Змістовий модуль 1 icon

Змістовий модуль 1


НазваниеЗмістовий модуль 1
страница1/4
Размер197 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4

Змістовий модуль 1.

Вступ до гігієни та екології.

1. Дайте визначення предмету ―Гігієна‖:

A. *Наука, яка вивчає закономірності впливу навколиш-

нього середовища на організм людини i суспільне здо-

ров’я з метою обґрунтування гігієнічних нормативів,

санітарних норм і правил та профілактичних заходів,

реалізація яких забезпечує оптимальні умови для життє-

діяльності людини, збереження і зміцнення її здоров’я та

запобігання виникненню різноманітних захворювань


2. Назвіть ім'я основоположника гігієни як самостійної

науки:

А *Петенкофер М.


3. Назвіть основну мету гігієни:

А. *Збереження та зміцнення здоров'я людини


4. Назвіть основні періоди розвитку гігієни як науки:

А. *Емпіричний та експериментально-науковий


5. Назвіть фактори навколишнього середовища, що

впливають на здоров'я людини:

A. *Фізичні, хімічні, біологічні, психологічні


6. Під профілактикою розуміють:

A. *Систему державних, громадських та медичних захо-

дів, що направлені на збереження та зміцнення здоров'я

людей, на виховання здорового молодого покоління, на

підвищення працездатності та продовження активного

життя.


7. Перерахуйте основні види профілактики:

А. *Первинна, вторинна, третинна


8. Санітарія – це:

A. *Практичне застосування розроблених гігієнічною

наукою нормативів, санітарних правил та рекомендацій,

що забезпечують оптимізацію умов навчання та вихо-

вання, побуту, праці, відпочинку та харчування людей з

метою зміцнення та збереження їх здоров’я


9. Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного

впливу на навколишнє середовище діяльності людей:

A. *Другий закон


10. Назвіть, яким законом гігієни є закон позитивного

впливу на навколишнє середовище людського суспільст-

ва:

A. *Четвертий закон


11 Назвіть, яким законом гігієни є закон позитивного

впливу природного навколишнього середовища на здо-

ров’я населення:

A. *Шостий закон


12 Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного

впливу на навколишнє середовище природних екстрема-

льних явищ:

A. *Другий закон


13. Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного

впливу забрудненого (денатурованого) природного на-

вколишнього середовища на здоров’я людини:

A. *П’ятий закон


14. Укажіть, яку назву має причина або рушійна сила

якого-небудь патологічного процесу, що визначає його

характер або окремі особливості:

A. *Етіологічний чинник


15. Укажіть, яку назву має екзо- або ендогенний вплив

на людину, який сприяє розвитку захворювання або сме-

рті, не будучи безпосередньою їх причиною:

A. *Етіологічний чинник ризику


16 Укажіть, яка дія характеризує вплив на організм лю-

дини якого-небудь одного чинника:

A. *Роздільна


17. Укажіть, яка дія характеризує вплив на організм

людини, якщо одна хімічна речовина одночасно надхо-

дить в організм з різних об’єктів навколишнього середо-

вища:

A. *Комплексна


18. Укажіть, яка дія характеризує вплив на організм

людини, якщо декілька речовин однакового походження

одночасно надходять в організм з одного об’єкта навко-

лишнього середовища:

A. *Комбінована


19. Укажіть, яка дія характеризує, якщо на організм

людини одночасно впливають чинники навколишнього

середовища різного походження (фізичні, хімічні і біоло-

гічні тощо):

A. *Поєднана


20. Перерахуйте специфічні методи гігієнічних дослі-

джень:

А. *Епідеміологічний метод, метод санітарного обсте-

ження, метод гігієнічного експерименту, метод санітар-

ної експертизи


21. Перерахуйте різновиди методу санітарного обсте-

ження у ході гігієнічних досліджень:

А. *Санітарний опис та поглиблене санітарне обстежен-

ня


22. Перерахуйте різновиди методу гігієнічного експери-

менту:

А. *Лабораторний та натурний гігієнічний експеримент


23. Укажіть, який метод дослідження передбачає про-

ведення експерименту в реальних умовах:

A. *Метод натурного гігієнічного експерименту


24. Укажіть, який із наведених методів досліджень не

відноситься до способу реалізації епідеміологічного ме-

тоду вивчення здоров’я населення:

A. *Метод санітарної експертизи


25 Укажіть, який із наведених методів досліджень ви-

користовується для вивчення здоров’я населення:

А. *Епідеміологічний метод


26. Укажіть, який основний метод дослідження в своїй

роботі використовує санітарний лікар:

А. *Метод санітарного обстеження


27. Назвіть, який принцип не відноситься до принципів

гігієнічного нормування:

A. *Принцип абсолютності ГДК


28. Назвіть форми санітарного нагляду, що використо-

вуються у гігієні:

A. *Поточний та запобіжний


29. Укажіть основний тип санітарно-епідеміологічних

станцій:

A. *Територіальні


30. Перерахуйте основні задачі санітарно-

епідеміологічної станції:

А. *Організаційно-методична, протиепідемічна, санітар-

но-освітня робота, запобіжний і поточний нагляд


31. Вислови: ―Гігієна – супутниця здоров’я‖ та ―Хворо-

бу легше попередити ніж лікувати‖ належать:

А. *Демокриту


32. Автором першого медичного трактату ―Про здоро-

вий спосіб життя‖ є:

А. *Гіппократ


33. Автором п’ятитомника ―Канон лікарської науки‖ є:

А. *Авіценна


34. Одним з перших фундаментальних узагальнень ХІХ

ст. в галузі утримання та порядку здійснення санітар-

них заходів став дев’ятитомний звід правил ―Система

загальної медичної поліції‖. Його автором є:

А. *Франк І.П.


35. Першим розробив та застосував в гігієні об’єктивні

методи (хімічні та фізичні) досліджень факторів ото-

чуючого середовища:

А. *Петтенкофер М.


36. Перша кафедра гігієни в Україні була створена у мі-

сті:

А. *Київ


37. Перша кафедра гігієни в Україні була створена у:

А. *1871 році


38. Першу кафедру гігієни в Україні організував:

А. *Субботін В.А.


39. В березні 1921 р. першим серед медиків України був

обраний дійсним членом Академії наук:

А. *Корчак-Чепурківський О.В.


40. В 1922 році на з’їзді санітарних лікарів України ідею

організації санітарно-епідеміологічних станцій як осно-

вної ланки санітарної служби висунув:

А. *Марзеєв О.М.


41. Перша санітарно-епідеміологічна станція на тери-

торії колишнього СРСР була створена в 1922 році у мі-

сті:

А. *Гомель


Змістовий модуль 2.

Гігієнічне значення навколишнього середо-

вища та методи його дослідження. Гігієна

населених місць та житла. Гігієна повітря-

ного середовища.

1. Дайте визначення поняття ―сонячна радіація‖:

А. *Інтегральний потік корпускулярних частинок та еле-

ктромагнітного випромінювання


2. Перерахуйте основні складові електромагнітного

спектра сонячного випромінювання:

А. *Гамма-випромінення, рентгенівське випромінюван-

ня, ультрафіолетове випромінювання, видима частина

спектру, інфрачервоне випромінювання, радіовипромі-

нювання


3. Укажіть на правильний розподіл основних складових

частин сонячної радіації (інфрачервоне : видиме : ульт-

рафіолетове випромінювання) на верхній межі атмос-

фери:

А. *43% : 52% : 5%


4. Укажіть на правильний розподіл основних складових

частин сонячної радіації (інфрачервоне : видиме : ульт-

рафіолетове випромінювання) на поверхні Землі:

А. *59% : 40% : 1%


5. Назвіть, який відсоток від загальної енергії сонячного

випромінювання біля поверхні Землі складає енергія уль-

трафіолетових променів:

А. *1%


6. Назвіть довжину хвилі діапазону ультрафіолетове

випромінювання:

A. *10–400 нм


7. Назвіть біологічні ефекти впливу ультрафіолетового

випромінювання:

A. *Біогенний, абіогенний


8. Назвіть, які види біологічної дії ультрафіолетового

випромінювання відносяться до біогенної:

А. *Антирахітична, загальностимулююча, пігментоутво-

рююча


9. Назвіть, які види біологічної дії ультрафіолетового

випромінювання відносяться до абіогенної:

А. *Бактерицидна, канцерогенна


10. Укажіть, на які ділянки поділяться діапазон ульт-

рафіолетового випромінювання:

А. *А, Б, С


11. Укажіть довжину хвилі, властиву для ділянки А уль-

трафіолетового випромінювання:

А. *315–400 нм


12. Укажіть довжину хвилі, властиву для ділянки В уль-

трафіолетового випромінювання:

А. *280–315 нм


13. Укажіть довжину хвилі, властиву для ділянки С уль-

трафіолетового випромінювання:

А. *10–280 нм


14. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового

випромінювання зони А:

A. *Слабкий загальностимулюючий ефект, антирахітич-

ний ефект, пігментоутворювальний ефект, слабкий онко-

генний ефект


15. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового

випромінювання зони В:

A. *Виражений загальностимулюючий ефект, антирахі-

тичний ефект, пігментоутворювальний ефект, слабкий

онкогенний ефект


16. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового

випромінювання зони С:

A. *Сильний бактерицидний, онкогенний


17. Укажіть, які основні процеси виділяють в механізмі

впливу ультрафіолетового випромінювання на організм

людини:

А. *Біофізичні, гуморальні, нервово-рефлекторні


18. Назвіть, з якою амінокислотою пов'язана пігменто-

утворююча дія ультрафіолетового випромінювання:

А. *Тирозин


19. Назвіть основні методи вимірювання інтенсивності

ультрафіолетового випромінювання:

A. *Фотоелектричний метод за допомогою ультрафіоле-

тметра, фотохімічний метод з використанням уранілу та

щавлевої кислоти, біологічний метод


20. Перерахуйте обладнання для визначення інтенсивно-

сті ультрафіолетового випромінювання фотохімічним

методом:

A. *Фотоінтенсиметри, ультрафіолетметр, кварцова про-

бірка з розчином уранілу та щавлевої кислоти
21. Назвіть одиниці вимірювання інтенсивності ульт-

рафіолетового випромінювання:

A. *Вт/м2


22. Укажіть, які реактиви потрібні для визначення ін-

тенсивності ультрафіолетового випромінювання:

А. *Ураніл азотнокислий, кислота щавлева, перманганат

калію, кислота сірчана


23. Укажіть, яка кількість розкладеної щавлевої кисло-

ти на 1 см 2 поверхні опроміненого розчину відповідає

одній еритемній дозі:

А. *3,7–4,1 мг/см2


24. Дайте визначення поняття ―біологічна доза‖:

A. *Найменша кількість ультрафіолетового випроміню-

вання, яка викликає еритему через 15-20 год у дорослих

та 3-4 год у дітей


25. Назвіть основні види біологічної (еритемної) дози:

A. *Профілактична, фізіологічна (оптимальна), максима-

льна


26. Назвіть, який прилад необхідно застосувати для ви-

значення інтенсивності ультрафіолетового випроміню-

вання біологічним методом:

А. *Біодозиметр М.Ф.Горбачова


27. Укажіть, стандартну відстань, на якій визначаєть-

ся еритемна доза:

А. *0,5 м


28. Укажіть тривалість опромінення шкірних покривів

під віконцем ғ6 біодозиметра в ході визначення інтен-

сивності ультрафіолетового випромінювання біологіч-

ним методом за стандартних умов:

А. *1 хв


29. Назвіть кількісні параметри розрахунку профілак-

тичної дози ультрафіолетового випромінювання:

A. *1/8 еритемної (біологічної) дози


30. Назвіть кількісні параметри розрахунку оптимальної

фізіологічної дози ультрафіолетового випромінювання:

A. *1/2−1/4 еритемної (біологічної) дози


31. Перерахуйте джерела штучного ультрафіолетового

випромінювання:

A. *Ртутно-кварцева лампа, бактерицидно-увіолева лам-

па, еритемно-увіолева лампа


32. Назвіть джерела ультрафіолетового випромінюван-

ня, які використовуються для знезаражування повітря

закритих приміщень:

A. *Бактерицідно-увіолева лампа, ртутно-кварцова лам-

па


33. Перерахуйте основні патологічні стани при недо-

статності ультрафіолетового випромінювання:

A. *Зниження резистентності, анемія, рахіт


34. Укажіть, який патологічний стан не виникає при

недостатності ультрафіолетового випромінювання:

А. *Ожиріння


35. Укажіть, який ефект не є результатом впливу над-

лишкових доз ультрафіолетової радіації:

А. *Фіброгенний вплив


36. Укажіть, при лікуванні яких захворювань використо-

вуються штучні джерела ультрафіолетової радіації:

A. *Ревматизм, невралгічні болі, шкірний туберкульоз,

загоювання гнійних ран


37. Назвіть, при лікуванні яких захворювань не викорис-

товують штучні джерела ультрафіолетової радіації:

А. *Харчові отруєння


38. Назвіть патологічний стан, при якому протипоказа-

не проведення первинної ультрафіолетової профілакти-

ки:

А. *Дифузний токсичний зоб


39. Укажіть назву кабінету для проведення профілак-

тичного опромінення:

А. *Фотарій


40. Укажіть, фотарій якого типу використовують для

опромінення людей:

А. *Кабінний, прохідний, маячний


41. Для зменшення ступеня бактеріального забруднення

повітря в операційній прийнято рішення про необхід-

ність організації ультрафіолетового опромінення пові-

тря. Укажіть промені з якою довжиною хвилі найбільш

доцільно використовувати з цією метою:

A. *250 нм


42. Укажіть, в який період року рекомендується прово-

дити ультрафіолетове опромінювання у північних райо-

нах країни:

А. *З 1 жовтня по 1 квітня


43. Назвіть один з основних санітарно-гігієнічних захо-

дів щодо профілактики недостатності ультрафіолето-

вого випромінювання:

А. *Південна орієнтація вікон житлових приміщень


44. Укажіть, яким є коефіцієнт ефективності санації,

якщо під час проведення санації повітря у перев’язочній

встановлено, що до санації проросло 85 колоній, після неї

– 17:


45. Укажіть, при якій довжині хвилі ультрафіолетового

випромінювання спостерігається максимальна загально-

зміцнювальна дія:

A. *250−320 лм


46. Укажіть, при якій довжині хвилі ультрафіолетового

випромінювання спостерігається максимальна бакте-

рицидна дія:

A. *180−300 нм


47. Укажіть, при якій довжині хвилі ультрафіолетового

випромінювання спостерігається максимальна Д-

вітаміноутворююча дія:

A. *270−315 нм


48. Укажіть, при якій довжині хвилі ультрафіолетового

випромінювання спостерігається максимальна

пігментоутворюча дія:

A. *280−340 нм


49. Укажіть показники мікробного забруднення повітря:

A. *Загальне мікробне число, гемолітичний стафілокок


50. Укажіть, який прилад використовується для бакте-

ріологічного дослідження повітря:

A. *Прилад Кротова


51. Укажіть, за якими показникам визначається санація

повітря за допомогою ультрафіолетової радіації:

A. *Ступінь ефективності, коефіцієнт ефективності


52. Дайте визначення поняття ―мікробне число‖:

А. *Загальна кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря


53. Дайте визначення поняття ―ступінь ефективнос-

ті‖:

А. *Відношення різниці між кількістю колоній до і після

санації, виражене у відсотках


54. Дайте визначення поняття ―коефіцієнт ефективно-

сті‖:

А. *Число, яке показує у скільки разів в результаті сана-

ції зменшилось число колоній


55. Укажіть при якій величині ступеня ефективності

санація повітря в приміщення у разі використання ульт-

рафіолетової радіації вважається ефективною:

A. *Ступінь ефективності − 80%


56. Укажіть при якій величині коефіцієнта ефективно-

сті санація повітря в приміщення у разі використання

ультрафіолетової радіації вважається ефективною:

A. *Коефіцієнт ефективності − 5


57. Укажіть, яким є ступінь ефективності санації, як-

що під час проведення санації повітря у перев’язочній

встановлено, що до санації проросло 85 колоній, після неї

– 17:

A. *20


58. Дайте визначення поняття ―клімат‖:

А. *Багаторічний режим погоди, який систематично по-

вторюється у даній місцевості


59. Назвіть основні кліматоформуючі фактори:

А. *Географічна широта та довгота, ландшафтні умови,

особливості циркуляції повітряних мас, близькість до

морів та океанів


60. Назвіть основні кліматохарактеризуючі фактори:

А. *Температурні умови місцевості, вологість повітря,

світловий клімат, атмосферний тиск, напрямок і швид-

кість руху повітря, особливості ґрунту


61. Назвіть основні класифікації клімату:

А. *Природно-географічна, будівельна, медична


62. Назвіть основні типи клімату за природно-

географічною класифікацією (кліматичні пояси Земної

кулі):

А. *Полярний, суворий, холодний, помірний, теплий,

жаркий, тропічний

63. Назвіть основні кліматичні зони України:

А. *Південний берег Криму, Полісся, лісостеп, степ, Ка-

рпати


64. Назвіть основні типи клімату за будівельною класи-

фікацією:

А. *Холодний, помірний, теплий, жаркий


65. Назвіть основні типи клімату за медичною класифі-

кацією:

А. * Щадний, подразнюючий


66. Назвіть основні види термобаричних процесів в ат-

мосфері:

А. *Циклон, антициклон, пасат, мусон


67. Укажіть основну відмінність циклічної атмосферної

циркуляції від антициклічної:

А. *Атмосферний тиск знижений


68. Назвіть який із наведених типів метеоролого-

синоптичної ситуації супроводжується падінням атмо-

сферного тиску:

А. *Циклон


69. Укажіть напрямок руху повітря в антициклоні:

А. *Від центру до периферії і зверху вниз


70. Дайте визначення поняття ―акліматизація‖:

А. *Складний соціально-біологічний процес активного

пристосування до нових кліматичних умов


71. Назвіть основні фази акліматизації:

А. *Початкова фаза, фаза перебудови динамічного сте-

реотипу, фаза стійкої акліматизації


72. Назвіть основні типи акліматизації:

А. *Часткова акліматизація, повна акліматизація


73. Назвіть погодохарактеризуючі фактори:

A. *Геліофізичні фактори, геофізичні фактори, метеоро-

логічні фактори, електричний стан атмосфери, синопти-

чні явища, хімічний склад приземного шару атмосфери


74. Назвіть метеорологічні погодохаратеризуючі фак-

тори:

А. *Температура повітря, вологість повітря, напрямок і

швидкість руху повітря, атмосферний тиск


75. Назвіть синоптичні погодохаратеризуючі фактори:

А. *Опади, хмарність, туман


76. Назвіть геліофізичні погодохаратеризуючі фактори:

А. *Інтенсивність сонячної радіації (сумарна та еритемна

ультрафіолетова радіація, тривалість сонячного сяйва та

ін.), сонячна активність (сонячні плями, хромосферні

спалахи та ін.)


77. Назвіть геофізичні погодохаратеризуючі фактори:

А. *Напруженість планетарного магнітного поля, напру-

женість аномального магнітного поля, геомагнітна акти-

вність (геомагнітні бурі та імпульси)


78. Назвіть показники електричного стану приземного

шару атмосфери, що являють собою погодохаратери-

зуючі фактори:

А. *Напруженість електричного поля, атмосферна іоні-

зація, електропровідність повітря


79. Назвіть показники хімічного складу приземного шару

атмосфери, що являють собою погодохаратеризуючі

фактори:

А. *Концентрація О2 і СО2, концентрація атмосферних

забруднень


80. Назвіть основні види впливу погоди на організм лю-

дини:

А. *Прямий, опосередкований


81. Укажіть, в чому полягає прямий вплив погоди на ор-

ганізм:

А. *Вплив на процеси терморегуляції


82. Укажіть, в чому полягає опосередкований вплив по-

годи на організм:

А. * Вплив на біологічні ритми


83. Дайте визначення терміну ―погода‖:

А. * Сукупність метеорологічних, синоптичних, геліофі-


84. Назвіть природні погодоформуючі фактори:

A. *Інтенсивність сонячної радіації, особливості ланд-

шафтних умов, сонячна активність


85. Назвіть антропогенні погодоформуючі фактори:

A. *Меліорація, іригація, створення штучних водоймищ,

забруднення атмосфери промисловими викидами, зни-

щення лісів

86. Укажіть, який із перерахованих показників формує

погоду:

А. *Циркуляція повітряних мас


87. Назвіть основні типи погоди за класифікацією

В.Т.Овчарової:

А. *Стійка індиферентна погода, погода “спастичного”

типу, погода “гіпоксичного” типу


88. Укажіть, скільки типів погод включає в свою стру-

ктуру медична класифікація погоди за В.Ф.Овчаровою?

А. *Сім (7) типів


89. Назвіть який показник характеризує мінливість по-

годи в даній місцевості?

А. *Індекс Русанова


90. Укажіть, як називаються реакції людини на зміну

погодних умов (на несприятливу погоду):

А. *Геліометеотропні реакції


91. Назвіть основні фази розвитку геліометеотропних

реакцій:

А. *Фаза клініко-фізіологічної адаптації, фаза підвище-

ної чутливості до погоди, фаза дезадаптації до погоди


92. Назвіть основні види геліометеотропних реакцій:

А. *Геліометеотропні реакції з суб’єктивними відчуття-

ми, геліометеотропні реакції з об’єктивними зрушення-

ми у стані здоров’я, геліометеотропні реакції з вираже-

ними соматичними проявами


93. Укажіть один з основних проявів геліометеотропних

реакцій:

А. *Загострення хронічного захворювання


94. Укажіть, за наявності яких захворювань людина є

найбільш чутливою до несприятливих погодних умов:

А. *Серцево-судинні захворювання


95. Назвіть провідні заходи щодо профілактики геліо-

метеотропних реакцій:

А. *Облік метеочутливих хворих, медична класифікація

погоди, медичне прогнозування погоди, розробка індиві-

дуальних профілактичних заходів на підставі даних що-

до прогнозу погоди


96. Назвіть основні методи профілактики геліометеот-

ропних реакцій:

А. *Підвищення неспецифічної резистентності організ-

му, щадіння організму, застосування заходів медикамен-

тозної профілактики


97. Укажіть провідний забруднювач повітря, який спри-

яє утворенню смогу лондонського типу є:

А. *Сірчистий ангідрид


98. Наведіть класифікацію клімату тропічних країн:

A. *Клімат степів та саван, середземноморський клімат,

клімат пустель субтропічного і тропічного поясів та во-

логого тропічного лісу


99. Укажіть провідні характеристики тропічного клі-

мату:

A. *Поєднання високих температур повітря із високою

вологістю


100. Укажіть від чого залежить кількість сонячної ене-

ргії, що надходить на поверхню Землі:

A. *Від географічної широти місцевості


101. Укажіть основні гігієнічні недоліки урбанізації в

жарких регіонах:

A. *До 75% населення мешкають у нетрах, транспортний

травматизм, шум, неякісне водопостачання


102. Укажіть, які фізичні властивості повітря в умовах

тропічного клімату можуть зумовити перегрів організ-

му людини, тепловий удар та судомну хворобу:

A. *Низька або відсутня швидкість руху повітря, високі

температура та відносна вологість повітря


103. В умовах тропічного клімату основним механізмом

віддачі тепла людини є:

A. *Випаровування


104. При високій температурі повітря та великій відно-

сній вологості і низькій швидкості його руху в умовах

вологого тропічного лісу у людини може виникнути:

A. *Тепловий удар


105. При відносній вологості та високій температурі у

людини в одязі:

A. *Реєструється напруження механізмів терморегуляції


106. В умовах тропічного клімату тепловий удар або

судомна хвороба:

A. *Можливі за умові високої температури та відносної

вологості при відсутності руху повітря


107. В умовах тропічного клімату велика інтенсивність

інфрачервоного випромінювання може зумовити:

A. *Перегрів організму та сонячний удар


108. Критеріями оцінки впливу теплових навантажень

на людину є:

A. *Клініко-фізіологічні реакції організму


109. Для досягання задовільних умов проживання у клі-

матичних зонах із дискомфортним нагрівним мікроклі-

матом необхідно:

A. *Дотримуватись гігієнічних заходів забудови міст


110. Для того, щоб запобігти проявам негативного

впливу на людину тропічного клімату необхідно:

A. *Здійснювати забудову міст, житлових та виробничих

споруд з урахуванням рози вітрів рель’єфу місцевості,

висоти стояння ґрунтових вод


111. В умовах високої температури та відносної волого-

сті повітря доцільно:

A. *Використовувати легкий одяг


112. Серед медичних заходів щодо забезпечення оптима-

льних умов перебування в регіонах з тропічним кліматом

провідними слід вважати:

A. *Контроль за умовами проживання та праці


113. Основними архітектурно-планувальними заходами

щодо оптимізації умов проживання у містах жарких

регіонів є:

A. *Функціональне зонування території міст


114. В екваторіальній зоні найбільш доцільною є орієн-

тація вікон приміщень:

A. *На північ і південь


115. Для забезпечення оптимального повітряного сере-

довища у житлових спорудах тропічних регіонів необ-

хідно:

A. *Створити необхідні умови для природної і штучної

вентиляції та кондиціювання повітря


116. Серед окремих шляхів профілактики теплових уда-

рів доцільно:

A. *Втамовувати спрагу, регулювати водно-сольову рів-

новагу та забезпечити належне надходження мікроеле-

ментів та вітамінів


117. Наведіть основну характеристику клімату саван:

A. *У зимову пору року переважає сухе континентальне

тропічне повітря, найнижча температура – + 15-18°С


118. В умовах клімату пустель вплив надлишкових доз

ультрафіолетового опромінення може призвести до:

A. *Фотоофтальмії


119. Назвіть основні гігієнічні вимоги до освітлення

приміщень:

A. *Повинно бути за спектром максимально наближеним

до природного, повинно бути достатнім, рівномірним, не

повинно створювати відблисків та різких тіней


120. Укажіть фізичні одиниці, які характеризують

освітлення:

A. *Кандела, Люмен/м2, Люкс, Люмен, Кандела/м2


121. Укажіть, які функції зорової сенсорної системи

визначають інтегральну функцію органу зору – види-

мість:

А. *Гострота зору, контрастна чутливість, швидкість

зорового сприйняття


122. Перерахуйте функції зорової сенсорної системи, на

які впливає рівень освітленості:

A. *Всі відповіді вірні


123. Укажіть, до якої частини видимого спектра око

людини є найчутливішим:

A. *Жовто-зелена ділянка


124. Укажіть, які фактори впливають на рівень приро-

дної освітленості приміщень:

A. *Зовнішні, внутрішні


125. Назвіть зовнішні фактори, від яких залежить при-

родне освітлення приміщень:

A. *Географічна широта, клімат місцевості, пора року,

години дня, затінюючі об’єкти (будинки, дерева)


126. Назвіть внутрішні фактори, від яких залежить

природне освітлення приміщень:

A. *Орієнтація вікон, кількість вікон, їх конструкція,

якість та чистота скла, наявність квітів, фіранок, яскра-

вість (відбиваюча здатність стін, стелі, меблі, висота під-

віконня, висота вікна

127. Назвіть чинник, що не впливає на рівень природного

освітлення:

A. *Вид освітлювальної арматури


128. Назвіть основні системи природного освітлення:

A. *Бокова, верхня, комбінована


129. Назвіть методи дослідження природного освітлен-

ня у приміщенні:

A. *Описовий, геометричний, світлотехнічний


130. Назвіть показники геометричного методу оцінки

природного освітлення:

A. *Проекція небосхилу, коефіцієнт заглиблення, кут

отвору, світловий коефіцієнт, кут падіння


131. Назвіть показники світлотехнічного методу оцінки

природного освітлення:

A. *Коефіцієнт природної освітленості


132. Дайте визначення поняття ―світловий коефіці-

єнт‖:

A. *Відношення площі заскленої поверхні вікон до пло-

щі підлоги


133. Дайте визначення поняття ―кут падіння‖ світло-

вих променів на робоче місце:

A. *Кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього

краю вікна


134. Приведіть гігієнічні нормативи величини кута па-

діння світлових променів на робоче місце:

A. *Не менше 27


135. Дайте визначення поняття ―кут отвору‖:

A. *Кут між лініями від робочого місця до верхнього

краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю про-

тилежного будинку


136. Приведіть гігієнічні нормативи величини кута

отвору:

A. *Не менше 5


137. Дайте визначення поняття ―кут затемнення‖:

A. *Кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на

вікно верхнього краю протилежного будинку


138. Під час здійснення оцінки природного освітлення

геометричним методом визначають кути: падіння,

отвору та затінення. Укажіть, який з них є основним:

A. *Кут отвору


139. Дайте визначення поняття ―коефіцієнт заглиблен-

ня‖:

A. *Відношення відстані від підлоги до стелі до глибини

класу


140. Укажіть параметри, що необхідні для розрахунку

коефіцієнта заглиблення приміщення:

A. *Відстань від верхнього краю вікна до підлоги та від-

стань від світлонесучої стіни до протилежної


141. Назвіть нормативи природного освітлення житло-

вих приміщень за даними геометричного методу:

A. *Світловий коефіцієнт: 1:5-1:6, коефіцієнт заглиблен-

ня: не більше 2, кут падіння: не менше 27°


142. Назвіть нормативи природного освітлення

лікарняної палати за даними геометричного методу:

A. *Світловий коефіцієнт: 1:6-1:8, коефіцієнт заглиблен-

ня: не більше 2, кут падіння: не менше 27°


143. Назвіть нормативи природного освітлення навча-

льних приміщень за даними геометричного методу:

A. *Світловий коефіцієнт: 1:4-1:5, коефіцієнт заглиблен-

ня: не більше 2, кут падіння: не менше 27°


144. Назвіть прилади для вимірювання рівня освітлення:

A. *Люксметр


145. Укажіть, який ефект знаходиться в основі роботи

люксметра:

A. *Фотоефект


146. Назвіть одиниці освітленості:

A. *Люкс


147. Дайте визначення поняття ―коефіцієнт природної

освітленості‖:

A. *Процентне відношення горизонтальної освітленості

в приміщенні до освітленості назовні


148. Укажіть, в яких точках приміщення у разів викори-

стання однобічного освітлення вимірюється і норму-

ється коефіцієнт природної освітленості:

A. *На відстані 1 м від внутрішньої стіни


149. Назвіть нормативи природного освітлення для

житлових приміщень за даними світлотехнічного ме-

тоду:

A. *Коефіцієнт природної освітленості: 1 %


150. Назвіть нормативи природного освітлення для лі-

карняної палати за даними світлотехнічного методу:

A. *Коефіцієнт природної освітленості: 0,5 %


151. Назвіть нормативи природного освітлення для на-

вчальних приміщень за даними світлотехнічного мето-

ду:

A. *Коефіцієнт природної освітленості: 1,25–1,5 %


152. Приведіть гігієнічні нормативи величини коефіціє-

нта природної освітленості в операційній:

A. *2%


153. Дайте визначення поняття ―мікроклімат‖:

A. *Сукупність фізичних факторів повітряного середо-

вища (температура, вологість, швидкість руху повітря,

радіаційна температура), які впливають на процеси

терморегуляції і формують тепловідчуття.


154. Укажіть параметри, які характеризують мікрок-

лімат:

A. *Температура повітря, вологість повітря, швидкість

руху повітря, радіаційна температура (температура ото-

чуючих поверхонь)


155. Назвіть основні типи мікроклімату:

A. *Комфортний, дискомфортний нагрівний, дискомфо-

ртний охолоджувальний


156. Укажіть функцію організму, яка є найбільш чутли-

вою до змін мікрокліматичних умов:

A. *Терморегуляція


157. Укажіть природу процесів, які відбуваються під час

терморегуляції організму:

A. *Фізична


158. Укажіть фактор, від якого залежить інтенсив-

ність тепловіддачі шляхом випромінювання:

A. *Температура внутрішньої частини зовнішньої стіни

(радіаційна температура)


159. Укажіть кількість віддачі тепла через шкіру в ко-

мфортних умовах у % від загальної величини:

A. *85–90%


160. Укажіть кількість віддачі тепла шляхом випарову-

вання в комфортних умовах у % від загальної величини:

A. *10–15%


161. Зниження температури повітря впливає на тепло-

віддачу організму шляхом:

A. *Посилення випромінювання, посилення конвекції,

послаблення випаровування


162. Підвищення температури повітря впливає на теп-

ловіддачу організму шляхом:

A. *Послаблення випромінювання, послаблення конвек-

ції, посилення випаровування


163. Підвищення вологості при низькій температурі по-

вітря впливає на тепловіддачу організму шляхом:

A. *Посилення конвекції, зменшення випаровування


164. Підвищення вологості при високій температурі

повітря впливає на тепловіддачу організму шляхом:

A. *Послаблення випаровування, послаблення конвекції


165. Підвищення швидкості руху повітря при високій

температурі повітря впливає на тепловіддачу організму

шляхом:

A. *Посилення випаровування, посилення конвекції


166. Підвищення температури предметів, що оточують

людину, впливає на тепловіддачу організму шляхом:

A. *Послаблення випромінювання


167. Укажіть, який шлях тепловіддачі переважає при

кімнатній температурі:

A. *Випромінювання


168. Укажіть, який шлях тепловіддачі переважає в умо-

вах комфортного мікроклімату:

A. *Випромінювання


168. Укажіть, які умови сприяють збільшенню тепло-

віддачі шляхом випаровування:

A. *Температура повітря, зменшення вологості повітря


169. Дайте визначення поняття ―відносна вологість‖:

A. *Відношення абсолютної вологості до максимальної

вологості, у відсотках


170. Назвіть прилади, що використовуються для визна-

чення температури повітря:

A. *Термометр, термограф


171. Назвіть прилади, що використовуються для визна-

чення вологості повітря:

A. *Гігрометр, гігрограф, психрометр


173. Назвіть прилади, що використовуються для вимі-

рювання атмосферного тиску:

A. *Барометр, барограф


174. Назвіть прилади які використовуються для визна-

чення радіаційної температури:

A. *Кульовий чорний термометр


175. Назвіть прилади які використовуються для визна-

чення температури стін:

A. *Пристінний термометр з плоским спірально вигну-

тим резервуаром


176. Укажіть прилад, який використовують для визна-

чення швидкості руху повітря в межах від 0,1 до 1,5 м/с:

A. *Кататермометр


177. Укажіть, який прилад використовують для трива-

лої реєстрації добових коливань температури повітря:

A. *Термограф


178. Укажіть, який прилад використовують для трива-

лої реєстрації добових коливань вологості повітря:

A. *Гігрограф


179. Назвіть показники які визначають температурний

режим приміщень:

A. *Середня температура, перепад температури по гори-

зонталі і вертикалі, добовий перепад температури повіт-

ря приміщення


180. Назвіть параметри мікроклімату, які можна оці-

нити за допомогою методики кататермометрії:

A. *Охолоджувальна здатність повітря


181. Укажіть допустимі параметри температури по-

вітря у житловому приміщенні в холодний період року:

A. *Середня температура повітря +18 +21 °С


183. Назвіть кількість точок для вивчення температур-

ного режиму повітря в приміщенні:

A. *По 3 точки на висоті 0,2 м та 1,5 м по горизонталі


184. Укажіть нормативні показники перепаду темпе-

ратури повітря, що допускаються у житлових примі-

щеннях по вертикалі і горизонталі:

A. *Не більше 1,5–2,0°С по вертикалі, не більше 2,0-

3,0°С по горизонталі


185. Укажіть нормативні показники відносної вологості

повітря у житловому приміщенні:

A. *40–60%


186. Укажіть нормативи відносної вологості та швид-

кості руху повітря у житловому приміщенні в теплий

період року:

A. *Відносна вологість – 40-60%, швидкість руху повітря

– 0,2-0,3 м/с


187. Назвіть нормативні величини радіаційної темпе-

ратури для лікарняної палати:

A. *20–22°С


188. Назвіть нормативні величини радіаційної темпе-

ратури для житлових приміщень:

A. *20°С


189. Укажіть допустимі величини температури повіт-

ря робочої зони виробничих приміщень:

A. *В теплий період не більше 30°С, в холодний період –

13°С


190. Укажіть, яке фізичне явище покладене в основу

принципу роботи психрометра:

A. *Випаровування


191. Назвіть найбільш істотний недолік психрометра

Августа:

A. *Залежність від швидкості руху повітря


192. Визначте поняття “дефіцит насичення”:

A. *Різниця між максимальною та абсолютною вологіс-

тю повітря


193. Укажіть, який із перелічених метеорологічних при-

ладів відноситься до самозаписуючих:

A. *Гігрограф


194. Укажіть, який із перелічених показників відносить-

ся до показників вологості повітря:

A. *Точка роси


195. Укажіть, що є вихідним показником для визначення

точки роси:

A. *Абсолютна вологість повітря


196. Назвіть який мікрокліматичний параметр вимірю-

ється на підставі використання гігрометра:

A. *Відносна вологість повітря


197. Дайте визначення поняття ―напрямок вітру‖:

A. *Сторона горизонту, звідки віє вітер


198. Дайте визначення поняття ―роза вітрів‖:

A. *Графічне зображення річної повторюваності вітрів в

конкретній місцевості


199. Назвіть дані, що необхідні для побудови рози віт-

рів:

A. *Частота вітрів певного напрямку протягом року, що

визначена у відсотках


200. Укажіть, як позначають штиль на розі вітрів:

A. * У вигляді кола з радіусом відповідно до відсотка

днів штилю


201. Перерахуйте сфери використання рози вітрів:

A. *Гігієна, метеорологія, аеронавігація, гідронавігація,


203. Назвіть, в яких галузях санітарної практики вико-

ристовують розу вітрів:

A. *Попереджувальний санітарний нагляд


204. Укажіть, звідки і куди віє південний вітер:

A. *З півдня на північ


205. Укажіть, за допомогою якого приладу можна ви-

значити напрямок руху атмосферного повітря:

A. *Флюгер


206. Укажіть, за допомогою якого приладу можна дос-

лідити напрямок руху повітря у приміщенні:

A. *Фумігатор


207. Укажіть, за допомогою якого приладу вимірюється

швидкість руху повітря у приміщенні:

A. *Кататермометр


208. Укажіть, робота якого анемометра, що встанов-

лений вертикально, не залежить від напрямку вітру:

A. *Чашковий анемометр


209. Визначте, робота з яким анемометром, визначає

необхідність чіткої орієнтації приладу відповідно до

напрямку вітру:

A. *Крильчастий анемометр, вісь приладу має бути

спрямована за вітром


210. Назвіть прилади, які використовуються для визна-

чення швидкості руху повітря:

A. *Кататермометр, анемометр


211. Укажіть який із наведених приладів не можна ви-

користовувати для вимірювання швидкості руху повітря

у вентиляційних отворах:

A. *Кататермометр


212. Укажіть який з наведених приладів не можна вико-

ристовувати для вимірювання швидкості руху повітря

на відкритих ділянках атмосферного повітря:

A. *Кататермометр


213. Назвіть гігієнічні нормативи швидкості руху пові-

тря у житлових приміщеннях в теплий період року:

A. *0,2 – 0,3 м/с


214. Назвіть величини швидкості руху повітря, які мо-

жна визначити за допомогою чашкового анемометра:

A. *Від 1,0 до 50 м/с


215. Назвіть величини швидкості руху повітря, які мо-

жна визначити за допомогою крильчастого анемомет-

ра:

A. *Від 0,5 до 10 м/с


216. Укажіть, за допомогою якої шкали сили вітру мо-

жна оцінити швидкість та силу вітру:

A. *Шкала Бофорта


217. Назвіть основні види кататермометрів:

A. *Циліндричний Хілла, кульковий


218. Укажіть межі шкал циліндричного і кульового ка-

татермометрів:

A. *Циліндричний: 35 – 38, кульковий: 33 – 40


219. Перерахуйте показники мікроклімату, які врахову-

ються в ході проведення кататермометрії:

A. *Швидкість руху повітря, температура повітря, радіа-

ційна температура


220. Укажіть величини швидкості руху повітря які ви-

значаються у разі використання методики кататермо-

метрії:

A. *0,1 – 1,5 м/с


221. Назвіть, в умовах поєднанні яких метеорологічних

факторів виникає переохолодження організму:

A. *Низька температура повітря, висока вологість

повітря, висока швидкість руху повітря


222. Укажіть яка із перерахованих нижче стадій не є

клінічною стадією при переохолодженні організму:

A. *Стадія місцевих змін


223. Укажіть яку дію на організм справляє низька тем-

пература у поєднанні з високою вологістю та високою

швидкістю руху повітря:

A. *Охолоджувальна дія


224. Укажіть яку дію на організм справляє висока тем-

пература у поєднанні з високою вологістю та низькою

швидкістю руху повітря:

A. *Охолоджувальна дія


225. Перерахуйте патологічні зміни в організмі людини,

що виникають внаслідок впливу охолоджувального

мікроклімату:

A. *Розвиток застудних захворювань, гостра гіпотермія,

відмороження


226. Назвіть, в умовах поєднання яких метеорологічних

факторів виникає перегрівання організму:

A. *Висока температура повітря, висока вологість

повітря, низька швидкість руху повітря


227. Перерахуйте основні шляхи віддачі тепла

організмом людини:

A. *Випаровування, конвекція, кондукція,

випромінювання


228. Укажіть, які показники враховуються для оцінки

теплового балансу людини при розрахунку

тепловиділення шляхом випромінювання:

A. *Температура тіла, температура внутрішньої поверхні

стін , площа поверхні тіла


229. Укажіть, які показники враховуються для оцінки

теплового балансу людини при розрахунку

тепловиділення шляхом випаровування:

A. *Калорійний коефіцієнт випаровування 1 г води, мак-

симальна вологість при температурі шкіри тіла, абсолю-

тна вологість при даній температурі повітря, площа по-

верхні тіла


230. Дайте найбільш вірну відповідь, які показники вра-

ховуються для оцінки теплового балансу людини при

розрахунку тепловиділення шляхом конвекції:

A. *Площа поверхні тіла, температура тіла, температура

повітря, швидкість руху повітря


231. Назвіть ознаки комфортного теплового самопо-

чуття людини:

A. *Все перераховане


232. Назвіть яке з перерахованих зрушень у стані здо-

ров’я виникає при перегріванні організму:

A. *Судомна хвороба


233. Вкажіть причину виникнення теплового удару:

A. *Перевага теплопродукції над тепловіддачею


234. Назвіть показник, який характеризує тепловий

стан повітря:

A. *Середня температура повітря


235. Укажіть, що з наведеного є головним напрямком

профілактики несприятливої дії мікроклімату на

організм людини:

A. *Гігієнічне нормування параметрів мікроклімату


236. Назвіть показники мікроклімату, які враховуються

під час визначення еквівалентно-ефективної темпера-

тури (ЕЕТ):

A. *Вологість повітря, температура повітря, швидкість

руху повітря


237. Назвіть, чинники, які не враховує метод

еквівалентно-ефективних температур (ЕЕТ) :

A. *Втрати тепла випромінюванням, індивідуальні особ-

ливості стану організму


238. Назвіть показники мікроклімату, які враховуються

під час визначення результуючої температури (РТ):

A. *Вологість повітря, температура повітря, швидкість

руху повітря, радіаційна температура


239. Назвіть методи оцінки комплексного впливу

мікрокліматичних факторів на організм людини:

A. *Все перераховане


240. Дайте визначення поняттю ―сонячний удар‖:

A. *Асептичне запалення мозкових оболонок внаслідок

дії інфрачервоного випромінювання


241. Назвіть що з наведеного не можна віднести до

заходів, які спрямовані на попередження переохолод-

ження організму:

A. *Усунення причин, які викликають підвищення

швидкості руху повітря


242. Укажіть, при якому співвідношенні температур

шкіри лобу та кисті людина відчуває найбільший тепло-

вий дискомфорт (перегрівання):

A. *34,5–34,0 ºС


243. Укажіть, при якому співвідношенні температур

шкіри лобу та кисті людина відчуває найбільший тепло-

вий дискомфорт (переохолодження):

A. *32,0–25,0 ºС


244. Назвіть додаткові матеріали, які потрібні для ви-

значення ефективних температур:

A. *Номограма для визначення ефективних температур


245. Укажіть який з показників, що наведений, не

враховується під час визначення тепловіддачі організму

шляхом випромінюванням:

A. *Температура повітря, °С


246. Укажіть яка із перерахованих характеристик не є

суб’єктивним показником теплового стану людини:

A. *Душно


247. Назвіть основні методи визначення забруднення

повітря, що використовуються в санаторній практиці:

А. *Експрес-метод, лабораторний метод


248. Назвіть основні методи, що використовуються для

визначення вмісту токсичних речовин у повітрі:

А. *Використання універсального газоаналізатора, візуа-

льна колориметрія, газова хроматографія, спектрофото-

метрія


249. Укажіть найбільш поширений метод відбору проб

повітря для хімічного дослідження:

A. *Аспіраційний


250. Перерахуйте прилади і матеріали, які необхідні для

відбору проб повітря:

А. *Електричний аспіратор, газові піпетки, скляні пляш-

ки, гумові камери


251. Назвіть документ, який оформляється під час від-

бору проби повітря для визначення в ньому забруднюва-

чів:

А. *Протокол відбору проби


252. Назвіть засоби аспіраційного методу, які дозволя-

ють визначити об’єм протягнутого повітря:

А. *Рідинний реометр, кульковий реометр


253. Назвіть прилади та пристрої, що використовують-

ся для відбору проб повітря аспіраційним методом:

А. * Електричний аспіратор, насос, водяний аспіратор


254. Назвіть види відбору проб повітря в газові піпетки:

А. *Шляхом підсосу, шляхом виливання води, методом

сифону


255. Перерахуйте поглинаючі прилади з рідкими погли-

наючими розчинами, що використовують для відбору

проб повітря:

А. *Поглинач Петрі, поглинач Полежаєва, поглинач Зай-

цева, поглинач з пористою пластинкою


256. Укажіть поглинаючий пристрій з кристалічними

поглинаючими реактивами, що використовують для від-

бору проб повітря:

A. *Алонж


257. Назвіть, пристрій, який використовують для одно-

моментного відбору проб повітря:

A. *Газова піпетка


258. Назвіть пристрій, який використовують для визна-

чення швидкості аспірації повітря під час відбору проби

повітря:

A. *Реометр


259. Перерахуйте прилади, що використовуються для

експрес-оцінки ступеня забруднення повітря:

А. *Універсальний газовий аналізатор УГ-2, газовий

аналізатор УГ-2 з колористичною лінійкою, газоаналіза-

тор ГМК-3, газовий аналізатор Drager


260. Назвіть принцип роботи газоаналізатора УГ-2:

А. *Лінійно-колористичний


261. Визначте одиниці вимірювання хімічних забрудню-

вачів повітря за допомогою універсального газового ана-

лізатора УГ-2:

А. *мг/м3


262. Назвіть, з чим порівнюють індикаторну трубку з

реактивом приладу газоаналізатора УГ-2 під час визна-

чення забруднювачів повітря:

А. *Колористична лінійка


263. Укажіть кількість хімічних забруднювачів промис-

лового виробництва, які дозволяє визначити універсаль-

ний газовий аналізатор УГ-2:

А. *14


264. Укажіть показники, які необхідні для розрахунку

приведення взятих об’ємів повітря до нормальних умов:

А. *Об’єм повітря, що відібраний, коефіцієнт розширен-

ня газів, температура повітря під час відбору проби, ат-

мосферний тиск під час відбору проби


265. Укажіть показники та їх величини, які визначають

поняття ―привести взятий об’єм повітря до нормаль-

них умов‖:

А. *Температура повітря − 0°C, атмосферний тиск − 760

мм. рт. ст.


266. Назвіть метеорологічні фактори, які враховуються

під час відбору проби повітря для хімічного аналізу:

А. *Температура, відносна вологість в місці відбору про-

би


267. Укажіть, тривале зростання рівня якого з перера-

хованих нижче компонентів антропогенного забруднен-

ня атмосферного повітря може спричинити виникнення

―теплового ефекту‖ в біосфері:

А. *Діоксид вуглецю


268. Назвіть гранично-допустиму концентрацію (ГДК)

опису вуглецю (СО) у повітрі робочої зони:

А. *20 мг/м3


269. Назвіть характерні ознаки токсичного впливу на

організм монооксиду вуглецю:

А. *Головний біль, головокружіння, карбоксигемоглобін

у крові


270. Назвіть найбільш характерний симптом гострого

отруєння оксидом вуглецю:

A. *Часте та поглиблене дихання


271. Укажіть, який гемоглобін утворюється в крові при

отруєнні чадним газом:

А. *Карбоксигемоглобін


272. Укажіть, який гемоглобін утворюється в крові при

отруєнні оксидом азот:

А. *Метгемоглобін


273.Укажіть, в чому полягає головний принцип методу

визначення аміаку в повітрі:

А. *Взаємодія з розчином сірчаної кислоти


274. Укажіть, на основі взаємодії з якою хімічною речо-

виною базується методика визначення сірководню в по-

вітрі:

А. *Розчин йоду


275. Укажіть, внаслідок взаємодії яких хімічних речовин

під впливом ультрафіолетової сонячної радіації утво-

рюються фотооксиданти:

А. *Оксид азоту, озон


276. Укажіть, тривале зростання рівня якого з перелі-

чених компонентів антропогенного забруднення атмос-

ферного повітря може спричинити виникнення ―тепло-

вого ефекту‖ в біосфері:

А. *Діоксид вуглецю


277. Укажіть склад атмосферного повітря (об. %):

А. *Кисень − 20,9, діоксид вуглецю − 0,03, азот − 78,09


278. Укажіть вміст діоксиду вуглецю в атмосферному

повітрі:

А. *0,03-0,04%


279. Укажіть вміст діоксиду вуглецю у повітрі, що

видихується людиною:

А. *3,4-4,7%


280. Назвіть добову потребу людини у кисні:

A. *300 – 1000 л


281. Укажіть вміст азоту в атмосферному повітрі:

A.*78,09 %


282. Укажіть вміст інертних газів в атмосферному

повітрі:

D.*0,7 – 1,0 %


283. Назвіть основні зовнішні джерела забруднення

повітря житлових приміщень:

А. *Міський автотранспорт, викиди промислових

підприємств


284. Назвіть основне внутрішнє джерело забруднення

повітря закритих приміщень громадського призначення:

A. *Продукти життєдіяльності людини


285. Укажіть основні причини погіршання самопочуття

у приміщенні, що погано вентилюється:

А. *Накопичення антропотоксинів, деіонізація повітря


286. Назвіть методи оцінки якості повітря у житлово-

му приміщенні:

А. *Органолептичний, фізичний (ступінь запиленості),

хімічний (вміст діоксиду вуглецю), бактеріологічний

(кількість мікроорганізмів)


287. Укажіть основні показники чистого повітря жит-

лових та громадських приміщень:

А. *Концентрація діоксиду вуглецю до 0,07%,

окислюваність до 4 мг/м3, загальна кількість

мікроорганізмів до 3000 в 1 м3, кількість стрептококів до

10 в 1 м3


288. Назвіть хімічну сполуку, що використовують як

санітарний показник чистоти повітря закритих

приміщень:

A. *Діоксид вуглецю


289. Укажіть, в чому полягає гігієнічне значення

діоксиду вуглецю у повітрі приміщень:

А. *Непрямий показник антропогенного забруднення

повітря приміщень


290. Назвіть методи визначення концентрації діоксид

вуглецю у повітрі:

А. *Експрес-метод Лунге-Цеккендорфа,

інтерферометричний метод, метод Реберна-Винокурова,

метод Суботіна-Нагорського


291. Укажіть, на взаємодії з якою хімічною речовиною

базується реакція для визначення діоксиду вуглецю за

Лунге-Цеккендорфом:

А. *NaHCO3


292. Назвіть гранично допустиму концентрацію

діоксиду вуглецю в житлових та громадських

приміщеннях:

A. *0,07 – 0,1 %


293. Укажіть максимально можливий вміст діоксиду

вуглецю у повітрі звичайних приміщень:

А. *1-1,5%


294. Вкажіть концентрацію діоксиду вуглецю, яка

відповідає чистому повітрю:

А. *До 0,07%


295. Укажіть, яким чином діє на організм діоксид вугле-

цю в концентрації 3%?

А. *Збуджує дихальний центр


296. Укажіть смертельну концентрацію діоксиду вугле-

цю у повітрі:

А. *8-10%


297. Укажіть показники ефективності вентиляції

житлового приміщення за величиною концентрації

діоксиду вуглецю:

А. *Добра − концентрація діоксиду вуглецю менше

0,07%, допустима − концентрація діоксиду вуглецю

менше 0,1%


298. Укажіть показники ефективності вентиляції

житлового приміщення за величиною кратності обміну

повітря:

А. *2 3


299. Укажіть, які показники потрібно знати для розра-

хунку фактичної кратності повітрообміну за

концентрацією діоксиду вуглецю :

А. *Кубатура приміщення, кількість людей, що перебу-

вають у приміщенні, фактичний вміст діоксиду вуглецю

у повітрі приміщення


300. Необхідна кратність повітрообміну − це

кратність, що забезпечує вміст діоксиду вуглецю в

повітрі приміщення на рівні до:

А. *0,1%


301. Дайте визначення поняттю ―необхідний об’єм

вентиляції‖:

A. *Це та кількість повітря, яку слід подати в

приміщення за 1 годину, щоб концентрація діоксиду

вуглецю не перевищувала гранично допустиму

концентрацію.


302. Назвіть види вентиляції за способом надходження

повітря в приміщення:

А. *Природна, штучна припливна, штучна витяжна,

штучна припливно-витяжна


303. Назвіть фактори, які сприяють природній

вентиляції приміщень:

А. *Різниця температур зовнішнього і кімнатного

повітря, наявність витяжних вентиляційні канали,

наявність дефлекторів на даху будинків


304. Назвіть засоби забезпечення природної вентиляції

приміщень:

А. *Кватирки, фрамуги, витяжні вентиляційні канали,

дефлектори, підвіконні канали


305. Назвіть види вентиляції за способом організації

обміну повітря в приміщення:

А. *Загальна, місцева


306. Назвіть види загальної штучної вентиляції

приміщень:

А. *Припливна, витяжна, припливно-витяжна


307. Назвіть види та засоби загальної штучної

вентиляції приміщень:

А. *Засоби для припливної, витяжної та припливно-

витяжної вентиляції


308. Назвіть засоби місцевої штучної вентиляції:

А. *Витяжна шафа, витяжний зонт, витяжний кожух,

бортові відсоси


309. Назвіть основні гігієнічні показники, які характери-

зують якість вентиляції приміщень:

А. *Повітряний куб, об’єм вентиляції, кратність обміну

повітря, концентрація діоксиду вуглецю


310. Назвіть показники ефективності природної

вентиляції:

А. *Концентрація діоксиду вуглецю


311. Назвіть показники ефективності штучної

вентиляції:

А. *Кратність обміну повітря, концентрація діоксиду

вуглецю


312. Дайте визначення поняттю ―кратність обміну

повітря‖:

А. *Відношення годинного об’єму вентиляційного

повітря до кубатури приміщення


313. Дайте визначення поняттю ―фактична кратність

вентиляції‖:

B.*Число, яке показує, скільки разів протягом 1 години

здійснюється зміна повітря в приміщенні ( подається чи

видаляється ).

  1   2   3   4

Похожие:

Змістовий модуль 1 iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з фтизіарії на IV курсі медичного та педіатричного факультетів модуль «Фтизіатрія» Змістовий модуль Загальні питання фтизіатрії
Значення праць Гіппократа, Авіценни, Р. Лаеннека, Р. Коха у вивчення туберкульозу
Змістовий модуль 1 iconОсоблива частина модуль №1 Змістовий модуль №2: Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи Тема № Злочини проти життя та здоров’я особи Практичне заняття №1 Навчальна мета заняття
Змістовий модуль №2: Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Змістовий модуль 1 iconЗмістовий модуль 1
Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного впливу на навколишнє середовище діяльності людей
Змістовий модуль 1 iconЗмістовий модуль 1 Теоретичні основи маркетингу
Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Змістовий модуль 1 iconЗмістовий модуль Теоретичні основи маркетингу
Тема Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Змістовий модуль 1 iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Змістовий модуль 1 iconЗмістовий модуль 1 «загальна нозологія»
У працівників підприємства по виробленню килимових покриттів відмічені риніт, дерматит, бронхіальна астма. За якою класифікацією...
Змістовий модуль 1 icon4 Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни
Змістовий модуль №1: Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
Змістовий модуль 1 iconЗмістовий модуль 2
Фонологічні опозиції. Диференціальні та інтегральні ознаки фонем. Опозиції релевантні та не релевантні
Змістовий модуль 1 icon7. Перелік питань до підсумкового модульного контролю. Змістовий модуль Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально- оральним механізмом передавання
Поняття "інфекція", "інфекційний процес", "інфекційна хвороба". Особливості інфекційних хвороб
Змістовий модуль 1 iconЗмістовий модуль 1 Система організаційної поведінки
Графік самостійної роботи студентів інституту економіки і управління з дисципліни «Організаційна поведінка» напряму підготовки 030601...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы