Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 icon

Збірник тестових завдань з філософії Глухів - 2008


Скачать 277.1 Kb.
НазваниеЗбірник тестових завдань з філософії Глухів - 2008
страница1/9
Размер277.1 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
5987_2140930792"> Заремський М.Й.

Збірник тестових завдань з філософії


Глухів - 2008
для студентів вищих навчальних закладів


c:\users\asus\appdata\local\temp\finereader10\media\image1.jpeg

і ^■■^і-Г'';;.'...

ШІ

I ^іЛ :

c:\users\asus\appdata\local\temp\finereader10\media\image4.jpegМіністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет

^ Заремський Мечислав Йосипович

Збірник тестових завдань

, '. „у .<. •

з філософії

' .бянздайм."

для студентів вищих навчальних закладів

кїіМЬ VНійЯ&жЛ&ІЇ і-гТ^й?'• 1 ЙЩЙНДЗЩ .


c:\users\asus\appdata\local\temp\finereader10\media\image5.jpeg
і ц

Глухів: РВВ ГДПУ 2008

ББК 87 3-34

Друкується за рішенням вченої ради Глухівського державного педагогічного університету (протокол №9 від 10 квітня 2008 року).

Заремський М.Й. Збірник тестових завдань з філософії. Для студентів вищих навчальних закладів. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. - 76 с.

I8ВN 966-376-039-7

Рецензенти:

Цикін В.О., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

Колесникова Л.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Глухівського державного педагогічного університету.

І8ВИ 966-376-039-7

О М.Й.Заремський, 2008 р. О РВВ ГДПУ, 2008 р.

Вступ

В умовах відродження і розбудови національної освіти в Україні одним з актуальних завдань є впровадження нових прогресивних концепцій, сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень у навчально- виховний процес. Цілком зрозуміло, що процес реформування освіти, включаючи вищу, який дуже часто зводиться до застосування нових форм роботи в межах традиційної системи, вже вичерпав себе, позаяк важливою вимогою суспільства є не енциклопедичність знань, а набуття вмінь та навичок, які б сприяли розвиткові та саморегуляції особистості.

Приєднання України до Болонської конвенції (а це, крім усього іншого, означає згоду нашої держави з метою, принципами і пріоритетами Болонського процесу) передбачає конкретну участь у підготовці суб'єктів навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи організації навчання:

 • зростання ролі медіаосвітньої підготовки викладача, який повинен проектувати освітнє та навчальне середовище із залученням сучасних інформаційних, комп'ютерних та педагогічних технологій, окрім використання в організації навчального процесу традиційних методів і форм навчання у вищій школі;

 • використання в організації навчального процесу вищих навчальних закладів методів і форм навчання, які є характерними для європейської зони освіти;

 • створення сучасного діагностично-контролюючого інструментарію щодо оцінки діяльності студентів.

Філософії як сфері духовної свободи, яка має найширші горизонти розуміння людини і світу ("Філософія - це епоха, осягнута розумом" - Гегель) притаманне розмаїття систем, підходів, теоретичних побудов. Таким само розмаїттям характеризується її методологічна сторона. Наш збірник є спробою виділити у цьому розмаїтті ті "больові точки", які (звичайно ж, лише певною мірою) дозволять студентам, аспірантам та здобувачам усіх спеціальностей університету, виконуючи тестові завдання, поглибити та перевірити свої знати, з одного боку, а з іншого - увійти в загальнокультурний світовий контекст, стати не просто "вузьким спеціалістом", а фахівцем, який уміє мислити і діяти самостійно.

Проблема ефективності навчання із застосуванням комп'ютера як засобу керування навчальною діяльністю студентів, звичайно ж, є складною і багатоплановою. Вона охоплює сукупність ієрархічно взаємопов'язаних проблем. Серед них - проблема ефективності навчання із застосуванням комп'ютерів, проблема змісту освіти стосовно активно розроблюваних нині діалогового педагогічного забезпечення - з одного боку і технології навчання - з іншого. Проблемний характер мають також власне розробка діалогового педагогічного програмного забезпечення та вибір методів дослідження і оцінювання ефективності навчання з застосуванням комп'ютерів та ряд інших.

Комп'ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання студентів, однак багато з його дидактичних можливостей в наш час є більшою мірою потенційними, ніж реальними. Не претендуючи на створення власної

З

оригінальної психолого-педагогічної концепції застосування комп'ютерної техніки як засобу керування навчальною діяльністю студентів, ми спробували перевести на рівень педагогічної реалізації лише деякі з етапів дидактичної структури цього процесу - фаз контролю і (у випадку негативного результату) - повторного засвоєння знань на основі опрацювання рекомендованих джерел.

Під комп'ютерним тестуванням ми розуміємо тестування з використанням комп'ютера задля автоматизації процедури контролю, яка в такому разі здійснюється через діалог у системі "студент-комп'ютер". Функціональна роль комп'ютера при цьому полягає у формуванні комплекту індивідуальних завдань для студента та їх пред'явленні; сприйнятті та аналізі його відповіді у режимі "правильно-неправильно"; накопиченні статистичних даних про хід випробувань і підсумковому оцінюванні результатів; збереженні протоколу та кінцевих показників роботи студента.

Щодо формування комплекту завдань, зазначимо такі моменти: завдання вибираються із збережених в машинних носіях баз (бібліотек), де їх систематизовано за модулями, блоками, темами. Вибір завдання, визначення його окремих внутрішніх параметрів, послідовність запитань відбуваються з вживанням випадкових факторів.

Використання комп'ютера впливає не тільки на техніку контролю, а й істотно відбивається на можливостях тестування як методу контролю, забезпечуючи ефективне виконання контролюючої, навчальної, розвиваючої та виховуючої його функцій.

Варто зазначити також і те, що комп'ютерне тестування з філософії у більш повній мірі, ніж традиційні методи, задовольняє такі педагогічні вимоги до контролю, як об'єктивність, індивідуальний характер контролю, систематичність, гласність, всебічність, диференційованість, етичність, єдність вимог.

Саме тестове завдання складається з набору спеціальних завдань, які мають лаконічне, чітке формулювання і передбачають коротку, однозначну відповідь. Для кожного тестового завдання є еталон правильної відповіді (лише один із запропонованих варіантів), вибір якого здійснюється натисканням відповідної клавіші. Результат виконання тесту дозволяє визначити структуру й виміряти рівень та обсяги знань.

Тестові завдання цього збірника передбачають організацію діалогу в системі "студент-комп'ютер" лише в режимі виконання завдань з альтернативними відповідями (завдання з вільно конструйованими відповідями, а також з відповідями, конструйованими із заданих елементів, які користувач міг би формулювати самостійно чи вибрати із запропонованих елементів - блоків, вводячи їх з клавіатури, ми у цьому збірнику не передбачаємо).

У разі отримання негативної оцінки з тестового контролю студент має змогу, звернувшись до текстового варіанту завдань та опрацювавши рекомендовану літературу, здійснити повторне тестування знань із заданої теми, що сприятиме забезпеченню більш високого рівня засвоєння навчального матеріалу, позитивно впливатиме на навчальний процес в цілому.

Тестове завдання №1

Тема: "Філософія, коло Ті проблем то роль в суспільстві"

 1. Із наведених висловлювань виберіть істинне.

  1. Філософія - це наука про світ у цілому, котра узагальнює дані всіх

інших наук.

  1. Філософія - наука про загальні методи пізнання.

  2. Філософія - це вираз людського ставлення до світу.

  3. Філософія - наука про всезагальні закони природи, суспільства і

мислення;

  1. Філософія - це "мислячий розгляд предметів".'

  2. Ні один з варіантів не є вірним.

 1. Виділіть правильне судження.

  1. Ідеалізм - це заперечення існування світу матеріальних предметів і

явищ.

  1. Ідеалізм - це прагнення обґрунтувати значення ідеалів в житті,

прагнення до ідеального.

  1. Ідеалізм - це визнання думки, свідомості в ролі первинного по

відношенню до інших речей і явищ світу.

  1. Ідеалізм - це твердження, що ідеї, думки існують реально.

 1. Чи можна вважати ідеалістичним положення про те, що ідея космічного корабля передувала самому космічному кораблю?

  1. Так.

  2. Ні

 2. Хто із перерахованих філософів був представником ідеалізму?

1.Конфуцій. 4. Фалес.

  1. Геракліт. 5. Демокріт.

  2. Ван Чун. 6. Епікур.

 1. Визначте, яке з даних висловлювань виражає матеріалістичну тенденцію в філософії.

  1. Я мислю. Отже, я існую.

  2. Існувати - значить перебувати в сприйманні.

  3. Природа є причиною самої себе

 2. Визначте, яке з даних висловлювань виражає ідеалістичну тенденцію в філософії.

  1. Нема нічого в інтелекті, чого б не було в відчуттях.

  2. Все дійсне - розумне, все розумне - дійсне.

 3. Філософія є:

  1. Способом теоретичного відображення дійсності.

  2. Способом практичного відображення дійсності.

  3. Способом духовно-практичного відображення дійсності.

5

 1. Яка позиція є вірною?

  1. Філософські положення можна довести великою кількістю переконливих прикладів.

  2. Філософські положення доводяться шляхом строгих логічних міркувань.

  3. Істини філософії взагалі не доводяться, а приймаються на віру.

  4. Істини філософії сприймаються як істини інтуїтивно.

  5. Філософські положення доводяться всім ходом розвитку наук і практики.

 2. Чи с філософія наукою? Чи повинна вона нею бути? Уважно проаналізуйте висловлювання, використайте аргументи і контраргументи в обґрунтуванні своєї позиції і знайдіть серед запропонованих позицій хибну.

  1. Філософія є наукою про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства і пізнання.

  2. Філософія не є наукою: наука прагне підтвердити свої теоретичні тези результатами спостереження або експерименту (т.зв. принцип верифікації), тоді як філософія байдужа до підтвердження її тез і навіть часом розвиває свої ідеї всупереч даним науки.

  3. Філософія не є наукою, бо вона не підлягає об'єктивному контролю з боку досвіду або алгоритму.

  4. Філософія не є наукою, бо твердження науки в принципі можуть бути спростовані. У філософії ж поява нової ідеї або цілої теорії ще не викликає безперечного визначення хибності інших ідей або теорій.

  5. Філософія не є наукою, бо розвиток її не має характеру кумулятивного процесу.

  6. Філософія не є наукою, бо вона не має своєї спеціальної мови (термінів, символів, спеціально вироблених засобів комунікації між фахівцями в межах наукового співтовариства тощо).

  7. Філософія не є наукою, бо вона не може вказати предмет свого дослідження, який мав би такі самі ознаки об'єктивної дійсності, як і предмети дослідження інших наук.

 3. Серед запропонованих варіантів вкажіть на ті риси, які не характеризують первісну свідомість:

  1. Емоційність.

  2. Образне сприйняття світу.

  3. Асоціативність.

  4. А(до) логічність.

  5. Схильність оживотворювати (гілозоїзм).

  6. Схильність одухотворювати (аніматизм).

  7. Раціоналізованість і системність.

  8. Антропоморфізм.

  9. Родовий соціоморфізм.

  10. Генетизм.

  11. Якими особливостями характеризується софійний спосіб філософствування?

Він є універсальним засобом самовизначення і самопіднесення людини, коли конче потрібним стає породження нових філософських ідей, коли відсутньою стає потреба у розширенні обріїв філософського мислення; це здатність охоплювати і висловлювати у свій спосіб такі тенденції буття, що не віднайшли ще свого відтворення в усталених формах суспільної свідомості.

Він обґрунтовується на прагненні передусім логічно відтворити світ і людину в ньому шляхом упорядкування й узагальнення наявного знання, де істина розглядається як теоретичний образ дійсності, а те, що не відповідає цьому образу, виштовхується на периферію усвідомлення.

Він є способом світобачення, що виникає на ґрунті абсолютизації знання, точніше, лишень одного типу знання - науково-технічного; найвища цінність - точне знання; найвищі, найбільш значущі людські якості - професійні, фахові.

Найвищою цінністю є краса; найвище життєве прагнення - відшукування естетичної насолоди.

  1. ^ Якими особливостями характеризується епістемний спосіб філософствування?

   1. Він є універсальним засобом самовизначення і самопіднесення людини, коли конче потрібним стає породження нових філософських ідей, коли відсутньою стає потреба у розширенні обріїв філософського мислення; це здатність охоплювати і висловлювати у свій спосіб такі тенденції буття, що не віднайшли ще свого відтворення в усталених формах суспільної свідомості.

   2. Він обґрунтовується на прагненні передусім логічно відтворити світ і людину в ньому шляхом упорядкування й узагальнення наявного знання, де істина розглядається як теоретичний образ дійсності, а те, що не відповідає цьому образу, виштовхується на периферію усвідомлення.

   3. Він є способом світобачення, що виникає на ґрунті абсолютизації знання, точніше, лишень одного типу знання - науково-технічного; найвища цінність - точне знання; найвищі, найбільш значущі людські якості - професійні, фахові.

   4. Найвищою цінністю є краса; найвище життєве прагнення - відшукування естетичної насолоди.

  2. Що становить смислове ядро будь-якого світогляду, незалежно від, того, як він структурований чи класифікується?

   1. Здоровий глузд.

   2. Емоції.

   3. Категорії.

   4. Логічні процедури. *

   5. Уявлення.

   6. Ідеї.

   7. Почуття.

  3. Які особливості характеризують філософський світогляд як спосіб духовного освоєння світобудови(Всесвіту)?

   1. Світобудова (Всесвіт) усвідомлюється людьми завдяки перенесенню на неї якостей і форм людини і людського суспільства.

   2. Люди усвідомлюють себе і своє суспільство, переносячи на себе властивості і закони природи, світобудиви як такої.

   3. Предмети природи і суспільні явища наділяються властивостями і навіть виглядом людини.

   4. Світобудова (Всесвіт) усвідомлюється через сукупність або навіть систему образів, коли зображуване значною мірою є спричиненим суб'єктивним враженням, коли об'єкт служить розкриттю стану суб'єкта.

   5. Взаємне відношення світобудови як такої, природи і людей духовно освоюється в логічній системі понять і категорій; головними видовими ознаками є раціоналізованість і системність.

  4. Кому завдячує філософія введенням
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconЗбірник тестових завдань з філософії Глухів - 2008
Міністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconЛітература
Збірник містить тести з бази екзаменаційних завдань, яка використо­ву­єть­ся на вступних іспитах до Ужгородського національного університету....
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconКонтрольна робота з геометрії у 10-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconБанк тестових завдань практика 4 курс
В анамнезі: цукровий діабет протягом 15-ти років. Перед прийомом лікаря дуже хвилювався. Раптово стан хворого погіршився, виникла...
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconМ.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник
Волчанська М. Д. Збірник технічних текстів: навч посібник / М. Д. Волчанська, І. Л. Іванова, Л.І. Волчанська. – Х.: Нац аерокосм...
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconПостановление От 14 января 2008 г n 10 о федеральной целевой программе "юг россии (2008 2012 годы)" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02. 06. 2008 n 423, от 25. 12. 2008 n 1031)
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития регионов Южного федерального округа, повышения благосостояния...
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconПравила применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство n 3)
Приказами фст РФ от 16. 12. 2004 n 292-т/1, от 15. 07. 2005 n 286-т/1, от 13. 12. 2005 n 615-т/3, от 09. 12. 2006 n 353-т/4, от 04....
Збірник\n	тестових завдань\n	з філософії\n	\n	\n		\n		Глухів\n		- 2008 iconЗбірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы