Урок фізичного виховання icon

Урок фізичного виховання


НазваниеУрок фізичного виховання
Размер19.6 Kb.
ТипУрок

Сучасне уявлення про урок фізичного виховання

Сучасний урок — це далеко не одноманітна та єдина струк­турно-змістова схема. Тому кож­ний конкретний учитель визна­чає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі. Саме урок — це місце, де відбуваються основні процеси навчання, вихо­вання й розвитку особистості.

Урок — це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками відрізок навчально-ви­ховного процесу. Водночас — це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його ін­телектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.

За попередні роки багато пе­дагогічних цінностей змінилося. З'явилися не тільки нові цілі, але й нові засоби навчання. Го­ловне, що сьогодні урок розгля­дається не тільки як діяльність учи­теля, іншими словами, як форма


У методичній літературі ви­значаються чотири блоки вимог до сучасного уроку:

 • загальнопедагогічні вимоги;

 • дидактичні вимоги;

 • психологічні вимоги;

 • гігієнічні вимоги.


Перший блок. Загальнопеда­гогічні вимоги:

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • урахування вікових та індиві­дуальних особливостей учнів;

 • орієнтація на процес на­вчання;

 • тривимірне навчання;

 • створення емоційно-актуаль­ного фону навчання;

 • педагогічний такт і культура мови;

 • пізнавальна самостійність учнів;

 • чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку.


Другий блок. Дидактичні вимоги:

 • раціональне використання кожної хвилини уроку;

 • раціональна єдність словес­них, наукових і практичних ме­тодів навчання;

 • використання активних ме­тодів навчання;

 • зв'язок із раніше вивченим досвідом, набутим учнем;

 • формування вмінь учнів са­мостійно здобувати знання й за­стосовувати їх на практиці;

 • індивідуалізація, диферен­ціація та інтенсифікація навчаль­ного процесу;

 • використання сценарних варіантів уроку, які є носіями ін­формації;

 • створення умов для успіш­ного навчання учнів;

 • чітке формулювання освіт­ніх задач в цілому і його скла­дових елементів, їхній зв'язок із розвиваючими та виховними задачами;

 • вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостій­ність у навчанні учнів;

 • реалізація на уроці всіх ди­дактичних принципів;

 • організоване закінчення уроку;

 • здійснення міжпредметних зв'язків.

 • урахування принципів дифе­ренціації та індивідуалізації.


Третій блок. Психологічні вимоги:

 • урахування психологічних особливостей кожного учня;

 • нормальний психологічний стан і гарний настрій учителя й учнів;

 • вимогливість і доброзич­ливість учителя й учнів;

 • педагогічна етика і психоло­гічний такт.


Четвертий блок. Гігієнічні вимоги:

 • дотримання певного темпе­ратурного режиму;

 • нормативність освітлення класного приміщення;

 • провітрювання;

 • відповідність шкільних меб­лів вимогам нормативів;

 • чергування видів навчальної роботи;

 • попередження переванта­ження, стомлюваності школярів.


До необхідних компонентів сучасного уроку можна також віднести організаційну, психо­логічну, виховну та санітарно-гігієнічну складові уроку.


^ Зміст та структура уроку

Тепер утвердилась структура уроку, що складається з трьох частин: підготовчої, основної i заключної. Така побудова уроку дуже логічна, тому що хід її обумовлюється біологічними закономірностями функціонування організму, що визначають його працездатність, i логікою розвитку навчально-виховного процесу. Частини уроку узгоджуються зі зонами працездатності: передстартовий стан, впрацьовування, відносна стабілізація i тимчасова втрата працездатності.


^ Особливості проведення підготовчої частини уроку

В підготовчій частині уроку вирішуються завдання по підвищенню працездатності учнів (фаза впрацьовування). Це досягається за допомогою загальнорозвиваючих вправ, ходьби, стрибків, стройових прийомів, танцювальних кроків та ін. Для підвищення емоційного стану організму учнів і гарного настрою треба частіше застосовувати музичний супровід.

Зміст підготовчої частини уроку повинен бути співставлений з основною діяльністю учнів на уроці. Підбір вправ для цієї частини уроку за змістом i характером фізичних навантажень повинен відповідати особливостям (технічним, фізичним) основних вправ. Для цього в неї включають, окрім вище зазначених засобів, підвідні вправи, які сприяють розучуванню вправ основної частини уроку. Необхідність визначення послідовності вправ викликана явищем "післядії”, тобто позитивного впливу попередньо виконаних вправ на успіх наступних.

Тривалість підготовчої частини – від 7 до 12 хв.

Як правило, підготовчу частину уроку починають з виконання учнями стройових вправ, які супроводжуються командами: "Шикуйсь!”, "Розійдись!”, "Рівняйсь!”, "Струнко!” "Вільно!” й ін.

Виконанню цих команд повинна передувати підготовча робота з учнями. Необхідно, щоб вони чітко засвоїли, де знаходяться ліва i права сторона строю, як робити повороти на місці, що таке колона i шеренга; напередоднi намітити точки, за якими учні будуть орієнтуватись при шикуванні i перешикуванні, i т.д. Відомо, що стройові вправи молодші школярі засвоюють важче. Тому не слід форсувати процес оволодіння ними, потрібно намагатись, щоб учні з перших занять чітко їх виконували.

Для виконання вправ використовуються різноманітні форми розташування учнів – у розімкнутому і зімкнутому строю, колі (двох, трьох), квадраті, трикутнику, дугами і т. д. Якщо прилади чи допоміжне обладнання розставлені до початку уроку чи встановлені стаціонарно, учні займають місця довільно, але так, щоби було зручно виконувати вправи, бачити вчителя і не заважати товаришам. В русі у цьому випадку використовують такі переміщення, як змійка, зиґзаґ, пересування по точках зали.

При проведенні підготовчої частини уроку потрібно добиватись точності i співставлення виконання всіх вправ, а досягається це шляхом правильного вибору способів інформування i проведення загальнорозвиваючих вправ, своєчасного виправлення помилок i ін. В арсеналі дій вчителя визначають наступні способи інформування учнів про вправи:

1. Звичайний спосіб – вчитель називає й одночасно показує вправу повністю;

2. Розчленований спосіб – вчитель показує, називає вправу і її частини, пропонує учням виконувати рухи одночасно з показом.

3. Тільки розповідь – вчитель називає вправу i не показує її;

4. Тільки показ – вчитель показує вправу i не називає її.

Для забезпечення точності й узгодженості виконання вправ вчитель надає допомогу учням, використовуючи при цьому: уточнення, дзеркальний показ, підрахунок.


В залежності від завдань уроку проведення комплексів загальнорозвиваючих вправ можливе трьома способами:

– Роздільний спосіб – паузи, пов'язанi з показом i поясненням між окремими вправами комплексу.

– Потоковий спосіб – виконання вправ комплексу без зупинки.

– Роздільно-потоковий спосіб – поєднання роздільного і потокового способів виконання вправ.


^ Особливості проведення основної частини уроку


В основній частині уроку вирішуються завдання по: формуванню спеціальних i життєво необхідних знань, умінь i навичок; вдосконаленню фізичних i психічних якостей; навчанню учнів самостійно займатись фізичними вправами; вихованню моральних і естетичних якостей; покращанню рівня спортивної майстерності та оволодінню програмним матеріалом.

В цій частині уроку учні виконують вправи, що вимагають від учнів прояву значних фізичних i вольових зусиль. Тому найбільш складні вправи, що є принципово новим матеріалом, який характеризується діями великої координаційної складності, слід виконувати на самому початку основної частини уроку. А при вдосконаленні їх можна виконувати на фоні втом, тобто в кінці уроку.


^ Особливості проведення заключної частини уроку

Заключна частина уроку характеризується поступовим зниженням функціональної активності організму. Чим значніші функціональні зрушення в основній частині уроку, тим більшою мірою його заключна частина повинна мати відновлювальну спрямованість. Збір знарядь, приладів в кінці уроку – це вже само собою заспокоює учнів, сприяє зниженню емоційності. Для заключної частини уроку підбирають легкодоступні вправи: малорухливі ігри, легкий біг, ходьбу, вправи на розслаблення м'язiв, танцювальні композиції тощо.

Оригінальним і доцільним з методичної точки зору може бути використання в заключній частині уроку проходження всього класу з піснею, що значно дисциплінує учнів і сприяє відновленню ритму дихання після значних фізичних навантажень основної частини, а також формуванню в учнів веселого, життєрадісного настрою i підвищує бажання відвідувати уроки фізичної культури.


Тривалість заключної частини уроку – 3-5 хв.


Зміст і методика проведення уроків фізичної культури залежно від вирішення педагогічних завдань


Зміст уроків фізичної культури – це певний набір фізичних вправ і пов'язаних з ними знань, діяльність учнів і робота вчителя, а також результати – наслідок цієї роботи.


Зміст уроку планує вчитель, але педагог не може завчасно передбачити всі деталі, ситуації й умови спілкування з дітьми. Тому в практиці розрізняють зміст уроку спроектований і той, що реально склався в процесі його проведення.


Важливим у процесі досягнення позитивного результату є, з однієї сторони підготовленість та професійна компетентність вчителя, а з другої – діяльність самих учнiв. Обидвi сторони тісно взаємопов'язані i взаємообумовлені.


Діяльність учнів, наприклад, виражається в слуханні вчителя, спостереженні i виконанні показаного ним, осмисленні сприйнятого, самостійному пошуку раціональних способів виконання вправи, що вивчається, організації самоконтролю i самооцінки, колективному обговоренні питань, що виникли, з педагогом і товаришами, регулюванні емоційних проявів i багато в чому іншому.


Кожна конкретна дія окремого учня на уроці i класу в цілому викликається відповідною дією вчителя, що зводиться до визначення для окремих учнів i класу в цілому конкретних навчальних завдань і до створення сприятливих умов для їх виконання. Окрім цього, вчитель спостерігає за діяльністю учнів, оцінює i корегує їх дії, дозує навантаження, тобто управляє процесом навчання через налагодження взаємовідносин між дітьми i ним самим.

Похожие:

Урок фізичного виховання iconСистема фізичного виховання. Визначення поняття Для задоволення потреби у формуванні всебічно розвиненої особистості суспільство формує систему фізичного виховання.
Система фізичного виховання — це історично обумовлений тип соціальної практики фізичного виховання, який включає телеологічні, науково-методичні,...
Урок фізичного виховання iconВизначення медичних груп за станом здоров’я для занять з фізичного виховання
Дотепер у ряді навчальних закладів не вирішена проблема фізичного виховання учнів, що мають відхилення в стані здоров'я. Не скрізь...
Урок фізичного виховання iconУрок фізичного виховання
Тому кож­ний конкретний учитель визна­чає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, відповідають тій парадигмі,...
Урок фізичного виховання iconМета та основні задачі системи фізичного виховання
Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності),...
Урок фізичного виховання iconОсновні задачі фізичного виховання дітей дошкільного віку
Фізичне виховання дітей дошкільного віку — систематичний вплив на організм дитини з метою його морфологічного і функціонального вдосконалення,...
Урок фізичного виховання iconПогоджено: Зав кафедри фізичного виховання І спорту /Улізько В. М./ 2013р. Голова ппос іфнтунг /Воронич А. Р./ 2013р. Затверджено
Час та місце проведення: спортивний майданчик між 5 і 6 гуртожитком, 23. 05. 2013 о 15: 00-20: 00
Урок фізичного виховання iconГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Кафедра теорії І методики фізичного виховання журнал роботи
...
Урок фізичного виховання iconРеферат на тему: Легка атлетика план І. Місце І значення легкої атлетики у системі фізичного виховання
Секції легкої атлетики займають провідні місця у колективах фізичної культури, добровільних спортивних товариствах, у вищих і середніх...
Урок фізичного виховання iconУрок 2 урок 3 урок 4 урок Абрамов геогр. 10А +Ческидова 7А 9А 7б блинова русский

Урок фізичного виховання iconПоложення про відкриті змагання туристів нувгп «Берези-2013» Мета та завдання активізації фізкультурно спортивної роботи, фізичного виховання, розвитку масового спорту І спорту вищих досягнень
Загальне керівництво здійснюється спортивним клубом «Водник» нувгп спільно з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Рівненського...
Урок фізичного виховання iconМета системи фізичного виховання в Україні
Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети. Вся педагогічна система, її зміст, форми і методи...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы