Торговому портфелі банку icon

Торговому портфелі банку


Скачать 47.24 Kb.
НазваниеТорговому портфелі банку
Размер47.24 Kb.
ТипКнига

Акції та боргові цінні папери, придбані банком з метою отримання прибутку від короткострокових коливань ринкової ціни, обліковуються у:

торговому портфелі банку;

Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів здійснюється за:

Номінальною вартістю

Асоційована компанія - це компанія, у якій інвестор має суттєвий вплив і яка є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора. Суттєвий вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє:

20 % або більше голосів об'єкта інвестування;

Банк має право збільшувати статутний капітал лише після того, як:

Усі учасники повністю виконали свої зобов’язання щодо оплати паїв або акцій, а попередньо оголошений підписний капітал, повністю оплачено

Банк не повинен первісно визнавати боргові цінні папери в портфелі до погашення, якщо:

всі відповіді правильні.

Безспірне стягнення коштів з поточного рахунку суб’єкта господарювання здійснюють документом:

Платіжної вимоги

Боргові цінні папери відносяться у портфель до погашення, якщо:

банк має намір та здатність утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу;

В обліку придбання боргових цінних паперів з премією відображається:

Дт 3212, Дт 3217; Кт 1200

В обліку придбання боргових цінних паперів з дисконтом відображається:

Дт 3212, Дт 3217; Кт 1200

В якому документі використовують, щоб звірити касові обороти:

Касові журнали

В якому документі нагромаджується інформація про номери аналітичних рахунків у порядку їх відкриття:

Книга реєстрації відкритих рахунків

В якому документі підбивають підсумки за кожним балансовим рахунком:

Оборотно-сальдовий баланс

Виданий великий кредит не може перевищувати:

25 % власних коштів банку.

Видача готівки фізичній особі з депозитного рахунку відображається:

Дт 2630, Кт 1001

Видача готівки юридичним особам здійснюється за такими видатковими документами:

За грошовими чеками

Видача грошей з поточного рахунку клієнта відображається:

Дт 2600, Кт 1001

Видача кредиту зарахуванням коштів на поточний рахунок відображається записом:

Дт 2600; Кт 2068

Видача чекової книжки зі сховища в касу відображається:

Дт 9910, Кт 9821

Видачу авансів в іноземній валюті працівникам обмінних пунктів відображають записами:

Дт 1003; Кт 1001

Визнання кредиту як прострочена заборгованість відображається таким записом:

Дт 2067; Кт 2062

Визнання основних засобів в балансі банку при придбанні за національну валюту відображається наступним проведенням:

Дт 4400; Кт 3510

Визнання суми втрат від зменшення корисності БЦП і формування резерву в портфелі до погашення в обліку відображається:

Дт 7704; Кт 3290

Виконані роботи для підтримання об'єкта основних засобів у робочому стані в обліку відображаються таким проведенням:

Дт 7420; Кт 3519

Викуплені акції у акціонерів за номінальною вартістю відображаються:

Дт 5002, Кт 1200

Виплата відсотків періодично після дати їх нарахування в обліку відображається:

Дт 2618; Кт 2600

Виплата відсотків при погашенні ощадного (депозитного) сертифіката в обліку відображається записом:

Дт 3328; Кт 2600

Виплата відсотків фізичній особі з депозитного рахунку:

Дт 2630; Kт 1001

Виплата дивідендів у бухгалтерському обліку відображається записом:

Дт 3631, Кт 2600

Виявлена нестача готівки в касі банку з вини касира відображається записом:

Дт 3552, Кт 1001

Відкриття акредитива у банку заявника при резервуванні коштів відображається:

Дт 2600, Кт 2602

Віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів при їх створенні відображається таким проведенням:

Дт 4400; Кт 4430

Відображення в обліку отриманої застави здійснюється записом:

Дт 9500; Кт 9900

Відображено негативний результат від купівлі іноземної валюти через валютно-операційну касу банку:

Дт 6204; Кт 3801

Відображено позитивний результат від купівлі іноземної валюти через валютно-операційну касу банку:

Дт 3801; Кт 6204

Відображено суму отриманої національної валюти при продажі через валютно-операційну касу банку іноземної валюти:

Дт 1001; Кт 3801

Відшкодування нестачі готівки в касі банку за рахунок касира відображається:

Дт 1001, Кт 3552

Власне строкові вклади відкриваються:

всі відповіді правильні.

Вони характеризують джерела формування грошових коштів банку:

Зобов’язання

Дата валютування - це:

дата фактичного проведення розрахунку, у результаті якого банк одержує чи сплачує кошти;

Депонування коштів з поточного рахунку для здійснення розрахунків за допомогою розрахункових чеків відображається:

Дт 2600; Кт 2602

Для здійснення розрахункових операцій використовуються платіжні інструменти у формі:

меморіального ордера; платіжного доручення; платіжної вимоги-доручення; платіжної вимоги; розрахункового чека; акредитива

До внутрішніх користувачів економічної інформації належать:

Внутрішні аудитори банку;Працівники банку;Правління банку

До зовнішніх користувачів економічної інформації належать:

Клієнти банку; Національний Банк України

Дооцінка акцій у портфелі банку на продаж відображається:

Дт 3107; Кт 5102

Дооцінка основних засобів, якщо накопичена амортизація перераховується за першим методом в обліку відображається:

Дт 4400; Кт 5100 | Дт 5100; Кт 4409

Дооцінка основних засобів, якщо накопичена амортизація перераховується за другим методом в обліку відображається таким проведенням:

Дт 4409; Кт 4400 | Дт 4400; Кт 5100

Дочірня компанія - це компанія, що контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє:

50 % або більше голосів об'єкта інвестування.

Емісійні різниці при сплаті внесків, що залишилися несплаченими після реєстрації змін до статутного капіталу банку у зв’язку із його збільшенням:

Дт 3630, кт 5010

Емітентами ощадних сертифікатів можуть бути:

банки;

За умов дострокового повернення депозиту зменшення суми різниці між нарахованими і сплаченими відсотками відображається в обліку:

Дт 2618; Кт 6399

Заборгованість за кредитом, що списана за рахунок резерву, обліковується на позабалансовому рахунку і при цьому робиться запис:

Дт 9611; Кт 9910

Завдання готівки суб’єктом господарської діяльності для зарахування його на поточний рахунок:

Дт 1001, Кт 2600

Загальний обсяг кредитів не може перевищувати:

восьмикратного розміру власних коштів банку;

Залежно від строку повернення грошових коштів депозити поділяються на:

депозити на вимогу; строкові;

Залишковий інтерес банку в активах за вирахуванням зобов’язань – це:

Капітал

Залучення депозиту від фізичних осіб при внесенні його готівкою в обліку відображається записом:

Дт 1001; Кт 2630

Залучення депозиту від фізичної особи відображається в обліку записом:

Дт 2620; Кт 2630

Залучення депозиту від юридичної особи (за умовами виплати відсотків за період) відображається в обліку записом:

Дт 2600; Кт 2610

Зарахування в доходи банку комісійної винагороди за проведену операцію з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнта банку:

Дт 2900; Кт 6114

Зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта (покупця іноземної валюти), придбаної в іншого клієнта банку, відображається записом:

Дт 2900; Кт 2600

Збільшення балансової вартості фінансової інвестиції за рахунок частки банку в чистому прибутку емітента:

правильна відповідь 1 і 2.

Збільшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку із збільшенням власного капіталу емітента:

Дт 4203; Кт 5103

Здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій оформляється:

Меморіальними документами

Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції за рахунок частки банку в чистому збитку емітента:

правильні відповіді 2 і 3.

Зменшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку із зменшенням власного капіталу емітента:

Дт 5103; Кт 4103

Зміст операцій, розрахунки за якими проводяться в іноземній валюті, відображається на тих самих рахунках, що й за операціями в національній валюті – це:

Мультивалютний облік

Комісійні, що сплачуються клієнтом за виданий йому кредит відображають записом:

Дт 2066; Кт 2062

Кореспондентські відносини банків це:

Договірні відносини між банківськими установами, щодо виконання платежів

Кредит, що надається в межах наявних власних коштів клієнта (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) - це:

бланковий кредит;

Кредитна операція за якої банк купує дебіторську заборгованість клієнта (нинішню і майбутню) за узгодженою ціною - це:

факторингові операції;

Кредитні операції здійснюються банками у межах:

кредитних ресурсів;

Купівля акцій до портфеля інвестицій у асоційовані компанії відображається:

Дт 4102; Кт 1200

Купівля акцій до портфеля інвестицій у дочірні компанії відображається:

Дт 4202; Кт 1200

На дату балансу акції у портфелі на продаж відображаються:

усі відповіді правильні.

На загальну суму купленої обмінним пунктом іноземної валюти протягом операційного дня в обліку роблять проведення:

Дт 1003; Кт 3800

На загальну суму проданої обмінним пунктом національної валюти протягом операційного дня в обліку роблять проведення:

Дт 3801; Кт 1003

На суму внесків, що залишилася несплаченою після реєстрації змін статутного капіталу банку у в’язку із його збільшенням:

Дт 5001, Кт 5000

На суму, що перевищує номінальну вартість викуплених у акціонерів акцій:

Дт 5010, Кт 1200

На суму, що перевищує номінальну вартість викуплених у акціонерів акцій:

Дт 5010, Кт 1200

Надходження коштів для відкриття покритого акредитива в банку бенефіціара відображається:

Дт 1200 (банк бенефіціара), Кт 2602 (акредитиви)

Нарахована сума амортизації основних засобів відображається:

Дт 7423; Кт 4409

Нарахування амортизації дисконту за борговими цінними паперами у портфелі на продаж:

Дт 3116; Кт 6052

Нарахування амортизації дисконту за ощадними (депозитними) сертифікатами відображається записом:

Дт 7052; Кт 3326

Нарахування амортизації премії за борговими цінними паперами у портфелі на продаж:

Дт 6052; Кт 3117

Нарахування амортизації премії за ощадними (депозитними) сертифікатами відображається записом:

Дт 3327; Кт 7052

Нарахування витрат для сплати відсотків за ощадними (депозитними) сертифікатами відображається записом:

Дт 7052; Кт 3328

Нарахування відсотків за депозитами відображається записом:

Дт 7021; Кт 2618

Нарахування дивідендів за акціями у торговому портфелі банку відображається:

Дт 3008; Кт 6300

Нарахування заробітної плати працівникам при створенні основних засобів відображається таким проведенням:

Дт 4430; Кт 3652

Нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів), пов’язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування працівників задіяних у створенні основних засобів відображається таким проведенням:

Дт 4430; Кт 3622

Негативний результат від купівлі іноземної валюти обмінним пунктом відображається записом:

Дт 6204; Кт 3801

Негативний результат від продажу іноземної валюти через валютно-операційну касу банку відображається записом:

Дт 6204; Кт 3801

Неперервність діяльності, автономність, достовірність, постійність правил бухгалтерського обліку, обережність – це:

Принципи бухгалтерського обліку

Облікова формула бухгалтерського балансу:

Активи = Зобов’язання + Капітал

Облікова формула звіту про фінансові результати:

Прибуток = Доходи - Витрати

Обов’язки банку, які виникли з минулих подій і згодом призведуть до відпливу ресурсів – це:

Зобов’язання

Операція РЕПО здійснюється під заставу:

цінних паперів:

Оплата послуг банку готівкою відображається проведенням:

Дт 1001, Кт 6399

Оплата реєстру платіжних документів за акредитивом в банку бенефіціара за умови, що акредитив відкрито в даному банку відображається:

Дт 2602, кт 2600

Основним регістром для аналітичного обліку, що вміщує записи про операції, здійснені протягом операційного дня:

Особові рахунки

Особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна - це:

іпотечний кредит;

Отримання готівки операційною касою банку при купівлі готівки в установах НБУ:

Дт 1001, Кт 1811

Ощадні вклади відкриваються:

фізичним особам;

Переведення БЦП з портфеля до погашення у портфель на продаж здійснюється за:

справедливою вартістю;

Переведення БЦП з портфеля до погашення у портфель на продаж можливе, якщо у банку виник сумнів щодо здатності утримувати БЦП до строку погашення і це було пов'язано з:

усі відповіді правильні.

Перед реєстрацією змін до статутного капіталу банку у зв’язку з його збільшенням на суму попередніх внесків:

Дт 1200, Кт 3630

Передоплата при поліпшенні основних засобів в обліку відображається:

Дт 4430; Кт 2600

Переоцінка балансової вартості акцій до справедливої вартості у разі збільшення ринкової вартості у торговому портфелі банку відображається веденням:

Дт 3007; Кт 6203

Переоцінка балансової вартості акцій до справедливої вартості у разі зменшення ринкової вартості у торговому портфелі банку відображається зведенням:

Дт 6203; Кт 3007

Перерахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні іноземної валюти для клієнта на рахунки органів Пенсійного фонду відображається записом:

Дт 2909; Кт 1200

Перерахування клієнтом збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні іноземної валюти відображається записом:

Дт 2600; Кт 2909

Перерахування клієнтом коштів в національній валюті на купівлю іноземної валюти та сплату комісійної винагороди відображається записом:

Дт 2600; Кт 2900

Перерахування коштів на вкладні рахунки юридичних осіб може здійснюватися:

лише з поточних рахунків юридичних осіб

Під час списання з балансу основних засобів в обліку здійснюються наступні проведення:

Дт 4409; Кт 4400 | Дт 7490; Кт 4400

Підкріплення каси готівкою на підставі укладених договорів між банками відображається:

Дт 1001, Кт 1911

Підставою для купівлі іноземної валюти за дорученням клієнта є:

заява клієнта;

Після отримання повідомлення від НБУ про отримання готівки в установі банку:

Дт 1200, Кт 1007

Після перерахування акумульованих коштів із тимчасового рахунка на кореспондентський рахунок, отримані внески за статутним капіталом:

Дт 1200, Кт 3630

Після прийняття рішення про виплату дивідендів:

Дт 5040, Кт 3631

Після реєстрації банку в територіальному управлінні НБУ відкривається:

Кореспондентський рахунок

Після реєстрації банку на суму емісійних різниць:

Дт 1200, Кт 5010

Після реєстрації змін до статутного капіталу банку у зв’язку із його збільшенням на суму фактично отриманих внесків:

Дт 3630, Кт 5000

Після реєстрації змін до статутного капіталу банку у зв’язку із його збільшенням на суму емісійних різниць:

Дт 3630, Кт 5010

Погашення нарахованих відсотків з поточного рахунку клієнта відображається таким записом:

Дт 2600; Кт 2068

Погашення простроченого кредиту з поточного рахунку відображається записом:

Дт 2600; Кт 2067

Податковий облік використовує інформаційну базу:

Облік валових доходів та валових витрат

Позитивний результат від купівлі іноземної валюти обмінним пунктом відображається записом:

Дт 3801; Кт 6204

Позитивний результат від продажу іноземної валюти через валютно-операційну касу банку відображається записом:

Дт 3801; Кт 6204

Покриття збитків банку за результатами звітного року за рахунок резервного фонду:

Дт 5021, Кт 5031

Попередня оплата під час проведення робіт для підтримання об'єкта основних засобів у робочому стані здійснюються таким проведенням:

Дт 3519; Кт 1200

Попередня оплата при придбанні основних засобів за національну валюту відображається таким проведенням:

Дт 3510; Кт 1200

Попередня оплата при створенні основних засобів відображається в обліку:

Дт 4430; Кт 1200

Право здійснювати платежі з ра¬хунків 2600 та 2620, що надаються банком надійним позичальникам для покриття тимчасового браку безготівкових коштів - це:

операції овердрафт;

При відкритті покритого акредитива в банку бенефіціара, в банку заявника:

Правильної відповіді немає

При капіталізації відсотків за умови приєднання їх до номіналу депозиту в обліку здійснюється запис:

Дт 2618; Кт 2610

При купівлі клієнтом іноземної валюти сплачується:

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

При настанні строку погашення ощадного (депозитного) сертифіката в обліку робиться запис:

Дт 3320; Кт 2600

При настанні терміну погашення самого кредиту і наявності коштів на поточному рахунку, кредит погашається і при цьому робиться такий запис:

Дт 2600; Кт 2062

При несплаті відсотків за кредит в останній робочий день місяця не сплачені відсотки відображаються як прострочені таким проведенням:

Дт 2069; Кт 2068

При поверненні депозиту у визначений угодою термін здійснюється проведення:

Дт 2615; Кт 2600

При поліпшенні основних засобів віднесення суми витрат на збільшення вартості об'єкта відображається таким записом:

Дт 4400; Кт 4430

При ревізії каси, загальна сума готівки звіряється з:

Даними книги обліку прийнятих і виданих грошей та цінностей

При реєстрації збільшення статутного капіталу за рахунок капіталізованих дивідендів:

Дт 5003, Кт 5000

При розрахунку процентів:

враховується перший день і не враховується останній день контракту;

Придбані боргові цінні папери первісно оцінюються та відображаються за собівартістю у розрізі таких складових:

всі відповіді правильні

Придбання акцій у портфель банку на продаж відображається:

Дт 3103; Кт 1200

Придбання акцій у торговий портфель банку в обліку відображається веденням:

Дт 3002; Кт 1200

Приймання готівки від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями здійснюється за такими касовими документами:

За прибутковим касовим ордером

Проценти на депозит нараховують:

від дня, внесення коштів на депозитний рахунок;

Реалізація основних засобів у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно із сумою залишкової вартості відображається:

Дт 1200; Кт 6490

Реалізація основних засобів у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації відображається:

Дт 7490; Кт 4400

Реалізація основних засобів, що були переоцінені, в обліку відображається:

Дт 5100; Кт 5030

Ревізія грошових та інших цінностей проводиться:

За розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на півріччя;при зміні керівника, головного бухгалтера, або завідувача каси; за розпорядженням керівників НБУ або керівних органів при потребі; при тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей

Розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів з дисконтом відображається записом:

Дт 2600, Дт 3326; Кт 3320

Розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів з премією відображається записом:

Дт 2600, Кт 3327; Кт 3320

Систематизований перелік рахунків фінансового обліку, що використовується для реєстрації господарських операцій банку – це:

План рахунків

Сплата відсотків на дату погашення депозиту в обліку відображається:

Дт 2618; Кт 2600

Сплата внесків, що залишилися несплаченим після реєстрації змін до статутного капіталу банку у зв'язку із його збільшенням:

Дт 1200; Кт 5001

Суб'єктом депозитних операцій є:

фізичні і юридичні особи;

Сума іноземної валюти, купленої через валютно-операційну касу банку відображається:

Дт 1001; Кт 3800

Сума проданої іноземної валюти валютно-операційною касою банку відображається:

Дт 3800; Кт 1001

Сума проданої національної валюти при купівлі іноземної валюти через валютно-операційну касу банку відображається:

Дт 3801; Кт 1001

Товарна форма кредиту - це:

комерційний кредит.

У випадку дострокового вилучення депозиту відсотки за ними сплачуються:

за заниженою ставкою;

У кінці місяця за користування кредитом нараховуються відсотки і ця операція відображається таким проведенням:

Дт 2068; Кт 6026

У портфелі до погашення обліковуються:

придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або платежами, що можна визначити, та з фіксованим строком погашення

У портфелі на продаж банк обліковує наступні цінні папери:

акції та боргові цінні папери придбані банком з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань ринкової ціни.

У разі реєстрації статутного капіталу на суму не сплаченої частини:

Дт 5001, Кт 5000

У разі реєстрації статутного капіталу на суму не сплаченої частини:

Дт 5001; Кт 5000

У разі спрямування дивідендів на придбання акцій нової емісії:

Дт 5040, Кт 5003

У торговому портфелі банку цінні напери відображаються на дату балансу виключно за:

справедливою вартістю;

У факторинговій операції беруть участь:

дебітор клієнта, банк, який купує його дебіторську заборгованість, клієнт, який продає дебіторську заборгованість;

Управлінський облік використовує інформаційну базу:

Внутрішньобанківських положень

Установи банків, що мають надлишок готівки здають їх до обігової каси обласних управлінь НБУ. Вивезення готівки через власну службу інкасації відображається проведенням:

Дт 1007; Кт 1001

Уцінка основних засобів, якщо накопичена амортизація перераховується за другим методом відображається таким проведенням:

Дт 4409; Кт 4400 | Дт 5100; Кт 4400

Уцінка основних засобів, якщо накопичена амортизація перераховується за першим методом в обліку відображається таким проведенням:

Дт 5100; Кт 4400 | Дт 4409; Кт 5100

Фінансова звітність банку включає:

Звіт про власний капітал;Звіт про фінансові результати

Фонд ресурсів, що були внесені засновниками, акціонерами банку і належать їм – це:

Додатковий капітал банку

Форма майнового кредиту, що виникає у разі оренди майна - це:

лізинговий кредит;

Формування загальних резервів банку під різні ризики за рішенням акціонерів:

Дт 5040, Кт 5020

Формування резервів під заборгованість за кредитами:

Дт 7702; Кт 2400

Формування резервного фонду в обліку відображається записом:

Дт 5030, Кт 5021

Який з видів обліку призначений лише для внутрішніх користувачів:

Управлінський

Який принцип бухгалтерського обліку передбачає, що система облік одного комерційного банку відокремлена від інформації облікових систем інших банків:

Принцип автономності

Які з нижче перелічених видів рахунків відкриваються в банківських установах України:

Всі відповіді правильні

Якщо вклад за строковими ощадними сертифікатами вчасно не виплачено, то банк:

зобов'язаний сплатити зазначену у ньому суму вкладу і відсотки за ним;

Якщо дати нарахування і сплати відсотків співпадають, а нараховані відсотки зараховуються на поточні рахунки клієнтів, - в обліку здійснюють запис:

Дт 7021; Кт 2600

Якщо платник і одержувач коштів обслуговуються в одній банківській установі, то в обліку перерахування коштів за допомогою платіжного доручення відображається записом:

Дт 2600 (платника), Кт 2600 (одержувача)

Якщо платник і одержувач коштів обслуговуються в різних банківських установах, то в банку платника списання грошей з поточного рахунку допомогою платіжного доручення:

Дт 2600, Кт 1200

Якщо платник і одержувач обслуговуються в різних банківських установах, то одержання коштів на поточний рахунок одержувача з використанням платіжних доручень:

Дт 1200, Кт 2600

Якщо ціна акцій, що викуплені у акціонерів, менша за номінальну вартість, то на цю різницю здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт 5010, Кт 1200

Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в різних банківських установах, оплата за чеком у банку чекодавця буде відображатися:

Дт 2602, Кт 1200

Похожие:

Торговому портфелі банку iconТорговому портфелі банку
Акції та боргові цінні папери, придбані банком з метою отримання прибутку від короткострокових коливань ринкової ціни, обліковуються...
Торговому портфелі банку iconТорговому делу, которое я когда-либо читал
Я только что закончил второй раз читать "Величайшего в мире торговца” книга слишком хороша, чтобы ограничиться одним прочтением и...
Торговому портфелі банку iconАлгоритм екстрених дій працівників банку-платника
Розділ Порядок дій співробітників банку у випадку несанкціонованого переказу коштів
Торговому портфелі банку iconРектору Сумського державного університету
Прошу надати дозвіл на зміну обслуговуючого банку «НадраБанк» у зв’язку з незадовільною якістю обслуговування та відкрити особовий...
Торговому портфелі банку iconПравління національного банку україни п о с т а н о в а
Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої...
Торговому портфелі банку iconІнтересів кредиторів комерційного банку у випадку його ліквідації або
До власних ресурсів, або до банківського капіталу, належать статутний, резервний та інші фонди, які створюються для забезпечення...
Торговому портфелі банку iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Торговому портфелі банку iconПравління національного банку україни п о с т а н о в а

Торговому портфелі банку iconОтримувач платежу Установа банку

Торговому портфелі банку iconДодатки додаток
А нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
Торговому портфелі банку iconОснащение: стерильные
При обильном водянистом стуле вводят в прямую кишку катетер, свободный конец помещают в банку
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы