Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту icon

Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту


Скачать 18.54 Kb.
НазваниеЗміст технічного аналізу інвестиційного проекту
Размер18.54 Kb.
ТипДокументы

 1. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту

Технічний аналіз посідає проміжне місце між аналізом ринку та фінансовим аналізом. Аналіз ринку покликаний дати від­повідь на питання, що виробляти і за якою ціною продавати, а технічний аналіз — як виробляти і з якими витратами. Одержав­ши відповіді на ці питання, можна переходити до розрахунку різних фінансових показників та документів.

Технічні аспекти інвестиційного проекту на перший погляд видаються особистою справою підприємця і не обходять інвес­тора. Але насправді будь-який серйозний інвестор не може ігно­рувати цей аспект інвестиційного проекту, оскільки він демон­струє можливість технічного здійснення проекту з прийнятним рівнем витрат. Тому, якщо інвестор не дає грошей ані під заста­ву, ані під урядову гарантію, а робить ризиковане вкладення капіталу, він має переконатися хоча б у тому, що фінансований ним проект є здійснимим.

Як показує досвід Державної інвестиційної корпорації Росії, саме технічний розділ інвестиційних проектів є найвразливішим місцем в одержуваних нею проектах. Понад 3/4 усіх відхилених проектів було забраковано через помилки в технічному обгрун­туванні проекту. Цю ситуацію легко зрозуміти, якщо згадати, в яких умовах формувались і працювали інженерні кадри країн СНД. Планова економіка СРСР з державним фінансуванням інвестицій створювала в свідомості людей стереотип безвідпо­відального ставлення до технічної обгрунтованості інвестицій­них проектів. Втрата бюджетних грошей у разі провалу проекту не позначалась на матеріальному становищі осіб, які ухвалюва­ли рішення про його фінансування, тому і ставлення до цих гро­шей було доволі легковажне. (Звичайно, ситуація за часів Ста­ліна була не така. За технічну помилку тоді можна було попла­титися життям. Сучасне покоління інженерів зросло в умовах. коли породжувана жорстоким репресивним режимом відпові­

дальність зникла, а матеріальної відповідальності ще немає. Зліт не готового до випробувань Ан-70 та його катастрофа є прикла­дом такого ставлення до технічного обгрунтування рішень).

Досвід участі автора цього розділу в 1992-1994 роках у підготовці спільних інвестиційних проектів в Україні дає під­ставу говорити про вкрай відмінне ставлення західних та ук­раїнських інженерів до обгрунтованості проектів. Тому перша відмінність у техніко-екон омічному обгрунтуванні проектів у плановій та ринковій економіці, яку необхідно зазначити і за­пам'ятати, полягає в тому, що в ринкових умовах цс обгрунту­вання не може бути формальним. Таким не зовсім академічним вступом технічного аналізу проектів, підкреслимо, якщо не здо­лати стереотип нехтування ретельним обгрунтуванням проектів, стереотип безвідповідальності за державний кошт, то не варто читати все викладене далі.

Величезна різноманітність застосовуваних технологій, видів сировини та обладнання дуже ускладнюють типізацію техніч­ного аналізу інвестиційного проекту. З цієї причини в більшості методик загального характеру (на відміну від вузькогалузевих) рекомендації щодо технічного аналізу зводяться до довгого пе­реліку питань, які необхідно в ньому відобразити. Один з най­повніших списків такого роду рекомендовано Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). Список, який подається в цьо­му підручнику, значного мірою орієнтований на рекомендації МФК.

Звичайно, в жодному реальному інвестиційному проекті всі ці питання одночасно виникнути не можуть, але знати такий по­вний список необхідно, оскільки в ньому узагальнено досвід ве­ликої кількості виконаних інвестиційних проектів.

Усі питання, що стосуються технічного аналізу інвестицій­ного проекту, можна поділити на 13 груп:

1. Місце розташування (місце реалізації проекту);

2. Масштаб проекту, можливість збільшення масштабу ви­робництва;

3. Технологія;

4. Обладнання, організація його експлуатації та ремонту;

5. Інфраструктура;

6. Схема підприємства;

7. Організація підготовки і здійснення проекту;

8. Графік виконання проекту;

9. Підготовка та освоєння виробництва;

10. Забезпечення якості;

11. Розрахунок витрат на виконання проекту;

12. Матеріально-технічне постачання;

13. Поточні витрати виробництва та збуту;

Розглянемо зміст і коротко прокоментуємо кожну з цих груп питань.


 1. Організація підготовки та здійснення проекту

У класичному проектному аналізі вибирати місце слід на території доволі великого гео­графічного регіону, який може охоплювати кілька держав. ІІри цьому міждержавне порівняння інвестицій­ного клімату є основним завданням. Якщо йдеться про інвести­ційні проекти в Україні, то сама постановка завдання виключає таку проблематику. Апріорі маємо справу з інвестиційним кліма­том даної держави, і хоч би який він був суворий і малопри­датний для життя, вибрати інший ми не спроможні. Таку відсутність вибору треба усвідомлювати і намагатися її ком­пенсувати іншими факторами, приміром, високою рентабельніс­тю, швидкою окупністю, спеціальними гарантіями і т.п.

Україна — держава із значною за європейськими мірками те­риторією, яка на 8% перевищує територію Франції і майже па 60% - територію Німеччини. Тому тут неминучі територіальні відмінності в умовах здійснення інвестиційних проектів. Ска­жімо, цілком очевидно, що проекти по виробництву лляного во­локна і виноградного вина мають здійснюватися в різних регіо­нах України, 3 огляду на це вибір території для реалізації про­екту є необхідним, особливо для вразливих до кліматичних та інших природних умов проектів.

Обравши географічне місце здійснення проекту, треба об­грунтувати вибір конкретного майданчика (земельної ділянки). Тут є свої специфічні труднощі, спричинені юридичною немож­ливістю придбання земельних ділянок для здійснення більшості інвестиційних проектів. Ця особливість сучасного українського законодавства понад усе дає про себе знати в проектах, пов'яза­них з іноземними інвестиціями в нерухоме майно, приміром, у будівництво житла чи готелів. Багатьох іноземних інвесторів не влаштовує довгострокова оренда земельної ділянки, що пропо­нується українським законодавством для такого роду проектів.

Іншою українською особливістю, яка проявляється при інве­стуванні в старі промислові підприємства, є можливі труднощі пошуку юридичних документів, що закріплюють земельну ділян­ку за даним підприємством. Років шістдесят тому при споруд­женні флагманів соціндустрії юридичні тонкощі землекористу­вання були геть неістотні порівняно з рішеннями ЦК і планами п'ятирічок, тому тепер ці питання можуть викликати ускладнен­ня просто з огляду на давність подій та різку зміну соціальних умов.

Окрім того, при підготовці проектів, пов'язаних з видобут­ком корисних копалин, слід пам'ятати, що за радянським зако­нодавством і за нинішнім українським передача в користування земельної ділянки та родовища, розташованого під нею, здійсню­ється різними, не пов'язаними між собою юридичними актами.

Нарешті, ще однією істотною частиною аналізу місця ре­алізації проекту є аналіз впливу проекту на довкілля. Значення цісї" частини проекту останніми роками настільки зросло, що вона перетворилася в самостійний розділ проектного аналізу -— екологічний аналіз проекту.

Підсумовуючи все сказане, подаємо доречний у даному роз­ділі перелік питань:

1.1. Карта розташування підприємства із зазначенням на ній основних автошляхів, залізниць та водних шляхів

1.2. Схеми земельних ділянок, питання власності на них

1.3. Характеристика ділянок (грунту і тлі.), придатність

ділянки для здійснення проекту

1.4. Транспортний доступ до ділянки

1.5. Найближчі порти

1.6. Розташування ринків збуту та іііляхи доступу до них

1.7. Найближчі населені пункти

1.8. Найближчі промислові об'єкти

1.9. Вартість земельних ділянок та інвестиційні витрати

1.10. Стан переговорів по земельних ділянках

1.11. Одержання ліцензій або інших дозволів на земельні ді­лянки


 1. Структура інвестиційних та поточних витрат проектуДо витрат на здійснення проекту (ін­вестиційних витрат) входять такі еле­менти:

 • земля (якщо земельна ділянка переходить у власність) і підготовка майданчика;

 • виробничі будівлі й споруди;

 • машини та обладнання;

 • витрати на ліцензії, права користування та інші немате­ріальні активи;

 • витрати на підготовку виробництва;

 • оборотний капітал.

Докладніше про інвестиційні витрати проекту див. розділ 6 "Фінансовий аналіз". Особливості сучасного становища в Україні створюють специфічні труднощі в розрахунку інвести­ційних витрат. Насамперед слід зважати на високі темпи інф­ляції, причому нерівномірної в різних секторах економіки (про цю особливість ми поговоримо наприкінці розділу). Некон-вертованість національної валюти робить необхідною окрему оцінку витрат, які здійснюються в національній валюті, і витрат у конвертованих валютах. Тільки в такому разі можна привести всі витрати до єдиного часу й оцінити сумарний обсяг витрат.

Ще однією специфічною рисою пострадянської економіки є значні затримки в розрахунках між підприємствами. Природа цих затримок у різних країнах СНД не завжди однакова. Іноді це незадовільна робота банківської системи, в другому випадку — загальна криза неплатежів, у третьому — обидва зазначені явища одночасно. Суть від цього для інвестиційного проекту не міняється. В будь-якому разі треба враховувати, що затримка в платежах неминуче спричиняється до необхідності збільшення оборотного капіталу, а отже й до загального подорожчання інве­стиційного проекту.

Розраховуючи витрати, слід звернути увагу на ті елементи, в яких, за даними експертів Всесвітнього банку, найчастіше трап-яяються помилки. Це такі елементи:

 • імпортне обладнання (до розрахунку витрат слід вклю­чати не тільки ціну за прейскурантом, котра, як правило, зазна­чається на умовах ЕХW, DAF або FОВ, а й транспортні, стра­хові, портові й митні витрати);

 • витрати на монтаж обладнання;

 • витрати на запуск виробництва;

 • виплата процентів по кредитах за час будівництва;

 • витрати на огілату ліцензій, ноу-хау тощо;

 • необхідний оборотний капітал.Похожие:

Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconЗміст технічного аналізу інвестиційного проекту
Аналіз ринку покликаний дати від­повідь на питання, що виробляти і за якою ціною продавати, а технічний аналіз — як виробляти і з...
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconОсновні напрямки комерційного аналізу
...
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconКафедра: „Економіка, організація та управління підприємством
Розрахунок економічної ефективності інноваційно-інвестиційного проекту (задача 1)
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту icon1. Урахування інфляції в проектному аналізі
Головний вплив на показники ефективності інвестиційного проекту справляє неоднорідність інфляції по видах продукції та ресурсів і...
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconПитання іспиту з інвестиційного права Поняття інвестиційного права. Поняття та види інвестицій
Особливості використання господарського товариства як форми корпоративного інвестування
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconЛабораторна робота №6 Основи якісного аналізу Якісна реакція на крохмаль
Аналітичною хімією називається наука, яка вивчає теоретичні основи і розробляє методи хімічного аналізу
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту icon2. специфіка вивчення ліричних творів у школі
Під час аналізу ліричного твору, треба враховувати єдність художнього змісту і форми. Зміст ліричного твору – це почуття, роздуми,...
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconРОЗРОБКА УП ДЛЯ РТК Тема роботи : Розробка управляючої програми для робото-технічного комплексу.
Мета роботи : Придбання практичних навичок при наладці робото-технічного комплексу моделі 16А20Ф3С39РМ
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconЗміст частина теоретико-методолопчні засади та зміст розвитку мовлення дітей розділ Теоретико-методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики
Розділ Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconЗміст роботи психологічної служби школи на 2012 – 2013 навчальний рік
Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту iconПояснювальна записка до дипломного проекту Керівник проекту: Зіскіс Й. Д. Консультанти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы