Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка icon

Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка


Скачать 52.64 Kb.
НазваниеЗміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка
Размер52.64 Kb.
ТипПояснювальна запискаЗМІСТ


Пояснювальна записка…………………………………………..……3

Вимоги до оформлення курсової роботи………………..…….…….4

План курсової роботи…………………………………………………8

Змістова характеристика курсової роботи…………………………..9

Тематика курсових робіт………………………………………..……12

Список використаної літератури…………………………………….14


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство в митній справі» передбачено завершити вивчення предмету «Товарознавство непродовольчих товарів» виконанням курсової роботи та складання іспиту.

Процес виконання курсової роботи повинен сприяти формуванню у студентів пізнавальної діяльності, професійного мислення, прищепленню навичок до дослідницької роботи, вмінню обґрунтовано робити висновки з поставлених питань. В результаті виконання дослідницької частини курсової роботи студенти повинні придбати навички роботи з НТД (стандартами, актами експертиз тощо), а також проявити знання у галузі сучасних методів та засобів дослідження і оцінки рівня якості товарів.

Метою методичних вказівок з предмету «Товарознавство непродовольчих товарів» є закріплення теоретичних знань та практичних навичок, одержаних студентами при вивченні дисципліни.

В курсовій роботі проводиться дослідження та обґрунтування доцільності теми, яка задається в завданні. Кожен студент виконує свій варіант роботи, який видає керівник курсової роботи.

Курсова робота виконується протягом встановленого терміну, оформлюється, потім здається на перевірку викладачеві. Після перевірки курсова робота захищається у встановленому порядку.

Курсова робота повинна містити викладання теоретичного матеріалу, а також розрахунки і обґрунтовані висновки за результатами проведеного дослідження якості товарів. Курсова робота може доповнюватися таблицями, графічними зображеннями і схемами (залежно від теми), також додатки (графічний матеріал, прайс-листи, малюнки, асортиментні каталоги та інш.).

Обов’язковим додатком до курсової роботи є ксерокопія стандарту, на підставі якого проводилося дослідження якості товару.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Оформлення курсової роботи повинно бути згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Курсова робота може бути написана від руки чорною пастою або з використанням ПЕОМ, віддрукована на аркушах А4 з рамкою із наступними полями:

Верхнє – 1,5см;

Ліве – 2,5см;

Нижнє – 3,0см;

Праве – 1см.

Курсова робота виконується за наступною структурою та приблизним обсягом:

1. Вступ – 2-3 стор.

2. Теоретична частина – не менше 15 стор.

3. Дослідницька частина - не менше 15 стор.

4. Висновки і пропозиції - 3 – 5 стор.

Приблизний обсяг курсової роботи становить 30-45 сторінок.

Якщо робота виконується з використанням ПЕОМ, то набирання тексту роботи повинно бути здійснено в редакторі Microsoft Word (версія не менше 6.0) з наступними параметрами: шрифт – Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи роботи:

- вибір теми та об’єкта дослідження;

- затвердження теми;

- складання плану роботи;

- написання й оформлення курсової роботи;

- подання курсової роботи на перевірку;

- доопрацювання роботи (у разі необхідності) згідно зауважень керівника;

- захист курсової роботи.

Курсова робота повинна мати:

 • титульний лист;

 • пояснювальну записку;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Зміст представляє собою тематичний план із зазначенням відповідних сторінок згідно кожного структурного елементу.

На титульному листі вказують назву навчального закладу, предмет, групу, прізвище керівника та студента.

Нумерація сторінок наскрізна. Титульна сторінка та пояснювальна записка входить до загальної нумерації роботи, проте вони не нумеруються. Нумерація починається з наступної сторінки «Зміст».

Після номеру назви розділу або пункту ставиться крапка. Після назви розділу або його частини крапка не ставиться.

Назви заголовок «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої).


Наприклад:

^ РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ТОВАРІВ

2.1. Сировина, що застосовується у виробництві товару

В тексті допускаються виділяти слова жирним шрифтом, курсивом або підкресленням. Після заголовку крапка не ставиться.

Кожний розділ треба починати з нової сторінки. Графічний матеріал, якщо його виконано на окремих аркушах, також входить до загальної нумерації сторінок. Якщо рисунок або схема має невеликі розміри, то їх розміщують на сторінках поряд з основним текстом. Рисунки і схеми повинні мати свою нумерацію (наскрізну, або по розділах або частинах роботи,

наприклад:Рис. 2.1. Схема технологічного процесу отримання парфумів


Рис. 2.1. – рисунок 1 розділу 2. Всі рисунки або схеми повинні мати назву та посилання в тексті.

Цифровий матеріал, який супроводжує основний текст, бажано подавати в табличному оформленні. Таблиця розміщується під одразу після її згадки в тексті; назва таблиці розміщується за словом «Таблиця». Якщо дані таблиці та її розмір виходять за межі стандартного аркуша, то її можна перенести на наступний лист з відповідними словами «проводження/закінчення

таблиці 1.3.». Таблиці нумеруються арабськими цифрами. Нумерація може бути наскрізною або за розділами курсової роботи.

Наприклад: .

Таблиця 2 - Структура асортименту ювелірних прикрас із золотих сплавів за видами

Виробник

Назва

виробу

Проба

Вага, г


Розмір,

мм

Назва

вставки

1

2

3

4

5

6

ПП «Дукат»

Кулон

750

3,15

-

Діамантпродовження таблиці 2

1

2

3

4

5

6

ПП «Канто»

Кольє

585

10,81

-

Перлина


Формули, що наведені в роботі, повинні мати свою нумерацію, для чого її порядковий номер вказують в круглих дужках, в кінці строки. Після формули ставиться кома і новий порядок починається з пояснення символів формули, наприклад:

Водопоглинення паперу обчислюють за формулою:

(1)

де G – водопоглинення,

m1 – маса випробувального зразка після просочення, г;

m2 – маса вихідного випробуваного зразка, г;

A – площа зразка, см2..


^ Список використаної літератури включає перелік використаних літературних джерел, послідовність їх розміщення може співпадати з послідовністю їх приведення в основному тексті роботи, а може бути наведений в алфавітному порядку. Номер літературного джерела вказується арабською цифрою. Рекомендується такий порядок написання списку використаної літератури:

    1. Нормативно-правові акти та стандарти:

наприклад: ЗУ віл 23.02.04р. № 342 «Про порядок переміщення товарів»

    1. Навчальні посібники та наукова література:

наприклад: Алексеєа А.В. Товарознавство непродовольчих товарів. У 2-х

томах. Під ред. Коневського В.Е.- К.: Вища школа. – 2004р. 456с.

3. Аналітична література

наприклад: Каренський А.Г. Парфюмерия сегодня. //Товар лицом//

2006г. № 4, с 45-46.

Додатки повинні носити інформаційний або обов’язковий характер і наводиться в кінці курсової роботи. Кожен з додатків повинен мати свій порядковий номер і назву. Порядковий номер вказується в алфавітному порядку літерами, крім літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад: Додаток А). До переліку сторінок роботи додатки не входять. В додатках може бути також розміщено графічний або інший ілюстративний матеріал, на який зроблено відповідні посилання в основному тексті. Додання незаповнених протоколів, документів, таблиць не допускається.


Приблизний план курсової роботи

ВСТУП

^ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ …ТОВАРІВ

1.1 Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку … товарів

1.2 Класифікаційні ознаки та асортиментна характеристика … товарів

1.3 Фактори, що формують якість … товарів

  1. 1.3.1 Характеристика сировини та матеріалів, що застосовують при

  2. виробництві … товарів

  3. 1.3.2 Вплив технологічного процесу виробництва на якість … товарів

1.4 Правила маркування, пакування та умови зберігання і транспортування

….. товарів

^ РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ … ТОВАРІВ

2.1 Вивчення споживних властивостей та показників якості … товарів

  1. 2.2 Дефекти ….. товарів і причини їх виникнення

2.3 Об’єкт, постановка та методика проведення дослідження

  1. 2.4 Результати проведених досліджень

^ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗМІСТ

У змісті курсової роботи приводять питання, які розглядаються в курсовій роботі з номерами сторінок.

ВСТУП

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета та завдання курсової роботи, приводиться короткий структурний зміст і теоретико-методологічна основа написання курсової роботи.


^ 1.1 Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку … товарів

В цьому підрозділ необхідно надати коротку характеристику стану кон’юнктури ринку товарів певної групи. Охарактеризувати стан збуту, а також насиченість ринку та ступінь задовільності споживача товаром цієї групи. Студент повинен прослідкувати динаміку змін стану ринку порівняльно з іншими роками, привести зарубіжних та вітчизняних виробників, що виробляють цей товар, виявити тенденції розвитку та проаналізувати експортно-імпортний баланс товарів по даній групи та диспаритет цін.


^ 1.2 Класифікаційні ознаки та асортиментна характеристика … товарів

Цей підрозділ складається з тексту, схем, таблиць, графіків тощо. Студент повинен надати класифікаційні ознаки цієї групи товарів. Привести детальну асортиментну характеристику та властивості, їх притаманні. А також проаналізувати ширину, повноту та глибину асортименту, насиченість та гармонійність асортименту в торговельних мережах.


  1. Фактори, що формують якість … товарів

^ 1.3.1 Характеристика сировини та матеріалів, що застосовують при

  1. виробництві … товарів

У даному підрозділ курсової роботи студенти повинні надати детальну характеристику сировині та матеріалам, які використовують у виробництві певного товару. Детально слід розкрити вимоги, що висуваються до сировини та матеріалів та встановити залежність якості від сировини та матеріалу.  1. ^ 1.3.2 Вплив технологічного процесу виробництва на якість … товарів

В цій частині курсової роботи слід привести технологічну схему виробництва та шляхи отримання певних товарів. Детально описати етапи та послідовність виробництва. Слід виявити залежність якості товару від конкретних етапів технологічного процесу виробництва товарів.

1.4 Правила маркування, пакування та умови зберігання і транспортування….. товарів

У цьому підрозділі необхідно привести правила маркування, способи та засоби пакування, також привести оптимальні режими зберігання та умови транспортування.


^ РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ … ТОВАРІВ

2.1 Вивчення споживних властивостей та показників якості … товарів

У цьому підрозділ необхідно визначити споживчі властивості даного товару та показники якості, які визначають основні параметри та рівень якості товару та його відповідність вимогам стандарту.


  1. 2.2 Дефекти ….. товарів і причини їх виникнення

В цьому підрозділ необхідно надати характеристику пошкодженням і вадам, які можуть виникати при виробництві, транспортуванні і зберіганні товарів. Розкрити основні ознаки цих вад і пошкоджень, виявити їх вплив на якість і обґрунтувати причини їх виникнення та заходи попередження.


^ 2.3 Об’єкт, постановка та методика проведення дослідження

У цьому підрозділ необхідно надати характеристику об’єкту дослідження. Оскільки дослідницька частина курсової роботи проводиться на прикладі конкретних зразків, необхідно вказати цей зразок, розкривши його основні параметри (найменування, виробник, товарна група, маркування, вага тощо.) Розкрити порядок проведення дослідження, описати методику проведення оцінки якості. Контроль якості товарів конкретної групи проводять за показниками, які передбачені стандартами для кожного товару.

Якість непродовольчих товарів визначають органолептичним та лабораторним методами. Методика визначення якості залежить ввід товарної групи та детально приведена у методичних вказівках з практичних занять непродовольчих товарів та стандартах.

^ 2.4 Результати проведених досліджень

Цей підрозділ складається з текстового та графічно-розрахункового матеріалу. Студент повинен провести контроль якості конкретного зразка товару на підставі чинного стандарту та зробити обґрунтовані висновки про якість і товарний ґатунок продукту.

Результати дослідження необхідно оформити у вигляді таблиці:

Таблиця 2.2 - ^ Результати оцінки якості

Найменування показника

Вимоги стандарту

Результати дослідження

Відповідність

1 ґатунок

2 ґатунок

1

2

3

4

5

^ ВИСОНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Ця частина курсової роботи містить сформульовані у стислій формі основні положення (висновки) роботи як теоретичної , таі і експериментальної частини. В кінці курсової роботи необхідно зробити стислі висновки по кожному розділі роботи. На підставі проведення дослідження асортименту, якості і споживчих властивостей т товарів, внести пропозиції щодо вдосконалення споживчих властивостей товарів та їх виробництва.


^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


1.

Дослідження товарних властивостей сучасних господарських товарів з пластмас

2.

Дослідження асортименту та оцінка якості побутових скляних товарів.

3.

Вивчення асортименту та оцінка якості керамічних виробів, що існують на ринку України.

4.

Вивчення споживних властивостей та показників якості парфумів

5.

Товарознавчі аспекти якості текстильних тканин вітчизняного виробництва.

6.

Аналіз споживних властивостей швейних виробів

7.

Дослідження асортименту та оцінка якості трикотажних виробів

8.

Дослідження якості сучасного асортименту швейних виробів

9.

Дослідження якісних характеристик металогосподарчих виробів.

10.

Дослідження естетичних та ергономічних властивостей м’яких меблів

11.

Дослідження асортименту та оцінка якості корпусної меблі.

12.

Дослідження показників якості лакофарбових товарів.

13.

Дослідження асортименту та конструкційних ознак годинників.

14.

Асортиментна характеристика аудіо-та відеотехніки на сучасному етапи розвитку ринку України.

15.

Формування якості та асортименту електропобутових товарів.

16.

Дослідження асортименту та оцінка якості сучасних телевізорів.

17.

Формування споживних властивостей ювелірних виробів.

18.

Дослідження асортименту та натуральних властивостей жіночого модельного взуття

19.

Дослідження асортименту та оцінка якості хутряної сировини та напівфабрикатів

20.

Споживні властивості виробів з натурального хутра.

21.

Оцінка якості дитячих іграшок, що реалізують на ринку України.

22.

Асортиментна характеристика шкільно-письмових та канцтоварів.

23.

Дослідження асортименту та оцінка якості рибальських, мисливських та спорттоварів.

24.

Контроль якості галантерейних товарів.

25.

Фактори, що формують якість та безпечність декоративної косметики.

26.

Сучасні вимоги до якості будівельних товарів.

27.

Дослідження асортименту та властивостей пральних машин.

28.

Дослідження асортименту та оцінка якості електроустановчих товарів.

29.

Вивчення натуральних властивостей та якості деревини, що використовують у виробництві меблів.

30.

Дослідження асортименту та оцінка якості музичних товарів.

31.

Дослідження асортименту та оцінка якості взуття зі штучних матеріалів.

32.

Дослідження асортименту та споживних властивостей радіо електротоварів.

33.

Діагностика ювелірних каменів.

34.

Формування асортименту та оцінка якості синтетичних миючих засобів.

35.

Аналіз асортименту та і якості килимів і килимових виробів

36.

Формування асортименту та якості фото- і кіно товарів.

37.

Формування асортименту та споживних властивостей холодильних і морозильних установок.

38.

Аналіз асортименту та оцінка якості паперів і картону.

39.

Асортимент і якість знарядь оргтехніки.

40.

Формування асортименту музичних товарів.

41.

Формування споживних властивостей головних уборів.

42.

Дослідження споживних властивостей домашних електропобутових машин.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Кушнір М.К., Н.п. Тихонова Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 3. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2001. – 266с

 2. А.Ф, Шепелев, И.А. Печенежская, К.Р, Мхитарян. Товароведение и экспертиза пушно-меховых и кожевенно-обувных товаров /Серия «Учебники, учебные пособия. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2002. – 288с.

 3. Валяева А.В. Обувные товары (товароведение). Учеб. пос. М.: стоп. //Кожевенно-обувная промышленность// - №2 2002, с30-31.

 4. Л. К. Вернер (МГУДТ). Направление моды «осень – зима 2004- 2005гг.» // Кожевенно-обувная промышленность // - №5. – 2003г. с 20-22.

 5. Зеркало современной моды. // Кожевенно-обувная промышленность // - №2, 2003. – с30-33, 46-48.

 6. Абрамов П.Р., Зайцев В.Г. Товароведение металлохозяйственных и электробытовых товаров. М.: - 1987г.

 7. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза электротоваров. Ростов-на-Дону. Изд. «Феликс», 2002г. – 356с

 8. Ткаченко С.В. Современная модель таможенного права: Монографическое исследование, посвященное проблемам таможенного права . Самара: Изд-во «Самар. ун-т», 2000. – 180с.

 9. Таможенное дело. Учебное пособие для студентов специальности

 10. «Товароведение и экспертиза в таможенном деле».Сост.Баширов И,Х.,

 11. Алышев А.Н.-Донецк:ДонГУЭТ,2001.

 12. Каспаров Г. Н. « Основы производства парфюмерии», М., ВО. «Агропромиздат», 1988. Петрянов – Соколов И. С., Сутугин А. Г.

 13. Малышева А.С. Культтовары (товароведение): Учебник. – 2-е издание., М.: Экономика, 1982г. – 280с.

 14. Байбеков Ш.С. Товароведение культтоваров: Учебник для

товароведов. – М.: Экономика, 1983г – 360с.

 1. Жукова И. В. Контроль качества игрушек в торговле. – М.: Экономика,

1979 – 64с.

 1. Барченкова В.И. Основы товароведения: непродовольственные товары, 1991, 318с.

 2. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. учеб. заведений, - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272с.

 3. Рудавська Г. Б., Демкевич М.І. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів: підручник. – К.: КНТЕУ, 2003. – 409с

 4. Шепелёв А.Ф., Печенежская И.Я., Туров А.С. Товароведение и экспертиза хим. товаров и горюче-смазочных материалов/Серия “Учебники, учебные пособия” – Ростов – на – Дону; “Феникс”, 2002. – 61 – 105 с.

 5. В.Д. Дурнев, С.В. Сапунов, В.К. Федюкин Товароведение пром. материалов. Учебник. М: Информационно издательский дом “Филин”, 2002. – 196-197 с.

 6. Елизаров Ю.Д., Шепелёв А.Ф. Материаловедение для экономистов Серия “Учебники, учебные пособия” – Ростов – на – Дрну; “Феникс”, 2002.–468 - 472 с.

 7. Ливщиц М.Л. Технический анализ и контроль производства лаков и красок: Учебное пособие для технич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа; 1980, 19 – 20 с.

 8. Шепелев А. Ф., Печенежская И. А. Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и силикатно-строительных товаров. Серия «Учебники и учебные пособия» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 352с.

 9. Шепелев А. Ф., Печенежская И. А. Товароведение и экспертиза древесных товаров. «Учебники и учебные пособия» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 156с.

 10. Соболев Г. В., Левкина Л. Н. и др. Современные материалы и технологии для производства мебели: Обзор инф. – М.: ВНИПИЭИ лесопром, 1991 – 64с.

 11. Мигаль С, П. Основы проектирования мебели: Учебное пособие для студентов вузов – Львов: Издательство при Львовском унив-те, 1989 – 168с.

 12. Панасенко В. Г. материаловедение мебельного производства: «Лесная промышленность», - 1972г. – 172с.

 13. Алексеев Н. С. Товароведение мебельных и строительных товаров. – М.: «Лесная промышленность», - 1988г. 295с.

 14. Блехман А. Б. Проектирование и конструирование мебели – М.: «Лесная промышленность», 1989г. – 224с.

 15. Михайличенко А. Л. Древесиноведение и лесное товароведение – М.: Высшая школа, 1988г. – 224с.

 16. Бортников В. П. Мебель и ковры (товароведение): Учебное пособие для вузов технического профиля – М.: Экономика, 1986. – 144с.

 17. Орлов К. Д. и Артемьев В. Э. Товароведение мебельных товаров. М.:, «Экономика», 1978г. 215с.

 18. Яковлева Л.А., Кутакова Г.С. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров: учебник для вузов. – Изд. «Лань», 2001. – 256 с.

 19. Мельниченко Т. А. Товароведение парфюмерно-косметических товаров.

 20. Киреев Г.С. Декоративная косметика и грим. Москва: «Элит». – 1996г.- 365с.

 21. Войцеховская А. Л., Вольфензон И.И. Химия для вас. Косметика сегодня. М.: Химия, 1988. 176с.

 22. А. Ф. Шепелев, А. И. Печенежская, Товароведение и экспертиза парфюмерно- косметических товаров: учебник для вузов. – Р.-на-Д., «Феникс», 2002. – 224с.

 23. А. Ф. Шепелев, А. И. Печенежская, Товароведение и экспертиза парфюмерно- косметических товаров: учебник для вузов. – Р.-на-Д., «МарТ», 2001. – 139с.

 24. Журнал «Компания и рынки» 2002г. №3.

 25. Товар лицом. Косметика и парфюмерия. 2002г., №8.

 26. Абрамов П.Р., Зайцев В.Г. Товароведение металлохозяйственных и электробытовых товаров. М.: - 1987г.

 27. Шепаев Д.А Электрические приборы бытового назначения – Учебник для техникумов, «Легкая промышленность», 1982г, 264с.

 28. Михайлов В.И. Товароведение электробытовых товаров. КТДТЕУ. – К.:, 1999г. – 232с.

 29. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза электротоваров. Ростов-на-Дону. Изд. «Феликс», 2002г. – 356с

 30. Карпов В.Т. и Мареев Ю.И. Товароведение металлохозяйственных товаров, М.: «Экономика», 1994г. – 295с.

 31. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Туров А.С., Товароведение и экспертиза химических товаров и горюче-смазочных материалов /серия «Учебники, учебные пособия» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 224с.

 32. Алексеева А.И. Товароведение непродовольственных товаров. Часть-

 1. К.: 2001г. – 304с.

 1. Кутянин Г.И. Пластические массы и бытовые химические товары. М.: Экономика,1988г. – 213с

 2. Агбаш В.А и др. Товароведение непродовольственных товаров. М.: Экономика, 1988г. – 450с.

 3. Брабыкин Е.А. Технология пластических масс.- М.: Химия, 1982г.- 102с

 4. Шепелёв А.Ф., Печенежская И.Я., Туров А.С. Товароведение и экспертиза електротоваров. “Учебники, учебные пособия” – Ростов – на – Дону; “Феникс”, 2002. – 61 – 105 с.

 5. Вилковая С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров. / "Деловая литература",2000.Похожие:

Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка
Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство...
Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconОформлення курсової роботи
Робота починається з титульного листка (дод. А), який має єдину форму. Наступним аркушем курсової роботи є завдання на курсову роботу(дод....
Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста

Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconПояснювальна записка до бакалаврської роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Зміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы