Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» icon

Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК»


Скачать 293.15 Kb.
НазваниеВищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК»
страница1/8
Размер293.15 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8
16e7dc77.gif" NAME="Object1" ALIGN=BOTTOM WIDTH=40 HEIGHT=35>

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ 2 р.


КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


«Назва дисципліни згідно з робочим навчальним плаПравова статистиканом»


Київ – 201_2


Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою ________________________________________________________кримінально-правових дисциплін

юридичного факультету (інституту) _____________________________________________


РОЗРОБНИКИ

(ініціали, прізвище, посада, науковий ступінь, вчене звання)О.Ю. Янчук, доцент кафедри теорії та історії держави та права,

канд. юрид. наук, доцент

О.А. Губська, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін,

канд. юрид. наук

(підпис)

(ініціали, прізвище, посада, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

(ініціали, прізвище, посада, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)


РЕЦЕНЗЕНТ

(Викладач Університету (не з числа розробників, бажано з іншого підрозділу): прізвище, ініціали, посада рецензента, науковий ступінь та вчене звання)Мазур Т.В., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,

канд. юрид. наук, доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

(підпис)


^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Завідувач кафедри

(підпис)

ІВ.БМ.Прізвище Боровенко


^ УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ)

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

^ Декан факультету (директор інституту)

(підпис)

ІВ.БК.Прізвище ГіжевськийЗМІСТ

  1. Сфера застосування

  2. Опис дисципліни

  3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни

  1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

  1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання

  1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

  2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

  3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

  4. Додатки:

– (опорний) конспект лекцій;

– наочні матеріали;

– еталонні приклади розв’язання типових завдань.

1. ^ СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Назва дисципліни згідно з робочим навчальним планомПравова статистика»

– – вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму(ів) підготовки

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

6.030206

Міжнародний бізнес

0304

Право

6.030401

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

6.030504

Економіка підприємства

6.030507

Маркетинг

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

0801

Геодезія та землеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0304

Право

6.030401

Правознавство


– вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю (спеціальностями)

^ Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0302

Міжнародні

відносини

7.03020401

Міжнародна інформація

0304

Право

7.03040101

Правознавство


– вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю (спеціальностями)

^ Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0301

Психологія

8.03010201

Психологія

0302

Міжнародні

відносини

8.03020401

Міжнародна інформація

8.03020601

Міжнародний бізнес

0304

Право

8.03040101

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

8.03050301

Міжнародна економіка

8.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

8.03050701

Маркетинг

8.03050801

Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами)

8.03050802

Банківська справа

8.03050901

Облік і аудит

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.03060107

Логістика

1801

Специфічні категорії

8.18010010

Якість, стандартизація та сертифікація

8.18010011

Інтелектуальна власність

8.18010012

Управління інноваційною діяльністю

8.18010013

Управління проектами

8.18010014

Управління фінансово – економічною безпекою

8.18010016

Бізнес - адміністрування

8.18010018

Адміністративний менеджмент

8.18010020

Управління навчальним закладом (за типом)

8.18010021

Педагогіка вищої школи


–  вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня « “спеціаліст»” з наданням другої вищої освіти за спеціальністю (спеціальностями)

^ Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0304

Право

7.03040101

Правознавство^ 2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

відповідно до навчального плану; може бути кілька ідентифікаторів для різних спеціальностей (напрямів підготовки), які зазначаються в дужках1.3.4 (6.030401)

2.2 (7.03040101)Тип дисципліни

обов’язкова (всі нормативні дисципліни та дисципліни самостійного вибору Університету)

вибіркова (дисципліни вільного вибору студента)

Дисципліна може бути обов’язковою для одних напрямів (спеціальностей) та вибірковою для іншихПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: судові та правоохоронні органи України, ….

записуються безпосередньо попередні дисципліни за структурно-логічною схемою

Для ОКР спеціаліста, магістра можуть бути записані дисципліни бакалаврського рівнякримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, цивільний процес, адміністративне правоТриместр

відповідно до робочого навчального плану для денної форми навчання; може вказуватись інший період навчання (семестр, квартал)6 семестр (6.030401), (7.03040101)Кредити ECTS

відповідно до робочого навчального плану2 кред. (6.030401)Заняття з викладачем

сума лекційних + практичних (семінарських, лабораторних) занять + індивідуальні заняття з викладачем (консультації) в годинах на денній формі навчання44 год. (6.030401)

26 год. (7.03040101)Форми підсумкового контролю

екзамен, диференційований залік відповідно до плану [поточно-модульний контроль (ПМК), якщо це прямо передбачено планом]Методи проведення

лекції, практичні (семінарські, лабораторні) заняття, захист індивідуальних навчально-дослідних завдань, робота у малих групах, ділові ігри, тощозалікРезультати навчання

Студент повинен ЗНАТИ: наукові принципи організації статистичних служб України і правоохоронних органів, їх сучасну організацію; принципи і методи організації збору статистичних даних про правопорушення і діяльності органів податкової міліції по контролю за ними; принципи і методи обробки результатів статистичного спостереження (його матеріалів) згідно з принципами статистичної науки про кримінально-правові. цивільно-правові та адміністративно-правові явища і процеси суспільного життя; сутність узагальнюючих показників абсолютних статистичних величин, середніх, інших видів відносних величин, показників варіації, динаміки, взаємозв'язку, основи аналізу статистичних даних.

Студент повинен ВМІТИ: організовувати і проводити суцільне й несуцільне спостереження правових явищ; будувати різноманітні статистичні таблиці; обчислювати різні статистичні показники (абсолютні та відносні, середні, показники варіації, показники тісноти зв'язку); аналізувати статистичні дані про правопорушення, соціальний контроль за ними, формулювати висновки і пропозиції, які випливають з аналізу даних; прогнозувати показники правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів.перелік основних результатів навчання/компетенцій, які повинні здобути студенти відповідно до освітньо-професійної програми або її варіативної частиниЗміст дисципліни

назви ключових розділів (тем); не більше 12 рядківЛітература

Кальман О.Г. Правова статистика : підручник / О.Г. Кальман, І.О. Христич. – Х. : Право, 2004. – 304  с.

Камлик М.І. Правова статистика : навчальний посібник / М.І. Камлик. – К. : Атіка, 2004. – 240 с.

Правова статистика : підручник / Є.М. Моісеєв, В.В. Василевич ; за ред. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2008. – 392 с.основна література, яка наявна в бібліотеці в достатній кількості, або Інтернет-ресурси з адресами; до 5 позицій

Савюк Л.К. Правовая статистика : учебник / Л.К. Савюк. – М. : Юристъ, 2002. – 588 с.Мова

українська, російська, англійська або інша в залежності від фактичного стану викладання


^ 3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна програма дисципліни «Правова статистика» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради юридичного факультету Університету «КРОК» від «__» _______ 201_ р., протокол № __.Навчальна програма дисципліни «Назва дисципліни згідно з робочим навчальним планом» затверджена у встановленому порядку (для нормативних дисциплін у дужках наводиться назву органу, який затвердив програму, дата затвердження та номер документа про затвердження програми; окремо вказати, якщо Навчальна програма нормативної дисципліни розширена додатковими розділами, темами або питаннями; для вибіркових дисциплін Навчальна програма дисципліни затверджується в складі її Комплексу навчально-методичного забезпечення).


^ 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Правова статистика має важливе значення для підготовки фахівців із вищою юридичною освітою. Юристи у практичній діяльності мають справу не тільки з конкретними правовими фактами та подіями, а й з масовими суспільно-правовими явищами і процесами, статистичний аналіз яких є необхідною умовою їх професійної діяльності. Без використання даних правової статистики неможливо вдосконалювати діяльність правоохоронних органів та виконувати законодавчу роботу.

Мета вивчення дисципліни «Правова статистика» –– здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички кількісної та якісної оцінки суспільно-правових явищ і процесів; за допомогою узагальнюючих показників оцінювати, моделювати і прогнозувати процес охорони суспільного та державного ладу, інтереси окремих громадян, установ, підприємств.

Предметом дисципліни «Правова статистика» є вивчення кількісної сторони масових соціально-правових явищ і процесів з метою здійснення державними органами соціального контролю заходів, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку і державі.

У більш конкретному розумінні предмет дисципліни «Правова статистика» полягає у вивченні кількісної сторони: по-перше, злочинів та осіб, що їх вчинили, структуру злочинності та тенденції її розвитку; по-друге, цивільних спорів та правопорушень, що стали предметом розгляду в судах та органах юстиції; по-третє, сукупність адміністративних та заходів щодо їх попередження.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

• сутність і принципи побудови системи показників правової статистики, її місце серед інших статистичних дисциплін;

• статистичні методи збирання, опрацювання статистичної інформації, розробки статистичних формулярів;

• зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, виявлення зв’язків між окремими правовими явищами та процесами;

• техніку обчислення узагальнюючих статистичних показників у сфері юриспруденції, їх аналіз, оцінку, динаміку, тенденції та закономірності розвитку;

уміти:

• збирати статистичну інформацію, систематизувати і класифікувати її;

• застосовувати методику опрацювання правової інформації, узагальнювати та аналізувати її;

• самостійно використовувати дані про окремі види соціально-правової діяльності, робити на їх основі узагальнення, висновки, приймати управлінські рішення.

Відповідно до вимог навчального процесу в Університеті «КРОК» поточний контроль знань здійснюється протягом семестру за такими напрямками:

• систематичність і активність студентів на практичних заняттях;

• оцінювання виконання контрольних робіт та завдань для самостійного опрацювання.

Ступінь засвоєння курсу перевіряється шляхом підсумкового контролю – складання заліку.(формулювання мети, завдання (та предмету) дисципліни з освітньо-професійної програми підготовки або її варіативної частини, або перелік результатів навчання згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника, якими володітимуть студенти після опанування курсу).


^ Міждисциплінарні зв’язки

(опис місця дисципліни за структурно–логічною схемою)Входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін та є обов’язковою для вивчення.


^ 3.2. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1

  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconВищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК»
Викладач Університету (не з числа розробників, бажано з іншого підрозділу): прізвище, ініціали, посада рецензента, науковий ступінь...
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Організаційно-правові засади управління у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет затверджую
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconФорма № н 04 Кутовий штамп підприємства, організації, установи Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство (організацію, установу) /початку практики/ повідомлення
Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство (організацію, установу)...
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний унівеpситет»

Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconІнформація для учасників з україни шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Нформують Вас, що з 29-30 вересня 2013 р проводиться XV міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи...
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський електромеханічний коледж»
«обладнання горловини станції пристроями блочної маршрутно-релейної централізації»
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний унівеpситет» Інститут інформатики І штучного інтелекту

Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconМіністерство освіти І науки україни міністерство освіти І науки автономної республіки крим республіканський вищий навчальний заклад „кримський гуманітарний університет” (М. Ялта) інститут філології, історії та мистецтв
Курсові та випускні кваліфікаційні роботи (квкр) необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України, яким є наступний...
Вищий\nнавчальний\nзаклад\n\nУніверситет\nекономіки та\nправа «КРОК» iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы