Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції icon

Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції


Скачать 38.34 Kb.
НазваниеЗадача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції
Размер38.34 Kb.
ТипЗадача

Зроблені номери: 2,3,4,6,7,8,9, 10,11

Не зроблені номери: 1,5,12,13

Я 15 варіант


Задача 2

Аналіз обсягу виробництва продукції

Вид продукції

Обсяг виробництва продукції, тон

план

факт

+.-

% до плану

А

400

350

-12,5

87.5

Б

1800

1845

+2,5

102.5

В

500

500

-

100

Г

850

845

-0,6

99.4

Д

300

310

+3.3

103.3

Інша продукція

1150

950

-17.4

82.6


З наведеної таблиці бачимо, що підприємство не повністю виконує план по виробництву продукції вцілому. Є незначні відхилення . Найбільше не виконано план по продукції А та інших видах продукції. Є невелика переробка продукції по виду Б та Д, що може призвести до залежування товарів на складі (звісно якщо на даний вид продукції не зріс попит).


^ Виконання плану виробництва продукції за асортиментом, тис. грн

Вид продукції

За минулий період

Звітний період

Зараховується у виконання плану

за планом

фактично

виконання плану, %

А

-

400

350

87.5

350

Б

1600

1800

1845

102.5

1800

В

480

500

500

100

500

Г

900

850

845

99.4

845

Д

400

300

310

103.3

300

Інша продукція

1300

1150

950

82.6

950

Усього

4780

5000

4800

96

4745

Розрахунок показників виконання плану за асортиментом здійснюють трьома способами.


Перший має назву «спосіб найменшого числа». Його суть полягає у виборі меншої із двох сум. Інакше кажучи, береться фактична сума, проте за умови, що вона не перевищує планового завдання.

Коефіцієнт асортиментності= 4745/5000=0.949

За другого способу як загальний показник беруть найменший відсоток виконання плану щодо всіх виробів — 82,6 %, тобто коефіцієнт дорівнюватиме 0,826

Третій спосіб базується на співвідношенні кількості виробів, щодо яких план виконано повністю, і загальної кількості планових позицій. Цей показник тісно пов’язаний з номенклатурою продукції, а тому його називають коефіцієнтом номенклатурності (Кн).Так як нам не відомо скільки кількості виробів входить до інших видів продукції і відповідно невідомо виконання їх за планом то визначити цей показник ми не можемо..

^ Коефіцієнт оновлення асортименту

Коефіцієнт оновлення асортименту (Ко.а) розраховується як відношення кількості нових виробів до загальної кількості продукції. Проте його логічніше визначати як частку вироблених нових видів продукції (у грошовому вираженні) до загальної вартості товарної продукції.

Нова продукція у нас «А» так як в минулому році ця продукція не випускалась.

Отже , Коефіцієнт оновлення асортименту (плановий)= 400/5000 *100=8%

Коефіцієнт оновлення асортименту (фактичний)= 350/4800 *100=7.2%

Отже, план з оновлення продукції теж не виконано та незалежно від способу підрахунку можна вважати, що план з асортименту нашим умовним підприємством не виконано.


Задача 3

Вихідні уточнені дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності

Декада

За планом

Фактично

Зараховується в плановий ритм, %

тис. грн

питомавага, %

тис. грн

питома вага, %

Перша

400

27

300

19

19

Друга

500

33

550

35

33

Третя

600

40

700

46

40

Усього

1500

100

1550

100

92

Якщо залік виконувати на підставі відносних показників (а це найбільш об’єктивний у даному разі показник), то коефіцієнт ритмічності дорівнюватиме:

Критм = (19 + 33 + 40) : 100 = 0,92.

Отже, робота підприємства була неритмічною. Це може призвести до збільшення кількості браку і відходів сировини й матеріалів чи погіршання якості продукції;

Задача 4

Виконання плану за сортністю продукції

Сорт

Ціна за шт., грн

За планом

Фактично

кількість виробів, шт.

частка,%

сума, грн

кількість виробів, шт.

частка, %

сума, грн

1-й

20

2300

77

46 000

2100

84

42000

2-й

18

400

13

7200

250

10

4500

3-й

16

300

10

4800

150

6

2400

Усього

x

3000

100

58000

2500

100

48900

Виконання плану за сортністю можна визначити трьома основними способами.

^ Спосіб першосортних одиниць ґрунтується на обчисленні додаткових посортових перевідних коефіцієнтів, які враховують існуючі цінові співвідношення між окремими сортами. Для цього беруть за базовий найвищий з усіх сортів і розраховують відповідні коефіцієнти діленням ціни кожного сорту на ціну базового сорту, тобто першого в нашому прикладі. Отже, для першого сорту коефіцієнт становитиме 1,0 (20 : 20), для 2-го — 0,9 (18 : 20) і для 3-го — 0,8 (16 : 20).

Далі розраховують середній коефіцієнт сортності множенням посортових коефіцієнтів на відповідну кількість продукції. Отримані умовні суми продукції треба додати й поділити на загальну кількість продукції.

Плановий коефіцієнт сортності:

Кп = 2300 x 1,0 + 400 x 0,9 + 300 x 0,8) : 3000 = 2780 : 3000= 0,927.

Фактичний коефіцієнт сортності:

Кф = (2100 x 1,0 + 250 x 0,9 + 150 x 0,8) : 2500= 2445 : 2500 = 0,978.

Оскільки величина фактичного показника є більшоюза планову, можна висновувати, що план за сортністю виконано.

Існує також інший варіант розрахунку коефіцієнтів сортності. Для цього перевідні коефіцієнти слід помножити на відповідну частку кожного сорту

Розрахунок показників виконання плану за сортністюСорт

Перевідний коефіцієнт сортності

За планом

Фактично

частка,%

умовний показник, % (гр. 2 x гр. 3)

частка,%

умовний показник, % (гр. 2 x гр. 5)

1-й

1,0

77

77

84

84

2-й

0,9

13

12

10

9

3-й

0,8

10

8

6

4.8

Усього

x

100

97

100

97.8

Отже, фактичний показник — 97,8 % у перерахунку на перший сорт, а плановий — 97 %, тобто план перевиконано на 0,8 %.

Спосіб порівняння середньозважених цін. Цей спосіб дає змогу робити розрахунки без попереднього обчислення перевідних коефіцієнтів для кожного сорту. Суть цього способу полягає в розрахунку середньозважених цін. При цьому, якщо фактична середньозважена ціна одного виробу дорівнює плановій або більша за неї (Цср. ф ? Цср. п), то план за сортністю вважається виконаним. Так, якщо планова ціна виробу становить 19,33 грн [58000 грн : 3000], а фактична — 19,56 грн [48900 грн : 2500], то збільшення фактичної середньозваженої ціни порівняно з плановою свідчитиме про перевиконання плану за сортністю .

Це дуже простий спосіб, але він має істотну ваду — його не можна використовувати для розрахунку загального показника по підприємству

Спосіб порівняння відсотків виконання плану у вартісному й натуральному вираженні. Цей спосіб дає більш високі темпи зростання обсягів у вартісному вираженні (Ів), ніж у натуральному (Ін), якщо при цьому зростає середня сортність продукції. Загалом план за сортністю буде виконано за умови додержання такого співвідношення:


Ів x Ін.


Так, у нашому прикладі перевищення рівня виконання плану у вартісному виражені —84,3 % (48900: 580000) порівняно з натуральним — 83,3% (2500 : 3000 ) підтверджує факт виконання плану за сортністю.


З усіх названих способів найбільш універсальним є спосіб першосортних одиниць, оскільки він практично виключає небажаний вплив зміни асортименту продукції.


Задача 6


Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних:


Варіант

Резерви зростання

обсягу реалізації

Резерви

зниження

собі -варто-

сті

продукції

Інші збитки

Сума

уцінки

реалізова-

ної

продукції

Дебіторська

За боргова-

ність,

не сплачена в

строк

Рентабель-

ність продукції,%

А

1

2

3

4

5

6

15

720

120

50

350

570

80


Розв'язання


Резерв збільшення валового прибутку за рахунок зростання обсягу продукції.

ПР = 720 • 80%/100%=576 тис.грн.

Загальний резерв складатиме:

576 + 120-50+570 = 1216 тис.грн


Отже загальний резерв складає 1216 тис. грн. основна частина якого складає резерв від резерву зростання обсягу реалізації.


Задача 7

Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн..


Обсяг реалізації товарної продукції,

. грн.

Кількість реалізованої продукції, т

Собівартість 1 т реалізованої продукції,

грн.

У т.ч. змінна частина

собівартості 1 т продукції,грн.


Загальна сума постійних витрат підприємства,

тис. грн.

Фактичний валовий прибуток (збиток). грн.

800

40

22

16

240

-80


Розв’язання


Постійні витрати на 1 тону = Собівартість 1 т реалізованої продукції - У т.ч. змінна частина собівартості 1 т продукції

Постійні витрати на 1 тону = 22-16= 6 грн.

Загальна к-сть постійних витрат = Кількість реалізованої продукції* Постійні витрати на 1 тону

Загальна к-сть постійних витрат = 6*40=240 грн.

Фактичний валовий прибуток (збиток) = Обсяг реалізації товарної продукції - Кількість реалізованої продукції* Собівартість 1 т реалізованої продукції

Фактичний валовий прибуток (збиток) = 800-40*22= 800-880= - 80 грн

Ціна 1 тони = Обсяг реалізації товарної продукції/ Кількість реалізованої продукції

Ціна 1 тони = 800/40= 20 грн.

Фін результат поліпшено на 400 грн і становить -80+400= 380

Фактичний валовий прибуток= к-сть* на ціну –к-сть* на зм витрати на 1 т.—к-сть*пост. Вит на 1 т.

Підставляємо значення к-сть* пост вит. на 1 т.=240 грн бо вони є незмінними.

380= 20*к-сть-к-ст16-240 =620/4=155 тон

Відповідь: щоб фінансовий результат поліпшився на 400 грн. нам потрібно збільшити к-сть реалізованої продукції з 40 т. до 155т .


Задача 8

Загальна сума постійних витрат підприємства,--1080 тис. грн.

Ціна виробу, 114 грн.

Собівартості одиниці продукції, 126 грн

Змінна частина собівартості одиниці продукції, 106 грн.


Знайти:

Точка беззбитковості роботи підприємства, одиниць ?

Кількість виробленої продукції, тис. одиниць
Точка беззбитковості= 1080: (114-106)= 135 виробів


^ Постійні витрати на 1 виробу= Собівартість одиниці продукції- Змінна частина собівартості одиниці продукції


Постійні витрати на 1 виробу= 126-106= 20 грн


^ Кількість виробленої продукції= Загальна сума постійних витрат підприємства : Постійні витрати на 1 виробу


Кількість виробленої продукції=1080: 20 = 54 одиниці


Висновок:

Так як точка беззбитковості становить 135 одиниць , а на даний час підприємство виробляє 54 одиниці ми знаходимось за межою рентабельності., тобто діяльність підприємства є збитковим.


Задача 9

Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції).


Реалізовано продукції, т

(1)


Собівартість 1 т продукції, грн.

(2)

Ціна 1 т, грн.

(3)


за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1240

1300

260

280

530

540


Розв’язання

Запишемо факторну модель :


Прибуток від реалізації = Реалізовано продукції* Ціна-- Реалізовано продукції* Собівартість 1 т продукції

Прибуток від реалізації = 1*3-1*2=1(3-2)

Розв’яжемо цю факторну модель способом ланцюгових підстановок

0-ва підстановка

Прибуток від реалізації=1240(530-260)= 334800 грн.

1-ша підстановка

Прибуток від реалізації=1300(530-260)=351000

2-га підстановка

Прибуток від реалізації=1300(540-260)=364000

3-тя підстановка

Прибуток від реалізації=1300(540-280)=338000


Відповідь : отже ріст обсягу реалізованого продукції на 60 т приніс нам додаткового прибутку на =351000-334800=16200, Зріст ціни на 10 грн./т приніс нам додаткового прибутку на =364000-351000=13000 Зріст собівартості на 20 грн. приніс нам додаткового збитку на =338000-364000=-26000 грн.

Загальний прибуток від планового зріс на 3200 грн.

Задача 10


За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку?


Реалізовано продукції

Собівартість

1 т реалізо-

ваної про-дукції,грн

Валовий прибуток

підприєм-ства, тис.грн

Інші прибутки та збитки

Чистий прибуток

сума,

тис. грн

тонн

1

2

3

4

5

6

4326

8400

425

756

-456

300

Планові показники

4000

8000

400

800

-500

300

^ Фактичні показники

Собівартість всієї партії продукції = Собівартість 1 т реалізованої продукції* к-сть тон реалізації

Собівартість всієї партії продукції = 425*8400= 3570000 грн.=3570 тис. грн.


Валовий прибуток підприємства = Сума реалізованої продукції - Собівартість всієї партії продукції


Валовий прибуток підприємства = 4326-3570= 756 тис. грн.


Чистий прибуток = Валовий прибуток + інші прибутки(збитки)


Чистий прибуток = 756- 456= 300 тис. грн.

^ Планові показники

Собівартість всієї партії продукції = Собівартість 1 т реалізованої продукції* к-сть тон реалізації

Собівартість всієї партії продукції = 400*8000= 3200000 грн. = 3200 тис. грн.


Валовий прибуток підприємства = Сума реалізованої продукції - Собівартість всієї партії продукції


Валовий прибуток підприємства = 4000-3200= 800 тис. грн.


Чистий прибуток = Валовий прибуток + інші прибутки(збитки)


Чистий прибуток =800- 500= 300 тис. грн.


В нас ще існує резерв збільшення прибутку, за рахунок зменшення собівартості, збільшення обсягу та зменшенню інших витрат.


Задача 11


Обсяг реалізації продукції

Валовий прибуток

Чистий прибуток

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

5300

5512

340

355

55

60


За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком.


Розвязання


Показник

За планом

Фактично

Відхилення

1

2

3

абс.

%

Обсяг

реалізованої

продукції

5300

5512

212

4,00

Валовий прибуток

340

355

15

4,41

Чистий прибуток

55

60

5

9,09


Отже за валовим прибутком план перевиконано на 15 тис. грн або на 4,41%. За чистим прибутком план перевиконано на 5 тис. грн або на 9,09%. План перевиконано—за всіма показниками.

Похожие:

Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconЗадача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції
Найбільше не виконано план по продукції а та інших видах продукції. Є невелика переробка продукції по виду б та Д, що може призвести...
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconТема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості...
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconТема 8 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Аналіз критичного обсягу виробництва, критичної виручки та запасу фінансової міцності
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconВитрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції
Вартісна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconТема Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення...
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconЛекція 1 основні понятття та критерії ефективності цукробурякового виробництва
Сучасний техніко-економічний стан цукрової промисловості України. Короткий аналіз цукробурякового виробництва поточного сезону. Основні...
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Задача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції iconПояснювальна записка до річного звіту про діяльність підприємства (плановий відділ, бухгалтерія)
Оцінка ступеня виконання плану, причин невиконання плану з обсягу випуску та реалізації продукції
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы