і зайнятості, система державних соціальних стандартів; моделі соціальної політики, соціальний захист.

План

 1. Сутність та особливості соціальних відносин:

а) широке і вузьке розуміння соціальних відносин;

б) суб’єкти соціальних відносин;

в) соціальні відносини як відносини політичні.

2. Соціальні спільності як суб’єкти політичних відносин:

а) суспільні класи, соціальні верстви і групи в політичному житті суспільства;

б) етнічні спільності та їхня роль у політичному житті;

в) демографічні, професійні і територіальні спільності як суб’єкти політики.

3. Соціально-політичні конфлікти:

а) поняття соціально-політичного конфлікту;

б) основні різновиди соціально-політичних конфліктів;

в) соціальна політика як засіб узгодження соціальних інтересів;

г) соціальна справедливість як основна проблема соціальної політики.

^ Проблемно-пошукові запитання:

 1. Що потрібно для формування національної свідомості та самосвідомості?

 2. Розкрити зміст політичних засобів, форм , методів та шляхів вирішення міжнаціональних конфліктів.

 3. Охарактеризуйте співвідношення між соціальною політикою та державною соціальною політикою

Теми рефератів:

 1. Роль політики у вирішенні національних проблем.

 2. Конституційні основи та правові норми вирішення конфліктних ситуацій.

 3. Концептуальні засади сучасної соціальної політики України.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Шевчук П.І. Соціальна політика: 2-е вид. – Львів: Світ, 2005. – 400с.

2.Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навчальний посібник. — Київ, 1997.

3.Брайченко О.Д., Манжул К.В. Конституція незалежної України: Навч. посібник. - Кіровоград, 1997. '

4.Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произведения: Пер с нем. - М.: Прогресс, 1990. - 808 с.

5. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: концепції і практика. — Київ, 1998.

6. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. - Київ, 1992.

7. Винниченко В. Відродження нації — К., 1990. - Т. 1-3.

8. Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999. - 268 с.

 1. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1997. – с.176.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

 3. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

 4. Політологія. Нав. пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

 5. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

 6. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

 7. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.
2

6.

Модуль 2. Політична система суспільства.

ТЕМА 6. Держава як головний політичний інститут.

Мета і завдання:

вивчення структури особливостей та функцій політичної системи, моделі її функціонування, розгляд сутності, основних ознак, внутрішніх і зовнішніх функцій держави: ознайомлення з теоріями походження держави та основних тенденцій розвитку державності в сучасному світі.

^ Основні поняття та категорії:

Держава, громадянство, суверенітет, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, глава держави, президент, уряд, монарх, суд, парламент :

безпартійний палатний

однопартійний двопалатний

коаліційний структура

централізована і децентралізована унітарна держава, функції та її основні суб’єкти, розподіл влади; економічна , соціальна духовна політична сфера та сфера приватного життя громадянського суспільства, політичні і неполітичні інститути громадянського суспільства, громадянські права і свободи.

ПЛАН

1. Поняття, особливості, структура та функції політичної системи.

 1. Сутність, походження, структура і функції держави:

а) сутність держави її основні ознаки та функції;

б) багатоманітність концепцій походження держави;

в) структура держави та функції гілок державної влади.

3. Форми сучасної держави:

а) поняття та основні характеристики форми правління;

б) форми державного устрою у сучасному світі.

4. Правова держава і громадянське суспільство:

а) сутність правової держави та її характерні риси:

б) громадянське суспільство та його структура;

в) взаємозв’язок держави і громадянського суспільства;


Література: 1. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації./ Право України. – 2001, №12. – с. 32-35.

 2. Букач В. Зміст конституції політичних прав і свобод громадян. / Право України. – 2001. - №9, с. 21-23.

 3. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні. / Право України. -2000. № 1 с. 32-35.

 4. Климович О. Система національних засобів захисту прав людини ( в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини). / Право України. – 2001, №1, с. 34-36.

 5. Костецький В. Конституція України 1996 р. – модель української держави. / Право України. – 2001. №8, с. 16-18.

 6. Шляхтун . Політологія. – К., 2002.

 7. Задоянчук О.І., Слінченко Л.В. Політологія: опорні конспекти та практикум. - Глухів, 2000.

 8. Задоянчук О.І., Слінченко Л.В. Україна: 10 років незалежності. –Глухів, 2001.

Проблемно-пошукові запитання:

 1. Прослідкуйте, як у творчості українських політичних мислителів була представлена проблема запровадження того чи іншого державного устрою на Україні. Проаналізуйте їхні аргументи, зважаючи на існуючі реалії українського політичного життя.

 2. Як розподіляється влада між законодавчою та виконавчою гілками в президентських, парламентських та змішаних республіках?

 3. Дайте визначення автономії. В чому відмінність федерації від ускладненої унітарної держави?

 4. Які фактори сприяють становленню громадянського суспільства в Україні?

Теми рефератів і доповідей:

 1. Класифікація принципів демократії, правової та соціальної держави в Конституції України;

 2. Основні етапи розвитку української державності;

 3. Основні шляхи формування правової держави в умовах посттоталітарного розвитку суспільства.

 4. Громадянське суспільство і правова держава як атрибути демократичного розвитку суспільства.

2

7.

Модуль 2.

ТЕМА 7. Політичні партії і групи інтересів.

Цілі та завдання заняття: з’ясування сутності поняття політичної партії, його еволюцію, основні критерії класифікації, місця, ролі та функцій у політичній системі суспільства; аналіз сутності виборів як основного засобу делегування влади, поняття і принципів виборчого права;

Основних видів виборчих систем та умов їх ефективного використання; розуміння значення партійних систем, їх типологію, переваг і недоліків для визначення специфіки та тенденцій розвитку партійної системи України; визначення громадсько-політичних об’єднань та рухів, їх типологію, функції та участь у політичному житті.

^ Основні поняття та категорії:

Політична партія, кадрові партії, масові партії, універсальні партії, ліві, праві та центристські партії, партійна система, однопартійна, двопартійна системи, партійна система з гегемоністською партією, партійна система з домінуючою партією, партійні системи атомізовані, поміркованого і поляризованого плюралізму, партійний блок, партократія громадська організація, суспільно-політичний рух, групи інтересів, групи тиску, лобізм, корпоративізм, опозиція, фракція; активне і пасивне виборче право, виборчі цензи, принципи всезагального, рівного , вільного, прямого і непрямого виборчого права, агітація, абсентеїзм, плебісцит, референдум, спостерігачі на виборах.

ПЛАН

^ Тема 7. Політичні партії і групи інтересів. 1. Політичні партії і партійні системи:

а) сутність, генезис і функції політичних партій;

б) типологія політичних партій;

в) партійні системи та їх типологія. 1. Політичні партії та основні типи сучасних виборчих систем:

а) мажоритарна виборча система;

б) пропорційна виборча система;

в) змішана виборча система;

г) взаємозв’язок виборчих і партійних систем.

3. Політичні партії в сучасній Україні:

а) становлення багатопартійності в Україні;

б) особливості сучасної партійної системи України. 1. Групи інтересів і політика:

а) поняття і функції груп інтересів;

б) типологія груп інтересів;

в) політичне представництво груп інтересів;

г) групи інтересів у сучасній Україні.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Білоус А. Пропорційні вибори в Україні : ілюзії чи реалії // Нова політика. – 2001. - № 1. – с. 2-5.

 2. Бєлашко С. Специфіка виконання функції політичних партій у пострадянських суспільствах. //Нова політика. – 2001. - №5. – с. 41-43.

 3. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О.Теорія політології. – К., 1996.

 4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

 5. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

 6. Політологія. Нав. пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

 7. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

 8. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

 9. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.Проблемно-пошукові питання:

 1. Охарактеризуйте чинники виникнення політичних партій у сучасному їх розумінні.

 2. Групи тиску : причини виникнення, форми і методи діяльності, позитивні і негативні сторони.

 3. Порівняти партійні системи країн – членів Європейського Союзу. Яка з них, на Ваш погляд, є в сучасних умовах оптимальною?

 4. Проблема забезпечення рівних умов виборчої кампанії та об’єктивності результатів виборів.

 5. проаналізуйте політичну поведінку впливових політичних партій України на виборах Президента і депутатів Верховної ради.

Теми для доповідей і рефератів:

 1. Перші політичні партії в Україні початку ХХ століття.

 2. Конституційно-правові засади створення та функціонування молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні.

 3. Реалізація норм міжнародного та європейського права у процесі інституалізації діяльності політичних партій в Україні.

2

8.

Модуль 2.

ТЕМА 8. Політика і особа.

Мета і завдання заняття: знайомство з феноменом політичної культури, визначення її характерних рис, структури, функцій, типології, характеристика поняття політичної поведінки й основних видів участі особи у політиці, шляхів і засобів реалізації її громадських і політичних прав; з’ясування сутності, структури, рівнів, особливості та функцій політичної свідомості, політичних концепцій, доктрин, програм як її основних форм та властивостей і функцій ідеології як її специфічного елементу ; отримати знання про основні етапи, форми, типи, особливості політичної соціалізації в країнах з різними політичними режимами.

^ Основні категорії та поняття теми:

особистість, політична поведінка, політичні цінності, політична субкультура;

референдум як спосіб прийняття політичних рішень та його різновиди: загальнодержавний та місцевий, обов’язковий і факультативний, зобов’язальний і консультативний, конституційний, законодавчий і з питань поточної політики;

патріархальна, підданська, активістська політична культура;

буденна, теоретична, індивідуальна, групова й масова політична свідомість, політична самосвідомість, громадська думка, конформізм;

політична соціалізація;

гармонійний, гегемоністський, плюралістичний, конфліктний типи політичної соціалізації, пряма(безпосередня) і непряма (латентна) форми політичної соціалізації;

вертикальний і горизонтальний типи соціальної мобільності;

економічна, політична і професійна форми соціальної стратифікації.

неолібералізм, неоконсерватизм, соціал-демократи, комунізм, соціалізм, фашизм, націонал-соціалізм, неомарксизм, анархізм, троцькізм.

План: 1. Особа як суб’єкт політики:

а) політична суб’єктивність особи: ”людина”, ”індивід”, ”особа”;

б) типи і види політичної поведінки особи: (М. Вебер, польські дослідники) ;

в) основні форми політичної участі: (вибори, класифікація та вимоги до проведення; референдум як конституційно-правовий інститут;

г) мотивація політичної поведінки ( проблема співвідношення політики і моралі; вплив влади на особу.

2. Політична культура особи і суспільства:

а) сутність, структура і функції політичної культури;

б) політична свідомість як елемент політичної культури;

в) типи політичної культури: (Г.Алмонд, С.Верба, Є.Вятр);

г) політична соціалізація особи;

д) формування демократичної політичної культури в Україні.

3. Ідеологія як специфічний елемент політичної свідомості: а) класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини (лібералізм, консерватизм);

б) основні ідейно-політичні доктрини в робітничому русі ( комунізм, соціал-демократизм;

в) ідейні засади політичного екстремізму (фашизм, анархізм, троцькізм);

г) взаємовплив політичних ідеологій.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Боднар А. Основи політології. К., 1991.

2 Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

 1. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

 2. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

 3. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

 4. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

 5. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

 6. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

 7. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

 8. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.Проблемно-пошукові завдання:

 1. Розкрийте взаємозв’язок політичної культури і національних культурних традицій;

 2. Порівняйте особливості політичної свідомості тоталітарного та демократичного суспільств.

 3. Визначте специфіку і наведіть приклади регіональних, етнолінгвістичних, релігійних, соціоекономічних, вікових субкультур.

 4. Наскільки позиції, засвоєні в дитинстві, продовжують визначати поведінку дорослого індивіда?

Теми доповідей та рефератів:

 1. Влада і політична культура: взаємозв’язок і загальна характеристика.

 2. Особливості взаємозв’язку політичної культури і моралі.

 3. Функціонування ідеології у тоталітарному та демократичному суспільствах.

 4. Політична символіка в системі політичних уявлень.

 5. проблеми формування української політичної культури в умовах трансформації сучасного суспільства.

 6. Роль політичної соціалізації у формуванні культури громадянської участі.2

9.

ТЕМА 9. Елітаризм і лідерство в політиці.

Мета і завдання заняття:

Розгляд еволюції поняття політична еліта, визначення ролі еліт у системі владних відносин, аналіз класичних і сучасних теорій еліт, їх типів, структури, функцій і шляхів формування;

визначення понять ”політичний лідер” і ”політичне лідерство”, аналіз типології, характерних рис, функцій, класифікацій політичного лідерства, його місце в системі владних відносин, механізм формування і функціонування.

^ Основні категорії та поняття теми:

еліта, політична еліта, контреліта, політичний елітизм, правляча еліта, циркуляція еліт, рекрутування еліт, залізний закон олігархічних тенденцій, позитивні і негативні моменти системи гільдій, типологія політичних еліт за доступом до влади, за результатами, за стилем правління;

авторитет, лідер, політичний стиль, керівництво, політичне лідерство, концепції витоків політичного лідерства ( теорія рис, ситуативна, психологічна та концепція конституентів);

новаторська, інтегративна, прагматична, комунікативна функції політичного лідерства; традиційне, харизматичне, раціональне легальне, авторитарне, демократичне та інші типи політичного лідерства;

діяльність у громадсько-політичних організаціях і рухах, партійно-політична діяльність, політичний імідж, політичні технології.

^ Тема 9. Елітаризм і лідерство в політиці.

ПЛАН

 1. Політичні еліти:

а) поняття політичної еліти;

б) багатоманітність концепції політичної еліти;

в) елітаризм і демократизм;

г) типологія та шляхи формування політичних еліт;

д) формування політичної еліти в Україні.

2. Політичне лідерство:

а) сутність, витоки і функції політичного лідерства;

б) типологія політичного лідерства;

в) механізми формування і функціонування політичного лідерства;

г) лідерство у політичному житті України.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Валігурський П. Політологічні виміри української еліти // Віче. – 1998. - № 6. – с.31-34.

 2. Дубовик Н. Елітизм і популізм у контексті розвитку демократії // Нова політика. – 2001. - № 1. –с. 46-48.

3. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996.

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Конспект лекцій. – К., 1999.

 1. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. пос. за ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1997.

 2. Політологія. Нав. Пос. для студ. вищих навч. закладів /За наук. ред..А.Колодій. – К., 2000.

 3. Політологія: історія та методологія. За ред. проф.Ф.М.Кирилюка.– К., 2000.

 4. Політологія: Підручник за ред. О.Семківа. – Львів, 1994.

 5. Політологія: Посібник для студ. вищих навч. закл. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. – К., 2001.

 6. Рябов С., Томенко М. Основи теорії політики. – К., 1996.

 7. Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. – К., 1997.

 8. Швидак О. Політологія. Практикум. К., 1997.

 9. Сторовойтенко Р. Імідж політичної партії як чинник електорального вибору // Нова політика. – 2001. - № 2. – с. 57-59.

 10. Чукут С. Чого не вистачає правлячій еліті України., Віче. – 1999. - № 6. –с. 39-43.

Проблемно-пошукові питання:

 1. Як соціальна мобільність у суспільстві впливає на процеси рекрутування політичної еліти?

 2. Проаналізуйте роль еліти в перехідні історичні періоди.

 3. Розкрийте взаємозв’язок лідерства та політичного менеджменту.

 4. Кого ви вважаєте реальними політичними лідерами в історії українського суспільства. Відповідь обґрунтуйте.

 5. Розкрити роль лідера в сучасній Україні.

Теми для доповідей, рефератів:

 1. Формування української еліти в період становлення і розвитку незалежної української держави.

 2. Класифікація сучасних політичних еліт в сучасному українському суспільстві.

 3. Політичний портрет сучасного лідера в умовах політичного маркетингу.

 4. Проблеми лідерства в сучасній Україні.

 5. Формування лідера: теорія і практика.
2

Похожие:

Тема практичного заняття iconМетодичні вказівки по виконанню роботи
Тема практичного заняття: Застосування маркетингового підходу у визначенні ціни на товар
Тема практичного заняття iconТема Завдання
Скориставшись літературою, зазначеною у лекції, запропонованою до практичного заняття №4, підготуйте реферат на одну з тем
Тема практичного заняття iconТема практичного заняття
Мета і завдання заняття: визначення об’єкту та предмету політології як науки, характеристики основних етапів її розвитку, аналіз...
Тема практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей
Тема практичного заняття iconІнструкція до практичного заняття №7 на тему
Добір різних методів і прийомів навчання в залежності від видів музичної діяльності, від вікових особливостей учнів.”
Тема практичного заняття iconЗавдання до другого практичного заняття з дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки»
Ввійти під новим обліковим записом, винести на робочий стіл системні папки Мой компьютер, Сетевое окружение
Тема практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу. Дезінфекція та стерилізація предметів...
Тема практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей
Тема практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
...
Тема практичного заняття iconЛабораторна робота №7 Тема: Цикли. Обчислення скінченних сум і добутків. Мета: Навчитись працювати з циклами for. Забезпечення заняття
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Тема практичного заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тому оцінка рівня фізичного розвитку дитини є невід’ємним елементом контролю за станом її здоров’я і посідає важливе місце у практичній...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы