Українська мова icon

Українська мова


НазваниеУкраїнська мова
страница1/22
Размер1.23 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНКУРСНІ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ


УКРАЇНСЬКА МОВА


Ужгород – 2006


ББК 81.411.4в648

К64

удК 811. 161. 2 (07)


К64 Конкурсні тестові завдання для вступників: Українська мова / Г. І. Вов­чен­ко, А. М. Галас, О. Д. Пискач, Т. М. Розумик, М. І. Сюсько. – Ужго­род: Уж­­городський національний університет, 2006. – 304 с.

Збірник містить тести із бази екзаменаційних завдань на вступних іспитах до Ужгородського національного університету. Призначений для вступників на всі факультети та спеціальності університету. Може бути використаний учи­те­ля­ми та учнями старших класів у навчально­му процесі та для самопідготовки.


Відповідальні за випуск: В.М. Міца, П.П.Гуранич,

Б.К.Галас, І.Й.Росола


Рекомендовано до друку

редакційно-видавничою радою УжНУ

28 лютого 2006 року, протокол № 1

© Ужгородський національний університет, 2006


ПЕРЕДМОВА

Збірник тестових завдань з української мови призначений для вступних ви­про­бувань в Ужгородському національному університеті. Автори керувалися Про­грамою з української мови, затвердженою Міністерством освіти і науки Ук­раїни (К.: Шкільний світ, 2001) та досвідом провідних університетів, а та­кож учителів-словесників у проведенні тестового письмового опитування учнів за чинною Програмою та шкільними підручниками.

Порівняно з попередніми виданнями завдання суттєво оновлено, доопра­цьо­вано й систематизовано так, що спочатку подаються тести з те­о­ре­тич­них питань, а потім тести на засвоєння явищ з усіх основних розділів (фо­не­ти­ки, орфоепії й графіки, лексики і фразеології, морфології, синтаксису, будови сло­ва й словотвору, орфографії й пунктуації, стилістики й культури мови), як це представлено в Програмі та в шкільних підручниках з української мови. Та­кий підхід випливає з принципів дидактики; з метою самоконтролю аб­і­ту­рієн­та та з огляду на його більш цілеспрямовану підготовку до вступних ви­про­бу­вань з української мови упорядники тестових завдань вважали за доцільне внес­ти суттєві корективи як у зміст самих тестових завдань, так і в форму їх п­о­дачі: у збірнику формулювання завдань супроводжується звичайно варіан­та­ми відповідей. Тому збірник тестів може бути використаний як навчальний по­сіб­ник, оскільки у варіантах відповідей на теоретичні питання закладено пра­ви­ла, які беруться до уваги при виконанні практичних завдань.

Небайдужими були упорядники і при виборі виразного й естетично на­сна­же­ного ілюстративного матеріалу зі скарбниці національної мови. Сформо­ва­ні тести передбачають також елемент змагальності, на підставі чого пере­ві­ря­ється уміння абітурієнта самостійно й критично добувати відповідну ін­фор­мацію з доступної й рекомендованої йому додаткової літератури, ступінь йо­го обізнаності й орієнтації у питаннях сучасного функціонування української мо­ви, якими повинен володіти й цікавитися кожен, хто хоче стати студен­том.

Певні труднощі можуть викликати окремі тестові завдання, зокрема з ор­фографії, бо, на жаль, інколи трапляються помилки (і навіть помилкові ре­ко­мендації) в друкованих джерелах, і вони десь можуть дезорієнтувати вступ­ни­ка. Тому упорядники рекомендують ретельно опрацювати зміст чинного “Ук­раїнського правопису”, а при виявленні в навчально-методичній літературі (під­ручники, посібники, словники тощо) різнотлумачень, а то й навіть супе­реч­ли­вих написань чи настанов, обов’язково орієнтуватись на “Український пра­во­пис” (видання 1995 і пізніших років), а також на зазначений у списку реко­мен­дованої літератури “Орфографічний словник”.

Переконані: абітурієнт, здатний цілком самостійно і правильно роз­в’я­зу­ва­ти пропоновані завдання, успішно подолає й цей рубіж під час вступу як до Уж­городського національного університету, так і до інших навчальних за­кла­дів, оскільки сформовані тести зорієнтовані на шкільну програму та на зміст шкільних підручників.

Упорядники

^ ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фонетика і графіка.

Орфоепія і орфографія

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Подовжені звуки.

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад. Наголос.

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення при­­голосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у – в, і – й.

Орфограма. Орфографічна помилка.

Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.
^

Будова слова, словотвір і орфографія


Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Найпоширеніші чергування голосних і прголосних звуків.

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.

Правопис складних і складноскорочених слів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Українська мова iconВикладач: доцент Л. В. Лучкіна
Українська мова національна мова українського народу. Літературна українська мова. Державна українська мова
Українська мова iconПитання до іспиту з української мови за професійним спямуванням
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу
Українська мова iconУкраїнська мова
К64 Конкурсні тестові завдання для вступників: Українська мова / Г. І. Вов­чен­ко, А. М. Галас, О. Д. Пискач, Т. М. Розумик, М. І....
Українська мова iconСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія....
Українська мова iconВульвич Марія Володимирівна дата народження: 18. 11. 1995
Російська мова (вільно), українська мова (рідна), англійська – базова (розмовна, письмова)
Українська мова iconБибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів
Антропонім – 1) будь – яке власне ім’я людини (особисте ім’я, по батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім) (Єрмоленко...
Українська мова icon1. сучасна українська літературна мова
У вузькому розумінні — літературна мова, яку вживають три останні покоління учасників мовної комунікації, тобто часові межі її охоплюють...
Українська мова iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсу спеціальності
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії
Українська мова iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Англійська мова і література»; 020303 «Українська мова і література»; 010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія»...
Українська мова iconПротокол № від 2013р. Програмові вимоги
До складання іспиту з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Українська мова iconТематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы