Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» icon

Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»


Скачать 18.78 Kb.
НазваниеТематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»
Размер18.78 Kb.
ТипДокументы

Тематика рефератів

«Українська мова за професійним спрямуванням»

 1. Граматична форма ділових документів

 2. Акт передачі матеріальних цінностей

 3. Види документів

 4. Види ділових повідомлень

 5. Все про мову ділових паперів

 6. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 7. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 8. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів.

 9. Загальні правила оформлення службових документів

 10. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 11. Історія розвитку діловодства

 12. Культура телефонного діалогу

 13. Правила оформлення сторінки

 14. Статус української мови як державної в світлі Закону про мову в Україні.

 15. Обліково-фінансові документи

 16. Довідково-інформаційні документи

 17. Документи щодо особового складу

 18. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.

 19. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

 20. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

 21. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

 22. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

 23. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.

 24. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.

 25. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 26. Текст як форма реалізації професійної діяльності.

 27. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

 28. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.

 29. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.

 30. Гендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.

 31. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

 32. Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.

 33. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

 34. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.

 35. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.

 36. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.

 37. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 38. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

 39. Етикет телефонної розмови.

 40. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

 41. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.

 42. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».

 43. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів.

 44. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів.

 45. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.

 46. Документація з кадрово-контрактних питань

 47. Довідково-інформаційні документи

 48. Етикет службового листування

 49. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

 50. Українська термінологія в професійному спілкуванні

 51. Історія і сучасні проблеми української термінології.

 52. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 53. Термінологія обраного фаху.

 54. Кодифікація і стандартизація термінів.

 55. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Жанри наукових досліджень.

 56. Оформлювання результатів наукової діяльності.

 57. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 58. Анотування і реферування наукових текстів.

 59. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.

 60. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 61. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

 62. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук.

 63. Науковий етикет.^ ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

 2. Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід.

 3. Комунікативні ознаки культури української мови. Мовні норми.

 4. Труднощі української словозміни та словопоєднання.

 5. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

 6. Гендерні аспекти спілкування.

 7. Невербальні засоби спілкування.

 8. Особливості нейролінгвістичного програмування.

 9. Сучасні технології паблік рілейшнз.

 10. Мовні засоби переконування.

 11. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 12. Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки.

 13. Особливості текстів кадрово-контрактних документів.

 14. Термінологія обраного фаху.

 15. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

 16. Анотування і реферування наукових текстів.

 17. Науковий етикет. Наукова дискусія та її правила.

 18. Калькування елементів близькоспоріднених мов. Переклад термінів.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2009.

 4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

 5. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

 6. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009.

 7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.:Арій, 2009.

 8. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009.

 9. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. — К.:Алєрта, 2009.Додаткова

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

 2. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.

 3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

 4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.

 5. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. — Львів: Світ, 1994.

 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006.

 7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. — Львів: Світ, 2008.

 8. Українська мова: Енциклопедія. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 2004.

 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.

 10. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник. — К.: «Академвидав», 2004.

 11. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008.Словники

 1. Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. — К., 1990.

 2. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985.

 3. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К., 1989.

 4. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. - К., 2001.

 5. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. — К., 2001.

 6. Головащук І.С. Словник наголосів. — К., 2000.

 7. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

 8. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. — К., 1999.

 9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К.: Видавництво «Українська книга», 2004.

 10. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Львів: БаК, 2006.

 11. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. — К., 1994.

 12. Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. — К., 1991.

 13. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. — К., 1994.

 14. Орфоепічний словник української мови. — К., 1995.

 15. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. — К., 1996.

 16. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. — К., 1993.

 17. Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. — К., 1985.

 18. Словник скорочень української мови. — К., 1982.

 19. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. — К., 1989.

 20. Словник української мови: У 11 т. — К., 1971 — 1981.

 21. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. — К.: Знання, 2006.

 22. Словник-довідник труднощів української мови. — К., 1992.

 23. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. — К., 1992.

 24. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.

 25. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М.Русанівського — К.: Довіра, 2006.

 26. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. — К.: Вища школа, 2008.Інтернет-ресурси

 1. www.litopys.org.ua

 2. www.mova.info

 3. www.novamova.com.ua 

 4. www.pereklad.kiev.ua

 5. www.pravopys.net

 6. www.r2u.org.ua

 7. www.rozum.org.ua

Похожие:

Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconТематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія....
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconПротокол № від 2013р. Програмові вимоги
До складання іспиту з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconПитання до іспиту з української мови за професійним спямуванням
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconДисципліна: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Білет №1
Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсу спеціальності
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconПрактичні заняття з курсу «Сучасна українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 4 курсу спеціальності «Початкова освіта» (9) Старобільського факультету
Основні реквізити ділового документа. Вимоги укладання та оформлення документів. Формуляр
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconВикладач: доцент Л. В. Лучкіна
Українська мова національна мова українського народу. Літературна українська мова. Державна українська мова
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconПрактикум для студентів заочної форми навчання спеціальності "Фармація". Запоріжжя
Фармація” систематизовано і послідовно оволодіти курсом “Українська мова (за професійним спрямуванням)”: засвоїти норми сучасної...
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconУкраїнська мова
К64 Конкурсні тестові завдання для вступників: Українська мова / Г. І. Вов­чен­ко, А. М. Галас, О. Д. Пискач, Т. М. Розумик, М. І....
Тематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням» iconВульвич Марія Володимирівна дата народження: 18. 11. 1995
Російська мова (вільно), українська мова (рідна), англійська – базова (розмовна, письмова)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы