Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні icon

Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні


Скачать 41.93 Kb.
НазваниеТема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні
Размер41.93 Kb.
ТипДокументы

Тема 6. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РОЛЬ В УПРАВЛІННІ

  1. Єдина система органів виконавчої влади.

  2. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади.


1. Єдина система органів виконавчої влади.

Апарат державного управління - це найбільш розгалужена та численна сукупність взаємопов'язаних виконавчо-розпорядчих органів (органи виконавчої влади), що діють від імені держави, на основі та на виконання законів, здійснюючи управління державними справами, і наділені для цього владними повноваженнями, компетен­цією, певною структурою і кадрами.

З метою структурної характеристики виконавчої влади за­стосовують поняття системи органів виконавчої влади. Поняття "система органів" має потрійне смислове наванта­ження:

По-перше, підтверджує наявність у сукупності органів виконавчої влади певних ознак, притаманних со­ціальним системам, зокрема таких, як єдність цільового при­значення, функціональної самодостатності, ієрархічності внут­рішньої організації, субординаційності взаємозв'язків між структурними ланками тощо.

По-друге, воно фіксує відокремленість певної групи держав­них органів, що входять до конкретної системи, від усіх інших видів органів.

По-третє, окреслює цілком визначений суб'єктний склад да­ної системи.

^ У системі органів виконавчої влади виокремлюють такі три основні рівні:

1. Вищий рівень — Кабінет Міністрів України.

2. Центральний рівень — міністерства, державні служби (комітети), центральні органи виконавчої влади прирівняні до державних служб, та центральні органи виконавчої влади зі спеціаль­ним статусом.

3. Місцевий, або територіальний, рівень, на якому діють:

 • органи виконавчої влади загальної компетенції — Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації;

 • органи спеціальної — галузевої та функціональної — ком­петенції, які безпосередньо підпорядковані центральним орга­нам виконавчої влади.

Схематично організацію виконавчої влади в Україні зображено на рисунку 6.1.

^ Про низьку ефективність виконавчої влади свідчать: со­ціальні індикатори, насамперед — рівень безробіття і реальних доходів населення; неефективне управління державною влас­ністю, внаслідок чого величезний виробничий потенціал фак­тично не працює на державу; невиправдане втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання, що гальмує розвиток підприємництва в Україні.

Серед основних причин низької ефективності виконавчої влади можна назвати:

 • неузгодженість дій різних виконавчих структур, непослі­довність і суперечливість рішень, низьку виконавчу дисципліну;

 • дублювання споріднених функцій різними органами;

 • надмірну концентрацію функцій управління на вищих щаблях виконавчої влади;

 • незбалансовану регіональну політику;

 • закритість органів виконавчої влади для контролю з боку суспільства;

 • корупцію та економічну злочинність у державних струк­турах, а також низький престиж державної служби в Україні.
Рисунок 6.1 - Організація виконавчої влади в Україні


^ 2. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади.

Управлінські зв'язки органів виконавчої влади — це систе­ма сталих управлінських відносин у вертикальній і горизон­тальній проекціях структурно-функціонального характеру, що мають місце у процесі реалізації закріплених повноважень дер­жавних органів.

^ Сутність управлінських зв'язків Кабінету Міністрів Укра­їни з центральними органами виконавчої влади виражається у таких моментах:

 • Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи у межах коштів, передбачених на утримання ор­ганів виконавчої влади;

 • Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяль­ність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 • Прем'єр-міністр вносить подання до Верховної Ради України про призначення на посади міністрів та подання до Кабінету Міністрів України про призначення керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, накладає на них дисциплінарні стягнення;

 • Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисель­ність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у державному бюджеті; здійснює добір керівних кадрів підвідомчих йому ор­ганів;

 • Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень у межах коштів, передбачених на утриман­ня органів виконавчої влади, може утворювати постійні, тимча­сові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

^ Управлінські зв'язки Кабінету Міністрів України з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй орга­нами полягають у:

 • спрямуванні і координації діяльності Ради міністрів Ав­тономної Республіки Крим з щодо виконання Конституції та законів України, актів Прези­дента України, постанов Верховної Ради України і актів Кабі­нету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим;

 • підзвітності та підконтрольності Ради міністрів Автоном­ної Республіки Крим перед Кабінетом Міністрів України.

Управлінські зв'язки Кабінету Міністрів України з місцеви­ми державними адміністраціями характеризуються таким змістом:

 • спрямування і координація діяльності місцевих держав­них адміністрацій;

 • розгляд на засіданнях Кабінету Міністрів України питан­ня щодо призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій і внесення Президенту Укра­їни відповідних подань;

 • відповідальність, підзвітність та підконтрольність місцевих державних адміністрацій та їх голів Кабінету Міністрів України;

 • затвердження Кабінетом Міністрів України типового рег­ламенту місцевих державних адміністрацій, рекомендаційно­го переліку управлінь, відділів та інших структурних підроз­ділів місцевих державних адміністрацій і типових положень про них, визначення граничної чисельності та фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій;

 • можливість скасування Кабінетом Міністрів України ак­тів місцевих державних адміністрацій повністю чи в окремих частинах;

 • передавання Кабінетом Міністрів України місцевим дер­жавним адміністраціям окремих повноважень органів вико­навчої влади вищого рівня.

Горизонтальні управлінські зв'язки на центральному рівні передбачають координацію роботи центральних органів вико­навчої влади у формуванні та реалізації державної політики в рамках Урядових програмно-цільових комітетів.

На місцевому рівні горизонтальні управлінські зв'язки базу­ються на взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій з територіальними органами центральних органів виконавчої влади.


Тема 7. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  1. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція.

  2. Міністерства України та їх повноваження.

  3. Державні служби (державні комітети) України. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.


^ 1. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція.

Кабінет Міністрів України (Уряд) здійснюючи виконавчу владу безпосередньо та через мініс­терства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні ад­міністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президен­том України і Верховною Радою України, підконтрольний і під­звітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конс­титуцією України, у своїй роботі керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України.

Законом України "Про Кабінет Міністрів України" від 07.10.2010 № 2591-VI закріплені такі основні завдання Кабінету Міністрів України:

 • забезпечення державного суверенітету та економічної са­мостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;

 • вжиття заходів до забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гар­монійного розвитку особистості;

 • забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестицій­ної і податкової політики; політики у сферах праці та зайня­тості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і при­родокористування;

 • забезпечення однакових умов для розвитку всіх форм власності;

 • здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України;

 • організація і забезпечення провадження зовнішньоеко­номічної діяльності, митної справи.

^ Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на при­нципах верховенства права, законності, поділу державної вла­ди, безперервності, колегіальності, солідарної відповідаль­ності, відкритості та прозорості.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр та міністри Укра­їни. По­сади членів Кабінету Міністрів України належать до полі­тичних посад, на які не поширюється трудове законодавство. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають не погашену і не зняту в установленому законом порядку судимість.

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України

Члени Кабінету Міністрів України, крім міністра оборони України і міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України. Міністр оборони України і міністр закордон­них справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Кабінет Міністрів України набуває повноважень після скла­дення присяги не менше як двома третинами його членів.

Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у тридцятиденний термін після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України, в якій визначається стратегія його діяльності.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

^ Кабінет Міністрів України припиняє свою діяльність у разі:

 • складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради України;

 • дострокового припинення повноважень Кабінету Мініст­рів України у разі: відставки Кабінету Міністрів України у зв'яз­ку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; відставки Прем'єр-міністра Укра­їни за поданою ним заявою; смерті Прем'єр-міністра України.

Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відпові­дальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади та особисту політич­ну відповідальність за стан справ у доручених їм сферах дер­жавного управління.

Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання, яке скликається Прем'єр-міністром України і вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів України. Голо­вує на засіданнях Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності — Перший віце-прем'єр-міністр України.

Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабі­нету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, утворюються урядові ко­мітети.

Урядовий комітет — це постійно діючий робочий орган Ка­бінету Міністрів України, основним завданням якого є реаліза­ція програми уряду у відповідній сфері суспільного життя.

У складі Кабінету Міністрів України діють такі урядові комітети:

 • з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності;

 • питань економічної політики;

 • питань гуманітарної та соціальної політики;

 • європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформацій­не та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України, який очолює міністр Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конс­титуції та законів України видає постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабі­нету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів України. У разі однако­вої кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирі­шальним.


^ 2. Міністерства України та їх повноваження.

Міністерство (від лат. ministro, що означає керую, служу) — центральний у державі орган виконавчої влади, який здійс­нює державне управління в певній галузі чи сфері життя.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утво­рюються, реорганізовуються та ліквідовуються Кабінетом Міністрів України.

За характером діяльності вони поділяються на галузеві, тоб­то ті, які керують певною галуззю (наприклад, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство охорони здоров'я України та ін.) та функціональні — ті, на які покладено вико­нання певної і водночас основної функції (наприклад, у сфері праці та соціальної політики — Міністерство соціаль­ної політики України, у сфері фінансів — Міністерство фінансів України).

В Україні у системі центральних органів виконавчої влади функціонують такі міністерства (взагалі 16):

   • Міністерство аграрної політики та продовольства України;

   • Міністерство внутрішніх справ України;

   • Міністерство екології та природних ресурсів України;

   • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

   • Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

   • Міністерство закордонних справ України;

   • Міністерство інфраструктури України;

   • Міністерство культури України;

   • Міністерство надзвичайних ситуацій України;

   • Міністерство оборони України;

   • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

   • Міністерство охорони здоров`я України;

   • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

   • Міністерство соціальної політики України;

   • Міністерство фінансів України;

   • Міністерство юстиції України.

Міністерства є єдиноначальними органами. Вони очолюють­ся міністрами, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України, входять до складу Кабіне­ту Міністрів України і за посадою належать до політичних діячів.

Міністерство як центральний орган будується за такою схе­мою: керівництво (Міністр, перші заступники, заступники, ко­легія) — виробничі структурні підрозділи (управління, відді­ли) — штабні підрозділи, що займаються організаційною діяльністю всередині міністерства (бухгалтерія, управління кадрів та ін.). Апарат міністерства складається з державних службовців і очолюється першим заступником міністра. Мі­ністерство може мати підпорядковані йому підрозділи (орга­ни), у тому числі територіальні (регіональні), які становлять "систему міністерства".

У цілому діяльність міністерств об'єднує два типи функцій: функції із забезпечення аналітико-консультативної допомоги у виробленні та здійсненні політики міністрів у відповідних сек­торах державного управління; функції забезпечення задово­лення потреб суспільства і держави.

Міністерство в межах своїх повноважень на основі та на ви­конання актів законодавства видає накази, організовує і конт­ролює їх виконання. Рішення міністерства є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представницьки­ми органами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, та громадянами.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компе­тенції міністерства, обговорення найважливіших напрямів йо­го діяльності утворюється колегія міністерства.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорен­ня найважливіших програм та інших питань у міністерстві може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з науков­ців і висококваліфікованих фахівців.


^ 3. Державні служби (державні комітети) України. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Державні служби (державні комітети) — це центральні ор­гани виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів. Не формуючи безпосередньо урядову політику, державні комітети покликані сприяти міністерствам та уряду в цілому в реаліза­ції цієї політики шляхом виконання функцій державного управління, як правило, міжгалузевого чи міжсекторного ха­рактеру.

Голови державних служб (комітетів) не входять до складу Кабінету Міністрів і мають ста­тус державних службовців. Державні служби (комітети) діють на під­ставі положень, які затверджує Президент України.

В Україні у системі центральних органів виконавчої влади функціонують такі державні служби (взагалі 28) та інші органи виконав­чої влади, статус яких прирівнюється до Державної служби України (взагалі – 53: агентств – 14, інспекцій – 7, адміністрацій – 2, комісія – 1, фонд – 1):

 • Державна авіаційна служба України;

 • Державна автотранспортна служба України;

 • Державна архівна служба України;

 • Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України;

 • Державна виконавча служба України;

 • Державна казначейська служба України;

 • Державна митна служба України;

 • Державна міграційна служба України;

 • Державна пенітенціарна служба України;

 • Державна податкова служба України;

 • Державна пробірна служба України;

 • Державна реєстраційна служба України;

 • Державна санітарно-епідеміологічна служба України;

 • Державна служба автомобільних доріг України;

 • Державна служба геології та надр України;

 • Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України;

 • Державна служба експортного контролю України;

 • Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України;

 • Державна служба зв`язку України;

 • Державна служба інтелектуальної власності України;

 • Державна служба молоді та спорту України;

 • Державна служба морського та річкового транспорту України;

 • Державна служба статистики України;

 • Державна служба технічного регулювання України;

 • Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками;

 • Державна служба України з питань захисту персональних даних;

 • Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

 • Державна служба фінансового моніторингу України;

 • Державне агентство водних ресурсів України;

 • Державне агентство екологічних інвестицій України;

 • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

 • Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України;

 • Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України;

 • Державне агентство земельних ресурсів України;

 • Державне агентство лісових ресурсів України;

 • Державне агентство резерву України;

 • Державне агентство рибного господарства України;

 • Державне агентство України з питань кіно;

 • Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном;

 • Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 • Державне космічне агентство України;

 • Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

 • Державна екологічна інспекція України;

 • Державна інспекція сільського господарства України;

 • Державна інспекція техногенної безпеки України;

 • Державна інспекція України з питань праці;

 • Державна інспекція ядерного регулювання України;

 • Державна фінансова інспекція України;

 • Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 • Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

 • Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

 • Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;

 • Пенсійний фонд України.

Державні служби (комітети) можуть мати підпорядковані їм підроз­діли (органи), у тому числі територіальні (регіональні), які ста­новлять так звану систему державної служби.

Крім державних служб (комітетів) до складу центральних органів виконавчої влади належать ЦОВВ зі спеціальним статусом. Це новий вид органів виконавчої влади, особливість яких полягає в тому, що всі питання їх правового статусу та взаємовідносин з іншими органами мають вирішуватися шляхом прийняття за­конів, що визначають порядок діяльності й повноваження саме цих ЦОВВ. ЦОВВ зі спеціальним статусом мають особливі за­вдання та повноваження. Щодо них можуть встановлюватися спеціальні умови утворення, реорганізації та ліквідації, підконтрольності та підзвітності.

До ЦОВВ України зі спеціаль­ним статусом віднесено:

 • Антимонопольний комітет України;

 • Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

 • Фонд державного майна України;

 • Національне агентство України з питань державної служби.

Похожие:

Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconТема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні

Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconТема: Основи адміністративного права
...
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconТема 10. Внутрішня організація та управління органу державної влади
Стратегічне та ситуаційне управління, функціональний аналіз та контролінг у діяльності органу державної влади
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconЗакон про мови в Українській рср нормативно-правова основа утвердження української мови як державної в Україні. Конституція України про функціонування та розвиток мов в Україні. Державна мова та її функції
Закон про мови в Українській рср нормативно-правова основа утвердження української мови як державної в Україні
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні icon2. Взаємодія прав і обов’язків власників земельних ділянок
Взаємодія органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі регулювання земельних відносин
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Тема система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні iconТема Планування в управлінні організаціями і система планування на підприємствах будівельної галузі

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы