Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції icon

Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції


Скачать 30.24 Kb.
НазваниеВитрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції
Размер30.24 Kb.
ТипДокументы

Тема №8. Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість

та ціна будівельної продукції.

План. 1. Поняття, характеристика, класифікація витрат, групування

витрат за економічними елементами.

2. Поняття, види, показники собівартості продукції. Поняття

собівартості будівельної продукції.

3. Склад і структура собівартості будівельно –монтажних робіт.

4. Економічний зміст і функції цін, види цін.

5. Ціноутворення в ринкових умовах на будівельну продукцію.

Система ціноутворення у будівництві. Елементи будівництва.

Види інвесторської кошторисної документації. Принципи

інвесторської кошторисної документації.


Всі витрати (загальні) поділяються на операційні (поточні) та інвесторські.

Витрати виробництва представляють в натуральній і вартісних формах.

Вартісна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції.

Кваліфікація витрат:

1) по ступіні однорідності:

– одноелементні (прості)

– комплексні

2) по способу віднесення на окремі види продукції:

– прямі

– непрямі

3) по зв`язку з обсягом виробництва:

– постійні

– змінні

4) за економічними елементами і калькуляційними статтями:

– матеріальні витрати (сировина, матеріали, комплектуючі,

напівфабрикати, паливо, енергія, тара, віднімається вартість

повернутих відходів);

– оплата праці;

– відрахування на соціальні заходи (встановлюється в відсотках від

витрат на оплату праці);

– амортизація основних фондів і нематеріальних актів;

– інші операційні витрати.

Калькуляція – собівартість одиниці продукції.

Статті калькуляції:

  1. Стаття „Сировина і матеріали”

  2. Стаття „Паливо і енергія на технологійні цілі”

  3. Стаття „Заробітна плата виробничих робітників”

  4. Стаття „Відрахування на соціальні заходи виробничих

робітників”

  1. Стаття „Загальновиробничі витрати”

  2. Стаття „Адміністративні витрати”

  3. Стаття „Підготовка та освоєння виробництва”

  4. Стаття „Інші виробничі потреби”

  5. Стаття „Витрати на збут”

Сума перших статей становить цехову (технологічну) собівартість продукції, восьми – виробничу, усіх статей – повну собівартість продукції.


Види собівартості:

1) залежно від часу формування затрат:

– планова

– фактична

– нормативна

– кошторисна

2) залежно від місця формування затрат:

– цехова

– виробнича

– повна

3) залежно від тривалості розрахункового періоду:

– місячна

– квартальна

– річна

4) за складом продукції:

– товарної

– валової

– реалізованої

– незавершеного виробництва

5) за ступенем охоплення:

– індивідуальна

– галузева

Показники собівартості продукції

1) Витрати на 1грн товарної продукції

В1грн. т. п.тп/Qтп, коп/грн.

де Стп – собівартість всієї товарної продукції підприємства, грн.;

Qтп – обсяг товарної продукції підприємства, грн.

2) собівартість окремих видів продукції.

Індексний метод зниження собівартості продукції (укрупненим способом)

1) зниження собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат

матеріалів і зміни цін на них:

См=(1 – Ін×Іу)×Пмз, %

Ін – Індекс зміни норм витрат матеріалів на один виріб.

Іу – Індекс зміни цін на одиницю матеріального ресурсу.

Пмз – питома вага матеріальних затрат у собівартості продукції, %.

2) зниження собівартості продукції за рахунок росту продуктивності

праці

, %

Ізп – індекс росту середньої заробітної плати;

Іпп – індекс росту продуктивності праці;

Пзп – питома вага заробітної плати в собівартості продукції.


3) Зниження собівартості продукції за рахунок зниження умовно –

постійних витрат

, %

Іу-п – індекс росту умовно – постійних витрат.

Іg – індекс росту обсягу виробництва продукції.

Пу-п – питома вага умовно – постійних витрат у собівартості продукції,

%.

Собівартість будівельно – монтажних робіт характеризує діяльність будівельних організацій і враховується тільки ними. Вона включає всі види ресурсів у вартісному виразі, які групуються за елементами та статтями витрат:

– будівельні матеріали, конструкції та деталі;

– заробітна плата робітників;

– витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів;

– транспортні витрати;

– інші прямі витрати;

– накладні витрати.

Перелічені види витрат прийнято називати витратами будівельного виробництва.


Витрати будівельного виробництва

Заробітна плата робітників

Накладні витрати

Амортизація

Витрати на будівельні матеріали та конструкціцї

Витрати на експлуатацію будівелшьних машин та механізмів


Транспортні витрати


Інші прямі витратиЕлементи й статті витрат у собівартості будівельно – монтажних робіт

Усі витрати, що складають собівартість будівельно – монтажних робіт, поділяються на прямі й накладні (непрямі) витрати.

Прямими витратами (Пв) вважають витрати, пов`язані з виробництвом будівельно – монтажних робіт, які можна прямо та безпосередньо включати до собівартості конкретних будівельних об`єктів або комплексів робіт. До них належать витрати на будівельні матеріали, конструкції і деталі (М); основна заробітна плата (Зп); витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів (Ем); амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів (А); інші прямі витрати (ІПв):

Пв= М+ Зп+ Ем+ А+ ІПв.

Під накладними (непрямими) витратами (Нв) розуміють витрати, пов`язані з організацією й управлінням виробництвом будівельно – монтажних робіт, що належать до діяльності будівельної організації в цілому.

До складу накладних витрат входять:

– адміністративно – господарські витрати (заробітна плата інженерно

технічних працівників, службовців і молодшого обслуговуючого

персоналу; канцелярські, поштово – телеграфні; оплата

консультаційних і аудиторських послуг та інші витрати);

– витрати по обслуговуванню працівників будівництва (підготовка та

перепідготовка кадрів; відрахування на медичне та соціальне

страхування; охорона праці й техніка безпеки; забезпечення

санітарно – гігієнічних і побутових умов тощо);

– витрати на організацію робіт на будівельному майданчику

(пожежна та сторожова охорона, утримання лабораторій,

відрахування на проектування виробництва робіт, благоустрій та

утримання будівельного майданчика тощо);

– інші накладні витрати (страхування майна будівельної організації,

платежі по кредитах банків, витрати на рекламу, представницькі

витрати).

Прямі витрати (Пв) та накладні витрати (Нв) складають собівартість будівельно – монтажних робіт (С):

С=Пвв.

Ціна – це грошовий вираз вартості товару, кількість грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги.

Елементи ціни:

– собівартість

– прибуток

– акцизний збір

– податок на додану вартість

– націнку постачальницько – збутових організацій

– торговельні надбавки або знижки

Види ціни:

– світові

– відпускні

– закупівельні

– кошторисні

– роздрібні

– транспортні тарифи

– тарифи на платні послуги.

За способом встановлення:

– державні

– договірні

– вільні

– ввізні.

В умовах ринкового господарювання ціна на будівельну продукцію визначається замовником (інвестором) і будівельною організацією (підрядником) на рівноправній основі у процесі укладання договору (контракту) підряду на будівництво конкретного об`єкта. Для цього розробляється проектно – кошторисна документація на будівництво й уточнюються оцінки пропозицій замовника (інвестора) та підрядника, враховується вплив зовнішніх умов на ціну. Проектно-кошторисна документація визначає кошторисну вартість будівництва.

До складу проектно-кошторисної документації на будівництво входять такі документи:

– зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва й зведення

витрат;

– об`єктні й локальні кошториси (кошторисні розрахунки);

– кошторисні розрахунки на окремі види робіт.

Щодо складання проектно-кошторисної документації, то слід мати на увазі наступні поняття.

Об`єкт будівництва – це будинок, що стоїть окремо (виробничий корпус чи цех, склад, клуб тощо), або споруда (міст, тунель, платформа, гребля тощо) з усіма віднесеними до них будовами (галереями, естакадами), обладнанням, меблями, інвентарем, підсобними і допоміжними будовами, а також суміжними до нього інженерними мережами і загальномайданчиковими роботами (вертикальне планування, благоустрій, озеленення і т. д.).

Об`єкт будівництва може бути як та сукупність будинків і споруд, що мають загальне технологічне або інше призначення (блок цехів, котельна разом зі складом пального, кілька резервуарів, группа водозабірних, очисних або інших споруд).

Пусковий комплекс – група об`єктів (або їх частин), що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг, визначених у проекті, і передбачені діючим законодавством умови праці для обслуговуючого персоналу, охорони навколишнього середовища й задовільні санітарно – епідеміологічні умови експлуатації.

Черга будівництва – частина будівництва, що складається з одного або кількох пускових комплексів групи будинків, споруд і будов, введення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг, передбачених у проекті.

Будова – це сукупність будинків і споруд різного призначення, зведення (розширення, реконструкція або ремонт) яких здійснюється на обсяг продукції, визначений у передпроектних обґрунтуваннях інвестицій, за єдиною проектно-кошторисною документацією, об`єднаною зведеним розрахунком або зведенням витрат.

Вартість будівництва у кошторисній документації інвестора визначається за двома рівнями цін:

– у базисному (постійному) рівні на основі діючих кошторисних

норм, нормативів і цін 1997р.;

– у поточному або прогнозованому рівні на основі цін на момент

складання кошторисів або прогнозованих до періоду здійснення

будівництва. Вартість будівництва в поточному рівні цін у

документах замовника може бути попередньою і використовуватися

при прийнятті рішення про доцільності будівництва.

Кошторисні нормативи поділяються на такі види:

– загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи;

– кошторисні нормативи для окремих будов;

– індивідуальні кошторисні норми.

Види інвесторської кошторисної документації

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська кошторисна документація таких видів:

Локальні кошториси є первинним кошторисним документом і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, що визначалися при розробленні робочої документації (робочих креслень).

Локальні кошторисні розрахунки складаються також на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначилися і підлягають уточненню.

Об`єктні кошториси об`єднують у своєму складі на об`єкт у цілому дані з локальних кошторисів.

Об`єктні кошторисні розрахунки об`єднують у своєму складі на об`єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів та підлягають уточненню.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по будові кошти, необхідні для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами (наприклад: компенсації в зв`язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов`язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями, отриманням архітектурно – планувальних завдань, технічних умов, експертних висновків тощо).

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об`єктних кошторисів, об`єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

Зведення витрат – це кошторисний документ, що об`єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва.

Відомість кошторисної вартості будівництва об`єктів, що входять у пусковий комплекс, складається у тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, будівлі або споруди передбачається окремими пусковими комплексами. Ця відомість містить у собі кошторисну вартість об`єктів, загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу пускового комплексу.

Відомість кошторисної вартості будівництва об`єктів та робіт з охорони довкілля складається у тому випадку, коли при будівництві підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості, як правило, зберігається нумерація об`єктів та робіт, прийнята у зведеному кошторисному розрахунку. До відомості включається тільки вартість об`єктів та робіт, що безпосередньо стосуються природоохоронних заходів.

При проектуванні будов, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, складаються: розрахунок загальної вартості будівництва (зведення витрат); зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва першої черги; розрахунок вартості будівництва наступних черг; об`єктні розрахунки вартості.

Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток входять до складу проекту на будівництво першої черги і містить у собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наступних черг.

Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу складається на підставі даних з об`єктних розрахунків вартості.

Об`єктний розрахунок вартості складається на кожний з об`єктів, що намічається до будівництва у складі наступних черг.


^ Контрольні питання:

1). Поняття, характеристика, класифікація витрат на виробництво

будівельних матеріалів, конструкцій та деталей.

2). Групування витрат за економічними елементами.

3). Поняття, види, показники собівартості будівельної продукції.

4). Склад і структура собівартості будівельної продукції.

5). Економічний зміст і функції цін.

6). Види цін.

7). Ціноутворення в ринкових умовах на будівельну продукцію.

8). Система ціноутворення у будівництві.

9). Елементи будівництва.

10). Види інвесторської кошторисної документації.

11). Принципи складання інвесторської кошторисної документації.

Похожие:

Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconВитрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції
Вартісна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconТема Планування в управлінні організаціями і система планування на підприємствах будівельної галузі

Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconСобівартість одиниці продукції визначена як 998. 18 грн./т
...
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції icon1. Яким терміном визначається зменшення активів або збільшення зобовязань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства? а доходи підприємства; б заборгованість підприємства; в витрати підприємства; г прибуток підприємства. 2
А суму, яка необхідна для закупівлі нового обладнання, щоб продовжити виробничий цикл
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconДати оцінку виконанню за асортиментом продукції. Як підприємство оновлює продукцію?
Оновлення асортименту показало, що виробництво продукції д було недоречним, виробництво цієї продукції свідчить про некваліфікованість...
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconЗадача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції
Найбільше не виконано план по продукції а та інших видах продукції. Є невелика переробка продукції по виду б та Д, що може призвести...
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconТема Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення...
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції icon27. Основные показатели определения концентрации рынка и его рентабельности
Для розрахунку використовують чотиричастковий показник концентрації (CR4 — Concentration Ratio): де op1 — обсяг реалізованої продукції...
Витрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції iconТема: Аналіз собівартості продукції
Завдання Проаналізувати витрати на виробництво за даними кошторису та звіту про затрати на виробництво
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы