Варіант 2 1 icon

Варіант 2 1


Скачать 27.58 Kb.
НазваниеВаріант 2 1
Размер27.58 Kb.
ТипДокументы

Міністерство охорони здоров'я

ОКЗ “Дніпропетровське медичне училище”

Варіант 2

1

Поява землеробства та скотарства відноситься до епохи:

 1. палеоліту;

 2. неоліту;

 3. мезоліту;

 4. енеоліту

2.

Яке населення було субстратом (основним складником), що з нього розвинувся український народ?

 1. кіммерійці;

 2. трипільці;

 3. скіфи;

 4. сармати.

3.

Перехід від привласненого до відтворного господарства визначається як:

 1. «промисловий переворот»;

 2. «неолітична революція»;

 3. «науково-технічний прогрес»;

 4. «господарська революція».

4.

Найперша доба в історії людства визначається як:

 1. первісна доба;

 2. доба середньовіччя;

 3. новітня доба;

 4. козацька доба.

5.

Перший метал – мідь люди освоїли в епоху:

 1. неоліту;

 2. палеоліту;

 3. енеоліту;

 4. мезоліту.


6.

Першими на території України розпачали виплавляти залізо болотної руди й оволоділи технікою виготовлення сталі:

 1. племена трипільської культури;

 2. східні слов’яни

 3. кіммерійці;

 4. скіфи.

7.

Основним заняттям скіфів було:

 1. землеробство;

 2. гончарство;

С.скотарство;

D.рибальство.

8.

Хто заснував Київ?

 1. Рюрик;

 2. Аскольд;

 3. Кий.

 4. Олег.

9.

Одним із наслідків впровадження хритиянства на Русі стало:

 1. розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами;

 2. підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії;

 3. посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи;

 4. установлення повної політичної залежності Русі від Візантії.

10.

Хто із київських князів запровадив християнство в Київській Русі?

 1. Ігор (912-945);

 2. Святослав (957-972);

 3. Володимир (978-1015);

 4. Ярослав Мудрий (1019-1054)

11.

Збори вільних людей у Київській Русі, на яких обговорювались і вирішувалися важливі громадянські справи, питання державного життя: війни і миру, закликання і вигнання князів, називалися:

 1. рада;

 2. віче;

 3. дума;

 4. сейм.

12.

Який князь об’єднав Галицьке та Волинське князівства в єдине князівство:

 1. Роман Мстиславович;

 2. Данило Галицький;

 3. Мстислав Володимирович.

 4. Володимир Великий.

13.

До яких феодальних держав були приєднані українські землі після їх розчленування у ХІV ст..?

 1. Московського царство;

 2. Туреччини;

 3. Литви та Польщі.

 4. Візантії.


14.

Що з переліченого стосується князя Ігоря?

 1. був першим з руських князів, хто здійснив похід проти Візантії;

 2. був першим християнином з-поміж відомих нині київських князів;

 3. літописець про нього казав: «Він є новим Константином великого Риму»;

 4. був першим з династії рюриковичів на київському столі.

15.

Яку унію між Литвою та Польщею називають «шлюбним союзом»

 1. Кревську;

 2. Городельську;

 3. Любленську;

 4. Берестейську.

16.

Вважають, що Запорізька Січ була заснована:

A. І. Полозовичем;

B. І. Сірко;

C. Д. Вишневецьким;

D. П. Сгайдачним.


17.

Про кого іде мова: «Народився на Львівщині, Навчався в Острозі, у 1616 році прибув на Запорізьку Січ. Особливу славу здобув походом на Кафу».

 1. С.Наливайко;

 2. П. Сагайдачний;

 3. Б. Хмельницький;

 4. І. Виговський.

18.

Епіцентром повстання під проводом Б. Хмельницького на початку 1648р. став(ла):

 1. хутір Суботів на Чигиринщині;

 2. Запорізька Січ;

 3. Київ;

 4. Брацлавщіна.

19.

Союзниками козаків у боротьбі проти Польщі у 1648р. були:

 1. московити;

 2. молдовани;

 3. татари;

 4. греки.20.

«Березневі статті» Богдана Хмельницького були узгодженні й затвердженні у:

 1. Переяславі;

 2. Києві;

 3. Москві;

 4. Чигирині.

21.

Період Руїни характеризувався:

 1. всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, виклаканих національно-визвільною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького;

 2. форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу І. Мазепи на бік швецького короля

 3. внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав;

 4. остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

22.

Царські війська за наказом Петра І зруйнували Запорізьку Січ у:

 1. жовтні 1708р.;

 2. травні 1709р.;

 3. вересні 1710р.

 4. червень 1711р.

23.

Хто був автором програмного документа Південного товариства «Руська правда»?

 1. К. Рилєєв;

 2. П. Пестель;

 3. С. Муравйов-Апостол;

 4. С. Трубецький.

24.

Прийняттям якого документу, в Росії було ліквідовано кріпосне право?

 1. Маніфест 19лютого 1861р.;

 2. «Валуєвський указ»1863р.;

 3. «Емський указ» 1876р.;

 4. вірна відповідь відсутня.


25.

Які галузі промисловості України розвивалися найбільш швидко на початку ХХ ст..?

 1. видобувні;

 2. виробництво засобів виробництва;

 3. виробництво засобів споживання;

 4. машинобудівні.

26.

Проголошення Української Центральною Радою І Універсалу спричинено:

 1. збройним виступом самостійників у Києві;

 2. відправленням українізованих військових частин на фронт;

 3. відмовою Тимчасового уряду визнати права України на автономію;

 4. формування Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.

27.

Коли проголошено Радянську владу на Україні?

 1. 5 вересня 1917р.;

 2. 25 жовтня 1917р.;

 3. 25 грудня 1917.;

 4. 1 січня 1918р.

28.

Коли проголошено владу гетьмана П. Скоропадського?

 1. 15 березня 1918р.;

 2. 29 квітня 1918р.;

 3. 14 травня 1918р.;

 4. 15 березня 1919р.

29.

.Хто очолював уряд УНР – Генеральний Секретаріат?

 1. М. Грушевський;

 2. В. Винниченко;

 3. С. Петлюра.

 4. М. Міхновський.

30.

Про кого іде мова: «Нащадок гетьмана І. Скоропадського, генерал-майор російської армії, брав участь у створенні загонів вільного козацтва»:

 1. В. Віниченко;

 2. П. Скоропадський;

 3. С. Петлюра;

 4. М. Міхновський.

31.

Зовнішній курс П. Скоропадського передбачав:

 1. встановлення дипломатичних стосунків з Туреччиною і Російською Федерацією;

 2. встановлення дипломатичних стосунків з Німеччиною, Австрією, Швецією, Болгарією, Польщею, Фінляндією, Туреччиною, Росією та ін., вирішення Кримського питання.

 3. війна з більшовицькою Росією.

 4. встановлення дипломатичних стосунків з країнами Антанти;

32.

Радянський союз було створено:

 1. 30 грудня 1922р.;

 2. 30 грудня 1932р.;

 3. 30 грудня 1923р.;

 4. 30 грудня 1920р.

33.

Згідно з першим п’ятирічним планом економічного розвитку України, затвердженим у 1929р., основні капіталовкладення спрямовувалися у:

 1. сільське господарство;

 2. легку та харчову промисловість;

 3. металургію, енергетику, машинобудування;

 4. всі відповіді вірні.

34.

У 20-х роках більшовицький курс на «українізацію» отримав підтримку з боку українських політиків-прихильників ідеї національного відродження:

 1. Д.Мануїльського, Г.Гринька,

О. Шумського;

 1. О.Шумського, М.Скрипника,

Г. Гринька;

 1. Л. Кагановича, М. Скрипника,

 2. Д. Лебедя, Д. Мануїльський, М. Скрипник, Л. Каганович.

35.

Олексій Стаханов був:

 1. видатним діячем УКП;

 2. ударником соціалістичної праці, організатором соцзмагання у Донбасі в роки другої п’ятирічки;

 3. директор Дніпрогесу.

 4. інше.

36.

Творцем ідеології інтегрального націоналізму був:

 1. В. Липинський;

 2. Д. Донцов;

 3. В. Винниченко;

 4. С. Бендера.

37.

. Анексію західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі, радянські війська розпочали:

 1. 1 вересня 1939р.;

 2. 17 вересня 1939р.;

 3. 22 червня 1939р.;

 4. вірна відповідь відсутня.

38.

Якими методами здійснювалася «суцільна колективізація» на Україні?

 1. шляхом переконання селянства в перевазі колективних форм господарства над індивідуальним;

 2. здійснювалась шляхом поступового кооперування від нижчих форм до вищих;

 3. супроводжувалась беззаконням, залякуванням, репресіями;

 4. всі відповіді вірні.

39.

Згідно з якою угодою радянські війська вступили в Польщу:

 1. Мюнхенська угода;

 2. Радянсько-німецький пакт про ненапад;

 3. Таємний протокол радянсько-німецького пакту про ненапад;

D. Договір «Про дружбу та кордони» між СРСР та Німеччиною.

40.

Німецький окупаційний режим в Україні спирався на:

 1. підтримку усіх верств українського населення, яке охоче співпрацювало з німецькими окупантами, створивши власні адміністративні та правоохоронні органи;

 2. окупаційну воєнну та цивільну адміністрацію, на різноманітні каральні органи – гестапо, СС, СД, а також на допоміжні адміністрації з представників місцевого населення – бургомістрів, голів, поліцаїв, які виявили бажання співпрацювати з окупантами;

 3. окупаційну воєнну та цивільну адміністрацію, а також на німецькі каральні органи – гестапо, СС, СД.;

 4. вірна відповідь відсутня.


41.

Коли було визволено столицю України – Київ від фашистських окупантів?

 1. 8 жовтня 1943р.;

 2. 6 листопада 1943р.;

 3. 9 грудня 1943р.;

 4. 7 травня 1943р.

42.

«Рейкова війна» - це :

 1. операція радянських військ на Лівобережній Україні, здійснена влітку 1943р. з широким використання бронепоїздів;

 2. операція радянських партизанів зі знищення залізниць мостів, залізничних ешелонів, здійснена на передодні Курської битви, зокрема на території України;

 3. операція підпілля ОУН зі знищення залізниць, мостів, залізничних ешелонів,

 4. операція радянських військ здійснена у липні – серпні

1942 р.

43.

Формами боротьби партизан проти фашистських загарбників були:

 1. диверсії на комунікаціях ворога, знищення ліній зв’язку, доріг, мостів;

 2. розробка стратегічних військових планів;

 3. економічна блокада Німеччини;

 4. вірна відповідь відсутня.

44.

Українська Повстанська Армія була створена у:

 1. жовтні 1942р.;

 2. жовтні 1943 р.;

 3. жовтні 1944 р.;

 4. жовтень 1941р.


45.

Територія України була остаточно визволена від німецько-фашистських загарбників:

 1. 28 жовтня 1943р.;

 2. 28 жовтня 1944р.

 3. 28 жовтня 1942р.;

 4. 28 жовтня 1945р.46.

Реалізація « довоєнної моделі розвитку» народного господарства УРСР в 1945 – 1952 рр. означала:

 1. форсований розвиток великої промисловості за рахунок галузей, широкого вжитку і сільського господарства потреб науки й культури, які фінансувалися за так званим «залишковим принципом» ;

 2. збалансований розвиток усіх галузей народного господарства;

 3. форсований легкої і харчової промисловості, кооперації, державної торгівлі, які здатні були забезпечити швидке повернення вкладених коштів і піднесення добробуту народу;

 4. інше.

47.

Коли Кримський півострів було включено до складу УРСР:

 1. 1953р.;

 2. 1955р.;

 3. 1954р.;

 4. 1955р.

48.

Коли в СРСР відбулося хрущовська грошова реформа в:

 1. 1960 р.;

 2. 1961р.;

 3. 1962р.;

 4. 1963р.

49.

Що було однією із складових політики десталінізації (1953 –1964рр.):

 1. лібералізація політики держави щодо церкви, розширення мережі церковних громад;

 2. ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів;

 3. реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичної партій;

 4. ліквідація ГУЛАГУ, амністія та реабілітація незаконно засуджених осіб.

50.

В якому році пішов із життя

Л.І Брежнєв:

 1. 1980р.;

 2. 1981р.;

 3. 1982р.;

 4. 1983р.

51.

Відповідає дійсності, що у часи Брежнєва у СРСР:

 1. продовжувалася робота по десталінізації суспільно – політичного життя;

 2. продовжувалося згортання хрущовських демократичних починань, були спроби реабілітувати Сталіна;

 3. питання про продовження розпочатої в часи Хрущова не ставилися;

 4. всі відповіді вірні.

52.

Масова громадянсько – політична організація в Україні в 1989 року для підтримки перебудови, називалися:

 1. Українське культурологічне товариство;

 2. Українська Гельсінська спілка;

 3. Народний рух України за перебудову;

 4. Антикомуністична коаліція.

53.

«Закон про мови» в УРСР» було прийнято:

 1. 1989р.;

 2. 1991р.;

 3. 1999р.;

 4. 1992р.

54.

Україна сьогодні за формою правління являється:

 1. президентською республікою;

 2. парламентською республікою;

 3. президентсько-парламентською;

 4. вірна відповідь відсутня.


55.

Конституція незалежної України була прийнята:

 1. 28 червня 1996р.;

 2. 16 липня 1990р.;

 3. 1 грудня 1991р.

 4. 24 серпня 1991р.

56.

Декларація про суверенітет України була прийнята:

 1. 28 червня 1996р.;

 2. 16 липня 1990р.;

 3. 1 грудня 1991р.;

 4. 12 жовтня 1196р.


57.

Діючим Президентом України є:

 1. В. Ющенко;

 2. М. Азаров;

 3. Л.Кравчук;

 4. В. Янукович.

58.

Головою Верховної Ради на сучасному етапі є:

 1. В. Литвин;

 2. А. Яценюк;

 3. В. Рибак;

 4. М. Азаров.

59.

Запровадження багатопартійної системи в УСРСР стало можливим завдяки:

 1. скасуванню статті конституції УСРСР про керівну роль КПУ в суспільстві;

 2. установчому з’їздові Народного Руху України за перебудову;

 3. першим альтернативним вибором до Верховної Ради УСРСР;

 4. відновленню діяльності Української Гельсінської спілки.

60.

У якому документі зафіксовані такі положення: «Людина, її життя і здоров’є, честь і гідність,недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»?

 1. Конституція України;

 2. Акт проголошення незалежності України;

 3. Закон України «Про громадянства України»;

 4. Декларація про державний суверенітет.Похожие:

Варіант 2 1 iconВаріант 2013 1

Варіант 2 1 iconВаріант 1
Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VII – VI ст до н е.?
Варіант 2 1 iconВаріант 2 у завданнях 1-6 оберіть одну правильну
Вкажіть правильне закінчення твердження: «Символи
Варіант 2 1 iconВаріант 3 1
Першими Київськими князями існування яких згадується в письмових джерелах були
Варіант 2 1 iconВаріант 1 13. Літеру е
Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)
Варіант 2 1 iconВаріант 2 1
Яке населення було субстратом (основним складником), що з нього розвинувся український народ?
Варіант 2 1 iconАнкета№201 р. Звідки ви дізнались про співпрацю? а Вконтакті; б Через сайт; в По оголошенню; г Подруга порадила д Свій варіант

Варіант 2 1 iconДисципліна: «Проектування та обладнання» Варіант №1
Розрахуйте площу залу очікування, згідно із санітарними нормами, у перукарні на 4 робочих місця
Варіант 2 1 iconОберіть правильний варіант відповіді
Яке з перерахованих питань суддя не вправі з’ясовувати під час підготовчого провадження?
Варіант 2 1 iconКкр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1
Якими були первісні форми поінформування населення з боку виробників товарів/послуг?
Варіант 2 1 iconIi варіант Укажіть характер болю при кишковій непрохідності: A
До вас на фап звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, головний біль
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы