Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття icon

Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття


Скачать 61.18 Kb.
НазваниеЗакон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття
Размер61.18 Kb.
ТипЗакон


Проект

вноситься народним

депутатом України

Колесніченком В.В.

(посвідчення №174)


ЗАКОН УКРАЇНИ


«Про протидію екстремізму»


Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Загальні поняття

1. В даному Законі використовуються наступні основні поняття:

екстремізм – діяльність фізичної особи або (та) юридичної особи, або (та) об’єднання громадян чи їхні публічні заклики або (та) підбурювання, які спрямовані на насильницьке захоплення влади чи незаконне втручання в діяльність органів влади, посягання на основи конституційного ладу та національної безпеки, порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, яка є наслідком несприйняття правових норм чи інших правил поведінки (соціальних норм);

екстремістська діяльність - діяльність фізичної особи або (та) юридичної особи, або (та) об’єднання громадян щодо планування або (та) організації, або (та) підготовки, або (та) здійснення дій, що охоплюються видами екстремістської діяльності, які зазначені у статті 4 цього Закону;

екстремістські матеріали - призначені для оприлюднення документи або інформація на паперових, електронних та інших носіях, що закликають до здійснення екстремістської діяльності або обґрунтовують чи виправдовують необхідність здійснення такої діяльності, публікації, що обґрунтовують чи виправдовують соціальну, расову, національну, етнічну мовну або релігійну перевагу або виправдовують практику здійснення військових чи інших злочинів, спрямованих на повне або часткове знищення будь-якої соціальної, расової, національної, етнічної, мовної або релігійної групи, а також офіційні матеріали заборонених екстремістських організацій;

екстремістська організація - юридична особа або об’єднання громадян, відносно яких є рішення суду, що набрало законної сили про ліквідацію чи заборону діяльності у зв’язку зі здійсненням екстремістської діяльності;

інститути громадянського суспільства – суб’єкти, діяльність яких спрямована на сприяння та реалізацію прав і свобод, інтересів і потреб як окремої особи, так і всіх членів суспільства, та які в процесі своєї діяльності формують суспільні відносини, спрямовані на утвердження громадянського суспільства;

протидія екстремізму - діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, юридичних та фізичних осіб, спрямована на захист основ конституційного устрою, прав та свобод людини і громадянина, забезпечення цілісності та національної безпеки держави, виявлення та ліквідацію причин та умов, що сприяють проявам екстремізму, а також на дії на попередження, виявлення та зупинення екстремістської діяльності та ліквідацію її наслідків.


Стаття 2. Загальні засади протидії екстремізму

1. Будь-які прояви екстремістської діяльності на території України заборонені.


Стаття 3. Основні принципи протидії екстремізму

1. Протидія екстремізму ґрунтується на наступних принципах:

- верховенство права;

- визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина, а також законних інтересів організацій;

- законність;

- пріоритет заходів, спрямованих на попередження екстремістської діяльності;

- системність та комплексне використання політичних, інформаційно-пропагандистських, соціально-економічних, правових та інших заходів протидії екстремізму;

- співпраця держави з громадськими та релігійними об'єднаннями, міжнародними та іншими організаціями, громадянами;

- невідворотність покарання за здійснення екстремістської діяльності.


Стаття 4. Свобода слова та мирних зібрань.

Жодне з положень цього закону не може трактуватися як таке, що обмежує конституційні права та свободи людини і громадянина на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів та переконань, об’єднання в політичні партії та організації, проведення мирних зборів та громадських заходів, тощо.

Обмеження щодо реалізації цих прав може встановлюватися судом лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, забезпечення охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.


Розділ 2. ВИДИ ТА ФОРМИ ЕКСТРЕМІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 5. Види екстремістської діяльності

1. До екстремістської діяльності належать:

- сприяння діям та (або) самі дії, вчинені з метою насильницької зміни основ конституційного ладу та (або) порушення територіальної цілісності та суверенітету держави;

- публічне виправдання тероризму чи публічні заклики до здійснення терористичної діяльності;

- розпалювання соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті;

- пропаганда виключності, переваги чи неповноцінності людини (соціальної групи) за ознакою її соціальної, расової, національної, етнічної, мовної, релігійної приналежності або ставлення до релігії;

- порушення прав, свобод і законних інтересів, в тому числі пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв людини і громадянина за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- перешкоджання здійсненню громадянами їхніх виборчих прав і права на участь у референдумі або порушення таємниці голосування, поєднані з насильством чи погрозою його застосування;

- перешкоджання законній діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, посадових осіб зазначених органів, комісій, юридичних осіб, об’єднань громадян, вчинене із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, а так само застосування насильства або загроза його застосування щодо близьких зазначених посадових осіб з метою перешкоджання законній діяльності цих посадових осіб чи примусу до зміни характеру такої діяльності або з помсти за її здійснення;

- вчинення злочинів з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ненависті чи ворожнечі, або з мотивів ненависті чи ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи, а також з помсти за правомірні дії інших осіб, з метою приховати інший злочин чи полегшити його вчинення;

- пропаганда і публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки або атрибутики чи символіки, схожих з нацистською атрибутикою чи символікою до ступеня змішування.


Стаття 6. Форми екстремістської діяльності

 1. Екстремістська діяльність може бути виражена у наступних формах:

 • виготовлення, зберігання з метою масового поширення або розповсюдження, безпосереднє розповсюдження та збут друкованих матеріалів (наприклад, написів, листівок), аудіо та аудіовізуальних та інших матеріалів, що містять ідеї екстремізму, в тому числі в громадських місцях;

 • розповсюдження через засоби масової інформації екстремістських матеріалів;

 • використання інтернет-ресурсів для екстремістської діяльності;

 • публічні висловлювання екстремістського змісту;

 • публічні заклики чи підбурювання до здійснення екстремістських діянь;

 • використання перед масовим зібранням або (та) демонстрація в громадських місцях екстремістських матеріалів ;

 • висловлювання посадової особи або державного службовця про необхідність, допустимість, можливість або перевагу здійснення екстремістської діяльності, зроблені публічно, або під час виконання посадових обов'язків, або із зазначенням займаної посади, а так само невжиття посадовою особою відповідно до його компетенції заходів щодо припинення екстремістської діяльності;

 • фінансування екстремістських діянь або інше сприяння їхній організації, підготовці та здійсненню, в тому числі шляхом надання фінансових коштів, нерухомості, навчальної, поліграфічної та матеріально-технічної бази, телефонного, факсимільного та інших видів зв'язку, а також надання інформаційних послуг.

 1. Вираження екстремістської діяльності у будь-яких формах заборонено.


Розділ 3.^ ПРОТИДІЯ ЕКСТРЕМІЗМУ


Стаття 7. Основні напрями протидії екстремізму

1. Протидія екстремізму здійснюється за такими основними напрямами:

- пропаганда та поширення толерантності, взаємоповаги та взаєморозуміння;

- попередження поширення ідеології екстремізму та здійснення екстремістської діяльності, у тому числі виявлення і подальше усунення причин і умов, що сприяють її здійсненню та поширенню;

- виявлення, попередження та припинення екстремістської діяльності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян ;

- притягнення до відповідальності винуватих в екстремістській діяльності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян.


Стаття 8. Суб'єкти, які здійснюють протидію екстремізму

 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування беруть участь у протидії екстремізму в межах своєї компетенції.

 2. Уповноваженим органом виконавчої влади у сфері протидії екстремізму є Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України та підлеглі їм територіальні управління і підрозділи.

 3. Фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян беруть участь у протидії екстремізму в межах повноважень, передбачених законодавством України та їхнім статутом, положенням чи іншим установчим документом.


Стаття 9. Способи протидії екстремізму

 1. Суб’єкти протидії екстремізму можуть вдаватися до наступних способів протидії екстремізму:

 • здійснення профілактичних, в тому числі виховних, роз’яснювальних, пропагандистських заходів, спрямованих на попередження екстремізму;

 • визнання матеріалів екстремістськими;

 • недопущення проявів екстремістської діяльності при проведенні масових заходів;

 • вжиття заходів боротьби щодо юридичних або (та) об’єднань громадян, які не зареєстровані або не легалізовані у встановленому законом порядку чи яким відмовлено у реєстрації або легалізації, чи які примусово розпущені за рішенням суду, але продовжують діяти;

 • внесення подання про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності;

 • винесення попередження про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності;

 • призупинення екстремістської діяльності юридичної особи або (та) об’єднання громадян ;

 • ліквідація юридичної особи або (та) об’єднання громадян, які займаються екстремістською діяльністю та заборона їх діяльності;

 • вжиття заходів боротьби з діяльністю юридичних осіб або (та) об’єднань громадян , діяльність яких визнана екстремістською відповідно до міжнародних правових актів та законодавства України.


Стаття 10. Профілактика екстремізму

 1. З метою протидії екстремізму компетентні органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства, юридичні особи в пріоритетному порядку здійснюють профілактичні, в тому числі виховні, роз’яснювальні, пропагандистські заходи, спрямовані на його попередження.


Стаття 11. Визнання матеріалів екстремістськими

 1. Визнання матеріалів екстремістськими здійснюється судом за місцем їхнього виявлення, поширення або за місцем реєстрації або легалізації юридичної особи або (та) об’єднання громадян, що здійснили виробництво таких матеріалів, на підставі подання Генерального прокурора України чи підлеглого йому відповідного прокурора у відповідності до законодавства України.

 2. Копія судового рішення, що набрало законної сили, про визнання матеріалів екстремістськими направляється в уповноважений орган виконавчої влади у сфері протидії екстремізму.

 3. Список екстремістських матеріалів підлягає періодичному розміщенню на інтернет-сторінці уповноваженого органу виконавчої влади у сфері протидії екстремізму.

 4. Рішення про включення матеріалів до списку екстремістських матеріалів може бути оскаржене у суді в установленому законом порядку.


Стаття 12. Недопущення проявів екстремістської діяльності при проведенні публічних та масових заходів

1. При проведенні публічних та масових заходів, а саме: зборів, мітингів, демонстрацій, походів, пікетувань, прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, з’їздів, тощо не допускається здійснення екстремістської діяльності.

2. Організатори публічних та масових заходів несуть відповідальність за дотримання встановлених національним законодавством вимог, що стосуються порядку проведення публічних та масових заходів, недопущення здійснення екстремістської діяльності, а також за її своєчасне припинення.

3. Учасникам масових заходів забороняється мати при собі зброю, а також предмети, спеціально виготовлені або пристосовані для заподіяння шкоди здоров'ю фізичним особам або для нанесення матеріального збитку фізичним і юридичним особам, або (та) об’єднанням громадян, порушення прав фізичних і юридичних осіб, об’єднань громадян; забороняється застосовувати предмети (маски та інші), які приховують обличчя,і, таким чином, перешкоджають ідентифікації особи.

4. При проведенні масових заходів не допускається участь у них екстремістських організацій, використання їх символіки або атрибутики, а також поширення екстремістських матеріалів.

5. У разі виявлення обставин, що свідчать про здійснення екстремістської діяльності, організатори масового заходу чи інші особи, відповідальні за його проведення, зобов'язані негайно вжити заходів щодо усунення вказаних порушень та повідомити про це правоохоронні органи.


Стаття 13. Внесення подання про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності

    1. Фізичній або (та) юридичній особі, або (та) об’єднанню громадян в разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у їх діяльності, у тому числі в діяльності хоча б одного з їх регіональних або інших структурних підрозділів, ознак екстремістської діяльності, вноситься подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють. Фізичною або (та) юридичною особою, або (та) об’єднанням громадян має бути негайно вжито відповідних заходів щодо усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.

    2. Подання виноситься Генеральним прокурором України чи підлеглим йому відповідним прокурором.

    3. Подання може бути оскаржене в суді у встановленому законом порядку.


Стаття 14. Винесення попередження про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності

1. Фізичній або (та) юридичній особі, або (та) об’єднанню громадян у разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у їхній діяльності, у тому числі в діяльності хоча б одного з їх регіональних або інших структурних підрозділів, ознак екстремістської діяльності, може бути винесене попередження в усній та письмовій формі про неприпустимість такої діяльності з вказівкою конкретних підстав винесення попередження, у тому числі допущених порушень. У попередженні встановлюється строк для усунення зазначених порушень відповідно до Законів України «Про міліцію», «Про Службу безпеки України».

 1. Попередження організації виноситься уповноваженим органом виконавчої влади у сфері протидії екстремізму чи його відповідним територіальним органом або підрозділом.

 2. Попередження може бути оскаржене в суді у встановленому законом порядку.


Стаття 15. Призупинення екстремістської діяльності юридичної особи або (та) об’єднання громадян

1. У випадку здійснення юридичною особою або (та) об’єднанням громадян екстремістської діяльності Генеральний прокурор України чи підлеглий йому відповідний прокурор, або уповноважений орган виконавчої влади у сфері протидії екстремізму чи його відповідний територіальний орган або підрозділ з моменту свого звернення до суду із заявою про ліквідацію юридичної особи або (та) об’єднання громадян чи заборони їх діяльності має право своїм рішенням призупинити діяльність юридичної особи або (та) об’єднання громадян до закінчення розгляду судом вказаної заяви, якщо інше не передбачено законом.

2. Рішення про призупинення діяльності юридичної особи або (та) об’єднання громадян до закінчення розгляду судом заяви про їх ліквідацію чи заборону їх діяльності може бути оскаржене в суді в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

3. Якщо суд не задовольняє заяву про призупинення діяльності юридичної особи або (та) об’єднання громадян чи заборону їх діяльності, дана юридична особа або (та) об’єднання громадян відновлюють свою діяльність після того як рішення суду набрало законної сили.

4. Призупинення діяльності політичної партії здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

5. Перелік юридичних осіб або (та) об’єднань громадян, діяльність яких призупинена у зв’язку із здійсненням ними екстремістської діяльності, підлягає обов’язковому розміщенню на інтернет-сторінці уповноваженого органу виконавчої влади в сфері протидії екстремізму.


Стаття 16. Ліквідація юридичної особи або (та) об’єднання громадян, які займаються екстремісткою діяльністю, та (або) заборона здійснення ними такої діяльності

 1. У разі якщо попередження, винесене юридичній особі або (та) об’єднанню громадян органом виконавчої влади у сфері протидії екстремізму чи його відповідним територіальним органом або управлінням, та (або) подання, внесене Генеральним прокурором України чи підлеглим йому відповідним прокурором про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності не було оскаржене такою юридичною особою або (та) об’єднанням громадян або не визнане судом незаконним, а також якщо у встановлений у попередженні строк відповідною юридичною особою або (та) об’єднанням громадян або їх регіональним чи іншим структурним підрозділом не були усунені допущені порушення, що стали підставою для винесення попередження, або якщо протягом 12 місяців з дня винесення попередження виявлено нові факти, які свідчать про наявність ознак екстремізму в їх діяльності, у встановленому законом порядку відповідна юридична особа або (та) об’єднання громадян підлягає ліквідації, їх діяльність – забороні, а особи, винні у здійснення екстремістської діяльності, - відповідальності.

 2. Юридична особа або (та) об’єднання громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, можуть бути ліквідовані, а їх діяльність може бути заборонена за рішенням суду на основі прокурорського подання та (або) попередження уповноваженого органу виконавчої влади у сфері протидії екстремізму чи його відповідного територіального органу або підрозділу.

 3. У випадку винесення судом на підставах, передбачених цим Законом, рішення про ліквідацію юридичної особи або (та) об’єднання громадян її регіональні та інші структурні підрозділи також підлягають ліквідації.

 4. Майно юридичної особи або (та) об’єднання громадян , які ліквідовані на підставах, передбачених цим Законом, після задоволення вимог кредиторів підлягає передачі в державну власність. Рішення про передачу вказаного майна в державну власність виноситься судом одночасно з рішенням про ліквідацію організації.

 5. Перелік юридичних осіб або (та) об’єднань громадян, по відношенню яких судом прийнято рішення про ліквідацію або заборону їх діяльності, підлягає обов’язковому розміщенню на інтернет-сторінці органу виконавчої влади в сфері протидії екстремізму.


Стаття 17. Заходи боротьби з діяльністю фізичних або (та) юридичних осіб, або (та) об’єднань громадян, діяльність яких визнана екстремістською відповідно до міжнародних правових актів та законодавства України.

 1. Забороняється діяльність фізичних або (та) юридичних осіб, або (та) об’єднань громадян, діяльність яких визнана екстремістською відповідно до міжнародних правових актів та законодавства України.

2. Заборона діяльності фізичної або (та) юридичної особи, або (та) об’єднання громадян організацій тягне за собою такі заходи:

- анулювання державної акредитації або реєстрації, або легалізації в порядку, встановленому законодавством України;

- заборона на в’їзд та перебування на території України іноземних громадян та осіб без громадянства в якості представників юридичної особи або (та) об’єднання громадян;

- заборона на ведення будь-якої діяльності на території України;

- заборона на публікацію в засобах масової інформації будь-яких матеріалів від імені забороненої юридичної особи або (та) об’єднання громадян;

- заборона на поширення на території України матеріалів забороненої юридичної особи або (та) об’єднання громадян, а також іншої інформаційної продукції, що містить матеріали даної юридичної особи або (та) об’єднання громадян;

- заборона на проведення будь-яких публічних та масових заходів, а так само на участь у публічних та масових заходах в якості представника забороненої юридичної особи або (та) об’єднання громадян (або їх офіційних представників);

- заборона на створення організацій-правонаступників в будь-якій організаційно-правовій формі.

3. Після вступу в силу рішення суду про заборону діяльності юридичної особи або (та) об’єднання громадян міжнародно-правового статусу, уповноважений орган виконавчої влади України в сфері протидії екстремізму зобов'язаний в десятиденний термін повідомити дипломатичне представництво або консульську установу, міжнародний орган кримінальної поліції відповідної іноземної держави про заборону діяльності юридичної особи або (та) об’єднання громадян, що має міжнародний статус, причини заборони, а також про наслідки, пов'язані із забороною.


Розділ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСТРЕМІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 18. Відповідальність за здійснення екстремістської діяльності

 1. Здійснення фізичною або юридичною особою, або (та) об’єднанням громадян екстремістської діяльності тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

 2. Фізичні та юридичної особи або (та) об’єднання громадян несуть відповідальність за здійснення екстремістської діяльності у випадках, передбачених статтею 4 та статтею 5 цього Закону.


Стаття 19. Відповідальність посадових осіб та державних службовців за здійснення ними екстремістської діяльності

 1. Висловлювання посадової особи або державного службовця про необхідність, допустимість, можливість або перевагу здійснення екстремістської діяльності, зроблені публічно, або при виконанні посадових або службових обов'язків, або із зазначенням займаної посади, а так само невжиття посадовою особою або державним службовцем відповідно до його компетенції заходів щодо припинення екстремістської діяльності тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність.

 2. Відповідні державні органи, вищі посадові особи держави зобов'язані негайно вжити необхідних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які допустили дії, зазначені у частині першій цієї статті.


Стаття 20. Відповідальність за невиконання вимог попередження та (або) подання про недопустимість здійснення екстремістської діяльності

 1. Невиконання вимог попередження уповноваженого органу виконавчої влади у сфері протидії екстремізму чи його відповідного територіального органу або підрозділу, та (або) вимог подання Генерального прокурора України чи підлеглого йому відповідного прокурора, особою, якій воно було оголошене, тягне за собою відповідальність за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Стаття 21. Відповідальність за розповсюдження екстремістських матеріалів

 1. Поширення на території України екстремістських матеріалів, а також їхнє виробництво або зберігання тягне за собою встановлену законом відповідальність за екстремістку діяльність.

 2. Матеріали визнаються екстремістськими та підлягають конфіскації за рішенням суду.

 3. Фізична або (та) юридична особа або (та) об’єднання громадян, які двічі протягом 12 місяців здійснили підготовку, публікацію та розповсюдження екстремістських матеріалів, позбавляються права на ведення видавничої діяльності та можуть бути притягнені до відповідальності за екстремістську діяльність.


Стаття 22. Відповідальність засобів масової інформації за розповсюдження екстремістських матеріалів

 1. У разі поширення через засіб масової інформації екстремістських матеріалів або виявлення фактів, що свідчать про наявність у його діяльності ознак екстремізму, засновникові та (або) редакції (головному редактору) даного засобу масової інформації уповноваженим органом виконавчої влади України в сфері протидії екстремізму виноситься подання або (та) попередження про недопустимість таких дій або такої діяльності з вказівкою на конкретні підстави винесення попередження. У попереджені або (та) має бути вказано строк для усунення зазначених порушень, передбачений законом.

 2. Попередження або (та) може бути оскаржене в суді у встановленому законом порядку.

3. У разі якщо попередження або (та) подання не було оскаржене або не визнано судом незаконним, а також якщо у встановлений в попередженні або (та) поданні строк не вжиті заходи щодо усунення допущених порушень, що стали підставою для винесення попередження або (та), або якщо з дня винесення попередження або (та) подання повторно протягом 6 місяців виявлені нові факти, що свідчать про наявність ознак екстремізму в діяльності засобу масової інформації, діяльність відповідного засобу масової інформації підлягає припиненню у порядку встановленому Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Законом «Про телебачення та радіомовлення».


Стаття 23. Відповідальність за використання інтернет-ресурсів для здійснення екстремістської діяльності

    1. У випадку використання фізичними або (та) юридичними особами, або (та) об’єднаннями громадян інтернет-ресурсів для розповсюдження екстремістських матеріалів, власники доменів або особи, на ім’я яких зареєстровано домен, зобов’язані протягом одного місяця вжити заходів щодо усунення вказаних неправомірних дій.

    2. Якщо власником домену або особою, на ім’я якої зареєстровано домен, не було протягом одного місяця вжито заходів щодо усунення вказаних неправомірних дій, такій особі уповноваженим органом у сфері протидії екстремізму чи його територіальним органом або підрозділом виноситься попередження або (та) подання про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності.

    3. У разі, якщо попередження або (та) подання про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності не було оскаржене такою особою або не визнано судом незаконним, а також якщо у встановлений строк у попередженні або (та) поданні такою особою, не усунуті допущені порушення, що стали підставою для винесення попередження або (та) подання, власник домену або особа, на ім’я якої зареєстровано домен, підлягає встановленій законом відповідальності за здійснення екстремістської діяльності.


Розділ 5. ^ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ


Стаття 24. Контроль протидії екстремізму

 1. Контроль протидії екстремізму здійснює Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України, Міністерство інфраструктури України, інші органи державної влади в межах своєї компетенції.

 2. Парламентський контроль протидії екстремізму здійснює профільний комітет Верховної Ради України.


Стаття 25. Нагляд за законністю протидії екстремізму

 1. Нагляд за законністю протидії екстремізму здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.


Розділ 6. ^ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ


Стаття 26. Основні цілі міжнародно-правового співробітництва в сфері протидії екстремізму

1. Україна здійснює заходи щодо налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва в сфері протидії екстремізму, які спрямовані на:

- розвиток міжнародно-правової бази співпраці держав в сфері протидії екстремізму;

- удосконалення і гармонізацію національного законодавства України;

- проведення узгоджених та (або) спільних міжвідомчих профілактичних, оперативно-розшукових заходів та спеціальних операцій;

- інформаційне та наукове забезпечення співпраці;

- здійснення співпраці в підготовці кадрів, підвищення кваліфікації спеціалістів, взаємодії України із іноземними державами та міжнародними організаціями в сфері протидії екстремізму.


Стаття 27. Участь України у міжнародному співробітництву в сфері протидії екстремізму

1. Україна, відповідно до укладених нею міжнародних договорів, співпрацює в сфері протидії екстремізму з іноземними державами, їх правоохоронними органами та спеціальними службами, а також міжнародними організаціями.

2. Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про протидію екстремізму, то застосовуються правила міжнародного договору.

3. Україна, керуючись інтересами гарантування безпеки людини, суспільства та держави, переслідує на своїй території осіб, обвинувачених (підозрюваних) в причетності до екстремізму, відповідно до національного законодавства.


Розділ 7. ^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Верховній Раді України внести зміни до таких законодавчих актів України:


1) До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122):

а) доповнити Кодекс новою статтею 173-3 такого змісту:

«Стаття 173-3. Виготовлення, зберігання з метою збуту або розповсюдження інформації та матеріалів, що містять ідеї екстремізму

Виготовлення, зберігання з метою збуту або розповсюдження інформації та матеріалів, що містять ідеї екстремізму -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацію матеріалів, що містять ідеї екстремізму»;

б) статтю 186-5 доповнити новою частиною другою такого змісту:

«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені з метою пропагування ідей екстремізму, –

тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб».

2) До Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131):

доповнити Кодекс новою статтею 110-1 такого змісту:

«Стаття 110-1. Екстремістська діяльність, що загрожує громадському порядку та громадській безпеці

1. Виготовлення, зберігання з метою збуту або розповсюдження інформації та матеріалів, що містять ідеї екстремізму, якщо вони вчинені після застосування адміністративного стягнення за ті самі діяння -

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацію матеріалів, що містять ідеї екстремізму та фундаменталізму.

2. Керівництво та участь у екстремістських організаціях, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності такої організації -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, які призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків або були вчинені з метою залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

4. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частинами першою або другою цієї статті, та добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернуто загрозу заподіяння шкоди інтересам України.»;

3) До статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України:

а) у частині другій після слова «передбачені» доповнити словами та цифрами «частиною першою статті 110-1»;

б) після слів та цифр «статтями 109, 110» доповнити словами та цифрами «частинами другою та третьою статті 110-1».

4) Частину першу статті 4 Закону України «Про об’єднання громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 26, ст. 215; 2009, N 32-33, ст.485) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«пропаганда екстремізму;».

5) У Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 25, ст.283):

частину десяту статті 5 доповнити новим реченням такого змісту:

«Забороняється функціонування релігійних організацій, що сприяють проявам екстремізму.»;


3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.


Голова Верховної Ради

України В. ЛИТВИН

Похожие:

Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconЗакон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття
Жодне з положень цього закону не може трактуватися як таке, що обмежує конституційні права та свободи людини і громадянина на свободу...
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconУстав громадської організації багатодітних сімей «Макошь» загальні положення
Конституції України Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconПоложення про Регіональний фестиваль-конкурс сюжетно-образного танцю «Натхнення» загальні положення
Директору Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconПоложення глава 1 загальні положення
Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків,...
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconПредмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія
Патфізіологія ( загальна ) – вчення про загальні закономірності патологічних процесів, які лежать в основі будь-якої хвороби, її...
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconПоложення про Обласний молодіжний проект «Ті100» І загальні положення
Мета: формування у молоді сімейних цінностей, створення сприятливих умов для самореалізації молоді, підвищення рівня їх кулінарних...
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconЗакон України "Про цивільну оборону України", 10 травня 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про цивільну оборону України
України "Про цивільну оборону України", 10 травня 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про цивільну оборону України,...
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconПоложення про конкурс театральної фотографії «5-та стіна» Загальні положення Оргкомітет конкурсу Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
Підтримка молодих фотографів-початківців і сприяння їх професійному вдосконаленню в жанрі театральної фотографії
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconРозділ І загальні положення цивільного права глава 1 цивільне право — галузь приватного права
Так, у Дигестах Юстиніана знаходимо: «вивчення права розпадається на два положення: публічне та приватне (право). Публічне право,...
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconПоложення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання
Навчальна мета заняття: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики недоговірних відносин....
Закон україни «Про протидію екстремізму» Розділ загальні положення стаття Загальні поняття iconПоложення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення
Студентські наукові гуртки (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідних...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы