Варіант 3 1 icon

Варіант 3 1


Скачать 31.34 Kb.
НазваниеВаріант 3 1
Размер31.34 Kb.
ТипДокументы

Міністерство охорони здоров’я України

Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище»

Варіант 3

1.

Заняттям первісних людей періоду палеоліту є:

A збиральництво і полювання;

B ткацтво та гончарство;

C скотарство та землеробство;

D торгівля.

2.

Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками:

A палеоліту;

B мезоліту;

C неоліту;

D енеоліту.

3.

Відокремлення скотарства від землеробства відбулося в:

A кам’яному віці;

B залізному віці;

C бронзовому віці;

D вірна відповідь відсутня.

4.

Найдавнішим народом на території України про які маються писемні згадки були:

A кіммерійці;

B скіфи;

C греки;

D сармати.

5.

Центром консолідації східнослов’янських племен стали племена:

A древляни;

B поляни;

C уличі;

D кривічі.

6.

Першими Київськими князями існування яких згадується в письмових джерелах були:

A Аскольд і Дір;

B Аскольд і Святослав;

C Дір і Олег;

D Аскольд і Олег.

7.

Діяльність якого князя дала підстави вченим зробити висновок,

«… що його князюванням завершився процес утворення Київської Русі, який був


результатом політичної, економічної і культурної консолідації східних слов’ян»?

A Аскольда;

B Рюрика

C Олега;

D Ігоря.

8.

Хрещення Русі Володимиром Святославовичем відбулося в:

A 882р.;

B 1054р.;

C 988р;

D 1119р.

9.

Правитель Київської Русі який віддавав перевагу дипломатії в зовнішній політиці:

A Святослав;

B Яр. Мудрий;

C Ольга;

D Ігор.

10.

Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, «… що з того часу великим князь став повноційнним суб’єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв’язків, заснованих на принципі рівноправності, з багатьма європейськими країнами»?

^ A об’єднання Олегом Північної та Південної русі під владою Рюриковичів;

B здійснення Святославом військового походу проти Хозарського коганата;

^ C запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії;

D укладення Ярославом Мудрим першого писемного збірника руських законів.

^ 11.

Назва «Україна» вперше вживається в Київському літописі від:

A 1187р.;

B 1181р.;

C 1178р;

D 1180р.

12.

Яка угода містила такі умови: «…государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми не хрещеними братами, ближніми, …що проживають на його землях, жагуче бажає і просить прийняти їх у католицьку віру… Нарешті князь Ягайло обіцяє свої литовські і руські землі навік приєднати до королівства Польського.»

^ A Кревська унія (1385р.);

B Городельська унія(1413р.);

C Люблінська унія (1569р.);

D Берестейська унія (1596р.).

13.

Перші достовірні відомості про українських козаків припадають на:

A кінець ХV ст.;

B початок ХVІ ст.;

C середину ХVІ ст.;

D початок ХVІІ ст..

14.

Засновником Запорозької Січі вважається:

A П. Сагайдачний;

B Д. Вишневецький;

C Б. Хмельницький;

D П. Дорошенко.

15.

Фортеця збудована на Дніпрі французьким інженером

Гійомом Бопланом для того, щоб польський гарнізон міг швидко придушувати повстання, що розпочиналися з запоріжжя була названа:

A Кодак;

B Трахтемирів;

C Харків;

D Новомосковськ.

16.

Б. Хмельницький був обраний гетьманом Війська Запорізького в січні:

A 1646р.

B 1648р.;

C 1649р.;

D 1650р.

17.

Коли відбулася битва під Жовтими Водами?

A червень 1649р.;

B квітень 1648р.

C травень 1648р.;

D травень 1649р.

18.

Провідним станом гетьманської держави Б. Хмельницького було:

A селянство;

B міщанство;

C козацтво;

D всі відповіді вірні.

19.

Розкол України на дві частини в 17ст.: Правобережну та Лівобережну в історії України отримав назву:

A «Руїна»;

B «відлига»;

C «стабільність»;

D вірна відповідь відсутня.

20.

Останнім гетьманом України був:

A Ю. Хмельницький;

B П. Дорошенко;

C К. Розумовський;

D І. Виговський.

21.

Гетьманство на Україні було ліквідовано:

A 1764р.;

B 1775р.;

C 1781р.

D 1782р.

22.

Декабристське повстання відбулося:

A грудень 1925р.;

B грудень 1926р.;

C грудень 1827р.

D грудень 1828р.

23.

Одним із лідерів Кирило-Мефодіївського товариства був:

A М. Драгоманов;

B М. Лисенко;

C М. Костомаров;

D Д. Донців.

24.

Одним із наслідків економічної модернізації Наддніпрянської України у другий половині ХІХ ст. було:

A зростання міст;

B збільшення сільського населення;

C збільшення кількості мануфактур;

^ D всі відповіді вірні.

25.

Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії мали статус:

A провідного економічного району;

B аграрно-сировинного придатку;

C регіону, що розвивається;

^ D вірна відповідь відсутня.


26.

Напередодні Першої світової

Війни Україна не мала власної державності й територіальної цілісності. Українські землі ще наприкінці ХVІІІ ст. – на початку ХІХ ст. були включені до складу:

^ A Росії, Польщі та Австро-Угорщини;

B Росії та Австро-Угорщини;

C Росії, Польщі та Румунії;

D Австро-Угорщини, Румунії, Росії.

27.

Формування легіону Українських січових стрільців спричинене:

^ A поразкою австрійської армії в ході Брусиловського прориву;

B захоплення російською армією Карпатських перевалів;

C окупацією російською армією Галичини;

^ D початком Першої світової війни.

28.

Збройний виступ «самостійників» 4-5 липня 1917р. мав на меті:

A примусити Центральну Раду проголосити незалежність України;

B надати підтримку антиукраїнській політиці реакційних кіл Росії;

C протест проти непослідовної політики Центральної Ради в соціальному питанні, що позначилося на компромісному змісті ІІ Універсалу;

^ D всі відповіді вірні.

29.

Утворення Української народної республіки (УНР) проголошував:

A І Універсал;

B ІІ Універсал;

C ІІІ Універсал;

D ІV Універсал.

30.

Яка організація чи установа виступала ініціатором створення національної армії у 1917р.

A Центральна Рада;

B Тимчасовий уряд;

C Український військовий клуб

ім. П. Полуботка;

^ D Товариство українських поступовців.

31.

Який статус, на ваш погляд, найбільше відповідав складові та характеру діяльності Центральної Ради у лютому – липні 1917р.:

^ A громадська організація;

B український парламент;

C тимчасовий загальнонаціональний

представницький орган;

D український уряд.

32.

Бій під Крутами відбувся:

^ A 17 листопада 1917р.;

B16 січня 1918р.;

C 17 березня 1918р.;

D 16 квітня 1918р.

33.

Успішною діяльністю уряду держави П. Скоропадського вважається в:

A соціальній сфері;

B економічній сфері;

^ C культурній сфері.

D всі відповіді вірні.

34.

Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського та генерала А. Денікіна на території України:

^ A ведення бойових дій проти військ Червоної армій;

B налагодження діалогу з опозиційними партіями;

C відновлення поміщицького землеволодіння;

^ D закриття українських шкіл та газет.

35.

Головним отаманом військ УНР у другій половині 1919р. був:

A Є. Петрушевич;

B С. Петлюра;

C В. Винниченко;

D М. Грушевський.

36.

Центральний орган радянської влади та радянський уряд в Україні називалися:

^ A Центральна рада та Генеральний секретаріат;

B Центральний виконавчий комітет та Народний секретаріат;

C Верховна рада та Кабінет міністрів;

D вірна відповідь відсутня.

37.

Ставлення більшовиків до українських соціалістичних та комуністичних партій:

^ A взяли курс на співпрацю лише з українськими соціалістичними та комуністичними партіями, які погодилися визнати диктатуру більшовиків;

B заборона діяльності усіх партій, крім КП(б)У;

^ C співпрацювали з усіма українськими партіями, які представляли інтереси українського селянства та робітників;

D інше.

38.

УСРР у 1919 році була:

^ A незалежною державою де-юре і де-факто;

B рівноправною частиною федеративного утворення;

C державною незалежною юридично, проте із значно обмеженим суверенітетом і тенденцією до остаточної втрати незалежності;

^ D вірна відповідь відсутня.

39.

Основними заходами непу були:

A введення продподатку, дозвіл на торгівлю, денаціоналізація промисловості;

^ B введення продрозкладки, дозвіл на торгівлю, введення трудової повинності;

C націоналізація промисловості, введення трудової повинності, ліквідація товарно-грошових відносин;

D інше.

40.

Більшовики вважали завданням політики “українізації”:

A утвердження національної свідомості і державного патріотизму серед українських громадян;

B перебудову культури в Україні на ідеологічних засадах марксизму;

^ C розбудову української державності та незалежності;

D поширення культурного доробку українських митців в інших радянських республіках.

41.

Політика колективізації на Україні передбачала:

A створення колгоспної системи, забезпечення країни дешевими

продуктами харчування і сировиною, отримати кошти для індустріалізації;

^ B створення вільних селянських господарств, для постачання товарів на зовнішні ринки, фінансування підприємств нового типу;

C створення колгоспної системи, для постачання товарів на зовнішні ринки, отримання коштів для розвитку соціальної сфери;

^ D вірна відповідь відсутня.

42.

Як називалися найпотужніша в СРСР гідроелектростанція, будівництво якої, згідно планом ГОЕРЛО, розпочалося в Україні у 20-х роках ХХ ст.:

A Каховська ГЕС;

B Дніпровська ГЕС;

C Шушинська ГЕС ;

D Новомосковська ГЕС.

43.

Фундатором національного кінематографа, автором шедевріа світового рівня “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля” був:

 1. О. Довженко;

 2. М. Бойчук;

 3. Л. Курбас;

 4. Г. Юра.

44.

На початку 20-х років на Харківському паровозобудівному заводі було налагоджено випуск перших в Україні:

 1. танків;

 2. легкових автомобілів;

 3. тракторів;

 4. літаків.

45.

Пакт «Молотова - Ріббентропа» між Німеччиною і Радянським союзом про ненапад було підписано:

 1. 17 вересня 1939р.;

 2. 1 вересня 1939р.;

 3. 23 серпня 1939р.;

 4. 22 червня 1941р.

46.

Закарпаття ввійшло до складу УРСР в:

 1. 1939р.;

 2. 1940р.;

 3. 1941р.;

 4. 1945р.

47.

План нападу Німеччини на Радянський Союз отримав назву:

 1. «Ост»;

 2. «Барбаросса»;

 3. «Морський лев»;

 4. «Тайфун»

48.

Позначте причину поразки радянських військ на початковому етапі Великої вітчизняної війни:

 1. переоцінка значення радянсько-німецьких договорів, прорахунки у визначенні строків нападу Німеччини на Радянський Союз, некваліфікований командирський склад, незавершеність заходів по зміцненню західних кордонів, Німеччина за воєнно-економічним потенціалом перевершувала Радянський Союз;

 2. переоцінка значення радянсько-німецьких договорів, падіння торгівельної спроможності країни, еміграція населення до інших країн, некваліфікований командирський склад;

 3. відсутність виходу до моря, незавершеність заходів по зміцненню західних кордонів, виникнення релігійних проблем;

 4. інше.

49.

Керівництво збройною боротьбою радянських партизанів та підпільників на окупованій нацистами території України здійснював (ла):

 1. Українська визвольна рада;

 2. Український штаб партизанського руху;

 3. Український центральний комітет;

 4. Українська головна рада.

50.

Прийняття України в ООН в 1945р. було результатом:

 1. проголошення незалежності України:

 2. визнання її вкладу в розгром фашизму;

 3. економічна післявоєнна нестабільність;

 4. загострення національного питтання.

51.

Післявоєнний голод в Україні був продовж:

 1. 1945р.;

 2. 1946 — 1947рр.;

 3. 1948 — 1949рр.;

 4. 1950 — 1951рр.

52.

Повоєнний розвиток народного господарства України характеризувався:

 1. наявністю проблем у промисловості і швидким розвитком сільського господарства УРСР;

 2. порівняно швидким відновленням довоєнних обсягів виробництва у важкій промисловості, вугледобуванні, машинобудуванні, військовій промисловості, і зростаючими проблемами в легкій, харчовій індустрії й сільському господарстві;

 3. повільними темпами відновлення довоєнних потужностей в усіх галузях народного господарства, кризою сільськогосподарського виробництва;

 4. вірна відповідь відсутня.

53.

В результаті реформи керівництвом народного господарства в 1957 році були створені:

 1. міністерства;

 2. наркомати;

 3. враднаргоспи;

 4. вірна відповідь відсутня.

54.

В Україні учасниками дисидентського руху були:

 1. представники творчої інтелігенції;

 2. робітники і селяни;

 3. вихідці із номенклатурних кіл;

 4. всі відповіді вірні.

55.

Хрущовська політика десталінізації суспільно-політичного життя:

 1. призвела до встановлення демократії в країні;

 2. носила суперечливий характер;

 3. потерпіла повний крах;

 4. вірна відповідь відсутня.

56.

У 1970-х роках в УСРСР у системі народної освіти відбувся перехід до обов'язкової загальної…

 1. початкової освіти;

 2. восьмирічної освіти;

 3. середньої освіти;

 4. вищої освіти.


57.

У якому році в СРСР та УРСР відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі?

 1. 1980 р.;

 2. 1985 р.;

 3. 1988 р.;

 4. 1990р.

58.

Вищий навчальний заклад, який відродився в роки незалежності на базі українських культурних традицій — це:

 1. Київський державний університет ім. Т. Шевченко;

 2. Києво-Могилянська академія;

 3. Греко-католицький ліцей у Львові;

 4. вірна відповідь відсутня.

59.

Яке питання винесено на всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня 1991 року:

 1. “Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік”?;

 2. “Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?”;

 3. “Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС та націоналізацією її власності?”

 4. “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?”

60.

Український парламент – Верховна рада є:

 1. законодавчим органом;

 2. виконавчим органом;

 3. судовим органом;

 4. органом місцевого самоврядування.

Похожие:

Варіант 3 1 iconВаріант 2013 1

Варіант 3 1 iconВаріант 1
Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VII – VI ст до н е.?
Варіант 3 1 iconВаріант 2 у завданнях 1-6 оберіть одну правильну
Вкажіть правильне закінчення твердження: «Символи
Варіант 3 1 iconВаріант 3 1
Першими Київськими князями існування яких згадується в письмових джерелах були
Варіант 3 1 iconВаріант 1 13. Літеру е
Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)
Варіант 3 1 iconВаріант 2 1
Яке населення було субстратом (основним складником), що з нього розвинувся український народ?
Варіант 3 1 iconАнкета№201 р. Звідки ви дізнались про співпрацю? а Вконтакті; б Через сайт; в По оголошенню; г Подруга порадила д Свій варіант

Варіант 3 1 iconДисципліна: «Проектування та обладнання» Варіант №1
Розрахуйте площу залу очікування, згідно із санітарними нормами, у перукарні на 4 робочих місця
Варіант 3 1 iconОберіть правильний варіант відповіді
Яке з перерахованих питань суддя не вправі з’ясовувати під час підготовчого провадження?
Варіант 3 1 iconКкр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1
Якими були первісні форми поінформування населення з боку виробників товарів/послуг?
Варіант 3 1 iconIi варіант Укажіть характер болю при кишковій непрохідності: A
До вас на фап звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, головний біль
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы